IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Oleje roslinne rafinowane - rodzaje i zastosowanie
V
Amor
7.04.2010, 10:22
#1


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64Oleje ro?linne rafinowane - rodzaje i zastosowanie
Oleje ro?linne rafinowane pozyskiwane s? z ró?nych cz??ci ro?lin, np. nasion, owoców, pestek, kie?ków ro?linnych poddanych procesowi rafinacji, czyli oczyszczaniu. Podczas obróbki oleje rafinowane trac? swoj? warto?? od?ywcz? i walory organoleptyczne, ale s? odporne na wysokie temperatury. Rafinowane oleje ro?linne powinny zachowywa? w temperaturze 200oC konsystencje p?ynn?, posiada? lekki, swoisty zapach, swoisty smak bez obcych posmaków. Najpopularniejsze oleje dost?pne w Polsce s? otrzymywane z rzepaku, s?onecznika, soi, kukurydzy, oliwek, orzechów, sezamu, pestek z winogron, dyni. Najlepsz? jako?ci? charakteryzuj? si? oleje t?oczone na zimno, maj?ce silny smak i zapach oraz du?o wi?ksz? warto?? od?ywcz? ni? oleje rafinowane. Dobry olej powinien mie? zapach nasion, z których zosta? wyt?oczony. Nale?y go przechowywa? w ciemnym i ch?odnym miejscu, co spowolni proces starzenia, czyli je?czenia.

Wbrew pozorom t?uszcze s? niezb?dne w od?ywianiu, poniewa? s? podstawowym sk?adnikiem po?ywienia oraz materia?em od?ywczym i zapasowym wszystkich organizmów ?ywych. Stanowi? ?ród?o energii, 1 gram spo?ytego t?uszczu dostarcza organizmowi 9 kcal. T?uszcze s? tak?e no?nikami witamin rozpuszczalnych w t?uszczach takich jak: A, D, E i K. T?uszcz jest absolutnie niezb?dny do ich przyswajania przez organizm. Lipidy s? budulcem b?on komórkowych, oraz bior? udzia? w syntezie wielu substancji w naszym organizmie.

T?uszcze ro?linne maj? z regu?y wy?sze temperatury sma?enia – tak wi?c danie mo?emy przygotowa? szybciej przy produkowaniu mniejszej ilo?ci szkodliwych substancji powstaj?cych przy przegrzaniu t?uszczu. Pod wp?ywem wysokiej temperatury wszystkie oleje ulegaj? utlenieniu, wytwarzaj?c zwi?zki niebezpieczne dla zdrowia jak nadtlenki i aldehydy, przyczyniaj?ce si? do powstawania nowotworów i chorób. Z tego powodu przed rozpocz?ciem przygotowania potraw nale?y zwróci? uwag?, jaki olej wybiera si? do sma?enia i pieczenia, do tych celów bardziej nadaj? si? oleje rafinowane.


Rodzaje olejów ro?linnych i ich zastosowanie

- Olej arachidowy - otrzymywany jest z orzeszków arachidowych. Jest to lekki olej nadaj?cy si? na zaprawy do sa?atek. Bogaty w t?uszcze jednonienasycone.

- Olej kokosowy - otrzymywany z orzechów kokosowych jest ?ród?em t?uszczy nasyconych.

- Olej krokoszowy - to olej ro?linny otrzymywany z nasion krokosza barwiarskiego, który mo?e by? z?oto?ó?ty lub, po oczyszczeniu, bezbarwny i bezzapachowy. Bogaty w t?uszcze wielonienasycone, jest bogatym ?ród?em kwasu linolowego. U?ywany do zapraw sa?atkowych oraz do sma?enia.

- Olej kukurydziany - ma ?ó?t? barw? i jest bogaty w kwasy wielonienasycone. Charakteryzuje si? wysok? zawarto?ci? kwasu linolowego oraz witaminy E. Odpowiedni do g??bokiego i p?ytkiego sma?enia oraz pieczenia.

- Olej lniany - zawiera du?o wielonienasyconych kwasów t?uszczowych, kwasu linolowego oraz witaminy E.

- Olej palmowy - charakteryzuje si? pomara?czow? barw? i swoistym aromatem. Prawie 100% oleju palmowego stanowi t?uszcz. Zawiera kwasy nasycone oraz witamin? E.

- Olej rzepakowy - jest bogaty w t?uszcze jednonienasycone. Wykorzystywany do sma?enia oraz sa?atek. Jest najbardziej popularnym olejem stosowanym w naszych kuchniach.

- Olej sezamowy - ma ciemn? barw? oraz silny aromat. Bogaty w t?uszcze wielonienasycone i kwas linolowy. Zawiera pewn? ilo?? witaminy E.

- Olej s?onecznikowy - podobnie jak olej sezamowy, jest bogaty w t?uszcze wielonienasycone, kwas linolowy, lecz zawiera wi?cej witaminy E. Odpowiedni do sma?enia oraz sa?atek.

- Olej sojowy - zawiera du?o wielonienasyconych kwasów t?uszczowych, kwasu linolowego i witaminy E. Stosowany do gotowania.

- Olej z pestek winogron - to lekki olej, bogaty w t?uszcze wielonienasycone i witamin? E. Stosowany do sma?enia oraz sa?atek.

- Olej z orzecha w?oskiego - ma ciemn? barw? i bogaty aromat. Zawiera du?o wielonienasyconych kwasów t?uszczowych. Odpowiedni do sa?atek.

- Olej z orzechów laskowych - to mocny, ci??ki olej, bogaty w wielonienasycone kwasy t?uszczowe i witamin? E, stosowany do sma?enia potraw i do sa?atek.

- Oliwa z oliwek - olej, wyciskany z oliwek. Jest bogaty w t?uszcze jednonienasycone i stanowi dobre ?ród?o podstawowego kwasu t?uszczowego - kwasu linolowego. Oliwa z oliwek zawiera tak?e kwas oleinowy, który wraz z kwasem linolowym wchodzi w sk?ad kwasów z grupy omega-3. W przypadku oliwy z oliwek mo?emy mie? do czynienia z nast?puj?cymi typami:

• extra vergine (ekstra oliwa z oliwek z pierwszego t?oczenia) - najlepsza jako?ciowo, zalecana do stosowania na surowo (do sa?atek, dodawana przed podaniem potrawy na stó?).
• olive oil (oliwa z oliwek zawieraj?ca rafinowan? oliw? z oliwek i oliw? z oliwek pierwszego t?oczenia) - gorsza jako?ciowo, zalecana do wszystkich potraw, sa?atek, do sma?enia, gotowania).
• olive di sansa lub olive pomace oil (oliwa z wyt?oczyn z oliwek) - oliwa najni?szej jako?ci, zalecana do sma?enia i gotowania.Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.08.2020 - 14:28