IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

2 V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> ?ywienie w chorobie nowotworowej
V
Nie Daj Si? Zje?...
26.05.2009, 10:47
#1


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
2
22-05 09
1,570Witam
Chcia?abym poruszy? rzadko poruszany, ale niezwykle wa?ny problem niedo?ywienia w chorobie nowotworowej. Niestety problem ten jest w Polsce cz?sto niezauwa?any lub wr?cz ignorowany.
Ch?tnie odpowiem te? na pytania odno?nie problemu niedo?ywienia i leczenia ?ywieniowego w chorobie nowotworowej. Zapraszam do dyskusji.
Zach?cam do odwiedzania strony akcji edukacyjnej Nie Daj Si? Zje?? Chorobie gdzie znale?? mo?na wi?cej materia?ów na ten temat.

Niedo?ywienie w chorobie nowotworowej - jak jemu zapobiec?


Jak wskazuj? badania niedo?ywienie mo?e dotyczy? a? 70 proc. chorych na nowotwory. Niewiele osób wie, ?e odpowiednio wcze?nie podj?te leczenie ?ywieniowe mo?e zapobiec kacheksji - czyli wyniszczeniu.
Kacheksj? nazywamy zespó? objawów ?ci?le powi?zanych z chorob? nowotworow?. W?ród nich najcz?stsze s?:
• Utrata masy cia?a
• Obni?enie odporno?ci
• Os?abienie, z?e samopoczucie
• Zaburzenia w gospodarce hormonalnej i metabolicznej
• Brak apetytu
• Depresja

Jakie s? przyczyny anoreksji (braku apetytu) u chorych na nowotwory


• Bezpo?rednie oddzia?ywanie guza
• Zaburzenia w wydzielaniu czynników reguluj?cych odczuwanie g?odu
• Skutki uboczne leczenia: md?o?ci, wymioty, ból
• Depresja

Jak rozpozna? niedo?ywienie?

Niestety niedo?ywienie cz?sto jest nierozpoznawane, a co za tym idzie nie podejmowane jest odpowiednie leczenie. Rodzina pacjenta powinna go uwa?nie obserwowa?, a wszelkie niepokoj?ce objawy zg?asza? lekarzowi prowadz?cemu. Dobrym wyj?ciem mo?e te? by? wizyta u dietetyka, który nie tylko zaleci odpowiedni?diet?, ale równie? podpowie jak ?agodzi? dolegliwo?ci zwi?zane z chorob? (np. md?o?ci, nudno?ci, wymioty).

Czy ka?dy chory musi by? niedo?ywiony?

Chorzy na nowotwory bardzo cz?sto zmniejszaj? ilo?? spo?ywanych pokarmów, jednocze?nie wzrasta ich zapotrzebowanie energetyczne oraz rozpad bia?ka mie?niowego. Rozwój medycyny pozwoli? na wielokierunkowe leczenie nowotworów. Jednocze?nie takie leczenie przyczynia si? do obni?enia odporno?ci oraz niedoborów wielu sk?adników, co z kolei mo?e powodowa? wiele niepo??danych objawów.
Dlatego nieod??cznym elementem terapii przeciwnowotworowej powinno by? leczenie ?ywieniowe. Dzi?ki niemu unikn?? mo?na cz?stego w tym przypadku niedo?ywienia. Niestety wiedza na tema leczenie ?ywieniowego jest w Polsce bardzo ma?a.

Od czego zale?y wybór metody leczenia ?ywieniowego?


Metod? leczenia najcz??ciej i najch?tniej stosowan? jest ?ywienie dojelitowe - czyli z wykorzystaniem drogi przewodu pokarmowego.
Wskazania:
• Chorzy niewykazuj?cy cech niedo?ywienia, je?li planowany okres g?odzenia jest d?u?szy ni? 10 dni;
• Przygotowanie do operacji chorych z utrat? 10 proc. masy cia?a w przeci?gu ostatnich 6 miesi?cy
• Chorzy niedo?ywieni lub chorzy z zaburzeniami po?ykania jako element wspomagaj?cy chemio- lub radioterapi?
• Chorzy zakwalifikowani do przeszczepu szpiku
• Chorzy terminalni
?ywienie pozajelitowe stosuje si? natomiast u osób, u których wyst?puj? przeciwwskazania do ?ywienia dojelitowego, np. u niektórych chorych z zaburzeniami wch?aniania jelitowego.

Czemu nale?y zacz?? leczy? niedo?ywienie jak najwcze?niej?


W leczenie niedo?ywienia bardzo wa?ne jest jak najszybsze rozpocz?cie dzia?a? maj?cych na celu popraw? stanu od?ywienia. W praktyce niezb?dna jest ?cis?a wspó?praca pomi?dzy chorym i lekarzem lub dietetykiem. Leczenie niedo?ywienia obejmuje dwa elementy: diet? oraz wspomaganie ?ywieniowe.
W pierwszej kolejno?ci nale?y zadba? o odpowiedni? poda? kalorii i bia?ka. Dietetyk rozpisze diet? uwzgl?dniaj?c? mas? cia?a pacjenta, stopie? niedo?ywienia czy etap choroby oraz udzieli wskazówek, jak radzi? sobie z takimi objawami jak md?o?ci, brak apetytu czy problemy z po?ykaniem. W zale?no?ci od stanu chorego zaleci stosowanie doustnych preparatów od?ywczych. Je?li takie post?powanie nie poprawi stanu chorego nale?y rozwa?y? mo?liwo?? w??czenia ?ywienia dojelitowego.
Poza tym badania wskazuj?, ?e przy rozwini?tej kacheksji nawet zwi?kszona poda? pokarmów nie powoduje jej cofni?cia. Równie? ?ywienie pozajelitowe nie przynosi dobrych efektów u pacjentów z zaawansowan? kacheksj?. Dlatego nale?y zrobi? wszystko, aby nie dopu?ci? do wyniszczenia organizmu.
Jakie mog? by? konsekwencje niedo?ywienia?
Niedo?ywienie mo?e prowadzi? do nasilenia objawów kacheksji oraz pogorszenia efektów leczenia. Przy z?ym stanie od?ywienia nast?puje upo?ledzenie odporno?ci oraz gorsze gojenie si? ran. Nast?pstwem zwi?kszonego rozpadu bia?ek jest katabolizm tkanki mi??niowej: chory szybko traci mi??nie, równie? te znajduj?ce si? w klatce piersiowej, wi?c oddychanie jest utrudnione, co prowadzi do niedotlenienia organizmu.

Co mo?e zrobi? rodzina chorego?

• nie nale?y karmi? chorego „na si??”- wmuszanie jedzenia mo?e odnie?? odwrotny skutek i prowadzi? do jeszcze wi?kszej niech?ci do jedzenia
• posi?ki powinny by? podawane na ma?ych talerzykach, co 2-3 godziny
• potrawy powinny by? podawane w umiarkowanej temperaturze (gor?ce potrawy intensywniej pachn?)
• cz?sto sprzyjaj?ce jest towarzystwo rodziny w czasie posi?ków
• podawajmy posi?ki o wysokiej g?sto?ci od?ywczej (o ma?ej obj?to?ci, ale dostarczaj?ce du?ej ilo?ci energii)
• powinni?my stara? si? podawa? ulubione potrawy chorego
• dodawa? mo?emy do posi?ków wysokoenergetyczne od?ywki o zwi?kszonej zawarto?ci bia?ka

Gdzie szuka? informacji i pomocy?

Ka?dy zainteresowany problemem niedo?ywienia mo?e zwróci? si? z pytaniami do Polskiego Towarzystwa ?ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, poszuka? informacji na stronie kampanii edukacyjnej „Nie daj si? zje?? chorobie” lub zwróci? si? bezpo?rednio do swojego lekarza prowadz?cego.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
26.05.2009, 10:47
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
26.05.2009, 13:12
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919wa?ki temat

ciekawa stronka (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manka45
26.05.2009, 15:07
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385
............... ile na forum jest osób niedozywionych ? (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)
..................r?ka do góry (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)


--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dani
26.05.2009, 15:12
#4


Guru na forum


Wspiera forum
3,708
10-07 08
okolice stolicy :-)
765
Numer GG: 9941563(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Ja to chyba prze?ywiona jestem.... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------

"Chcesz roz?mieszy? Boga....Opowiedz mu o swoich planach..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justa1970
26.05.2009, 16:28
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,213
6-11 07
centralna polska
36
Numer GG: 8660751Melduje si? równie? przekarmiona--hi,hi (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)


--------------------
http//www.ebielizna.eu sklep dla amazonek
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EL?BIETA
26.05.2009, 17:06
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,137
6-11 07
Kielce/Morecambe
44do??czam do grupy przekarmionych i walcz?cych z wag? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)


--------------------
?ycie jest cudownie pi?kne
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
26.05.2009, 17:56
#7


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Nom, ja te?, ten-tego-ten...z lekka w nadmiarze (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ToJa
26.05.2009, 18:17
#8


Guru na forum


Wspiera forum
5,177
27-05 08
wielkopolska
644
Numer GG: 766329hm....w czasie chemii i radio zrzuci?am chyba z 7 kg (dziwne (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) , jad?am straszliwie duzo)....
3 miechy po zakonczeniu leczenia wreszcie zacze?o przybywa?......
teraz jestem 8 miechów po....mam 1 kg wiecej niz przed chemia i.....przybywa.....


--------------------
Tylko twa wiara pomo?e ci
Wiara i si?a, by wygra? z tym
Z czym tylu ludzi przegrywa co dzie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ewa1974
26.05.2009, 20:16
#9


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
38
5-11 07
Leeds,Anglia
21kolejna przekarmiona sie klania:))) 66kg i ciagle rosnie...ech...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
26.05.2009, 20:20
#10


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64W czasie chemii zar?am jak opetana bo balam sie schudn?c ( niegdy nie umialam przytyc) a apetycik mia?am ze ho,ho.Przytylam okolo 7 kg co bardzo mnie bawi?o!Potem by?o juz mniej smiesznie wiec wzie?am sie za siebie i prawie wrocilam do wagi z przed choroby.No coz menopauza-zwolniona przemiana materii,teraz to sie szybciutko tyje,Powinno sie jadac polowe tego co onegdaj badz chudzizne tylko.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kat-na
26.05.2009, 20:53
#11


Guru na forum
******

Zarejestrowana
990
7-09 08
?ód?
911Mam znajom?, która od dziesi?ciu lat walczy z rakiem piersi. Osiem lat temu jej si? "rozszed?", a trzy lata temu do??czy? si? rak p?uc. Wiem, ze to brzmi dziwnie, ale tak jest...
Kiedy chodzi na konsultacje do lekarza "od piersi", w poczekalni czuje si? normalnie, gdy idzie do "p?ucnego", ludzie w poczekalni wbijaj? w ni? wzrok zszokowani...bo tak dobrze wygl?da.
Oj, dobrze wygl?da...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
26.05.2009, 22:32
#12


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Wczoraj mia?am badanie USG jamy brzusznej.
Zabronili mi jes? po 8 rano a? do badania, które wyznaczono na 14.30. Ju? o 11 czu?am skr?ty kiszek, ale wytrzyma?am. A gdy przed samym badaniem dopojono mnie wod? w nadmiarze (by wype?ni? p?cherz) z wra?enia zapomnia?am o g?odzie.
Mo?e to jest w?a?ciwe rozwi?zanie?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amazonka46
27.05.2009, 6:33
#13


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
368
4-08 08
gotelp
827
Numer GG: 9513819do??czam bo jestem podtuczona. w trakcie chemii toprzybiera?am lepiej jak opasy (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) bo 2kg w ci?gu 3 tygodni razy 4 chemie i mam przy waro?cie 160cm 72 kg i ani rusz w dó? a apetyt jest a s?odkie ci?gnie ?e hoho i jak tu schudn?c bo i w depresji jestem a ja niestety wszelkie stresy za?eram im wi?kszy stres tym wi?ksze korytko.Postanowienioa posz?y w las co tydzie? odstawiam s?odkie i zawsze zaponinam ?e by?o takie postanowienie och te dziury ozonowe w mojej glowie (IMG:style_emoticons/default/sleep.gif)


--------------------
?ycie to jak okr?t na dalekim oceanie wie z jakiego portu wyszed? nie wie w jakim stanie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mariolkag
27.05.2009, 7:42
#14


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
95
24-03 09
1,484
Numer GG: 1509053Temat w sam raz dla mnie. Tak sie sk?ada, ?e mysle o tym od trzech dni. Fakt, ?e w trakcie chemii przyty?am 8 kg i przez ostatnie kilka miesiecy stara?am sie je zrzucic, ale los chcia?, aby dopad?a mnie depresja i tu zaczyna sie problem.
Pomimo, ?e zdaje sobie spraw? z konsekwencji niedozywienia w chorobie nowotworowej to po prostu nie mog? po?kn?? pozywienia.
Przez kilka dni schud?am 3 kg z powodu stresu, a wiem ,?e to niedobrze.
Nie mam za wiele czasu, bo k?opoty ?cigaja k?opoty, ale postaram sie pogrzeba? na wskazanej stronie.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
amazonka46
27.05.2009, 8:00
#15


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
368
4-08 08
gotelp
827
Numer GG: 9513819w?a?nie ta depresja ja w ni? wpad?am bo okaza? si? ?e nikomu nie jestem potrzebna bo nie mog? wykonywa? wszystkich prac wiec wygryziono mnie z pracy a pomaga?am by?am zbyt dobra nie moge doprosi? sie o mieszkanie komunalne bo mam sobie radzi? sama no i z córk? jestem w sta?ym konflikcie bo jej przeszkadza ?e chce normalnie ?y? wed?ug niej jestem stara i nie mam prawa do szcz??cia do bycia z drug? osob? wicznie urz?dza mi awantury o wszystko nawet kiedy kaszle to jej przeszkadza wszyscy byli zadowoleni jak by?am dobra uczynna skora do zast?pst w pracy a teraz si? odwrócili.to bardzo boli juz prawie nie wychodz? z domu.


--------------------
?ycie to jak okr?t na dalekim oceanie wie z jakiego portu wyszed? nie wie w jakim stanie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
27.05.2009, 13:02
#16


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919oj dziewczynki (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)

wiadomo, ?e si? pasiemy (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) troszk? ale wi?kszo?? z nas jest po leczeniu (czyli problem ten nas nie dotyczy) , ma sztucznie wywo?an? menopauz?, cz??? tyje w trakcie leczenia od sterydów ......

ale ile z nas po ka?dym wlewie wisia?o nad kibelkiem i nie mog?o przez kilka dni patrze? na ?adne jedzonko ...... i wtedy mo?e si? w?a?nie zacz?? niedo?ywienie, które mo?e prowadzi? do pe?noobjawowej kachesji ...... z niedo?ywieniem te? cz?sto maj? proble osoby zmagaj?ce si? z rozsiewem choroby ......

Mariolka ty ju? po leczeniu jeste? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) wi?c zdrowa klempa jeste? i nie dotyczy Ci? problem niedo?ywienia w chorobie nowotworowej (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) , mi od stresu te? ?o?adek si? w supe?ek zawi?zuje i kanapka ro?nie w "g?bie" (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Halka
27.05.2009, 13:56
#17


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
515
13-11 07
Warszawa
145Aniele, mi od stresu ?o??dek domaga si? paliwa i tyle! Jednemu si? zaciska, a drugiemu - szaleje jakby ci?gle widzia? g?oda! Czasem i tabliczka czekolady pójdzie, co doprowadza mojego onka do sza?u (no bo hormonozale?na bestia), ale nie jest to jakie? cz?ste, ?eby usprawiedliwi? oponki, baleroniki i tym podobne zb?dne "ozdoby". Coprawda zim? cieplej, ale ju? te s?ynne mro?ne zimy jako? posz?y sobie z Polski, wi?c nikak nie ma usprawiedliwienia. Widz?, ?e zdecydowana wi?kszo?? z nas zna ten problem mniej lub bardziej (kilogramowo oczywi?cie) i te? uwa?am, ?e to sterydy, menopauza, ale i ..... odrobina s?abo?ci (przynajmniej u mnie (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Dogadzamy sobie pod tysi?cem pretekstów - nikt mnie nie lubi, w pracy co? tam, denerwuj? si? tym czy tamtym i si?gamy po jedzonko. Jest taki program w TV o prawid?owym od?ywianiu chyba, kiedy dietetyczka pokazuje delikwentce zebrane z ca?ego dnia jej posi?ki i "pogryzki" (tzn odtworzone zgodnie z relacj? konsumentki). Zawsze jest totalne zaskoczenie, bo nikt nie zdaje sobie sprawy, ile na prawd? wrzuca do ?o??dka.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mariolkag
27.05.2009, 14:24
#18


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
95
24-03 09
1,484
Numer GG: 1509053Oj kobiety jak chodzi?o o mnie i moja chorobe to ?ar?am jak prosiak nawet w stresie. Tym razem jednak spotka?a mnie kolejna tragedia - mój 19-letni syn ma zmiany guzowate w p?ucach .Od dzis le?y w instytucie na P?ockiej w Warszawie.Czy kto? zna ten instytut , wiecie co? o nim ?

Lekarz mnie ostrzeg? dzi? ,?e od stresu przestane by? zdrowa jak klempa , wi?c jak na stara wariatke przysta?o mówi? sama do siebie - jedz Mariolka, musisz je?c Mariolka.
Wy tez na mnie nakrzyczcie !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dani
27.05.2009, 15:13
#19


Guru na forum


Wspiera forum
3,708
10-07 08
okolice stolicy :-)
765
Numer GG: 9941563Mariolka....Mam tak samo.Jak co? dotyczy mnie,to ...ci??ko,ale jako? mo?na to znie??.Gdy co? z?ego dzieje si? z dzieckiem..jedzenie przestaje dla mnie istnie?.
Ale...Mariolka...jedz....Musisz teraz dba? o syna.Nie ma czasu na to,aby? Ty chorowa?a.
Przytulam mocno.Mam nadziej?,?e wszystko szybko i dobrze si? zako?czy..


--------------------

"Chcesz roz?mieszy? Boga....Opowiedz mu o swoich planach..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
27.05.2009, 19:01
#20


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64Mariolko wspolczuje stresu ,rozumiem....jak z dzieckiem ( niewazne czy ma 5,10 czy 20 lat) cos sie dzieje to chyba n ajgorsze dla matki!Jednak tu tez jest zawsze jakas tam pewnosc ze to przeciez bardzo m?ody czlowiek i ta choroba jest ?atwa do wyleczenia!Trzymam kciuki by szybko sie wszystko wyjasnilo ,synus wyzdrowial a TY odzyska?a apetyt!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 6:33