IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Nadzieja dla chorych z rakiem p?uc
V
Sara
23.01.2010, 18:20
#1


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
502
26-06 07
okolice Szczecina
8
Numer GG: 5622869Nadzieja dla chorych na raka p?uc

Ze ?wiata nauki; 2010-01-05 [PAP]

Opracowano nowy rodzaj leku, który skutecznie hamuje rozwój nowotworu p?uc w mysim modelu tej choroby - informuj? naukowcy z USA. Badacze maj? nadziej?, ?e opisany przez nich specyfik oka?e si? skuteczny w badaniach klinicznych i w przysz?o?ci pomo?e pacjentom.

Rak p?uca to najcz??ciej wyst?puj?cy nowotwór z?o?liwy w Polsce i na ?wiecie. Wed?ug statystyk rocznie na ca?ym ?wiecie umiera z jego powodu 1,3 miliona osób. Jest jednym z najgorzej rokuj?cych nowotworów, bardzo cz?sto daje przerzuty do innych narz?dów. Stanowi najcz?stsz? przyczyn? zgonów z powodu raka u m??czyzn i jest na drugim miejscu pod tym wzgl?dem u kobiet.

Komórki z których z?o?one s? niektóre rodzaje guzów p?uc, zw?aszcza rak niedrobnokomórkowy (NSCLC) maj? w DNA mutacje powoduj?ce, ?e bia?ko o nazwie EGFR czyli receptor naskórkowego czynnika wzrostu jest stale aktywne. Leki blokuj?ce dzia?anie tego receptora skutecznie hamuj? wzrost niektórych rodzajów raka p?uc, ale poniewa? w komórkach nowotworowych dochodzi do nowych mutacji tzw. drugorz?dowych, nowotwór cz?sto uodparnia si? na dzia?anie leku.

Pasi Janne z Dana Farber Cancer Institute w Bostonie wraz z kolegami odkry? i zbada? dzia?anie nowego rodzaju inhibitora receptora EGF, który skutecznie radzi sobie z wszystkimi rodzajami mutacji EGFR wyst?puj?cych w komórkach raka p?uc. Lek wybiórczo hamuje aktywno?? zmutowanego genu receptora oraz blokuje aktywno?? genów, które w wyniku mutacji drugorz?dowych uodparniaj? raka na dzia?anie inhibitorów starej generacji.

Badania nowego specyfiku przeprowadzone na dwóch ró?nych mysich modelach raka p?uc da?y bardzo obiecuj?ce wyniki. Autorzy pracy maj? zatem nadziej?, ?e opisany przez nich inhibitor oka?e si? bardziej skuteczny i lepiej tolerowany ni? dotychczas stosowane inhibitory EGFR dost?pne pod nazwami Iressa i Tarceva. (PAP)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 11.07.2020 - 12:41