IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> ?owca informacji o zagro?eniu nowotworami
V
Al_la
4.01.2010, 20:31
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-10-26

Bezinwazyjne metody badania umo?liwiaj?ce wczesne wskazanie, czy dana osoba jest zagro?ona np. chorob? nowotworow?, to jedno z osi?gni?? prof. Romana Kaliszana z Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego dla najwybitniejszych polskich naukowców. Otrzyma? wyró?nienie w kategorii „bada? na rzecz rozwoju spo?ecze?stwa”.

Jak mówi? prof. Tadeusz Mali?ski w laudacji na cze?? naukowca, laureat jest przez wielu uwa?any za cz?owieka renesansu, bo jego interdyscyplinarne prace na rzecz spo?ecze?stwa i ludzko?ci ??cz? m.in. chemi? i fizyk?. Dlatego trudno wyobrazi? sobie lepszego kandydata do zwyci?stwa w tej kategorii.


– Osi?gni?cia profesora w dziedzinie farmakologii i diagnostyki klinicznej s? na ?wiatowym poziomie – wyja?nia? prof. Mali?ski.

Równie? sam prof. Kaliszan do swoich najwi?kszych osi?gni?? naukowych zalicza badania ukierunkowane na stworzenie nowych nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Dzi?ki nim mo?na wyodr?bni? osoby, które mog? by? zagro?one chorob? nowotworow? ze wzgl?du na cechy genetyczne albo wp?ywy ?rodowiskowe. Metody opracowane przez prof. Kaliszana umo?liwiaj? wczesne zdiagnozowanie chorób, wykrycie potencjalnego zagro?enia nimi, jak równie? dobranie indywidualnej farmakoterapii.

– Tak, jak ró?ne czynniki - np. alkohol inaczej dzia?aj? na ka?dego cz?owieka, tak samo ró?nie wp?ywaj? na nas leki. By zoptymalizowa? ich dzia?anie nie nale?y stosowa? podej?cia klasycznego: dwa razy dziennie po 500 mg. Musimy dla ka?dego wybra? w?a?ciwy lek i podawa? go we w?a?ciwej dawce – t?umaczy? PAP prof. Kaliszan.

Takiej terapii nie mo?na dobra? na podstawie jednego pomiaru, np. masy cia?a czy wzrostu.

– Nale?y dokona? analizy biochemicznych sk?adników naszego organizmu, bo u ka?dego z nas one wyst?puj?, ale w ró?nych ilo?ciach – t?umaczy? prof. Kaliszan.

Bioinformatyka jest jednym z podstawowych zainteresowa? naukowych prof. Kaliszana. Dzi?ki tym zainteresowaniom wraz ze swoim zespo?em opracowa? nowoczesn? metodyk? do diagnozowania nowotworów w oparciu o chemoinformatyczn? analiz? próbek moczu. Do jego sukcesów naukowych mo?na równie? zaliczy? metod? opart? na biosensorach do skryningu potencjalnych leków przeciw chorobie Alzheimera.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 6:28