IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Dieta ?ródziemnomorska kontra rak ?o??dka
V
Al_la
23.01.2010, 11:20
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-01-18 15:11:00

Jest coraz wi?cej dowodów, ?e dieta ?ródziemnomorska ma wp?yw na zmniejszenie ryzyka nowotworów Hiszpa?scy naukowcy twierdz?, ?e dieta ?ródziemnomorska zmniejszaa ryzyko zachorowania na raka ?o??dka.

Jak informuje American Journal of Clinical Nutrition, cho? pozytywny wp?yw diety ?ródziemnomorskiej, zwi?zany z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych znany jest naukowcom nie od dzi? to dr Carlos Gonzalez z Katalo?skiego Instytutu Onkologii w Barcelonie twierdzi, ?e wci?? ma?o wiadomo na temat wp?ywu tego sposobu od?ywiania na poszczególne rodzaje raka.

Badacz postanowi? skoncentrowa? si? na jednej z najcz?stszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów na ?wiecie, a mianowicie na raku ?o??dka. W tym celu przeanalizowano dane ponad 485 tys. osób z 10 krajów europejskich obj?tych programem badawczym EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition


Badani byli w wieku 35-70 lat. Ka?dej osobie przyznano od 1 do 18 punktów w zale?no?ci od tego, jak bardzo ich dieta zbli?ona by?a do typowej diety ?ródziemnomorskiej, czyli bogatej w ryby, warzywa, owoce, ziarna zbó?, nasiona ro?lin str?czkowych oraz oliw? z oliwek jako g?ówne ?ród?o t?uszczu.

Podczas dziewi?cioletniego okresu obserwacji rak ?o??dka rozwin?? si? u 449 osób. U badanych, których dieta by?a najbli?sza diecie ?ródziemnomorskiej, ryzyko powstania tego nowotworu by?o o 33 proc. ni?sze ni? u tych, których zwyczaje ?ywieniowe najbardziej od niej odbiega?y, przy czym ryzyko raka ?o??dka zmniejsza?o si? o 5 proc. z ka?dym dodatkowym punktem na wyznaczonej przez naukowców skali.

– Wyniki te s? kolejnym dowodem tego, ?e dieta ?ródziemnomorska ma wp?yw na zmniejszenie ryzyka nowotworów i w zwi?zku z tym powinno si? j? promowa? zw?aszcza tam, gdzie zaczyna ona by? coraz rzadziej stosowana – podsumowuje dr Gonzalez.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.08.2020 - 14:39