IPB

( | )

7 V  « < 5 6 7  
Reply to this topicStart new topic
> Odliczenia od podatku
V
kgs
21.03.2010, 19:41


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715CYTAT(Janina.S @ 21.03.2010, 18:00) *
Qrcze ale mam zagwozdke - kupi?am biustonosz i przy podpisywaniu faktury panienka mi pokazuje
i mówi: wpisa?am -GORSET PROT. BI VIOLA - bo mo?e pani odliczy? - wi?c odliczy?am a teraz
sie zastanawiam........
(IMG:style_emoticons/default/blush.gif)

Nie martw si? Janinko wg mojej wiedzy gorset jest do odliczenia (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
21.03.2010, 19:41
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
elizka
21.03.2010, 19:45


Guru na forum


Wspiera forum
2,439
6-11 07
Podkarpackie
57
Numer GG: 10871808Ja tez gorset odliczy?am


--------------------
Budz?c sie rano, pomy?l jaki to wspania?y skarb ?y?, oddycha? i móc sie radowa?
/Marek Aureliusz/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
21.03.2010, 22:05


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(kgs @ 21.03.2010, 19:41) *
Nie martw si? Janinko wg mojej wiedzy gorset jest do odliczenia (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)CYTAT(elizka @ 21.03.2010, 19:45) *
Ja tez gorset odliczy?am


dziewczyny

czy w ogóle czyta?y?cie poprzednie posty (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

to, ?e pa?cia w sklepie napisze na fakturze biustonosza , ?e to gorset nie czyni ze? gorsetu .....

odpisujecie na w?asne ryzyko ....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
roza3
21.03.2010, 22:29


Guru na forum


Wspiera forum
1,389
5-11 07
mazowiecke
27
Numer GG: 9493197pa?cie w sklepie z tak? nazw? wpisuj?, z jak? kupuj?
...firmy produkuj? staniki z kieszonk?.....i szumnie nazywaj? je gorsetami, bo magiczne s?owo "protetyczny" obni?a stawk? VAT-u do 7%......gdyby wyprodukowano biustonosz.....a raczej protezonosz (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) ......VAT by?by 22%
....i jak by go nie nazwa? do odliczenia jest tylko gorset ortopedyczny, który w niczym nie przypomina naszego (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kgs
22.03.2010, 9:16


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715BROSZURA INFORMACYJNA
DO ZA??CZNIKA PIT/O
SK?ADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2009 ROK
"Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwi?zane z u?atwieniem wykonywania czynno?ci ?yciowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika b?d?cego osob? niepe?nosprawn? lub podatnika, na którego utrzymaniu s? osoby niepe?nosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy). Za ww. wydatki uwa?a si? wydatki poniesione na:
adaptacj? i wyposa?enie mieszka? oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
zakup i napraw? indywidualnego sprz?tu, urz?dze? i narz?dzi technicznych niezb?dnych w rehabilitacji oraz u?atwiaj?cych wykonywanie czynno?ci ?yciowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci, z wyj?tkiem sprz?tu gospodarstwa domowego,zakup wydawnictw i materia?ów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci,
odp?atno?? za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
odp?atno?? za pobyt na leczeniu w zak?adzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zak?adzie rehabilitacji leczniczej, zak?adach opieku?czo-leczniczych i piel?gnacyjno-opieku?czych oraz odp?atno?? za zabiegi rehabilitacyjne,
op?acenie przewodników osób niewidomych I 4) lub II 5) grupy inwalidztwa oraz osób z niepe?nosprawno?ci? narz?du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - w kwocie nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym 2.280 z?,
utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika - w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym 2.280 z?,
opiek? piel?gniarsk? w domu nad osob? niepe?nosprawn? w okresie przewlek?ej choroby uniemo?liwiaj?cej poruszanie si? oraz us?ugi opieku?cze ?wiadczone dla osób niepe?nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
op?acenie t?umacza j?zyka migowego,
kolonie i obozy dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej oraz dzieci osób niepe?nosprawnych, które nie uko?czy?y 25 roku ?ycia,
leki - w wysoko?ci stanowi?cej ró?nic? pomi?dzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesi?cu a kwot? 100 z?, je?eli lekarz specjalista stwierdzi?, ?e osoba niepe?nosprawna powinna stosowa? okre?lone leki stale lub czasowo,
odp?atny, konieczny przewóz na niezb?dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
osoby niepe?nosprawnej - karetk? transportu sanitarnego,
osoby niepe?nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepe?nosprawnych do lat 16 - równie? innymi ?rodkami transportu ni? karetk? transportu sanitarnego,
u?ywanie samochodu osobowego, stanowi?cego w?asno?? (wspó?w?asno??) osoby niepe?nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj?cego na utrzymaniu osob? niepe?nosprawn? zaliczon? do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepe?nosprawne, które nie uko?czy?y 16 roku ?ycia, dla potrzeb zwi?zanych z koniecznym przewozem na niezb?dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej w roku podatkowym 2.280 z?,
odp?atne przejazdy ?rodkami transportu publicznego zwi?zane z pobytem:
na turnusie rehabilitacyjnym,
w zak?adzie lecznictwa uzdrowiskowego, zak?adzie rehabilitacji leczniczej, zak?adach opieku?czo-leczniczych i piel?gnacyjno-opieku?czych,
na koloniach i obozach dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej oraz dzieci osób niepe?nosprawnych, które nie uko?czy?y 25 roku ?ycia.
Odliczeniu nie podlegaj? te z ww. wydatków, które zosta?y sfinansowane (dofinansowane) ze ?rodków zak?adowego funduszu rehabilitacji osób niepe?nosprawnych, Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych lub ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych albo zosta?y zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Je?eli wydatki by?y cz??ciowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (?rodków), odliczeniu podlega ró?nica pomi?dzy poniesionymi wydatkami a kwot? sfinansowan? (dofinansowan?) z tych funduszy (?rodków) lub zwrócon? w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osob?, której dotyczy wydatek, jednego z ni?ej wymienionych orzecze?:

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj?ce do jednego z trzech stopni niepe?nosprawno?ci, okre?lonych w odr?bnych przepisach,
decyzji przyznaj?cej rent? z tytu?u ca?kowitej lub cz??ciowej niezdolno?ci do pracy, rent? szkoleniow? albo rent? socjaln?,
orzeczenia o niepe?nosprawno?ci osoby, która nie uko?czy?a 16 roku ?ycia, wydanego na podstawie odr?bnych przepisów,
orzeczenia o niepe?nosprawno?ci, wydanego przez w?a?ciwy organ na podstawie odr?bnych przepisów obowi?zuj?cych do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Odlicze? z tytu?u wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwi?zanych z u?atwieniem wykonywania czynno?ci ?yciowych, mog? dokonywa? równie? podatnicy, na których utrzymaniu s? nast?puj?ce osoby niepe?nosprawne: wspó?ma??onek, dzieci w?asne i przysposobione, dzieci obce przyj?te na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice wspó?ma??onka, rodze?stwo, ojczym, macocha, zi?ciowie i synowe – je?eli w roku podatkowym dochody tych osób niepe?nosprawnych nie przekroczy?y kwoty 9.120 zl"

S?ownik j?zyka polskiego "sprz?t - w znaczeniu zbiorowym: przedmioty u?ywane w jakiej? dziedzinie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.03.2010, 10:19


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919czy biustonosz mo?na nazwa? sprz?tem to jest kwestia wielce sporna

?eby by?a jasno??, wg mnie jest on w pewnym sensie sprz?tem bo nosimy w nim protez? ale ca?y pic polega, ?e to nie chodzi o NASZE rozumienie ustawy i przepisów tylko o to jak intepretuje to Urz?d Skarbowy i prawnicy .....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
22.03.2010, 12:57


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Czytam sobie t? Wasz? dyskusj? i coraz g?upsza jestem. A najbardziej wkurzaj?ce jest w tym prawie polskim, ?e ka?dy sobie mo?e je interpretowa?, jak chce.
Zadzwoni?am do swojego US i zapyta?am, czy amazonka mo?e odliczy? biustonosz (wyt?umaczy?am jaki).
Pa?cia mi powiedzia?a, ?e mo?e je?li ma na fakturze napisane gorset ortopedyczny.
Ale....w momencie, gdy amazonka wygra los na loterii i b?dzie musia?a i?? na kontrol? do US musi mie? za?wiadczenie od lekarza ortopedy, ?e u?ywa gorsetu ortopedycznego i w jakim celu, np. choroba kr?gos?upa (bo to o taki gorset chodzi).
Powiedzia?am panci, ?e niektórzy ró?nie rozumuj? s?owo "sprz?t". Powiedzia?a, ?e to chodzi o taki sprz?t jak wózki inwalidzkie itp, a nie protezonosze (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)

Nie odlicza?am i nie odlicz?. Nie chc? fundowa? sobie stresu.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kgs
22.03.2010, 14:04


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715Proponuj? poczyta? interpretacje i orzeczenia na stronie Ministerstwa Finansów albo zwróci? si? do swojego US o wydanie interpretacji prawa podatkowego.
Nie chc? tu si? m?dralowa? ale mam troch? wiedzy i do?wiadczenia w prawie podatkowym i wiem,?e rózne US róznie interpretuj? ten sam przepis.
Ja bym odliczy?a biustonosz do noszenia protezy i sk?onna jestem broni? tego stanowiska przed wszystkimi instancjami.
Alu a pani z któr? rozmawia?a? nie podpisa?a by si? pod pisemn? odpowiedzi? na Twoje pytanie. W interpretacjach na stronach MF jest napisane mi?dzy innytmi ,?e sprz?t to te? peruka, opaski uciskowe itp
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.03.2010, 14:26


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(kgs @ 22.03.2010, 14:04) *
W interpretacjach na stronach MF jest napisane mi?dzy innytmi ,?e sprz?t to te? peruka, opaski uciskowe itp


peruka - tak

proteza piersi- te? tak ..... ale ju? "protezonosz" - ju? niekoniecznie .....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kgs
22.03.2010, 14:31


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&...mpp_s_strona=16
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
22.03.2010, 14:36


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(kgs @ 22.03.2010, 14:31) *


a co to ma by? Krysiu ???????


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
magda 24
22.03.2010, 14:43


Guru na forum
******

Zarejestrowana
631
5-11 07
Olsztyn
16
Numer GG: 6710847ze strony, któr? poda?a Kgs - Ministerstwa Finansów

Rodzaj dokumentu

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura

NP-415/38/3/05
Data

2005.10.27


Autor

Urz?d Skarbowy w Czarnkowie

Temat

Podatek dochodowy od osób fizycznych

S?owa kluczowe

cele rehabilitacyjne
leki
niepe?nosprawni
odliczenie od dochodu
rehabilitacja niepe?nosprawnych
sprz?t rehabilitacyjny
wydatki na rehabilitacj?
zakup

Pytanie podatnika

Czy ponoszone przez osob? niepe?nosprawn? (osob? po mastektomii piersi) wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych podlegaj? odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?


Ze z?o?onego wniosku z dnia 11.10.2005 r. (wp?yw do tut. Urz?du 12.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika nast?puj?cy stan faktyczny.

Jest Pani osob?, wobec której w zwi?zku z mastektomi? piersi orzeczono II grup? inwalidzk?. W zwi?zku z niepe?nosprawno?ci? ponosi Pani wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i ?rodków pomocniczych, takich jak protezy piersi, staniki-gorsety, specjalne kostiumy k?pielowe i inne ?rodki lecznicze (ma?ci, talki, zasypki). Wszystkie wskazane wy?ej wydatki s? Pani zdaniem niezb?dne do normalnego psychicznego i fizycznego funkcjonowania. Niemo?liwe jest noszenie protezy piersi bez w?a?ciwego specjalnego stanika-gorsetu a specjalny kostium k?pielowy jest niezb?dny podczas k?pieli rehabilitacyjnych w sanatoriach oraz normalnych k?pielach w basenach.
Aktem prawnym reguluj?cym w/w zagadnienie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z pó?n. zm.).

W art. 26 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy- w brzmieniu obowiazujacym w 2005 roku, ustawodawca wskaza? mo?liwo?? pomniejszenia dochodu o poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz o wydatki zwi?zane z u?atwianiem wykonywania czynno?ci ?yciowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika b?d?cego osob? niepe?nosprawn? lub podatnika, na którego utrzymaniu s? osoby niepe?nosprawne.

Katalog wydatków na cele rehabilitacyjne zosta? okre?lony w art. 26 ust. 7a w/w ustawy.

W katalogu tych wydatków znajduj? si? mi?dzy innymi wydatki na:

- zakup i napraw? indywidualnego sprz?tu, urz?dze? i narz?dzi technicznych niezb?dnych w rehabilitacji oraz u?atwiaj?cych wykonywanie czynno?ci ?yciowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci, z wyj?tkiem sprz?tu gospodarstwa domowego,

- leki - w wysoko?ci stanowi?cej ró?nic? pomi?dzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesi?cu a kwot? 100 z?, je?li lekarz specjalista stwierdzi, ?e osoba niepe?nosprawna powinna stosowa? okre?lone leki (stale lub czasowo).

Zgodnie z ust.7b wskazanego wy?ej art.26 wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegaj? odliczeniu od dochodu, je?eli nie zosta?y sfinansowane (dofinansowane) ze ?rodków zak?adowego funduszu rehabilitacji osób niepe?nosprawnych, Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych lub ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zak?adowego funduszu ?wiadcze? socjalnych albo nie zosta?y zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki by?y cz??ciowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (?rodków), odliczeniu podlega ró?nica pomi?dzy poniesionymi wydatkami a kwot? sfinansowan? (dofinansowan?) z tych funduszy (?rodków) lub zwrócon? w jakiejkolwiek formie.

Na podstawie ust.7c art.26 wysoko?? wydatków na cele okre?lone w ust. 7a ustala si? na podstawie dokumentów stwierdzaj?cych ich poniesienie, z wyj?tkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

Stosownie do uregulowa? zawartych w art.26 ust.7d, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osob?, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj?ce do jednego z trzech stopni niepe?nosprawno?ci, okre?lonych w odr?bnych przepisach, lub

2) decyzji przyznaj?cej rent? z tytu?u ca?kowitej lub cz??ciowej niezdolno?ci do pracy, rent? szkoleniow? albo rent? socjaln?, albo

3) orzeczenia o niepe?nosprawno?ci osoby, która nie uko?czy?a 16 roku ?ycia, wydanego na podstawie odr?bnych przepisów.

Ilekro? w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - nale?y przez to rozumie? odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odr?bnych przepisów, orzeczono:
a)ca?kowit? niezdolno?? do pracy oraz niezdolno?? do samodzielnej egzystencji albo

(IMG:style_emoticons/default/cool.gif) znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci,

2) II grupy inwalidztwa - nale?y przez to rozumie? odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odr?bnych przepisów, orzeczono:

a) ca?kowit? niezdolno?? do pracy albo
(IMG:style_emoticons/default/cool.gif) umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci.

Powy?sze odliczenia mog? by? równie? dokonane w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepe?nosprawno?ci wydane przez w?a?ciwy organ na podstawie odr?bnych przepisów obowi?zuj?cych do dnia 31 sierpnia 1997r. (art.26 ust. 7g).

Jak wynika z wy?ej wskazanych uregulowa? samo poj?cie rehabilitacji osób niepe?nosprawnych nie zosta?o zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak?e pod poj?ciem rehabilitacja nale?y rozumie? przywrócenie choremu aktywno?ci poprzez fizyczne i psychiczne przystosowanie go do zmienionych warunków ?ycia.

Reasumuj?c, zdaniem tut. organu podatkowego poniesiony przez Pani? wydatek na zakup protezy piersi podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej bowiem posiadanie jej niew?tpliwie jest niezb?dne w przywróceniu Pani aktywno?ci fizycznej i w przystosowaniu si? do zmienionych warunków ?ycia, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci.

Natomiast w odniesieniu do wydatków na ?rodki pomocnicze (staniki-gorsety, specjalne kostiumy k?pielowe i inne ?rodki lecznicze, tj. ma?ci , talki, zasypki) w?a?ciwym do stwierdzenia czy ?rodki te s? niezb?dne w rehabilitacji oraz u?atwianiu czynno?ci ?yciowych stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci jest lekarz specjalista.

Odpowiedzi udzielono z uwzgl?dnieniem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawc? i stanu prawnego obowi?zuj?cego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wanda
22.03.2010, 15:10


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
196
12-11 07
warszawa
139Pyta?am dzi? w US ,czy mog? odliczy? materac leczniczy
Pani powiedzia?a ,?e mo?na odliczy?,zapyta?am czy mog? wierzy? tylko na jej s?owo
wiec przedstawi?a si? imieniem i nazwiskiem,zapisa?am nr.pokoju, i odliczy?am.
nie mo?na odliczy? po?cieli rehab.i poduszki rehabilitacyjnej
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ajaka
22.03.2010, 15:13


Guru na forum


Wspiera forum
2,126
6-11 07
mazowieckie
41
Numer GG: 4306037CYTAT(magda 24 @ 22.03.2010, 14:43) *
Natomiast w odniesieniu do wydatków na ?rodki pomocnicze (staniki-gorsety, specjalne kostiumy k?pielowe i inne ?rodki lecznicze, tj. ma?ci , talki, zasypki) w?a?ciwym do stwierdzenia czy ?rodki te s? niezb?dne w rehabilitacji oraz u?atwianiu czynno?ci ?yciowych stosownie do potrzeb wynikaj?cych z niepe?nosprawno?ci jest lekarz specjalista.


Czyli co ????....lekarz ma mi napisa? czy stanik jest mi potrzebny czy nie??????Je?li powiem to mojej once to chyba umrze ze ?miechu......
Dla mnie ta odpowied? nadal jest niejasna.......


--------------------
"Jeszcze nigdy tak nie by?o, ?eby jako? nie by?o" ..... Szwejk
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kgs
22.03.2010, 15:22


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,310
4-11 08
1,197
Numer GG: 15703715Dla mnie odpowied? jest jasna , w US tez nie pracuj? debile i nie wydaje mi si? ,?eby kazali przynosi? w tej sprawie za?wiadczenie a je?eli w trakcie kontroli urz?dnik za??da to si? przyniesie.

PS. Oczywi?cie nie ma obowi?zku odliczania. Ka?dy mo?e post?pi? jak chce (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 V  « < 5 6 7
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 29.03.2020 - 10:14