IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : PSYCHOLOGIA

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=47.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Kto szuka ten ?yje, Bezp?atna pomoc dla chorych onkologicznie powracaj?cych do pracy
V
unicorn
10.03.2010, 11:53
#1


pocz?tkuj?cy na forum
**

Zarejestrowana
1
10-03 10
Kraków
1,864Kto szuka, ten ?yje – Powrót do pracy po chorobie nowotworowej


Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN zaprasza na cykl szkole? skierowanych do osób powracaj?cych do aktywno?ci zawodowej po chorobie nowotworowej. Tygodniowe treningi doskonal?ce umiej?tno?ci psychologiczne, spotkania z psychologiem i doradc? zawodowym – to wszystko czeka na ch?tnych, którzy zapisz? si? na bezp?atne zaj?cia w siedzibie stowarzyszenia w Krakowie. Projekt „Kto szuka, ten ?yje, wspó?finansowany jest ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Projekt jest skierowany do mieszka?ców województwa ma?opolskiego, dotkni?tych problemem choroby nowotworowej.

W ramach Projektu, UNICORN oferuje:
- tygodniowe warsztaty psychologiczne,
- dwudniowe szkolenia z doradztwa zawodowego, a tak?e
- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradc? zawodowym.

Ka?dy mo?e skorzysta? z ró?norodnych form pomocy w ci?gu jednego miesi?ca. Bior?c udzia? w programie, uczestnik m.in. pozna skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem, dowie si?, jak zarz?dza? czasem, rozwinie zdolno?ci interpersonalne. Podczas indywidualnych spotka?, specjalista pomo?e ustali? now? ?cie?k? kariery zawodowej, wytyczy? realne, nowe cele oraz sposób ich realizacji.

Aby wzi?? udzia? w ca?kowicie bezp?atnym projekcie, nale?y tylko wype?ni? stosowne formularze i skontaktowa? si? ze Stowarzyszeniem.

Projekt potrwa od marca 2010 roku do kwietnia 2011 roku. Udzielimy wsparcia 192 osobom. Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na stronie ktoszukatenzyje.pl lub na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN www.unicorn.org.pl.

Zapraszamy!  loga_male.jpg ( 13,56 ) : 0


--------------------
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 29.11.2020 - 5:16