IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

> Rola radioterapii w raku piersi
V
Al_la
2.05.2008, 9:56
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233lek. med. Ma?gorzata Djabe?ek-Macia?
Oddzia? Radioterapii Dolno?l?skiego Centrum Onkologii we Wroc?awiu


Rak piersi pozostaje najcz?stszym kobiecym nowotworem z?o?liwym oraz g?ówn? przyczyn? zgonów pacjentek onkologicznych. Od ponad 80 lat medycyna próbuje ograniczy? rozwój tej choroby. Post?py s? spore i daj? pacjentkom nadziej? nie tylko na d?u?sze ?ycie, ale tak?e na wyleczenie. Radioterapia stanowi niezb?dn? sk?adow? leczenia raka piersi.

Dokonanie optymalnego wyboru taktyki i techniki radioterapii wymaga wiedzy o promienioczu?o?ci i promieniouleczalno?ci nowotworu. Ze wzgl?du na cel leczenia wyró?nia si? radioterapi? radykaln? oraz radioterapi? paliatywn?.

U pacjentek po leczeniu oszcz?dzaj?cym radioterapia jest stosowana obligatoryjnie - zarówno w przypadku rozpoznania raka inwazyjnego, jak i w raku przewodowym przedinwazyjnym. Po radykalnej amputacji piersi decyzja o radioterapii podejmowana jest na podstawie informacji z badania mikroskopowego, z uwzgl?dnieniem stanu miejscowego sprzed zabiegu operacyjnego.

Radioterapia po leczeniu oszcz?dzaj?cym

Napromienianie piersi po chirurgicznym leczeniu oszcz?dzaj?cym ma na celu sterylizacj? mi??szu piersi z ewentualnie pozostawionych po zabiegu operacyjnym komórek nowotworowych, które mog? by? przyczyn? wznowy miejscowej a tak?e przerzutów odleg?ych. W porównaniu z grup? chorych nienapromienianych, radioterapia zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej od 3 do 4 razy.

Radioterapia po leczeniu oszcz?dzaj?cym sk?ada si? z dwóch etapów. W pierwszym napromienianiu poddaje si? gruczo? piersiowy lub gruczo? z w?z?ami ch?onnymi lokoregionalnymi. Stosuje si? dawk? 50 Gy (25 frakcji po 2 Gy w ci?gu 5 tygodni) lub schemat równowa?ny 42,5 Gy w 17 frakcjach. Po zako?czeniu napromieniania ca?ej piersi stosuje si? drugi etap leczenia, tzw. boost (dodatkowa dawka) na lo?? po usuni?tym guzie. Zalecana dawka to 10-20 Gy, w zale?no?ci od szeroko?ci marginesów chirurgicznych okre?lanych w badaniu histopatologicznym oraz obecno?ci komponenty wewn?trzprzewodowej raka.

Boost mo?e by? realizowany z zastosowaniem teleterapii (zewn?trznego ?ród?a promieniowania) lub brachyterapii (boost ?ródtkankowy). Ta druga metoda dost?pna jest w wyspecjalizowanych o?rodkach. Jest ona szczególnie zalecana w przypadku du?ej piersi, z po?o?onym g??boko guzem. Ogranicza wówczas dawk? promieniowania docieraj?c? do tkanki p?ucnej, zmniejsza ryzyko powik?a? popromiennych oraz daje lepszy efekt kosmetyczny. Boost metod? brachyterapii ?ródtkankowej przeprowadzany jest 7-10 dni po zako?czeniu radioterapii ca?ej piersi lub - rzadziej - w okresie pooperacyjnym, przed rozpocz?ciem radioterapii piersi. Dawka podawana jest jednorazowo i wynosi 10-15 Gy.

Napromienianie samej lo?y po guzie jest dopiero na etapie bada? klinicznych.

Je?li pacjentka wymaga równie? chemioterapii, to - w zale?no?ci od rodzaju programu - leczenie prowadzi si? w sposób skojarzony - razem z radioterapi? (chemioterapia wg CMF), lub radioterapia przeprowadzana jest po zako?czeniu leczenia cytostatycznego (chemioterapia z antracyklinami).

Radioterapia po ca?kowitej amputacji piersi

Warto?? radioterapii po mastektomii przez wiele lat by?a przedmiotem kontrowersji. Od dawna wiadomo, ?e napromienianie ?ciany klatki piersiowej i regionalnych w?z?ów ch?onnych zmniejsza kilkakrotnie cz?sto?? nawrotów miejscowych, ale do niedawna nie by?o dostatecznych dowodów, ?e takie leczenie poprawia prze?ycia odleg?e. Dopiero w 1997 roku opublikowano wyniki bada? klinicznych, w których wykazano istotn? statystycznie popraw? prze?y? bez nawrotów i prze?y? ca?kowitych u chorych napromienianych pooperacyjnie.

Wskazaniami do pooperacyjnej radioterapii s?:
- obecno?? przerzutów w 4 lub wi?cej w?z?ach ch?onnych,
- guz o ?rednicy powy?ej 5 centymetrów,
- obecno?? komórek nowotworowych w lo?y operacyjnej lub w?skie marginesy wyci?cia (poni?ej 1 mm).

Obszar napromieniany obejmuje ?cian? klatki piersiowej z blizn?, a u chorych z przerzutami do w?z?ów ch?onnych pachowych napromienia si? równie? przy?rodkow? cz??? okolicy nadobojczykowej. U chorych z przy?rodkow? lub centraln? lokalizacj? guza mo?na dodatkowo rozwa?y? napromienianie w?z?ów zamostkowych. Radioterapia w?z?ów ch?onnych pachowych jest kontrowersyjna, gdy? ryzyko nawrotu nowotworu w tej okolicy jest niewielkie, a ryzyko obrz?ku ramienia - bardzo du?e. Obecnie napromienianie do?u pachowego stosuje si? w przypadku masywnego zaj?cia w?z?ów pachowych z przej?ciem nacieku nowotworowego przez torebk? w?z?a.

Wskazania do uzupe?niaj?cej radioterapii po mastektomii, gdy zaj?te jest od 1 do 3 w?z?ów ch?onnych, s? kontrowersyjne. Niektóre o?rodki zalecaj? napromienianie klatki piersiowej i okolicy nadobojczykowej. Jednak dopuszczalne jest równie? nienapromienianie takich pacjentek.

Pooperacyjna radioterapia obejmuje okolic? ?ciany klatki piersiowej wraz z blizn?. Stosuje si? 50 Gy w 25 frakcjach lub schemat alternatywny 45 Gy w 20 frakcjach. Na pola w?z?owe podaje si? równie? 50 Gy w 25 frakcjach lub 45 Gy w 20 frakcjach.

Je?eli pacjentka wymaga równie? chemioterapii, to radioterapia ordynowana jest po jej zako?czeniu. W przypadku, gdy chora poddana jest hormonoterapii, radioterapia mo?e by? stosowana równocze?nie.

Radioterapia jest natomiast przeciwwskazana w trakcie ci??y.

Objawy uboczne po radioterapii

Powik?ania po radioterapii dzielimy na wczesne i pó?ne. Powik?ania wczesne ostre wyst?puj? w trakcie leczenia i do trzech miesi?cy po jego zako?czeniu.

Ostry odczyn wyst?puje w szpiku kostnym, co objawia si? niedokrwisto?ci?, spadkiem leukocytów oraz p?ytek krwi. W trakcie radioterapii mo?e pojawi? si? te? odczyn o ró?nym nasileniu ze strony ?ródb?onka naczy? i naskórka. Zwykle ma on charakter przej?ciowy i zmiany goj? si? samoistnie w czasie zale?nym od nasilenia odczynu. Odczyn skórny oceniany jest w czterostopniowej skali wg RTOG i EORTC.

Powik?ania pó?ne stwierdza si? od kilku do kilkunastu miesi?cy (a nawet lat) po zako?czonym leczeniu. Cz?stotliwo?? ich wyst?powania jest niewielka. Do objawów pó?nych popromiennych zalicza si? niekorzystny efekt kosmetyczny, teleangiektazje (uszkodzenie drobnych naczy? krwiono?nych) w obszarze napromienianym oraz zw?óknienia (uszkodzenie fibroblastów skóry w?a?ciwej).

W tkance p?ucnej, która znalaz?a si? w polu napromienianym, mog? rozwin?? si? zw?óknienia, które zazwyczaj nie maj? manifestacji klinicznej. U pacjentek z lewostronn? lokalizacj? guza mog? wyst?pi? pó?ne (po wielu latach) objawy kardiologiczne pod postaci? choroby niedokrwiennej serca. Ryzyko odczynów pó?nych ze strony serca mo?na zmniejszy? lub ca?kowicie wyeliminowa? dzi?ki zastosowaniu nowoczesnych technik radioterapii, umo?liwiaj?cych minimalizacj? dawki promieniowania na serce.

Leczenie chirurgiczne z nast?pow? radioterapi? niesie za sob? ryzyko obrz?ku ramienia, który mo?e pojawi? si? po ró?nym czasie od leczenia. W celu jego ograniczenia stosuje si? rehabilitacj? oraz masa? limfatyczny.

Po radioterapii ro?nie tak?e ryzyko karcinogenezy, gdy? ekspozycja na ma?e dawki promieniowania jonizuj?cego (poni?ej 1,5 Gy) mo?e spowodowa? powstanie nowotworów wtórnych (rak drugiej piersi, rak skóry).

Leczenie wspomagaj?ce ?agodzi objawy kliniczne, zmniejsza nasilenie odczynu wczesnego, przyspiesza gojenie. Dzi?ki takiemu leczeniu radioterapia mo?e by? realizowana bez przerw, co jest istotne dla jej skuteczno?ci.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
betik
14.05.2009, 5:44
#2


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
183
3-12 08
1,301
Numer GG: brakno wlasnie, dzieki Wam dziewczyny mozna sie cos KonkretnegO dowiedziec, u mnie to nikt nic nie wie, a klamia jak z nut .... ciekawe co bedzie z moja radio ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post


« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 9.04.2020 - 4:43