IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Cena post?pu
V
b.angel
1.10.2009, 6:21
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Werner Bartens

30.09.2009

Cena post?pu

Sukcesy w leczeniu raka s? coraz mniejsze i coraz dro?sze – korzy?ci widoczne w statystykach nie przek?adaj? si? na pomoc dla konkretnych pacjentów.

Pewien lekarz, chc?c doda? odwagi pacjentce cierpi?cej na raka piersi, powiedzia?: „Mamy jeszcze co? w zanadrzu dla Pani. To najlepszy specyfik, jaki jest obecnie na rynku”. Inny lekarz, który zaj?? si? dalszym leczeniem pacjentki, wyrazi? swoje zdziwienie, dlaczego pacjentce nie zaproponowano innej metody leczenia. W ko?cu istniej? leki, które s? nie tylko ta?sze, lecz równie? ?agodniejsze. Szanse na prze?ycie kolejnych pi?ciu lat w przypadku nowych metod leczenia ró?ni? si? jedynie o trzy procent.

Statystycznie wyliczona korzy?? w przypadku nowej metody leczenia nie zawsze oznacza dla pacjenta wygran?. - Wydaje si? du?o pieni?dzy na niewielkie korzy?ci kliniczne – mówi Christoph Rochlitz, naczelny onkolog z Kliniki Uniwersyteckiej w Bazylei. - Taka tendencja nasila si? ju? od kilku lat.

Dylemat ten zajmuje równie? europejskich onkologów, którzy zebrali si? ostatnio na corocznym kongresie w Berlinie. Onkolodzy ju? dawno musieli si? przyzwyczai? do tego, ?e sukcesy w leczeniu nowotworów pojawiaj? si? rzadko. Z „wojny z rakiem”, któr? wypowiedzia? w 1971 roku ameryka?ski prezydent Richard Nixon, zosta?a jedynie walka o stanowiska. Wyra?nie dostrze?ono to w ubieg?ym roku na najwi?kszym w ?wiecie kongresie onkologów (ASCO) w USA, gdzie zebra?o si? 30 tysi?cy specjalistów. Punktem kulminacyjnym zjazdu by? raport europejskich onkologów, którzy leczyli swoich pacjentów z zaawansowanym rakiem p?uca przy pomocy nowej kombinacji leków.

Kiedy do cytostatyków, tj. cisplatyny i winorelbiny, dodatkowo do??czono przeciwcia?o cetuksymab, pacjenci prze?ywali ?rednio o 1,2 miesi?ca d?u?ej, a wi?c o 36 dni. U pacjentów wyst?powa?a cz??ciej gor?czka, której towarzyszy?a niebezpiecznie niska ilo?? bia?ych krwinek. Ponadto pacjenci skar?yli si? na tr?dzikopodobn? wysypk? i biegunk?, ?le tolerowali infuzje leku. Jako?? ?ycia pacjentów w czasie leczenia nie zosta?a uwzgl?dniona w badaniu.

W artykule w czasopi?mie „Lancet”, które konkuruje z „New England Journal of Medicine” i „JAMA” o tytu? najlepszego specjalistycznego czasopisma medycznego na ?wiecie, jest mowa o „nowym standardzie” w leczeniu raka p?uca. W zapowiedziach przed ASCO pojawi?y si? opinie, ?e dane „najprawdopodobniej b?d? mia?y decyduj?cy wp?yw na opiek? nad pacjentem”.

Czy rzeczywi?cie maj?? „Jedyny rozs?dnie brzmi?cy wniosek by? nast?puj?cy: rzekomo cudowna bro? przeciw rakowi ponios?a haniebne fiasko” – jak pisz? onkolog Tito Fojo i etyk Christine Grady z ameryka?skiego Instytutu Zdrowia Publicznego w artykule w „Journal of the National Cancer Institute”. „Takie wyniki prowadz? do innej kwestii, a mianowicie: co jest uwa?ane za sukces w leczeniu raka?”. Ile warta jest tak ma?a korzy??? Kto mia?by decydowa? o granicach op?acalno?ci przy rejestracji leków?

n„Istotne pod wzgl?dem statystycznym” nie oznacza od razu „wa?ne dla pacjenta” – mówi specjalista onkolog Herbert Kappauf ze Starnberga, który jako psychoonkolog towarzyszy pacjentom w walce z nowotworem. - Coraz rzadziej mówi si? pacjentowi, co go czeka. Zamiast tego lekarze mówi?: mamy co? jeszcze w zanadrzu.

Z punktu widzenia pacjenta tak sformu?owana wypowied? jest jednoznaczna. - Chorzy na raka chc? wiedzie?, ile czasu zyskaj? dzi?ki nowej terapii i jakie skutki uboczne b?d? musieli znosi?. Ten temat trzeba o wiele cz??ciej porusza? – twierdzi Rochlitz.

W?tpliwej natury sukcesy nie nale?? do odosobnionych przypadków w leczeniu raka. Ameryka?ski Urz?d ds. Leków (FDA) dopu?ci? ostatnio cetuksymab do leczenia zaawansowanego stadium raka jelita grubego. Dzi?ki temu pacjenci b?d? mogli ?y? ?rednio o 1,7 miesi?ca d?u?ej. U pacjentów cierpi?cych na raka przed?u?a si? w ten sposób czas do progresji nowotworu o 0,9 miesi?ca. Jednak podczas leczenia 85 procent pacjentów skar?y si? na zmiany skórne, w tym w 19 procentach przypadków toksyczne uszkodzenia skóry osi?gaj? trzeci i czwarty stopie? w czterostopniowej skali.

Oto kolejne przyk?ady. Bewacyzumab – znany jako Avastin – sta? si? standardowym dodatkiem do chemioterapii stosowanej w pewnej postaci raka p?uc. FDA uzasadni?o dopuszczenie leku faktem, ?e spowodowa? przed?u?enie ?ycia o dwa miesi?ce. Inni onkolodzy poddali w w?tpliwo?? ten sukces, gdy? badania wykaza?y, ?e wyd?u?y? czas wolny od progresji jedynie o 0,4-0,6 miesi?ca, natomiast d?ugo?? ?ycia nie zosta?a przed?u?ona. W przypadku raka trzustki dodanie erlotynibu (Tarceva) przed?u?a ?ycie o 10 dni. Podczas leczenia wyst?puj? cz?sto tr?dzikopodobna wysypka, infekcje, biegunka i zapalenie jamy ustnej. „Takie przyk?ady powinny wstrz?sa? onkologami. Jaka musi by? minimalna korzy?? leczenia, ?eby sta?o si? ono standardem? Czy warto przed?u?a? ?ycie o 1,2 miesi?ca? Jak wa?na jest jako?? ?ycia i ile mo?e kosztowa??” – pytaj? Fojo i Grady.

- By?oby fantastycznie, gdyby mo?na by?o lepiej przewidzie? skuteczno?? leku – mówi Gerhard Ehninger, prezes Niemieckiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii (DGHO). - Mo?na by zaniecha? stosowania nowego leczenia przynajmniej u tych pacjentów, którzy nie odnie?li ?adnych korzy?ci.

Lekarze stawiaj? na to, ?e w przysz?o?ci pojawi? si? terapie dopasowane na miar? i lekarze b?d? mogli odpowiednio wcze?niej wykry?, którzy pacjenci skorzystaj? na nowym leczeniu, a którzy nie. Herbert Kappauf jest sceptyczny, je?li chodzi o korzy?ci dotycz?ce targeted therapy, a wi?c leczenia zorientowanego na osi?gni?cie okre?lonego celu. - Te militarne okre?lenia, jak równie? zwrot „wojna z rakiem” - to wszystko pachnie mi manipulacj?. Nowe metody leczenia nie s? specjalnie bardziej wybiórcze. Równie? tam zdarzaj? si? zniszczenia i straty – mówi onkolog.

nn
Niektórzy pacjenci sami mówi?, ?e ?y? cztery tygodnie d?u?ej to dla nich ?adna korzy??, tym bardziej, ?e nie wiadomo, czy leki pomog?. Zbyt du?a cena, ?eby wyrwa? ?mierci tych kilka dni. Koszty finansowe s? równie? olbrzymie. Leczenie pacjenta cierpi?cego na raka p?uca cetuksymabem przez 18 tygodni kosztuje 80 tysi?cy dolarów. Terapia bewacyzumabem dla jednego pacjenta kosztuje 90 tysi?cy dolarów. Fojo i Grady wyliczyli, ?e przed?u?enie ?ycia 550 tysi?cy Amerykanów, którzy umieraj? co roku na raka, o jeden rok, kosztowa?oby razem 440 miliardów dolarów.

Nie mo?na okre?li? warto?ci ?ycia, ani tego, ile wart jest jeden miesi?c ?ycia ?miertelnie chorego cz?owieka. „Takich oblicze? nikt nie chce robi?, jednak w czasach ograniczonych zasobów, tego rodzaju przemy?lenia s? nieuniknione” – mówi? Fojo i Grady. „Nie mówimy o wyj?tkach: 90 procent dopuszczonych przez FDA leków stosowanych przy leczeniu raka kosztuje ponad 20 tysi?cy dolarów za dwunastotygodniowe leczenie” – dodaj?. Poniewa? w?adze dopuszczaj? drogie leki, a onkolodzy je przepisuj?, przemys? farmaceutyczny dostaje sygna?, ?e spirala kosztów i w?tpliwe korzy?ci s? akceptowane. - Im mniej krytycznie przedstawia si? wyolbrzymione korzy?ci, tym cz??ciej stosuje si? drogie leki – obawia si? Kappauf. - Ju? wkrótce nikt nie b?dzie pyta?, czy pacjent co? zyska?, a lekarz stanie si? zabawk? marketingow? w r?kach koncernów farmaceutycznych.

- Problem lawinowego wzrostu kosztów w onkologii b?dzie centralnym tematem kongresu DGHO w pa?dzierniku tego roku – mówi Gerhard Ehninger. - Jeste?my po to, ?eby cztery lata po dopuszczeniu leku do u?ytku ustali? cen? odpowiedni? do istotno?ci substancji.

Je?li wskazania dla leku b?d? rozszerzone a obrót si? zwi?kszy, ceny powinny spa??. - Nie da si? wyleczy? problemu ?miertelno?ci – mówi Kappauf. - Je?li lekarze b?d? oferowa? nowe sposoby leczenia z coraz mniejszymi korzy?ciami, mo?e doj?? do obopólnego efektu wyparcia.

Zarówno lekarze jak i pacjenci nie b?d? chcieli przyzna?, ?e ?mierci czasami nie da si? ju? zatrzyma?.

?ród?o onet.pl


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:32