IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Nanotechnologia mo?e by? przysz?o?ci? w leczeniu nowotworów
V
Al_la
6.01.2010, 15:52
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233The Times/Rynek Zdrowia

2009-11-19

Badania na zwierz?tach wykaza?y skuteczno?? nanocz?steczki, która mo?e zrewolucjonizowa? leczenie ra­ka. Okazuje si?, ?e nowotwory skutecznie blokowane s? przez znane leki, ale podawane na podstawie bada? DNA pacjenta.

W przysz?ym roku przejdzie pierwszy test kliniczny na pacjentach terapia nanotechnologiczna, która atakuje nowotwory "inteligentn? bomb?". Nanocz?steczka zawieraj?ca lek antyrakowy oszukuje uk?ad odporno?ciowy ludzkiego organizmu, a nast?pnie dociera do komórek nowotworowych, precyzyjnie niszcz?c je dawk? preparatu. W ten sposób nowatorska terapia oszcz?dza pacjentom nieprzyjemnych skutków ubocznych chemioterapii.

Badania na zwierz?tach pokaza?y, ?e takie leczenie zmniejsza guzy niemal do zera. Jednocze?nie jest lepiej tolerowane przez organizm ni? konwencjonalne terapie, które nierzadko bardziej wyniszczaj? organizm ni? sam nowotwór. Nied?ugo przeprowadzone zostan? ostatnie testy toksykologiczne. Je?li zako?cz? si? powodzeniem, za kilka miesi?cy terapia b?dzie testowana na 25 chorych.


Gdyby si? okaza?o, ?e nanoterapia jest skuteczna, lek stworzony w oparciu o ni? powinien wej?? na rynek w ci?gu ok. pi?ciu lat. Na razie wiadomo, ?e leczenie za pomoc? nano­cz?steczek, które zosta?o stworzone z my?l? o walce z rakiem prostaty, powinno by? skuteczne tak?e przeciwko innym guzom litym, takim jak niektóre postacie nowotworów piersi, p?uc i mózgu.

Nanocz?steczka o nazwie BIND 014 ma za zadanie rozwi?za? trzy spo?ród najwi?kszych problemów zwi?zanych z podawaniem leków: jak sprawi?, ?eby lecznicze moleku?y dotar?y tam, gdzie trzeba, jak doprowadzi? do stopniowego ich uwalniania przez wiele dni i jak uniemo?liwi? systemowi odporno?ciowemu rozpoznanie ich jako obcych i zniszczenie ich.

BIND 014 przenosi lek w „paczce do r?k adresata” - opracowanej przez Roberta Langera z MIT i Omida Farokhzada z Harvardu, wspó?za?o?ycieli BIND Biosciences. ?rednica nanocz?steczki wynosi 100 nanometrów – jedn? dziesi?ciomilionow? metra – i jest tysi?c razy mniejsza od ?rednicy ludzkiego w?osa.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.07.2020 - 1:14