IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Ciep?em zimnem, z?otem
V
b.angel
20.03.2010, 12:26
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Przez naci?cie w skórze lekarze wprowadzili w okolice guza piersi cieniutkie sondy, z których wypu?cili gaz o temperaturze minus 30 st. C. Tzw. kula lodowa zniszczy?a chor? tkank?


O najnowszych sposobach walki z rakiem dyskutowano podczas zako?czonego wczoraj w Tampie na Florydzie dorocznego zjazdu ameryka?skiego Towarzystwa Radiologii Interwencyjnej. Zdaniem specjalistów stan? si? one w przysz?o?ci wa?n? broni? w walce z chorobami nowotworowymi.

Zimno

Podczas zjazdu najwi?cej uwagi po?wi?cono metodom wykorzystuj?cym nisk? temperatur? (dotychczas stosowano je w przypadku raka prostaty i w?troby). Dr Peter J. Littrup z Instytutu Chorób Nowotworowych im. Barbary Ann Karmanos w Detroit zaprezentowa? wyniki bada? po?wi?conych zamra?aniu komórek raka piersi. W USA chorob? t? diagnozuje si? ?rednio co trzy minuty; co 13 minut jedna kobieta na ni? umiera.
W eksperymencie udzia? wzi??o 13 pa?, które odmówi?y poddania si? chirurgicznemu wyci?ciu guza piersi lub u których z ró?nych powodów taka operacja by?a niemo?liwa. Przez naci?cie w skórze lekarze wprowadzili w okolice guza cieniutkie sondy, z których wypu?cili gaz o bardzo niskiej temperaturze. Tworz?ca si? przy ko?cu sondy tzw. kula lodowa o temperaturze minus 30 stopni Celsjusza niszczy?a chor? tkank?.

- Eksperyment otwiera drzwi do ca?kiem nowych sposobów walki z rakiem piersi - przekonuje Littrup. - Metoda jest bardzo ma?o inwazyjna, mo?na j? przeprowadza? w warunkach ambulatoryjnych. Wszystkie pacjentki przed operacj? dosta?y tylko miejscowe znieczulenie i s?abe ?rodki uspokajaj?ce. Dzi?ki zastosowaniu USG i tomografii komputerowej przez ca?y czas mogli?my precyzyjnie kontrolowa? zabieg. I co najwa?niejsze, po pi?ciu latach nie zaobserwowano nawrotów choroby.

Rak piersi nie jest jedynym, który próbuje si? z coraz wi?kszym powodzeniem leczy? za pomoc? zimna. Podczas swojej drugiej prezentacji Littrup przedstawi? wyniki kolejnego eksperymentu. Udzia? wzi??o w nim 97 osób z ró?nymi typami nowotworów tkanek mi?kkich (np. jajnika, skóry) oraz guzów ko?ci (przerzuty do ko?ci s? jednymi z najcz?stszych).

Równie? tu Littrup zastosowa? cewniki wytwarzaj?ce w okolicy guza kul? lodow?.

- W okresie 24 miesi?cy po przeprowadzeniu zabiegów rozmiary guzów nowotworowych uleg?y zmniejszeniu ?rednio o 77 proc. Dowodzi to du?ej skuteczno?ci metody, a bior?c pod uwag?, ?e zastosowano j? w przypadku ró?nych guzów, znajduj?cych si? w ró?nych miejscach cia?a, dowodzi tak?e jej du?ej uniwersalno?ci - przekonywa? uczony.

Ciep?o

Gdzie zimno nie daje rady, naukowcy stosuj? ciep?o. A w zasadzie gor?co powstaj?ce dzi?ki emisji fal radiowych. W Tampie przedstawiono wyniki bada? dowodz?ce, ?e metoda ta mo?e nawet o trzy lata przed?u?y? ?ycie osób z zaawansowanym rakiem jelita grubego.

Rak ten nale?y do najcz?stszych chorób nowotworowych diagnozowanych w krajach rozwini?tych. Co gorsza, liczba jego przypadków, równie? w Polsce, wzrasta z roku na rok. - U oko?o po?owy chorych cierpi?cych z powodu raka jelita grubego w którym? momencie pojawiaj? si? przerzuty do w?troby. Usuwamy je chirurgicznie - opowiada? podczas zjazdu dr Constantinos T. Sofocleous z Centrum Chorób Nowotworowych Sloana-Ketteringa w Nowym Jorku. - Problem w tym, ?e owe przerzuty cz?sto nawracaj?, a tkanki w?trobowej nie jest ju? wtedy du?o i ponowna operacja jest niemo?liwa lub jest bardzo trudna i obarczona du?ym ryzykiem.

56 pacjentów w takiej w?a?nie sytuacji wzi??o udzia? w eksperymencie przeprowadzonym przez dr. Sofocleousa. U wszystkich w okolic? przerzutu wprowadzono ig??, na ko?cu której za pomoc? fal radiowych wytworzono wysok? temperatur? (ok. 100 st. C). Ciep?o zniszczy?o chor? tkank?. Po oko?o 24 godzinach pacjenci zostali wypisani ze szpitala. - U 91 proc. chorych metoda wyd?u?y?a ?ycie o rok, u 66 proc. o dwa lata, a u 41 proc. nawet o trzy - relacjonowa? Sofocleous.

Z?oto

Ten szlachetny metal zosta? wykorzystany nie jako lek, ale jako bardzo skuteczny ?rodek transportu w?a?ciwego medykamentu do guza trzustki - nowotworu, w przypadku którego skuteczno?? leczenia jest wci?? bardzo ma?a.

- Jest to m.in. spowodowane tym, ?e bezpo?rednio do guza przedostaje si? tylko niewielka cz??? leków [podanych do ?y?y i docieraj?cych do narz?du z krwi?]. Na przeszkodzie staje im otaczaj?cy guz fragment zbliznowacia?ej tkanki - t?umaczy? w Tampie dr Reed Omary z Uniwersytetu Northwestern w Chicago.

Naukowiec znalaz? sposób na obej?cie tej przeszkody. W tym celu stworzy? nanocz?steczki z?ota, z których ka?da ma ?rednic? ledwie 13 nanometrów (gdyby zgromadzi? razem tysi?c tych cz?steczek, to wci?? by?yby cie?sze od ludzkiego w?osa). Do nanocz?steczek doczepiono cz?steczki w?a?ciwego leku przeciwnowotworowego.

Omary wypróbowa? metod? na królikach chorych na raka trzustki. Do jednej z t?tnic wprowadzi? cewnik, a nast?pnie nawiguj?c w uk?adzie kr??enia zwierz?t, dotar? do trzustki i tam wstrzykn?? z?ote nanocz?steczki bezpo?rednio do guza. - Testy pokaza?y, ?e byli?my w stanie dostarczy? w ten sposób do rakowego guza kilkadziesi?t razy wi?cej lekarstwa ni? przy u?yciu tradycyjnych metod - podsumowa? Omary.

Wojeciech Moskal

?ród?o: www.wyborcza.pl


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
20.03.2010, 12:26
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Per?a
20.03.2010, 16:04
#2


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
46
15-03 10
1,868Taaak!!! Kiedy, gdzie, za ile?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 6.07.2020 - 7:24