IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u WYKRYWANIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=3.0

 
Reply to this topicStart new topic
> U kogo nale?y wykonywa? tomografi? rezonansu magnetycznego piersi?
V
baniula
19.08.2009, 15:48
#1


Guru na forum
******

Zarejestrowana
607
6-11 07
Leszno
35
Numer GG: 8589603U kogo nale?y wykonywa? tomografi? rezonansu magnetycznego piersi? Inne
? Zespó? ?y?y g?ównej górnej. Propozycja nowej klasyfikacji i algorytmu post?powania
? Karmienie piersi? po leczeniu z powodu raka sutka
? Racjonalne zasady operacyjnego leczenia chorych z przerzutami odleg?ymi czerniaka
? Zapobieganie i leczenie neuropatii obwodowej wywo?anej przez chemioterapi?
Streszczenie
Tomografia rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging - MRI) - ze wzgl?du na ma?? dost?pno?? oraz wysokie koszty badania - nie jest (nie powinna by?!) badaniem s?u??cym rozstrzyganiu w?tpliwo?ci powsta?ych w wyniku wykonywania innych bada? obrazowych. Jakakolwiek w?tpliwo?? co do charakteru zmiany uwidocznionej w USG lub mammografii powinna by? rozstrzygana na drodze przezskórnej biopsji ig?owej wykonywanej pod kontrol? jednej z tych metod. Wydaje si? tak?e, ?e badanie to jest wskazane u kobiet z przerzutami w pachowych w?z?ach ch?onnych bez znanego ogniska pierwotnego, u pacjentek z rozleg?ym lub miejscowo zaawansowanym rakiem piersi poddawanych chemioterapii (w celu oceny odpowiedzi na leczenie) oraz u kobiet obci??onych wi?kszym ryzykiem zachorowania w ci?gu ca?ego ?ycia (ryzyko >20-25%). Trzeba jednak pami?ta?, ?e wiele pyta? dotycz?cych wykorzystania MRI u chorych na raka piersi wci?? pozostaje bez odpowiedzi. W artykule przejrzy?cie omówiono wskazania i w?tpliwo?ci odnosz?ce si? do obrazowania piersi za pomoc? MRI.
Komentarz
W 2007 r. pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Hermana zosta?a powo?ana grupa robocza, której celem by?o opracowanie standardów diagnostyki chorób piersi. W sk?ad grupy wchodzili eksperci oddelegowani przez polskie medyczne towarzystwa naukowe zajmuj?ce si? - z racji specjalno?ci jakie reprezentuj? - chorobami piersi. W czerwcu 2008 r. cz??? ekspertów pracuj?cych nad standardami badania MRI piersi przedstawi?a pierwsze zbiorcze zalecenia dotycz?ce warunków wykonywania tego badania w Polsce. Poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze za?o?enia tego opracowania.

Zalecenia dotycz?ce wykonywania mammo-MRI

Badanie mo?e by? wykonywane aparatem o nat??eniu pola co najmniej 1 T, przy u?yciu dedykowanej cewki, umo?liwiaj?cej badanie obu piersi;
jego integraln? cz??ci? musi by? badanie dynamiczne po podaniu ?rodka kontrastuj?cego;
badanie wykonuje si? mi?dzy 7. a 14. dniem cyklu miesi?cznego, co najmniej 9 miesi?cy od wykonywanych zabiegów operacyjnych lub radioterapii piersi. Hormonoterapi? zast?pcz? nale?y przerwa? przynajmniej 1 miesi?c przed planowanym terminem badania MRI.

Wskazania

1) Badanie profilaktyczne:
a) nosicielki mutacji BRCA1, BRCA2, ich krewne 1. stopnia, u których nie wykonywano testu, kobiety obci??one wi?kszym ni? 20% wzgl?dnym ryzykiem zachorowania na raka piersi (wg modelu BRCAPRO lub innego, uwzgl?dniaj?cego g?ówne obci??enia rodzinne),
(IMG:style_emoticons/default/cool.gif) przebyte w wieku 10-30 lat terapeutyczne na?wietlanie klatki piersiowej,
c) rzadkie zespo?y genetyczne (Li i Fraumeniego, Cowden, Bannayana, Rileya i Ruvalcaby) i ich krewni 1. stopnia.
2) Badanie diagnostyczne (wy??cznie wtedy, gdy nie ma mo?liwo?ci uzyskania informacji na podstawie badania mammograficznego, RTG i/lub USG):
a) u pacjentek z podejrzeniem carcinoma occultum,
(IMG:style_emoticons/default/cool.gif) po leczeniu oszcz?dzaj?cym raka piersi,
c) przy planowaniu leczenia oszcz?dzaj?cego w celu dok?adnego okre?lenia rozmiarów guza, wykluczenia wieloogniskowo?ci i wieloo?rodkowo?ci,
d) monitorowanie wyników neoadiuwantowej chemioterapii lub terapii hormonalnej,
e) przy zaj?ciu ?ciany klatki piersiowej w celu okre?lenia stopnia zaawansowania nacieku nowotworowego,
f) przy podejrzeniu uszkodzenia protezy piersi lub innych powik?a? zwi?zanych z za?o?eniem implantów, lub rozbie?no?ci w wynikach dotychczas wykonanych bada? diagnostycznych.
Zaleca si? jednolito?? opisów badania mammo-MRI poprzez stosowanie leksykonu BIRADS dla badania mammo-MRI opracowanego przez American College of Radiology.
Zaleca si?, aby w pracowniach MRI zajmuj?cych si? diagnostyk? piersi mog?y by? wykonywane wymienione ni?ej zabiegi interwencyjne pod kontrol? MRI:
- przezskórne biopsje piersi;
- zak?adanie igie? lokalizacyjnych;
- zak?adanie znaczników.
1. Ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci jednoczasowego wykonania MRI diagnostycznej i interwencyjnej, wskazane jest, aby odst?p czasu pomi?dzy tymi dwiema procedurami by? jak najmniejszy.
2. Kobieta, u której przeprowadzono badanie MRI, powinna by? uprzedzona o konieczno?ci powstrzymania si? od przyjmowania ?rodków hormonalnych do czasu otrzymania wyniku i wykluczenia potrzeby wykonania procedury interwencyjnej pod kontrol? MRI.
3. Cewka biopsyjna powinna umo?liwia? dost?p do piersi od strony bocznej i przy?rodkowej.
4. Stosowanie ucisku nale?y ograniczy? do niezb?dnego minimum.
5. Nale?y u?ywa? igie? biopsyjnych o mo?liwie du?ej ?rednicy, najlepiej wspomaganych pró?ni?.
6. Je?li jest mo?liwe uwidocznienie zmiany w USG lub mammografii (second-look) wskazane jest wykonanie biopsji pod kontrol? jednej z tych metod.

dr med. Tadeusz J. Popiela
Skrót wytycznych zosta? przygotowany na podstawie pe?nej wersji tekstu opracowanego przez zespó? w sk?adzie:
dr med. Ma?gorzata Stusi?ska
z Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
dr hab. med. Ma?gorzata Tacikowska
z Centrum Onkologii Instytutu im. M. Sk?odowskiej-Curie w Warszawie,
dr med. Izabela Herman-Sucharska
z Katedry Radiologii UJ w Krakowie,
dr med. Tadeusz J. Popiela
z Regionalnej Poradni Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Schorze? Piersi I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ w Krakowie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.08.2009, 15:48
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
LV71
30.09.2009, 0:41
#2


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
226
12-05 09
Nevada
1,551Czy ktoras z pan miala wyokonana tomografi? rezonansu magnetycznego piersi (MRI) i jesli tak w jakim miescie i jaka jest cena tego badania?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
30.09.2009, 6:20
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Badanie rezonansem magnetycznym mo?na wykona? na NFZ

... ja mia?am MRI robione w warszawie w NZOZ Magodent przez w/w dr Tacikowsk? z warszawskiego CO (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

prywatnie ( w wy?ej wymienionej placówce) to koszt 580 z?otych + cena kontrastu

http://www.magodent.com.pl/index.php?optio...3&Itemid=68


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
30.09.2009, 8:10
#4


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88RM mia?am wykonany rok po operacji w RCO w Bydgoszczy przez w/w Pani? Doktor Stusi?sk?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Halka
30.09.2009, 9:07
#5


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
515
13-11 07
Warszawa
145Ja mia?am MRI w warszawskim CO (oszcz?dzaj?ca).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
30.09.2009, 14:37
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11dwukrotnie mia?am MRI w Krakowie opisywane przez dr Izabel? Herman-Sucharsk? (obie piersi z implantami) w odst?pie roku ...
(dwukrotnie MRI pokaza? guzek 6 mm w tym samym miejscu - przy drugim badaniu ten?e guzek by? ju? wyci?ty - t?uszczako-krwiak - a w MRI nadal by? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) )

teraz trzecie badanie MRI (po 1,5 roku od poprzedniego) b?d? mia?a 28 pa?dziernika w CO w Bydgoszczy u dr Ma?gorzaty Stusi?skiej

Go to the top of the page
 
+Quote Post
baniula
30.09.2009, 18:03
#7


Guru na forum
******

Zarejestrowana
607
6-11 07
Leszno
35
Numer GG: 8589603Ja równie? mia?am 2 razy MR Bydgoszcz przez w/w Pani? Doktor Stusi?sk?. A teraz chc? zrobi? biopsje pod RM jak mi sie uda to dam zna?. Narazie stan??o na Gliwicach w Centrum onkologii NF - nie p?aci za takie badanie , a ceny nie znam - mam zamiar jutro dzwoni? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
30.09.2009, 18:18
#8


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88Hm hm rano wpisa?am ?e mia?am RM..........a teraz napisz? ?e nast?pne 9.10.2009............dupa dupa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manka45
1.10.2009, 13:32
#9


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385
Ja tez mia?am robiony rezonans .Powiedzia?am mojemu onkowi ze to zalecenie ze szpiatala w którym mia?am zabieg ,coby raz do roku po rekonstrukcji robic to badanie .
Podono tak nam sie nalezy i to refunduje NFZ
Mysle ze po nowym roku znowu wjade na Jasiu w tube he he


--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LV71
2.10.2009, 1:06
#10


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
226
12-05 09
Nevada
1,551Dzieki Dziewczyny! Jestescie bardzo szybkie w odpowiedziach! Buziaczki!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ewciaz
8.12.2009, 21:22
#11


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
8
29-01 09
1,394Czy która? z Was przed badaniem RM musia?a odstawi? Zoladex lub inne leki zwi?zane z terapi? hormonaln?. W?a?nie czekam na termin RM piersi i us?ysza?am informacj? ?e powinnam odstawic leki, oczywi?cie nie zrobi? tego bez konsultacji z moj? onkolog ale to do dopiero w przysz?ym tygodniu, mo?e wcze?niej si? od Was czego? dowiem, bardzo b?d? wdzi?czna z odpowied? :-).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
8.12.2009, 21:31
#12


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919tu mo?esz przeczyta? mi?dzy innm odp na twoje pytanie:

http://www.rakpiersi.pl/forum,messageId,17...ic,s,exp,p.html


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Wykrywanie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.04.2020 - 20:10