IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> S?o?ce, witaminy, dieta, czyli badania badaniami, a pacjent i tak wie swoje...
V
Al_la
17.01.2010, 19:16
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia

2010-01-09

Niedawno jeden z pos?ów, Waldemar Andzel, wyst?pi? z inicjatyw? obligatoryjnego imiennego ewidencjonowania klientów odwiedzaj?cych solaria. Proponuje tak?e, by w solariach zawis?y tablice informuj?ce o szkodliwo?ci sztucznego opalania, a salony by?y wyposa?one w urz?dzenia badaj?ce odporno?? skóry na dzia?anie promieni UV.

Pomys? pos?a zosta? przyj?ty z lekk? ironi?, nawet w?ród kolegów z ?aw sejmowych.

– Proponuj? pój?? kroczek dalej i mierzy? si?? wiatraczka wentylacyjnego w ?ó?ku opalaj?cym, by ustrzec klientów od zapalenia ucha – komentowa? pomys? pose? Bartosz Ar?ukowicz.


Sprawdzili?my, ile jest prawdy w twierdzeniu, ?e korzystanie z solariów, tak samo jak z k?pieli s?onecznych, mo?e by? niebezpieczne dla zdrowia.

Mity maj? to do siebie, ?e powtarzane zapadaj? w pami?? ludzk? i z biegiem czasu coraz trudniej je wykorzeni?. Najgorzej, kiedy s? prezentowane jako prawdy, a do g?osz?cych takie tezy, nie trafiaj? racjonalne argumenty. W medycynie jest mo?e troch? ?atwiej, bo mo?na pos?u?y? si? wynikami bada?.

Sma?alnia na pla?y
Czy prawd? jest teza, ?e opalanie si? w solarium jest bezpieczne? Nie. Szczególnie myl? si? ci, którzy uwa?aj?, ?e wizyta w solarium przygotuje ich skór? na spotkanie z ogromn? dawk? s?o?ca w ciep?ych krajach, np. podczas wakacji. Zbr?zowienie skóry, jakie uzyskujemy w solarium, nie chroni przed intensywnym promieniowaniem s?onecznym. Efekt jest raczej odwrotny od zamierzonego, bowiem za?ywaj?c k?pieli s?onecznych, jest si? przekonanym, ?e mo?na d?u?ej przebywa? na s?o?cu.

Promieniowanie ultrafioletowe jest jednym z czynników rakotworczych. Niektóre nowotwory skóry zaczynaj? si? tworzy? po przekroczeniu pewnej granicznej liczby godzin sp?dzonych na s?o?cu.

Czerniaka, najgro?niejszego z nowotworów skóry, mo?emy nabawi? si? dostarczaj?c organizmowi skumulowanej du?ej dawki promieni UV w bardzo krótkim czasie. Dlatego najcz??ciej zapadaj? na niego ludzie, którzy intensywnie wystawiaj? si? na promienie s?oneczne, np. w czasie wakacji w regionach mocno nas?onecznionych. Trzeba pami?ta?, ?e w krajach ?ródziemnomorskich dzienna dawka promieniowania s?onecznego mo?e by? nawet 20 razy wi?ksza ni? w pochmurnej Polsce.

Witaminowa bomba
Lekarze coraz cz??ciej upominaj? pacjentów, szczególnie rodziców, którzy swoim dzieciom serwuj? spore dawki witamin, by nie przesadzali z ich ilo?ci?. Dzieci, które zdrowo si? od?ywiaj?, dostarczaj?c organizmowi odpowiednie substancje, nie potrzebuj? takich witaminowych dawek uderzeniowych.

Do mitów nale?y zaliczy? tez?, ?e witaminy C, E i beta-karoten chroni? przed wolnymi rodnikami, zawa?em serca, udarem mózgu czy nowotworami. Jest wr?cz odwrotnie. Metaanaliza wyników bada? opublikowanych w pi?mie Lancet pokaza?a, ?e witaminy zamiast chroni? przed rakiem ?o??dka, okr??nicy, trzustki i w?troby, mog? nawet im sprzyja?. Najgro?niejsze okaza?o si? po??czenie beta-karotenu z witaminami A i E czy przyjmowanie megadawek.

Beta–karoten i jego po??czenie z witamin? E u niektórych palaczy papierosów po 50. roku ?ycia i po pierwszym zawale serca zwi?ksza?o ryzyko zachorowania na raka p?uc.

Preparatów witaminowych, szczególnie w du?ych dawkach, nie powinni przyjmowa? chorzy na raka, taka kuracja mo?e bowiem przyspieszy? rozwój choroby. Pacjenci onkologiczni powinni szczególnie unika? du?ych dawek witaminy C w czasie stosowania chemioterapii i radioterapii.

Specjali?ci ostrzegaj? te?, ?e nadmierne dawki tej witaminy mog? przyspiesza? mia?d?yc? t?tnic.


Dieta: tylko dla cierpliwych
Na koniec co? dla czytelników, którzy maj? wyrzuty sumienia, ?e niedawno spo?yli zbyt du?o potraw ?wi?tecznych, a teraz chcieliby zrzuci? zb?dne kilogramy.

Jaka dieta jest skuteczna? Prawid?owa odpowied? brzmi: taka, któr? stosujemy do ko?ca. Wi?kszo?? ludzi zniech?ca si? po pewnym czasie, bo nie jest w stanie dotrwa? do ko?ca diety, inni zbyt szybko si? zniech?caj?, bo nie widz? szybkich efektów.

Nie ma te? wi?kszego znaczenia, jaki rodzaj diety zastosujemy. Znacznie wa?niejsza jest nasza wytrwa?o??. Potwierdzaj? to wyniki badania prof. Michaela Dansingera z Tufts-New England Medical Center w Bostonie, który przyjrza? si? 160 osobom stosuj?cym cztery najcz??ciej polecane metody odchudzania: diet? Atkinsa (du?o bia?ek, minimum w?glowodanów), Stra?ników Wagi (pilnowanie porcji i kalorii), Ornisha (ma?o t?uszców, du?o warzyw) i Zone (zachowanie proporcji sk?adników: bia?ek, w?glowodanów, t?uszczów).

Odchudzanie to zadanie dla cierpliwych, bo wymaga czasu. Zrzucenie 5 kilogramów wymaga stosowania diety przynajmniej przez dwa miesi?ce. Nie chodzi te? tylko o zmian? sposobu ?ywienia, ale przede wszystkim rozpoznanie przyczyn, jakie doprowadzi?y do oty?o?ci i zwi?kszenie aktywno?ci fizycznej.

?ród?o: Zbigniew Wojtasi?ski, 101 mitów o zdrowiu, Warszawa 2009.

--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 5:51