IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

12 V  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Tamoksifen- objawy uboczne
V
PLYM
29.04.2009, 18:51
#41


Guru na forum
******

Zarejestrowana
703
2-07 08
ma?opolska
732.
czo?em Wam dziewczyny
.
bo si? zgubi?am
jaka jest ró?nica mi?dzy zoladeksem a tamoksifenem?
.
.
kombinuj? tak:

zoladeks powoduje ablacj? jajników co prowadzi do famakologicznej kastracji (brrrr....) czyli ?e estrogeny wogóle nie sa produkowane. czy tak?
Poniewa? ze nie tylko jajniki sa odpowiedizlne za produkcj? estrogenu to dlatego wpowadza si? tamoksifen który dzia?a antagonistycznie ewentualnie agonistycznie na estrogen. Jego rola polega na blokowaniu ?aczenia si? estrogenów z receptorami estrogenowymi czyli ?e Tamoksifen jako taki nie powoduje uszkodzenia jajników

(ablacja - hamowanie wytwarzania hormonów p?ciowych, teoretycznie uzyskany efekt ablacyjny jest odwracalny tzn. ust?puje najcz??ciej w kilka tygodni po zaprzestaniu stosowania leczenia)
.
czy dobrze mi si? to w g?owie uk?ada czy ca?kiem zamiesza?am
.
.
zastanawiam si? nad równie? nad tym ?e nie dostaj? zoladeksu. Fakt ten szczególnie mnie nie martwi. Wcale go nie chc?
Chcia?bym tylko znale?? jakie? medyczne uzasadnienie takiej decyzji mojego Mega Mózga
.
.
znalaz?am jeszcze takie co?:
.....W odniesieniu do uzupe?niaj?cej hormonoterapii wci?? istnieje szereg zagadnie? kontrowersyjnych, b?d?cych przedmiotem kontrolowanych bada? klinicznych......Podobnie, przedmiotem dyskusji s? ewentualne korzy?ci z dodania ablacji (chirurgicznej lub farmakologicznej) do chemioterapii u chorych przed menopauz? bez zaj?cia w?z?ów ch?onnych pachowych w grupie wysokiego ryzyka. Wydaje si?, ?e u chorych z tej podgrupy dodanie ablacji i/lub tamoksyfenu do chemioterapii poprawia wyniki, ale nie zosta?o to ostatecznie udokumentowane
.
.
co Wy na to?
.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
29.04.2009, 18:51
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
manka45
29.04.2009, 20:01
#42


Guru na forum


Wspiera forum
1,089
5-11 07
SABATOWO KUJAWSKIE
20
Numer GG: 1536385Rózna jest szko?a na ten temat .Ja zacze?am juz czwarty rok brac tamosyf razem z zoladexem .Takie zalecenie mia?am od chemika w leczeniu uzupe?niajacym .Mój onk zdziwiony ze mam podawany zoladex razem z tamosyfem .
Na wyk?adzie na którym by?a onk z CO z Wawy, pani powiedzia?a ze jezeli nie zosta?y zajete wez?y ch?onne ona poda?a by tylko sam tamoksifen .Mysle ze poda?am ci przyk?ady na róznorodnosc leczenia (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif)


--------------------
Roztancze w sobie swiat na przekór ?zom.......

http://www.youtube.com/watch?v=zB0JISdrSsw...feature=related
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
29.04.2009, 21:20
#43


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233No to ja chyba powinnam zacz?? si? ba?? Wygl?da na to, ?e albo 5 lat temu inaczej troszk? leczono, albo kto? by? niedoszkolony decyduj?c o moim leczeniu. Mia?am trzy w?z?y zaj?te - nie kwalifikowa?am si? do na?wietla? i dosta?am sam tamoxifen jako uzupe?nienie leczenia. By? mo?e to inne jeszcze szczegó?y decydowa?y o leczeniu. Mo?e rodzaj raka i takie tam... Wol? jednak my?le?, ?e przesz?am w?a?ciwe i skuteczne leczenie (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Halka
15.05.2009, 10:14
#44


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
515
13-11 07
Warszawa
145JESZCZE O TAMOKSYFENIE - skrót art. z internetu. Skopiowa?am specjalnie, bo ci?gle przestrzegam przed lekcewa?eniem wzrostu endometrium!

Efekt przed?u?onego podawania Tamoxifenu na endometrium i jajniki u kobiet z rakiem piersi

Asher Shushan, MD, Beatrice Uziely, MD, and Shlomo Mor-Yosef, MD from the Department of Obstetrics and Gynaecology and Sharett Institute of Oncology, Hebrew University, Hasassah Ein-Karem Medical Center, Jerusalem, Israel. T?umaczy? Arnold Bart?omiejczyk.

Streszczenie

Cel: Omówienie mo?liwych skutków ubocznych przed?u?onego leczenia Tamoxifenem na jajniki i endometrium. Przedstawienie bada? prospektywnych i przegl?d pi?miennictwa.

Rozwa?ania: Obserwacje autorów i wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdzaj? hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko chorób endometrium. Cz?sto?? zmian patologicznych endometrium u pacjentek leczonych Tamoxifenem jest wi?ksza ni? u nieleczonych, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki jest wi?ksza ni? 5 mm. Wyra?na jest tendencja do zwi?kszonego ryzyka raka endometrium wraz z wyd?u?eniem czasu trwania leczenia. Istniej?jednak kontrowersje dotycz?ce w?a?ciwego podej?cia do analizy dalszych obserwacji tych pacjentek oraz tego, czy inwazyjne metody diagnostyczne, jak biopsje endometrialne, s? op?acalne. Dodatkowo w wielu doniesieniach powi?zano Tamoxifen z rozwojem torbieli jajników. W obecnym badaniu stwierdzono, ?e u 11 z 95 pacjentek leczonych Tamoxifenem rozwin??y si? torbiele jajników. Pi?? torbieli wykryto u kobiet w wieku pomenopauzalnym, sze?? u kobiet przed menopauz?. Osiem torbieli zanik?o po odstawieniu Tamoxifenu. Trzy pozosta?e by?y operowane i torbiele okaza?y si? ?agodne.

Wnioski: kobiety stosuj?ce Tamoxifen d?u?ej ni? dwa lata nara?one s? na wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety, które Tamoxifenu nigdy nie u?ywa?y. Torbiele jajników s? powszechnym ubocznym efektem leczenia Tamoxifenem. Torbiele jajników mog? rozwin?? si? u leczonych Tamoxifenem kobiet z rakiem piersi w wieku przedmenopauzalnym, jaki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

W ci?gu ostatnich 20 lat Tamoxifen, syntetyczny niesteroidowy antyestrogen, sta? si? wa?nym lekiem w terapii raka piersi. Wskazania do jego stosowania by?y stopniowo rozszerzane i liczba leczonych nim kobiet szybko ros?a. Pocz?tkowo stosowany by? w krótkiej terapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym(1) z zaawansowanym rakiem piersi i obecnymi receptorami estrogenowymi. Od tego czasu prowadzone na szerok? skal? badania wykaza?y, ?e d?ugoterminowa wspomagaj?ca terapia Tamoxifenem znacz?co obni?a liczb? nawrotów choroby i ?miertelno?? z powodu raka piersi. (2)

Wyst?powanie raka piersi u leczonych Tamoxifenem kobiet zmniejszy?o si? o 40%. Dalsze badania kliniczne wykaza?y, ?e Tamoxifen móg?by by? u?yteczny w leczeniu kobiet w wieku przedmenopauzalnym. (3) Co wi?cej, niektórzy autorzy sugerowali nawet podawanie Tamoxifenu w ró?nych ?agodnych chorobach piersi jako ?rodka zapobiegaj?cego rozwojowi raka gruczo?u sutkowego u zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka i w leczeniu ?agodnych chorób piersi. (4) Ostatnio doniesiono, ?e setki zdrowych kobiet z grupy wysokiego ryzyka, ze wzgl?du na wywiad rodzinny, by?o leczonych Tamoxifenem nawet przez 8 lat. (5) Szeroko zakrojone badania prowadzone s? obecnie w USA, W?oszech i Wielkiej Brytanii w celu oceny skuteczno?ci Tamoxifenu w zapobieganiu wyst?powania raka piersi. (5) Dlatego je?eli Tamoxifen zostanie uznany jako przydatny do podawania profilaktycznego u zdrowych kobiet, mo?na oczekiwa?, ?e miliony kobiet na ca?ym ?wiecie b?d? poddane d?ugofalowemu leczeniu. Poniewa? liczba kobiet, w tym kobiet zdrowych, poddanych terapii Tamoxifenem gwa?townie ro?nie, nale?y wyrazi? obawy co do mo?liwych ubocznych efektów terapii d?ugofalowej. (16)


Uwa?amy, ?e u kobiet leczonych Tamoxifenem d?u?ej ni? przez 12 miesi?cy nale?y corocznie wykonywa? przezpochwowe USG. Obraz ultrasonograficzny endometrium o grubo?ci wi?kszej ni? 5 mm wskazuje na konieczno?? biopsji. Niektórzy badacze uwa?aj? takie podej?cie za zbyt radykalne, zalecaj?c u?wiadamianie pacjentek o wczesnych podejrzanych objawach raka i szybkie ich zg?aszanie. Je?eli nasze obecne obserwacje zostan? potwierdzone w innych badaniach, by? mo?e GnRH stanie si? dobrym lekiem przy terapii torbieli jajników powsta?ych przy leczeniu Tamoxifenem i umo?liwi kontynuacj? takiej terapii.

Wi?kszo?? ostatnich bada? potwierdza hipotez?, ?e przed?u?one podawanie Tamoxifenu zwi?ksza ryzyko zmian patologicznych endometrium. Cz?sto?? wyst?powania tych zmian jest wi?ksza ni? u nie leczonych Tamoxifenem, szczególnie gdy grubo?? ?luzówki endometrium przekracza 5 mm. Znacznie wzrasta ryzyko raka macicy przy przed?u?onym podawaniu Tamoxifenu i du?ej ca?kowitej przyj?tej dawce. Kobiety przyjmuj?ce Tamoxifen przez wi?cej ni? 2 lata maj? wi?ksze ryzyko rozwoju raka endometrium ni? kobiety nie leczone.

Torbiele jajników s? innym ubocznym skutkiem dzia?ania Tamoxifenu zarówno u kobiet przed, jak i po menopauzie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
22.10.2009, 11:29
#45


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Dziewcz?ta - ju? rok jad? na tamoksifenie. Kupowa?am do tej pory polskiej firmy Vipharm, ale ostatnio by?y k?opoty z dostaniem ichniego tamoksyfa, no a dzisiaj okaza?o si? ?e firma zaprzesta?a jego produkcji. I teraz co mam zrobi? - zapyta? onka jakiej firmy poleca, czy samej wybra?? Polecacie jaki?? Mam obawy czy nie zaczn? si? przykre objawy przy takiej zmianie, bo nasz tamoksifen zrosz? rewelacyjnie mo?na powiedzie?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sara
22.10.2009, 11:38
#46


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
502
26-06 07
okolice Szczecina
8
Numer GG: 5622869Hexal tez ju? nie produkuje, po innych boli mnie ?o??dek.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MM
22.10.2009, 11:48
#47


Expert na forum


Wspiera forum
483
4-04 08
ma?opolska-gdzie? w górach
505
Numer GG: 874429Czyta?am niedawno, ?e Tamoksifen zostaje wycofany z aptek.Nie wiem ju? gdzie to by?o bo wklei?abym link, ale po wpisaniu w Googlach - wycofanie Tamoxsifenu pojawia si? ca?a lista leków. Jest tam te? Tamoksifen. Nie pami?tam powodu...ot SKS...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
22.10.2009, 11:58
#48


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249w aptece t?umaczono to mo?liwo?ci? braku pieni?dzy u producenta na przed?u?enie licencji na produkcj?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
22.10.2009, 12:29
#49


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Halu - ja 5 lat bra?am Ebewe. Sporadycznie zamienniki mo?e ze dwa razy. Mój onk tak podpowiedzia?, ?e to najlepszy z Tamoxifenów. I nie odczuwa?am skutków ubocznych (ale mam nadziej?, ?e dzia?a? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
22.10.2009, 12:46
#50


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Dzi?ki za podpowied?! Zauwa?y?y?cie, ?e jak wpisze si? w google "tamoksifen" to jako pierwsze wyskakuj? linki dla osób ?wicz?cych na si?owni? doping, budowanie masy... czy to nie chore tak si? samemu tru??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MM
22.10.2009, 13:25
#51


Expert na forum


Wspiera forum
483
4-04 08
ma?opolska-gdzie? w górach
505
Numer GG: 874429tak masz racj? - to chore.
Zreszt? ,kiedy wpisuje w googlach inny lek Ansyn - Anastrazolum ( ja go mam) to tez jest ta sama sytuacja .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.10.2009, 13:52
#52


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919mo?e jestem slepa ale nie znalaz?am na tej li?cie tamosyfu (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

http://leki-informacje.pl/1,bezpieczenstwo,2009.html
--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MM
22.10.2009, 14:14
#53


Expert na forum


Wspiera forum
483
4-04 08
ma?opolska-gdzie? w górach
505
Numer GG: 874429jest na tej li?cie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gra?yna1
22.10.2009, 14:44
#54


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,536
5-11 07
Warszawa
29Ja dotychczas u?ywa?am Tamoksifen Hexal - ale gdy niedawno wykupowa?am recept? zosta?am w aptece poinformowana i? ten tamoksifen nazywa si? obecnie Tamoksifen Sandoz. Sk?ad ten sam co Hexal - jedynie inna nazwa .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gra?yna1
27.10.2009, 10:12
#55


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,536
5-11 07
Warszawa
29Mam pytanie - czy po tamoksifenie mog? spa?? wyniki krwi ? W do??czonej ulotce jest tylko mowa o mo?lio?ci spadku p?ytek krwi. A mnie ostatnio lec? w dó? bia?e i czerwone cia?ka oraz hemoglobina. Bia?ych ostatnio mia?am 3,2 czerwonych 3,3 a hemoglobiny 10,8. Niby jeszcze nie najgorzej ale ci?gle spada . Ró?nica w dó? jest ju? po 3 tygodniach.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lulu
27.10.2009, 10:15
#56


Guru na forum


Wspiera forum
2,498
7-02 08
pomorskie
327
Numer GG: 16291098Ja przez 1,5 roku bra?am tamoksifen i wi?kszej ró?nicy w badaniu krwi nie by?o ale to by? krotko czas brania.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mama_oli
27.10.2009, 10:29
#57


wykazuj?cy aktywno?? na forum


Wspiera forum
126
24-03 09
dolno?l?skie
1,483Dziewczyny w jakich dawkach bierzecie ten tamoxifen?


--------------------
Bo ka?dy chce jako? ?y?...mimo wszystko...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lulu
27.10.2009, 10:33
#58


Guru na forum


Wspiera forum
2,498
7-02 08
pomorskie
327
Numer GG: 16291098Ja bra?am 1 tabletk? na dob? to by?o 20 (gram czy miligram ).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mama_oli
27.10.2009, 11:09
#59


wykazuj?cy aktywno?? na forum


Wspiera forum
126
24-03 09
dolno?l?skie
1,483Lulu moja mama te? bierze 20 raz na dob?.
Skutków ubocznych jaki? wielkich póki co brak:)
pozdrawiam serdecznie


--------------------
Bo ka?dy chce jako? ?y?...mimo wszystko...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gra?yna1
27.10.2009, 12:04
#60


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,536
5-11 07
Warszawa
29Ja te? bior? 20 mg na dob? , ju? 3 -ci rok.
No có? , musz? si? znów wybra? do hematologa - niech szuka przyczyny. Z pewno?ci? znów zechce zrobi? mi trepanobiopsj? , brrrrr!
To zdrowie to mam jednak zdecydowanie do dupy.... (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

12 V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 26.02.2020 - 4:00