IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Post?py w leczeniu raka piersi na podstawie Sympozjum ASCO 2007
V
Al_la
16.01.2008, 14:04
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233W dniach 1 ? 5 czerwca odby?a si? w Chicago kolejna, 43. Konferencja Ameryka?skiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Chocia? z nazwy jest to konferencja onkologów ameryka?skich, to w rzeczywisto?ci 50 % jej uczestników stanowi? lekarze z innych krajów (i kontynentów).W?ród tematów poruszanych na tegorocznej konferencji ASCO znalaz?y si? równie? zagadnienia dotycz?ce diagnostyki i leczenia raka piersi. Poni?ej scharakteryzowano najwa?niejsze z nich:
1.analiza molekularna (profil genowy) komórek nowotworowych po wyci?ciu guza pierwotnego celem oceny rokowania i dopasowania odpowiedniego leczenia pooperacyjnego (uzupe?niaj?cego),

2. rola radioterapii w leczeniu uzupe?niaj?cym raka piersi ? wyniki metaanalizy oraz badania klinicznego oceniaj?cego ró?ne dawki dzienne i dawki ca?kowite (hypofrakcjonowanie),

3. terapia celowana ? potwierdzenie skuteczno?ci dotychczas stosowanych leków i badanie nowo wprowadzonych; wyniki leczenia ró?nych schematów chemioterapii i terapii celowanej
w przerzutach raka piersi, w tym w przerzutach do mózgu.


Ad 1. Dopasowanie sposobu leczenia uzupe?niaj?cego do cech molekularnych raka - indywidualizacja leczenia

Analiza stopnia zaawansowania raka oraz jego cech histoklinicznych, ocenianych w badaniu mikroskopowym po operacji, jest podstaw? do oceny rokowania (przewidywania prze?ycia chorej) oraz wyboru optymalnej metody leczenia uzupe?niaj?cego (radioterapia, chemioterapia, terapia celowana). Wydaje si?, ?e bardziej dok?adn? metod? oceny rokowania i skuteczno?ci leczenia mog?aby by? analiza profilu genetycznego komórek nowotworowych, przeprowadzona przy u?yciu nowoczesnych technologii. Obecnie opracowano 2 techniki oceny profilu genetycznego raka: Oncotype DX (ocena ekspresji 21 genów, metoda stosowana komercyjnie w USA) i MAMMAPRINT (ocena ekspresji 70 genów, metoda opracowana w Europie). Na podstawie analizy profilu genetycznego raka mo?na b?dzie z wi?ksz? precyzj? przewidzie? ryzyko wyst?pienia wznowy w piersi, przerzutów odleg?ych oraz stopnia odpowiedzi na poszczególne leki: cytostatyki, hormonoterapi? i terapi? celowan?. Analiza ekspresji genów pos?u?y do indywidualnego dopasowania leczenia uzupe?niaj?cego, weryfikuj?c w ten sposób dotychczasowe leczenie, oparte tylko na danych histoklinicznych. Przewiduje si?, ?e u cz??ci chorych b?dzie mo?na zrezygnowa? z chemioterapii na korzy?? hormonoterapii, za? inne chore b?d? wymaga? bardziej agresywnego, indywidualnie dobranego zestawu cytostatyków.

Na konferencji przedstawiono projekty 2 du?ych bada? klinicznych, dotycz?cych chorych na wczesnego raka piersi po pierwotnej operacji, z wykorzystaniem profilu genetycznego raka. W badaniu ameryka?skim TAILORx we?mie udzia? 10 tysi?cy chorych z rakiem piersi bez przerzutów do w?z?ów ch?onnych, z dodatnim receptorem estrogenowym i ujemnym receptorem HER2, za? w badaniu europejskim MINDACT (Amsterdam) - 6 tysi?cy chorych z rakiem piersi bez przerzutów do w?z?ów ch?onnych.

U chorych zostanie przeprowadzona analiza profilu ekspresji genów w nowotworze. W zale?no?ci od jej wyniku chore b?d? przydzielone do poszczególnych kategorii ryzyka i leczone wed?ug wcze?niej ustalonego schematu. Wst?pne wyniki powy?szych bada? poznamy za 7 lat.


Ad 2. Radioterapia uzupe?niaj?ca

Na konferencji przedstawiono wyniki metaanalizy oxfordzkiej z 2006 roku, w której wzi??o udzia? 42 000 chorych. Wykazano w niej, ?e radioterapia uzupe?niaj?ca po operacji oszcz?dzaj?cej i radioterapia po mastektomii w znacz?cy sposób poprawia wyniki leczenia chorych na raka piersi. Napromienianie zmniejsza odsetek wznów miejscowych w ci?gu 5 lat o 17-18% i poprawia ca?kowite 15-letnie prze?ycie chorych o 4.4 - 5.4%. Bior?c po uwag? du?? liczb? chorych na raka piersi, zysk terapeutyczny po radioterapii uzupe?niaj?cej jest znacz?cy. Ryzyko wczesnych i pó?nych objawów ubocznych zwi?zanych z napromienianiem, zw?aszcza uszkodzenia serca, zale?y w du?ym stopniu od poprawnego planowania i leczenia. Nowoczesna radioterapia w znacz?cy sposób zmniejsza ryzyko powik?a? popromiennych, jest bezpieczn? i skuteczn? metod? leczenia.

W badaniu angielskim START przedstawiono wyniki hypofrakcjonowania, czyli napromieniania uzupe?niaj?cego wy?szymi dawkami dziennymi (frakcyjnymi) i ni?szymi dawkami ca?kowitymi. Do badania w??czono 4451 chorych, które by?y podzielone na 5 grup w zale?no?ci od schematu frakcjonowania leczenia. Po 5 latach obserwacji stwierdzono, ?e wyniki leczenia w grupach, w odniesieniu do odsetka wznów miejscowych, objawów ubocznych i efektu kosmetycznego, by?y podobne. Trwaj? dalsze obserwacje celem oceny pó?nych powik?a? po leczeniu. Uwa?a si?, ?e po okresie dalszych obserwacji, hypofrakcjonowanie b?dzie mog?o by? stosowane cz??ciej, przynajmniej w niektórych grupach chorych. W Centrum Onkologii w Warszawie, napromienianie wy?szymi dawkami frakcyjnymi jest stosowane od kilku lat.

Du?ym zainteresowaniem na Konferencji ASCO cieszy?a si? praca przeprowadzona w Klinice Nowotworów Piersi Centrum Onkologii w Warszawie, dotycz?ca napromieniania paliatywnego przerzutów do mózgu w ich wczesnej fazie (przed pojawieniem si? objawów neurologicznych).

Ad 3. Terapia celowana ? leczenie uzupe?niaj?ce, neoadjuwantowe i leczenie przerzutów odleg?ych

Receptory z rodziny ERB wyst?puj? w nadmiarze w 20-25% komórek raka piersi. Ich pobudzenie prowadzi do nadmiernej proliferacji komórek nowotworowych, tworzenia nowych naczy? krwiono?nych, przerzutowania i nadmiernie d?ugiego ?ycia nieprawid?owych komórek, co klinicznie objawia si? niekontrolowanym wzrostem raka. Receptory ERB s? celem terapeutycznym dla leków: przeciwcia? monoklonalnych (trastuzumab, pertuzumab) i drobnocz?steczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej (lapatinib), które hamuj? rozwój raka.

Po udowodnieniu warto?ci trastuzumabu w leczeniu rozsianego raka piersi, przeprowadzono 5 bada? klinicznych dotycz?cych leczenia uzupe?niaj?cego, w których wzi??o udzia? ??cznie 13 tysi?cy chorych. Wykazano w nich po raz pierwszy, ?e trastuzumab zastosowany ??cznie z cytostatykami w leczeniu uzupe?niaj?cym wyd?u?a czas do nawrotu i ca?kowite prze?ycie chorych. Klinika Nowotworów Piersi Centrum Onkologii w Warszawie bra?a udzia? w 2 z tych bada?. Na konferencji przedstawiono uaktualnione wyniki niektórych bada? (korzy?? w prze?yciu ca?kowitym 3%) oraz ocen? kardiotoksyczno?ci leczenia (2.7% zaburze? ze strony serca). Obecnie leczenie uzupe?niaj?ce trastuzumabem u chorych na raka piersi z nadekspresj? receptora HER2 trwa 1 rok.

W badaniu klinicznym NOAH, przeprowadzonym na grupie 228 chorych z miejscowo zaawansowanym, HER2-dodatnim rakiem piersi, potwierdzono wysok? skuteczno?? trastuzumabu w leczeniu przedoperacyjnym miejscowo zaawansowanego raka piersi.

Chemioterapia zastosowana ??cznie z trastuzumabem by?a bardziej skuteczna, ni? sama chemioterapia. Trastuzumab zwi?ksza? odsetek chorych, u których guz pierwotny znikn?? ca?kowicie, co zosta?o potwierdzone w badaniu mikroskopowym (pCR-pathological complete response). U chorych, które otrzymywa?y tylko chemioterapi?, 23% osi?gn??o pCR, a u chorych, u których do chemioterapii dodano trastuzumab odsetek pCR wynosi? 43%.

W badaniu BCIRG 007, dotycz?cym leczenia przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi trastuzumabem z docetakselem i trastuzumabem z docetakselem i karboplatyn?, stwierdzono porównywaln?, wysok? skuteczno?? i d?ugie, ponad 36-miesi?czne prze?ycie ca?kowite. Wspó?autorem opublikowanego badania jest Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, doc. Tadeusz Pie?kowski.
Now? nadziej? terapii celowanej jest lapatinib, doustny, drobnocz?steczkowy inhibitor kinazy tyrozynowej, który blokuje receptor HER1 i HER2 w komórce nowotworowej, hamuj?c w ten sposób wzrost nowotworu. Jest obiecuj?cym lekiem w leczeniu choroby przerzutowej. Z uwagi na ma?? cz?steczk?, przenika przez barier? krew-mózg, dlatego wydaje si?, ?e mo?e by? skuteczny w leczeniu przerzutów do mózgu. Wyniki wst?pne badania EGF 105084 polegaj?cego na leczeniu lapatinibem przerzutów do mózgu, po uprzedniej radioterapii i leczeniu trastuzumabem, nie przynios?y spodziewanych rezultatów, ale uwa?a si?, ?e aby wykaza? wi?ksz? skuteczno?? lapatinibu w o?rodkowym uk?adzie nerwowym, powinien on by? zastosowany we wcze?niejszych stadiach przerzutów do mózgu.

Od 2007 roku, w USA, lapatinib ??cznie z kapecytabin? sta? si? nowym standardem leczenia choroby przerzutowej u chorych na raka piersi z nadekspresj? receptora HER2, przy niepowodzeniu leczenia antracyklinami, taksanami i trastuzumabem.

Obecnie ocenia si? skuteczno?? podawania ??cznie 2 lub wi?cej leków celowanych w raku piersi
z przerzutami odleg?ymi, np. trastuzumabu (anty-HER2 homodimery) i pertuzumabu (anty HER2-heterodimery), trastuzumabu (anty- HER2) i lapatinibu (anty- HER1 i anty- HER2), trastuzumabu i bewacuzimabu (przeciwcia?a monoklonalnego skierowanego przeciw VEGF, zapobiegaj?cemu powstawaniu nowych naczy? krwiono?nych) czy trastuzumabu, lapatinibu i inhibitora transferazy farnezylowej. W 2007roku rozpocznie si? badanie lapatinibu z bewacuzimabem w przerzutach do mózgu.

Jako?? ?ycia po leczeniu radykalnym raka piersi

Coraz wi?ksza zapadalno?? na raka piersi i coraz skuteczniejsze leczenie powoduj? sta?y wzrost liczby pacjentek bez cech aktywnej choroby nowotworowej. U cz??ci z nich stwierdza si? pó?ne nast?pstwa leczenia w postaci os?abienia (30%), bezsenno?ci i zaburze? funkcji poznawczych (?chemobrain?). Przyczyn? tych zmian jest nadmierna synteza cytokin prozapalnych oraz obni?ony poziom kortyzonu, jako skutek zaburze? czynno?ci narz?dów i uk?adów pod wp?ywem chemioterapii czy radioterapii. Leczenie polega na terapii psychologicznej: indywidualnej, grupowej, stosowaniu technik relaksacyjnych i zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej.


Dr n. med. Anna Niwi?ska
Klinika Nowotworów Piersi Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.06.2020 - 9:50