IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Oddech zdradzi raka
V
Sara
23.01.2010, 18:24
#1


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
502
26-06 07
okolice Szczecina
8
Numer GG: 5622869
esculap.pl
Oddech zdradzi raka!


Ze ?wiata nauki; 2009-12-01 [PAP]

Analiza lotnych zwi?zków organicznych, wydzielanych przez ?ywe komórki, pozwala na rozró?nienie komórek zdrowych od nowotworowych. Metoda ta daje szans? na stworzenie urz?dzenia, które w przysz?o?ci pozwoli na wykrycie mi?dzy innymi raka p?uc poprzez analiz? sk?adu chemicznego oddechu badanej osoby, donosi "Analyst".

Bezinwazyjne metody analityczne pozwalaj? na bezbolesne, a tym samym pozbawione l?ku badania medyczne - jest to szczególnie wa?ne podczas ogl?dzin najm?odszych pacjentów.

Stosowane dzi? metody umo?liwiaj?ce diagnostyk? chorób nowotworowych, niestety, nie nale?? do grupy metod bezinwazyjnych.

Naukowcy brytyjscy z Keele University oraz czescy z Czeskiej Akademii Nauk, odkryli now? metod? identyfikacji komórek rakowych, poprzez analiz? sk?adu chemicznego lotnych zwi?zków organicznych (VOCs - ang. volatile organic compounds), wydzielanych przez hodowane komórki.

Okaza?o si?, i? za pomoc? odpowiednio zmodyfikowanego spektrometru masowego SIFT-MS, ang. selected ion flow mass spectrometry, mo?liwe jest bardzo precyzyjne okre?lenie st??enia aldehydu octowego, którego ró?na ilo?? wydzielana jest przez zdrowe oraz zmienione nowotworowo komórki.

Wed?ug naukowców, opracowana metoda identyfikacji komórek nowotworowych pozwala na rozró?nienie komórek zdrowych od "chorych", jak równie? umo?liwia okre?lenie typu komórki rakowej. Jest to mo?liwe dzi?ki temu, i? ka?da z komórek wydziela ró?ne st??enie lotnych zwi?zków organicznych.

Dzi?ki bezdotykowej metodzie identyfikacji nowotworowych komórek, nad któr? pracuj? czescy oraz brytyjscy badacze, by? mo?e w przysz?o?ci b?dzie mo?liwe wykrycie zmian nowotworowych w bardzo wczesnej fazie, poprzez analiz? oddechu pacjenta!(PAP)

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.07.2020 - 1:37