IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Jedzmy granaty
V
amado
15.01.2010, 20:53
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
866
6-11 07
mazowieckie
39Naturalne sk?adniki granatów mog? hamowa? rozwój raka piersi

PAP / 2010-01-05

Jedzenie granatów mo?e obni?y? ryzyko zachorowania na raka piersi zale?nego od hormonów - wynika z pracy, któr? zamieszcza styczniowe wydanie pisma " Cancer Prevention Research".
Ma to zwi?zek z tym, ?e granaty zawieraj? substancje hamuj?ce enzym aromataz? odpowiedzialny za produkcj? ?e?skich hormonów p?ciowych - estrogenów. Hormony te pobudzaj? podzia?y komórek gruczo?u mlekowego i zwi?kszaj? ryzyko rozwoju hormonozale?nych guzów piersi.

Naukowcy z Beckman Research Institute w Duarte (stan Kalifornia) analizowali w?a?ciwo?ci ró?nych substancji nale??cych do elagotanin, w które obfituj? owoce granatowca (Punica granatum).

Okaza?o si?, ?e poprzez blokowanie aromatazy hamuj? one podzia?y komórek raka piersi w laboratorium. Szczególnie skuteczna w tym okaza?a si? by? urolityna B, b?d?ca metabolitem kwasu elagowego.

Zdaniem nieuczestnicz?cego w badaniach dr. Gary'ego Stonera z Uniwersytetu Stanu Ohio, potrzebne s? dalsze testy, które potwierdz? skuteczno?? urolityny B w prewencji hormonozale?nego raka piersi.

"To by?y badania in vitro, w których potrzebowano stosunkowo du?ych ilo?ci elagotanin, by zahamowa? podzia?y komórek raka piersi w hodowlach. Nie ma pewno?ci czy te same st??enia mo?na by osi?gn?? w organizmie ludzi i zwierz?t dzi?ki diecie, bo elagotaniny nie wch?aniaj? si? ?atwo z pokarmu" - skomentowa? dr Stoner. Uwa?a on jednak, ?e póki co nie ma przeciwwskaza?, by w??czy? do diety wi?ksze ilo?ci granatów. Ich sk?adniki maj? bowiem tak?e silne w?a?ciwo?ci przeciwutleniaj?ce, a przez to mog? chroni? przed stanami zapalnymi le??cymi u pod?o?a m.in. chorób uk?adu kr??enia.

Z kolei dr Powel Brown onkolog z Uniwersytetu Stanu Teksas uwa?a, ?e w przysz?o?ci naukowcy powinni przebada? równie? wp?yw soku z granatów na poziom estrogenów u kobiet oraz na objawy menopauzalne. Potrzeba wi?cej bada?, które pomog? zrozumie? potencjalne ryzyko oraz korzy?ci zwi?zane ze stosowaniem soku z granatów lub jego sk?adników w prewencji nowotworów, podkre?li? Brown.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 6:54