IPB

( | )

> Zasady Przedstaw si?!!

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/forum/index.php?showtopic=92

Co do dzia?u osobistego prosz?:
-wpisywa? nowe tematy swoich w?tków
-umieszczanie w nich linka do w?tku na starym forum.
-nie pozdrawianie w w?tkach osobistych (od tego jest czat oraz specjalny w?tek pozdrowienia)
-nie wklejanie du?ej ilo?ci grafik (zdj?cia osobiste mile widziane)
-
Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do ka?dego w?tku kilkudziesi?ciu wypowiedzi na godzin? o tre?ci "Ok", "Aha", "Popieram" itp., maj?ce na celu jedynie zwi?kszenie "rangi" na forum). Osoby notorycznie nabijaj?ce posty otrzymaj? ostrze?enie.
Pami?tajmy ?e ten dzia? nie b?dzie kasowany przez administratora, a wpisane w?tki b?d? zawsze obci??a?y nasz serwer.

Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> SPOTKA?AM GO W W?GROWCU...., PROSZ? O POMOC DLA KUBY...
V
AMAZONKA2
2.01.2010, 12:32
#1


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
203
5-11 07
wielkopolska
24
Numer GG: 6617896Witam moje drogie przyjació?ki..Prosze Was o pomoc dla ch?opca spotkanego we wrze?niu w Wagrowcu.
Jak zapewne pamietacie by?am tam na turnusie rehabilitacyjnym..Bardzo ?le znios?am pobyt w tamtym miejscu..a to dlatego ,gdy? jest tam mnóstwo ci??ko chorych dzieci ,które przyje?d?aj? z rodzicami na rehabilitacj?...
Przylgn?? do mnie 10 letni ch?opczyk Kubu?,ca?y turnus mia?am z nim kontakt i traktowa? mnie jak swoj? babci?...
Dlatego tez musz? spróbowa? mu pomóc...6 stycznia id? na operacj? i nie wiem czy wróc? szcz??liwie..dlatego ju? dzi? prosz? aby?cie pami?ta?y o nim przy rozliczeniach PIT za 2009 r...Bardzo was o to prosz?.. A oto co napisali mi jego rodzice...

Witamy Kochana Pani Alu...
B?dziemy mocno trzyma? kciuki za pomy?lno?? styczniowego zabiegu.
Chirurgia w naszym kraju stoi na bardzo wysokim poziomie a ,to pozwala na bycie optymist?.
Mi?o jest nam niezmiernie,?e chce sie Pani zaanga?owa? w pozyskanie pomocy dla naszego Kubusia.
Je?eli chodzi o jego sytuacje,to jest ona taka:
Kuba ma 10 lat i jest chory na nieuleczaln? dystrofie mi?sniow? typu Duchenee'a.
(Jest to post?puj?cy zanik mi??ni).
Z uwagi na drastyczny przebieg choroby,Kubu? potrzebuje sta?ej rechabilitacji na wysokim poziomie,która ma zapewni?
spowolnienie a bywa i zatrzymanie zmian w degradacji tkanki mi??niowej.
Przez t? rehabilitacje mo?emy zapewni? naszemu dziecku przynajmniej,przed?u?enie radosnego dzieci?stwa,które niebawem si? sko?czy.
Pozyskujemy ?rodki finansowe na leczenie naszego syna,wsz?dzie gdzie jest mo?liwo??,gdy? na pomoc "panstwow?" nie mo?emy liczyc.
Wed?ug przepisów jeste?my obrzydliwie bogaci,bo nasze dochody na cz?onka rodziny przekraczaj? magiczn? kwot? 580,- z?.
Nas w ?aden sposób nie sta? na zapewnienie opieki medycznej dla Kubusia bez udzia?u sponsorów ,czy te? ludzi dobrej woli
gdy? dwutygodniowy pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wymaga op?aty blisko 4000,-.
Nasze wysi?ki cz??ciowo wystarczaj? na zapewnienie opieki codziennej która kosztuje oko?o 1500,-/miesi?cznie.
Do tego zaopatrywanie si? w niezb?dny sprz?t wspomagajacy jest dla nas niemo?liwy.
Od wakacyjnego turnusu nie min??o zbyt wiele czasu a Kuba niestety ju? przesta? chodzi?.
Porusza si? obecnie przy pomocy wózka który trzeba by?o kupi?.
Wydatek rz?du 5000. Nie wiemy czy dostaniemy dofinansowanie a je?li tak to nie wcze?niej ni? I kw.przysz?ego roku.
Kub? trzeba wsz?dzie dowozi? a bezduszne Urz?dy tego faktu nie bior? pod uwag?.
Koszt utrzymywania samochodu nie wmaga komenta?a.
Rehabilitujemy nasze dziecko na wszystkie mo?liwe sposoby,gdy? widzimy ?wiate?ko w tunelu.
Laboratoria na ?wiecie wci?? szukaj? mo?liwo?ci zastosowania nowych terapi i mo?e si? uda ,ale kiedy oka?e si? ?e, post?p
choroby jest zbyt du?y to s?oneczko za?wieci ju? nie dla nas!
Tyle po krótce o sytuacji w jakie jeste?my.
Przyje?d?amy do W?growca w drugiej po?owie lutego przysz?go roku,bo uda?o nam si? zebra? z 1 % kwot? na zap?acenie
pobytu. Jak Pani widzi ,nie brak jest ludzi nie oboj?tych na nieszcz??cia innych, a to dla nas rodziców jest jedyna ostoj?.

Dziekujemy raz jeszcze za wszystko,?yczymy zdrowia i pomy?lnosci.Oto nasze konto:

FUNDACJA DZIECIOM "ZD??Y? Z POMOC?"
PEKAO S.A. I/WARSZAWA
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem: na leczenie i rehabilitacj?
Jakuba P?azi?skiego
KRS : 0000037904

Dla potrzeb pozyskiwania 1% podatku,
podajemy nr. KRS z dopiskiem dla kogo.

Jeszcze raz serdecznie Pani? pozdrawiamy

KUBA i rodzice P?azi?scy
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
2.01.2010, 12:32
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Parabola
13.02.2010, 16:25
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,728
6-11 07
Ma?opolska
68
Numer GG: 6181092Pity do rozliczenia od znajomych i rodziny sp?ywaja.
Wszyscy deklaruj?, ze mog? odliczyc ich 1% wg w?asnego uznania.
Kubu? P?azi?ski tez mo?e liczyc na odpis. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
?ycie jest twarde, od Ciebie zale?y czy zetrze Ci? na proszek, czy wypoleruje.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AMAZONKA2
14.02.2010, 12:55
#3


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
203
5-11 07
wielkopolska
24
Numer GG: 6617896Serdeczne dzi?ki...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 26.02.2020 - 0:02