IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Osoby z nadwag?: uwaga na chemokin? CXCL5
V
Al_la
7.01.2010, 15:08
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-11-28

Zidentyfikowano zwi?zek, która zwi?ksza ryzyko cukrzycy u oty?ych.

Zwi?zek powstaj?cy w tkance t?uszczowej i pobudzaj?cy stan zapalny wp?ywa na ryzyko zachorowania na cukrzyc? typu II – informuj? naukowcy z mi?dzynarodowego zespo?u na ?amach pisma Cell Metabolism.

Nadwaga i oty?o?? s? ?ci?le powi?zane z ryzykiem zachorowania na cukrzyc? typu II. W momencie diagnozowania tej choroby zb?dne kilogramy ma a? 80 proc. pacjentów. Wynika to z faktu, ?e u osób ze znaczn? nadwag? lub oty?o?ci? tkanki staj? si? mniej wra?liwe na dzia?anie insuliny, która odpowiada za metabolizm glukozy. Zjawisko to nosz?ce nazw? insulinooporno?ci jest wa?nym krokiem na drodze do rozwoju cukrzycy typu II.


Naukowcy z francuskiego Instytutu Zdrowia i Bada? Medycznych (INSERM) razem z kolegami z innych francuskich o?rodków naukowych oraz z o?rodków z Hiszpanii, Czech, Wielkiej Brytanii i USA zidentyfikowali teraz cz?steczk?, która jest produkowana przez komórki odporno?ci w bia?ej tkance t?uszczowej i mo?e wp?ywa? na predyspozycje oty?ych osób do cukrzycy.

Chodzi o chemokin? CXCL5, która pobudza stan zapalny w tkankach. Badacze zaobserwowali, ?e jej poziom we krwi osób oty?ych jest znacznie wy?szy ni? u szczup?ych. Po programie odchudzaj?cym poziom ten obni?a si? wyra?nie u osób oty?ych, zw?aszcza je?li nie maj? jeszcze insulinooporno?ci.

Okaza?o si? te?, ?e CXCL5 zak?óca procesy regulowane przez insulin? - na przyk?ad wch?anianie glukozy do mi??ni. Taka nieprawid?owa reakcja tkanek na insulin? jest w?a?nie cech? typow? dla insulinoporno?ci.

Co najwa?niejsze, gdy u oty?ych myszy z insulinooporno?ci? naukowcy zablokowali cz?steczk? CXCL5 przy pomocy przeciwcia?, uchroni?o to gryzonie przed cukrzyc? typu 2. Podobny efekt dawa?o zablokowanie receptora dla tej chemokiny.

Ogólnie, wyniki te potwierdzaj? wcze?niejsze spostrze?enia, ?e w tkance t?uszczowej osób ze znaczn? nadwag? lub oty?o?ci? toczy si? przewlek?y stan zapalny, który przyczynia si? do rozwoju cukrzycy typu II.

Naukowcy maj? nadziej?, ?e ich praca pomo?e w przysz?o?ci opracowa? metody prewencji tego schorzenia u ludzi z rozro?ni?t? tkank? t?uszczow?.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 13.08.2020 - 0:29