IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Piel?gnacja skóry z odle?ynami u pacjentów obj?tych opiek? paliatywn?
V
Al_la
15.03.2009, 21:49
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Piel?gnacja skóry z odle?ynami u pacjentów obj?tych opiek? paliatywn?

Wyst?powanie odle?yn lub owrzodze? nowotworowych skóry u pacjentów obj?tych opiek? paliatywn? stanowi du?y problem piel?gnacyjny.
Opieka nad pacjentkami z takim schorzeniem ma za zadanie: popraw? komfortu ?ycia chorego, edukacj? rodziny w dziedzinie preparatów i opatrunków stosowanych w utrzymaniu w?a?ciwej higieny i oraz popraw? kontroli wszystkich negatywnych objawów.
Najlepiej zastosowa? dzia?ania profilaktyczne, by nie dopu?ci? do powstania odle?yn.

Post?powanie profilaktyczne:

- cz?sta zmiana pozycji pacjenta le??cego, unieruchomionego (obracanie na boki nawet co godzin?)

- zachowanie higieny ( mycie ca?ego cia?a chorego 2 razy dziennie, utrzymanie czysto?ci po?cieli)

- nat?uszczanie cia?a balsamami, kremami

- stosowanie materaców przeciw odle?ynowych, poduszek przeciw odle?ynowych u pacjentów siedz?cych

- uzupe?nianie niedoborów pokarmowych ( preparaty wielowitaminowe, od?ywki zawieraj?ce bia?ko i sole mineralne)

Je?li mimo stara? dosz?o do powstania odle?yn d??ymy do zapewnienia wilgotnego ?rodowiska rany, ochronienia tkanki przed bolesnym wysuszenie i uszkodzeniem nowych okolic, ochronienia przed infekcj? i zwalczania ewentualnie stwierdzonego zaka?enia, uregulowania ilo?ci wydzieliny z rany przez zastosowanie odpowiednich opatrunków poch?aniaj?cych, zatamowania ewentualnego krwawienia i niwelowania przykrego zapachu.

Pami?tamy tak?e o zastosowaniu ?rodków przeciwbólowych w odpowiednich dawkach wyprzedzaj?c czynno?ci piel?gnacyjne.

Od 40 lat jest preferowana tzw wilgotna metoda leczenia odle?yn, które w takim ?rodowisku ziarninuj? - goj? si? dwa razy szybciej. Podstawow? zasad? jest wi?c nie wysuszanie rany ale utrzymanie jej ?rodowiska wilgotnego.


- zmiana opatrunku w przypadku opatrunku tradycyjnego powinna nast?powa? 2 razy dziennie, w przypadku opatrunków nowoczesnych co 3 do 7 dni, chyba ?e same si? odklejaj? z powodu du?ej ilo?ci wydzielina. Je?li dosz?o do przyklejenia si? opatrunku do tkanek rany nale?y pomoczy? opatrunek 0,9% roztworem soli fizjologicznej i poczeka?, by nie sprawia? niepotrzebnego bólu choremu przy odklejaniu opatrunku

- ran? przed za?o?eniem opatrunku przemywa? nale?y 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub p?ynem Ringera lub obecnie popularnym roztworem Octenisept.

- nie nale?y stosowa? wody utlenionej ani spirytusu, gdy? uszkadzaj? powstaj?c? ziarnin?.

- po przemyciu ran? osuszamy gazikami (najlepiej sterylnymi)

- zak?adamy opatrunek, który powinien by? o 2 cm wi?kszy od ?rednicy rany: Je?li zak?adamy opatrunek tradycyjny - gazowy, rana powinna by? zabezpieczona Sudocremem, kremem Alantanowym, Linomagiem ma?ci? z nagietka lub inn? ma?ci? nat?uszczaj?c? jej brzegi i chroni?c? przed wysuszeniem i przyklejeniem si? opatrunku do tkanek

- (w zale?no?ci od zaawansowania odle?yny)


W zale?no?ci od rodzaju rany stosujemy odpowiednie post?powanie: ?rodki i opatrunki

- Rana z martwic? such? (czarna) – konieczno?? nawil?enia martwych tkanek, ran? utrzymujemy w ?rodowisku wilgotnym, wyst?puje cz?sto konieczno?? usuni?cia chirurgicznego i enzymatycznego martwych tkanek. Stosujemy np. Hydro?ele, opatrunki pierwotne proste, preparaty enzymatyczne.

- Rana z martwic? wilgotn? (?ó?ta) - konieczno?? oczyszczenia rany i poch?aniania wysi?ku. Stosujemy Hydrocoloidy i Alginiany preparaty enzymatyczne, ?rodki odka?aj?ce, niekiedy oczyszczenie chirurgiczne.

- Rana ziarninuj?ca powierzchowna z wysi?kiem stosujemy opatrunki piankowe, Alginiany, opatrunki z?o?one, Hydrokoloidy.

- Rana ziarninuj?ca powierzchowna z ma?ym wysi?kiem stosujemy Hydrokolidy, opatrunki z?o?one, Hydro?ele

- Rany zainfekowane z przykrym zapachem stosujemy opatrunki pierwotne z?o?one, Dextranomery, preparaty odka?aj?ce, opatrunki absorpcyjne lub z metod tradycyjnych ma?ci Dermazin, Argosulfan, Solcoseryl, Acudex.


Stosowane materia?y opatrunkowe dost?pne w sprzeda?y aptek mo?emy podzieli?:

- Opatrunki absorpcyjne, najcz??ciej s? to sterylne opatrunki gazowe stosowane na rany z du?ym wysi?kiem.

- Opatrunki pierwotne nie bior? one udzia?u w biochemicznym procesie gojenia si? rany

- Opatrunki pierwotne proste np. N/A Dressing, Ultra Dressing mo?e mog? by? stosowane jako pierwsza warstwa systemu banda?owego w po??czeniu ze ?rodkami farmakologicznymi np Metronidazolem lub z innymi opatrunkami.

- Opatrunki pierwotne z?o?one

Gazowe parafinowe np. Paratulle, Grassolind, Inadine- jest to gaza nas?czona parafin?, co zapobiega przyklejania si? opatrunku do rany i uszkadzaniu jej. Mog? by? nas?czane tak?e ?rodkami przecie bakteryjnymi (Inadine - r-r 10% jodopowidonu, skuteczny przeciw gronkowcowi z?ocistemu metycylinoopornemu, bez dawania oporno?ci krzy?owej)


- Opatrunki aktywne nak?adane s? bezpo?rednio na ran?

- Hydrokoloidy s? opatrunkami typu okluzyjnego, pod którymi wytwarza si? ?rodowisko sprzyjaj?ce ziarninowaniu zawieraj? samoprzylepne ?elowe substancje np. Granuflex, Comfeel, Tegasorb, Hydrocol.


Stosuje si? je na rany z niewielkim wysi?kiem w celu oczyszczenia i ziarninowania, nie stosuje si? ich na rany zaka?one. Przy zmianie opatrunku pod nim wytwarza si? niekiedy ?ó?tawa wydzielina, któr? nale?y zmy? sol? fizjologiczn? i po osuszeniu za?o?y? nowy opatrunek.- Alginiany s? stosowane do ran z du?ym wysi?kiem, wi??? wysi?k z rany tworz?c struktury ?elowe stanowi?ce ochron? dla tkanek , wykazuj? te? dzia?anie zapobiegaj?ce krwawieniu z rany np. Kaltostat, Kaltogel, Sorbosan.

- Hydro?ele w ?elu stosowane s? do oczyszczania ran z tkanek martwiczych dzi?ki nawadnianiu tkanek martwiczych i autolizie np. Nu gel, Intra Side, Granugel, Sterigel ( umieszcza si? te ?ele wewn?trz rany pokrywaj?c je opatrunkiem zabezpieczaj?cym)

- Hydro?ele opatrunki s? to ?elowe opatrunki stosowane na rany suche i ziarninuj?ce, pomagaj? w ich nawadnianiu, izoluj? ran? przed bakteriami b?d?c przepuszalnymi dla tlenu i pary wodnej np. Aqua Gell, Cica Care.- Dextranomery stosowane w postaci granulatów przeznaczone do gojenia ran o du?ym wysi?ku, tak?e zainfekowanych np Debrisan, Acudex, Jodosorb.

- Opatrunki poliuretanowo-piankowe zwane te? g?bkami poliuretanowymi stosowane s? w ranach o ?rednim i du?ym wysi?ku, maj? te? dzia?anie termoregulacyjne, przepuszczaj? wilgo? i utrzymuj? wilgo? w ranie, nie stosuje si? ich ze ?rodkami przeciwbakteryjnymi i odka?aj?cymi np. Allevyn, Lyofoam.

- Poch?aniaj?ce zapach i wydzielin?, tworzone s? na bazie w?gla aktywowanego i srebra, stosowane w zaka?onych cuchn?cych ranach np. Actisorb Plus, Kaltocarb, Lyofoam.

- Opatrunki z?o?one maj? struktur? wielowarstwow?- Tielle ich warstwa wewn?trzna jest rozpuszczalna w ranie a wysi?k poch?aniany jest do warstw g??bszych, stosowany jest w leczeniu ?redniej wielko?ci ran z wysi?kiem bez zaka?enia bakteryjnego.

- Aquacel, Tender Wet w?ókna hydrokoloidalne maj? zdolno?? samoregulacji wch?aniania wysi?ku.

- Fibracol opatrunek koloidowo-algininowy stosowany do ran z wysi?kiem, utrzymuje sta?? wilgotno?? rany, sprzyja ziarninowaniu.


Preparaty enzymatyczne np. Iruxol Mono, Fibrolan stosowane s? w celu rozpuszczenia martwicy w obr?bie rany, nie dra?ni? skóry zdrowej.

Preparaty odka?aj?ce np.

- Octenisept antyseptyczny do dezynfekcji ran skóry i b?on ?luzowych, dichlorowodorek octenidyny na bazie glicerolu i wody. Dzia?a bakterio-, grzybo- i pierwotniako-bójczo.

- Betadine roztwór lub ma?? na bazie jodu do stosowania zewn?trznego dzia?aj?cy antyseptycznie bakterio- grzybo- pierwotniakobójczo

- Argosulfan 2% krem zawieraj?cy sole srebra dzia?a bakteriobójczo.

- Metronidazol ?el 1% jest preparatem dzia?aj?cym przeciw bakteriom beztlenowym, ma te? w?a?ciwo?ci poch?aniania przykrego zapachu


BIBLIOGRAFIA


de Walden-Ga?uszko K. Podatawy Opieki Paliatywnej PZWL 2004 s.145-147 Doyle D., Hanks G, MacDonald N (1999) Oxford Textbook of Palliative Medicine s.650-652

Hilgier M. Bóle nowotworowe i ich leczenie Medipress No 2, 2002

Leppert W., ?uczak J. Post?powanie paliatywne w nowotworach gruczo?u piersiowego i narz?du rodnego Ginekologia Praktyczna 1999: 7(8)s.30,32,34-40

Petkow L, Górkiewicz-Petkow A. Nowoczesne opatrunki w leczeniu prztewlek?ych ran i owrzodze? Medipress supp. 4,2000

Regnand C, Allport S.,Stphenson L. Mouth care, skin care,and lymphoedema. ABC of Palliative Care BMJ Books 1998

Regard C. A guide to symptom relif in advanced disease egard and Tempest 1998 s.44-47

Rostkowska T., Wal?ck -Matyja K. Obraz siebie i poziom samooceny kobiet po amputacji piersi oraz kobiet ze schorzeniami skóry-analiza porównawcza Psychoonkologia zeszyt 1 tom 7, 2003

Twycross R. Factors involved in difficult-to-manage pain Polska Medycyna Paliatywna Nr 1 tom 4 rok 2005

Twycross R. Wilcock A. Symptom management in advenced cancer Redcliffe Medical Press Ltd 2001 s.327-334

World Health Organization Geneva Symptom relif i terminal illness 1998 Skin problems s.88-96Tatiana Pietrzy?ska

lek. med, specjalista medycyny paliatywnej, ordynator Oddzia?u Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Bedzinie

?ród?o: http://www.prosalute.info/
Portal dla pacjentów z chorobami nowotworowymi
oraz osób zainteresowanych onkologi? i opiek? paliatywn?--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 1.04.2020 - 21:55