IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : DIETA ZDROWA ?YWNO??, ?RODOWISKO

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=17.0

 
Reply to this topicStart new topic
> S?o?ce szkodzi czy pomaga?
V
Al_la
9.07.2009, 19:43
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia

2009-07-03

.Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o szkodliwo?? lub zbawienno?? wp?ywu s?o?ca na nasz organizm. ?rodowisko medyczne jest podzielone. Jedno twierdz?, ?e opalanie oznacza raka, zmarszczki i oparzenia. Inni za?, ?e bez s?o?ca grozi nam depresja, choroby skóry i serca.

Dzieje si? tak za spraw? ultrafioletu b?d?cego sk?adnikiem ?wiat?a s?onecznego. To ultrafiolet powoduje ciemnienie skóry. I ten sam mechanizm mo?e wyzwala? chorobotwórcze procesy.

Dermatolodzy nie maj? w?tpliwo?ci: aby skóra by?a opalona, najpierw musi zosta? uszkodzona. Dr Steven Spencer - dermatolog i wspó?autor jednego z najpowa?niejszych bada? ??cz?cych wp?yw s?o?ca z rakiem skóry - twierdzi wr?cz, ?e opalenizna to reakcja organizmu na uszkodzenia skóry.


Pod wp?ywem ultrafioletu (naukowcy mówi? o ultrafiolecie UVA i UVB) skóra wytwarza melanin? – odpowiedzialn? w?a?nie za zabarwienie. Najpierw dochodzi do szybkiego utlenienia melaniny. Pojawia si? opalenizna natychmiastowa. Pó?niej uszkodzenia komórek przez promieniowania UVB prowadz? do wytwarzania dodatkowej porcji melaniny i „prawdziwej” trwa?ej opalenizny.

Ultrafiolet wywo?uje równie? uszkodzenia DNA komórek skóry. W dodatku promieniowanie UVA powoduje obni?enie odporno?ci w skórze. I to w?a?nie dlatego za najwa?niejszy czynnik rozwoju czerniaka z?o?liwego uwa?a si? obecnie d?ugotrwa?? ekspozycj? na ?wiat?o s?oneczne.

Czerniak i inne nowotwory skóry sta?y si? ostatecznie najistotniejszym argumentem przeciw wystawianiu cia?a na s?o?ce. Tymczasem – przynajmniej w Polsce – odsetek zachorowa? na czerniaka jest stosunkowo niski. W zale?no?ci od p?ci waha si? mi?dzy trzema a czterema zachorowaniami na 100 tys. mieszka?ców. W niektórych krajach Europy notuje si? dziesi?? zachorowa? na 100 tys. mieszka?ców, a w Australii nawet 28 – 30 przypadków na 100 tys. Niestety, liczba pacjentów szybko przyrasta. Szacuje si?, ?e liczba nowych zachorowa? podwaja si? co mniej wi?cej dziesi?? lat.

Od kilku lat naukowcy jednak coraz ?mielej mówi? o plusach opalania si?. Jak twierdzi dr Michael F. Holick z Boston University Medical Center, s?o?ce jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Naukowiec zacz?? otwarcie g?osi?, ?e s?o?ce wr?cz pomaga naszemu zdrowiu. Leczy choroby skóry, a nawet nowotwory!

Poparli go naukowcy z uniwersyteckiego szpitala Karolinska w Huddinge i w Lund, którzy przeprowadzili badania z udzia?em 40 tys. kobiet i ustalili, ?e kobiety, które ch?tnie si? opala?y, by?y a? o jedn? trzeci? mniej nara?one na zakrzepic? i zatory ni? te, które s?o?ca unika?y.

Wiadomo równie?, ?e pobudzanie wytwarzania witaminy D mo?e chroni? kobiety przed rakiem piersi, a m??czyzn przed rakiem prostaty. Opalanie si? ma równie? obni?a? ryzyko wyst?powania ch?oniaków. ?wiat?em leczone s? infekcje skóry i ?uszczyca. S?o?ce ma równie? nieoceniony wp?yw na leczenie depresji.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
9.07.2009, 19:43
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
13.07.2009, 10:03
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Uwaga na s?o?ce, mo?e zaszkodzi?!

tvn24.pl/Rynek Zdrowia

2009-07-12

Nie mo?na ?y? bez powietrza, nie mo?na ?y? bez s?o?ca, tylko nie mo?na z tym przesadza? - przypomina genetyk, prof. Jan Lubi?ski.

Promienie ultrafioletowe w nadmiarze s? niew?tpliwie przyczyn? raka skory, zw?aszcza tak gro?nego nowotworu, jak czerniak z?o?liwy. Jednak zdaniem profesora nie nale?y unika? s?o?ca. Jednak ekspozycja na jego promienie powinna by? rozs?dna.

Polacy nie znajduj? si? w grupie wysokiego ryzyka, zw?aszcza je?li b?d? przestrzega? podstawowych zasad bezpiecze?stwa. Prof. Lubi?ski radzi u?ywa? kremów z filtrem, które uchroni? nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jednak jak pokazuj? statystyki, w Polsce coraz wi?cej osób choruje na raka skóry.


– Wynika to z tego, ze si? bardzo mocno eksponujemy na po?udniu Europy i na solariach – ocenia lekarz.

Profesor Lubi?ski t?umaczy równie?, co sprzyja zachorowaniom na nowotwory:

– Kluczowe s? jednakowo pod?o?e genetyczne, jak i czynniki ?rodowiskowe. Te zale?no?ci s? bardzo indywidualne, bo poszczególne osoby maj? ró?ne uwarunkowania genetyczne. Mo?e si? okaza?, ?e b?dzie jaka? podgrupa, dla której produkty spalania tytoniu b?d? korzystne...


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mgie?ka
16.07.2009, 11:14
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
233Jak ratowa? poparzon? skór?

K?piel w morzu, spacer po lesie lub ??ce to zwyk?e wakacyjne przyjemno?ci, które jednak mog? si? zako?czy?... bolesnymi oparzeniami.

Nie tylko wysoka temperatura jest przyczyn? poparze? skóry. Mog? ci ich przysporzy? równie? substancje chemiczne, w które przyroda wyposa?y?a niektóre ro?liny oraz zwierz?ta. Wszelkie oparzenia s? zazwyczaj do?? bolesne, a czasem wymagaj? pomocy lekarskiej. Wiele zale?y jednak od tego, w jaki sposób najpierw sama b?dziesz ratowa? skór?.


Przede wszystkim musisz ozi?bi? spieczon? skór?, ?eby nie dopu?ci? do uszkodzenia jej g??bszych warstw i powstania p?cherzy. Najprostszym sposobem jest k?piel w ch?odnej wodzie - wejd? do wanny na 15-20 minut. Dobrze jest dola? do niej fili?ank? octu lub wsypa? pó? fili?anki m?ki owsianej - dzia?a to koj?co na podra?nion? skór?. Je?li poparzenia nie s? zbyt rozleg?e, mo?esz je och?odzi?, przyk?adaj?c kompresy z kwa?nego mleka zmieszanego z zimn? wod? i kostkami lodu (bia?ko mleka ma w?a?ciwo?ci ?agodz?ce). Na koniec za? czyst? i such? skór? posmaruj preparatem ?agodz?cym skutki poparze? i przyspieszaj?cym odnow? naskórka.

Potrzebny jest lekarz!
Je?li pojawi?y si? p?cherze, masz gor?czk?, dreszcze, md?o?ci czy zawroty g?owy.

Niebezpieczne okaza? si? mog? ba?tyckie meduzy. Ich parzyde?ka przek?uwaj? naskórek i jednocze?nie uwalniaj? truj?c? substancj?. Te morskie stworzenia nie s? co prawda ani du?e, ani zbyt gro?ne, ale u ma?ych dzieci czy osób uczulonych mog? pozostawi? na skórze bolesne czerwone smugi. Najlepiej obmyj je (nie przecieraj!) alkoholem - mo?e to by? wino - lub octem. Pomaga te? sp?ukanie roztworem sody lub amoniaku, bo zawarty w nich enzym zoboj?tnia bia?ko trucizny. Po obmyciu posmaruj skór? preparatem przeciwuczuleniowym; z?agodzi to obrz?k i pieczenie.

Uwa?a? trzeba równie? na barszcz Sosnowskiego. W?oski pokrywaj?ce ?odygi i li?cie tej ogromnej ro?liny (dorasta do ok. 4 m) wydzielaj? substancj?, która wywo?uje dotkliwe oparzenia skóry. Nasilaj? si? one pod wp?ywem s?o?ca - powstaj? wtedy g??bokie p?cherze. Musisz wi?c czym pr?dzej sch?odzi? skór? i zmy? z niej t? gro?n? substancj? - zrób to zimn? wod? i delikatnym myd?em (np. dla dzieci). Potem zastosuj preparat ?agodz?cy skutki oparze?. Mo?esz jeszcze za?y? ?rodek antyuczuleniowy i wapno.

Potrzebny jest lekarz!
Id? do niego jak najszybciej. Oparzenia barszczem goj? si? d?ugo i trudno, mog? pozostawi? blizny i odbarwienia. Nie zaradzisz temu ?rodkami z domowej apteczki; potrzebna jest ma?? sterydowa.

?ród?o: Naj


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
10.08.2009, 8:59
#4


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Straszenie solarium

Solarium szkodzi jak azbest! Dramatycznie wzrasta zachorowalno?? na czerniaka! Takimi informacjami straszono nas w ubieg?ym tygodniu. Czy wyniki niedawnych bada? rzeczywi?cie s? a? tak alarmuj?ce? Czy powinni?my przesta? si? opala??
Eksperci z Mi?dzynarodowej Agencji ds. Bada? nad Rakiem (IARC - agenda WHO zajmuj?ca si? klasyfikacj? czynników i substancji rakotwórczych) og?osili, ?e korzystanie z solarium zwi?ksza ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. Mi?dzynarodowa grupa naukowców twierdzi, ?e u osób, które rozpoczynaj? korzystanie z solarium przed uko?czeniem 30. roku ?ycia, prawdopodobie?stwo zachorowania na czerniaka wzrasta a? o 75%. Kolejne kraje, po Niemczech i Szkocji, zastanawiaj? si? wi?c nad wprowadzeniem zakazu opalania si? w solarium dla osób poni?ej 18. roku ?ycia.

Raport rozbudzi? na nowo trwaj?c? od lat dyskusj? na temat szkodliwo?ci nie tylko lamp w solarium, ale te? samego ?wiat?a s?onecznego. Naukowcy spieraj? si?, czy i na ile niezdrowe jest promieniowanie UV oraz jaki wp?yw na nasz organizm ma witamina D. Zwolennicy opalania, tacy jak norweski profesor Johan Moan, twierdz?, ?e ?ród?o wzrostu zachorowalno?ci na nowotwory tkwi w naszej ci?g?ej ucieczce przed ?yciodajnymi promieniami. Przeciwnicy to w?a?nie S?o?ce obarczaj? win? za zwi?kszaj?c? si? liczb? przypadków raka skóry i czerniaka. Po której stronie le?y prawda? Jak zwykle po?rodku.

O co chodzi z t? witamin??

Od ponad 30 lat badania nad witamin? D prowadzi profesor Michael Holick z Bosto?skiej Akademii Medycznej, specjalista fotobiolog i dermatolog. Jak twierdzi, "witamina D gra decyduj?c? rol? w kierowaniu systemem odporno?ciowym. Podtrzymuje mechanizmy obronne w ci?g?ej gotowo?ci, przygotowane do ataku przeciw infekcjom, jak równie? przeciw namna?aniu si? komórek rakowych".

To do?? niezwyk?a witamina, gdy? powstaje pod wp?ywem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. To ewolucja nas tak stworzy?a, ?e jeden z wa?nych czynników wspomagaj?cych odporno?? zale?ny jest od naszego przebywania na s?o?cu. Profesor Holick argumentuje: - Aby pokry? dzienne zapotrzebowanie, wystarczy pomi?dzy godzin? 10 a 15 sp?dzi? 15 minut na s?o?cu. Uwaga! W krótkim r?kawku i krótkich spodniach czy spódniczce.

Czyli dok?adnie na odwrót, ni? zaleca wi?kszo?? dermatologów.

Niestety na naszej szeroko?ci geograficznej od wrze?nia promienie s?oneczne padaj? pod takim k?tem, ?e synteza witaminy ju? nie zachodzi. I wtedy z pomoc? mog? przyj?? lampy w solarium, bo zwyk?a dieta nie dostarczy nam wystarczaj?cej ilo?ci witaminy D.

A skutków jej niedoboru jest niepokoj?co du?o, wystarczy wymieni? par?: krzywica u dzieci i osteoporoza u doros?ych, stany zapalne skóry, zmniejszenie odporno?ci, zwi?kszenie ryzyka chorób autoimmunologicznych.

Zbigniew Polakow, prezes Polskiego Zwi?zku Solaryjnego, podkre?la: - Trzeba pami?ta?, ?e zmiana koloru skóry to drugorz?dny, poboczny efekt dzia?ania promieni ultrafioletowych. Tak naprawd? g?ówne zalety to synteza witaminy D w naszym organizmie, poprawa samopoczucia, wypoczynek i relaks - wzrasta poziom endorfin, zdecydowanie lepiej czujemy si?, gdy przebywamy na s?o?cu lub korzystamy z solarium. Oczywi?cie, jak wszystko inne, równie? ultrafiolet w nadmiarze szkodzi. Trzeba tak?e pami?ta?, ?e opala? nale?y si? stopniowo, nie istnieje co? takiego jak zdrowa, szybka opalenizna.

Problem w tym, ?e sporo z nas o tym umiarze nie pami?ta. A promienie ultrafioletowe nie tylko prowadz? do starzenia si? naszej skóry (bo niszcz? w?ókna kolagenowe), ale te? ich nadmiar mo?e skutkowa? zwi?kszonym ryzykiem zachorowania na raka skóry. Na tym polega paradoks natury ? bez s?o?ca chorujemy, ale gdy jest go zbyt du?o - równie?. Kluczem jest jednak s?owo "nadmiar". Bo o ile za ekspozycj? na s?o?ce odpowiadamy sami, tak wizyta w solarium powinna by? kontrolowana przez wyszkolony personel. A to niestety nie jest norm?.

Solarium niejedno ma imi?

Jak powsta?o pierwsze na ?wiecie solarium? ?wietlówk? UV zaprojektowa? w 1975 roku Friedrich Wolff, który wcze?niej zaobserwowa?, ?e promienie UVB syntetyzuj? witamin? D3 i aktywuj? proces produkcji pigmentu. Stworzone przez niego lampy umieszczono pod szk?em akrylowym przepuszczaj?cym promienie ultrafioletowe. Jednak celem Wolffa nie by?o opalanie, a leczenie za pomoc? owych promieni chorób skóry. Gdy okaza?o si?, ?e ?sztuczne s?o?ce? nie tylko leczy, ale i pi?knie opala, ruszy?a marketingowa lawina, której ju? nikt nie zatrzyma?.

I tak do dzi? salony solaryjne s? b??dnie uto?samiane z fototerapi?. Ró?nic? podkre?la dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc, specjalista dermatolog-wenerolog, Kierownik Kliniki i Katedry Dermatologii CM UJ: - Fototerapia jest jak najbardziej metod? leczenia, np. ?uszczycy czy atopowego zapalenia skóry, ale nale?y pami?ta?, ?e jest to z?o konieczne, metoda terapii schorzenia. Poza tym jest to profesjonalna terapia prowadzona i kontrolowana przez lekarzy, którzy w trakcie jej trwania badaj? pacjentów i dok?adnie okre?laj? czas i si?? na?wietlania. Solarium natomiast nie jest dzia?aniem prozdrowotnym!

Obecnie w Polsce jest 8200 salonów solaryjnych. Niestety tylko 10% z nich w ocenie Leszka Kryniewskiego, redaktora naczelnego serwisu zdrowe-opalanie.pl, mo?na okre?li? jako placówki dobre, prowadzone przez przeszkolone osoby, a jedynie 30 w ca?ym kraju dysponuje tzw. melanometrami, czyli urz?dzeniami, które badaj? chwilowy fototyp skóry (bo odcie? zmienia si? ci?gle) i ustalaj? plan opalania na dziewi?? najbli?szych wizyt, wyznaczaj?c maksymalny czas przebywania pod lamp? i odst?py czasu mi?dzy kolejnymi sesjami.

-To, czy solarium jest szkodliwe, czy nie, zale?y od wielu czynników. Jednym z ich jest nastawienie w?a?ciciela salonu do tego, co robi i co chce osi?gn?? oraz jak? wiedz? posiada na temat opalania i ultrafioletu - podkre?la Leszek Kryniewski - Drugim bardzo wa?nym czynnikiem jest poziom ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa, w którym nadal panuje pogl?d, ?e bez zaczerwienienia skóry nie ma efektów opalania. Wymusza to na wielu w?a?cicielach salonów zastosowania mocnych lamp umo?liwiaj?cych opalanie w ci?gu kilku minut.

Salony solarium w Polsce mo?na wi?c podzieli? na dwie grupy: te ma?e, które oprócz mo?liwo?ci opalania nie oferuj? innych us?ug lub s? us?ug? dodatkow? obok np. salonu fryzjerskiego, oraz du?e kluby, ??cz?ce us?ugi z zakresu piel?gnacji urody i fitness. Du?e kluby dysponuj? zwykle nowoczesnymi ?ó?kami i lampami, ma?e "oferuj?" cz?sto ?ó?ka starego typu i fatalne warunki higieniczne. - Pami?tam solarium, gdzie funkcj? ?cianek stanowi?y prze?cierad?a ? opowiada Urszula Ryba, specjalistka wellness i fitness, za?o?ycielka jednego z du?ych salonów w Krakowie ? tego typu solaria przyci?gaj? klientów zabójczymi promocjami w rodzaju "30 minut opalania, ka?da minuta tylko 50 groszy".

Na szcz??cie przypadki powa?nych poparze? s? naprawd? sporadyczne. Wynikaj? g?ównie z b??du ludzkiego - braku wyszkolenia personelu i naszej niewiedzy. - Zdarzy?o si?, ?e jeden z salonów przyj?? kobiet? w stanie wskazuj?cym, która zasn??a na ?ó?ku ? opowiada Urszula. - Trzeba te? wiedzie?, ?e w salonie powinna by? zapewniona odpowiednia wentylacja, a kabina powinna mie? okre?lone wymiary: 2,4 na 2,5 m. Kto nie przestrzega tych zasad, z profesjonalnym solarium ma niewiele wspólnego.

Fatalne warunki jako przyczyn? chorób wskazuje tak?e dr Wojas-Pelc: - Problemem jest niewyszkolony personel, ?ó?ka opalaj?ce cz?sto s? us?ug? dodatkow? np. w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, a osoby je obs?uguj?ce nie wiedz?, jak dobra? czas opalania do fototypu skóry, nie zadaj? pyta? o przyjmowane leki, choroby itd. Skutki uboczne nadmiernego opalania w solarium to nie tylko tak niebezpieczne choroby jak rak skóry, ale te? te mniej gro?ne np. grzybice. Powód? Salony nie dezynfekuj? ?ó?ek.
Ultrafioletowa samowolka

Nasuwa si? pytanie "czy kto? nadzoruje ten ca?y proceder"? Otó? powinien. Kontrole w salonach solaryjnych i kosmetycznych teoretycznie prowadzi Inspekcja Handlowa i Inspekcja Sanitarna. Od strony technicznej, a wi?c przestrzegania wymogów bezpiecze?stwa i stosowania odpowiednich norm, kontrole przeprowadza Inspekcja Handlowa. Inspekcja Sanitarna z kolei sprawdza salony pod k?tem stosowania odpowiednich procedur mycia i dezynfekcji, stosowania kosmetyków, utrzymania czysto?ci itp. Jak wida?, kontrole te s? przeprowadzane zdecydowanie za rzadko. By? mo?e sytuacj? zmieni?oby równie? wprowadzenie obowi?zku certyfikacji punktów oraz obowi?zkowych szkole? personelu.

W dodatku dyrektywa unijna, wyznaczaj?ca normy ograniczenia emisji promieniowania ultrafioletowego w urz?dzeniach solaryjnych, do dzi? nie jest przet?umaczona na j?zyk polski.

Jak t?umaczy Zbigniew Polakow, kwestia j?zyka to najmniejszy problem: - Wprowadzenie normy mimo braku t?umaczenia, nie powoduje, ?e norma ta nie obowi?zuje. Musz? te? jednak by? wydane akty wykonawcze, a w Polsce wci?? takowych nie ma. Staramy si? je przygotowa?, ale trafiamy na opór materii w urz?dach. W dodatku wymogi zapisane w dyrektywie dotycz? tylko nowego sprz?tu, wi?c je?li salony wci?? b?d? kupowa? stare urz?dzenia, nic si? nie zmieni. Idea jest taka, aby stworzy? system kontroli i nadzoru, dzi?ki któremu opalanie b?dzie bezpieczne. System ten zatrzyma?by te? "wy?cig zbroje? salonów" i pozostawi? na rynku te, które maj? dobry sprz?t. Wzorem dla nas s? kraje Beneluksu, gdzie nie tylko wprowadzono nowe zasady dla urz?dze? nowych, ale te? obowi?zek dostosowania ju? u?ywanego do normy 0,3 W/mkw. S? tam te? prowadzone s? sta?e kontrole i pobierane wysokie kary za brak zmian.

6-latek pod lamp?

Czy co? zmieni wprowadzenie tak?e i w Polsce ustawowego zakazu opalania poni?ej 18. roku ?ycia? Cho? nie ma regulacji prawnych, teoretycznie taka zasada istnieje. Personel powinien spyta?, czy osoba, która przysz?a si? opala?, sko?czy?a 18 lat albo czy ma zgod? opiekuna. Tyle tylko, ?e rodzice mog? si? okaza? jeszcze bardziej nieodpowiedzialni od dzieci. Najlepszym tego przyk?adem jest matka, która zjawi?a si? w jednym z krakowskich salonów ze swoim 6-letnim synem, prosz?c o krótki seans przed wylotem na wakacje na Kubie. W praktyce, ma?o kto si? wi?c do owej zasady stosuje, bo prawnie nie ma takiego obowi?zku. Zreszt? nie tylko pytanie o wiek powinno pa??, gdy próg przekroczy nowy klient. Prowadz?cy solarium powinni tak?e zapyta? o ogólny stan zdrowia, problemy skórne, alergie, przyjmowane leki, nadci?nienie, ci???.

Dr Wojas-Pelc popiera zmiany wprowadzone w Niemczech i Szkocji: - Zakaz opalania w solarium poni?ej 18. roku ?ycia jest jak najbardziej uzasadniony. Szczególnie wa?ne jest bowiem, aby przed nadmiern? ekspozycj? na s?o?ce (a wiele ludzi zapomina, ?e solarium to te? "s?o?ce") uchroni? dzieci, bo z?e skutki promieniowania UV kumuluj? si? w organizmie przez lata. M?oda osoba nie musi wiedzie?, ile i czy w ogóle powinna przebywa? pod tak? lamp?, a zafascynowana mod? na opalenizn?, nie my?li o konsekwencjach i mo?e opala? si? zbyt cz?sto i za d?ugo. Oczywi?cie promienie s?oneczne na co dzie? hartuj? nasz? skór?, ale ostre opalanie prowadzi do stanu zapalnego, a to ju? jest choroba. Pami?tajmy, ?e do wyprodukowania wystarczaj?cej dziennej dawki witaminy D3, potrzeba bardzo ma?o promieniowania UV.

Niestety spacer po salonach nie nastraja optymistycznie. W ?adnym z odwiedzonych przeze mnie punktów nie zadano mi pytania o stan skóry (a jestem nieszcz??liw? posiadaczk? skóry naczyniowej) czy przyjmowane leki. Cho? poinformowano mnie, ?e musz? zmy? makija?, wyj?? soczewki kontaktowe i otrzyma?am specjalne okulary, to na temat os?oni?cia znamion ju? nic nie us?ysza?am - wida? powinnam to wiedzie? sama.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e kosmetyki przeznaczone do opalania w solarium ró?ni? si? od zwyk?ych balsamów, które bierzemy ze sob? na pla??. Specyfiki przeznaczone do sztucznego opalania musz? bowiem przede wszystkim mocno nawil?a? nasz? skór?. Zwyk?e balsamy nie tylko nie chroni?, ale te? niszcz? lampy. Tego te? nie us?ysza?am od personelu.

Przekraczaj?c próg czu?am si? zreszt? jak bladolica, schorowana panna sprzed dwóch wieków, wi?c tym bardziej dziw bierze, ?e te pytania nie pad?y. Patrz?c na czekoladowe cia?a spiesz?ce si? na kolejn? sesj? spalania i skwierczenia, nie mog?am wyj?? ze zdumienia, ?e br?zowy kolor mo?e mie? a? tyle odcieni. Zastanawia?am si?, czy kiedykolwiek zada?y sobie one pytanie "jak b?d? wygl?da? za 10 lat"?

W salonie, gdzie zdecydowa?am si? na spróbowanie sztucznego opalania, na pytanie, ile minut powinnam przeznaczy? na pierwszy seans, otrzyma?am krótk? i wymijaj?c? odpowied? "noo, dla pani, to tak maks pi??". Za seans podzi?kowa?am.Rakotwórcze czy nie?

W?a?ciciele salonów argumentuj?, ?e atak na solaria jest kolejn? nagonk?. Faktycznie, naukowcy, którzy przedstawili gro?nie brzmi?ce wyniki bada?, sami przyznali, ?e nie uwzgl?dniano wra?liwo?ci skóry badanych na ?wiat?o s?oneczne. Nikt nie sprawdzi? tak?e, czy kiedykolwiek ulegli poparzeniu s?onecznemu, co mia?oby znacz?cy wp?yw na wyniki bada?. A warto podkre?li?, ?e przeprowadzono je w Wielkiej Brytanii, na Anglikach, którzy maj? bardzo jasn? karnacj?, o wiele ?atwiej jest wi?c im ulec poparzeniu.

- Teoria spiskowa mówi, ?e obecna psychoza zosta?a wywo?ana przez koncerny kosmetyczne, którym spada sprzeda? kosmetyków samoopalaj?cych. Co wi?cej, raport ten nie zosta? w ca?o?ci opublikowany, informacje opieraj? si? tylko na notce wys?anej do agencji ? sugeruje Leszek Kryniewski.

Trudno da? wiar? teoriom spiskowym, ale par? lat temu w Niemczech, wiele salonów zbankrutowa?o po akcji spo?ecznej skierowanej przeciwko opalaniu pod lamp?, promowanej przez znan? i u nas sie? sklepów z artyku?ami kosmetycznymi.

Co wi?cej, wspomniany na pocz?tku raport IARC, nie jest nowym opracowaniem, to tylko ponowna analiza pracy z 2006 r., która z kolei by?a wynikiem analizy 23 bada?, a najstarsze z nich pochodz? jeszcze z pocz?tku lat osiemdziesi?tych ubieg?ego wieku. Spo?ród tych 23 bada? a? pi?? zosta?o wykluczonych, poniewa? nie mo?na by?o wykorzysta? u?ytych w nich danych, a wyniki sze?ciu sugerowa?y, ?e korzystanie z ?ó?ek do opalania zmniejsza ryzyko raka skóry.

Prezes European Sunlight Association (Europejska Organizacja Solaryjna), Christina Lorenz, pisze: "Stwierdzenie, ?e opalanie w solarium zwi?ksza ryzyko czerniaka o 75%, wprowadza w b??d. Nie znaczy to bowiem, ?e 75% osób korzystaj?cych z solarium zachoruje na czerniaka, oznacza to, ?e stosunkowe ryzyko jest wy?sze. U?yjmy przyk?adu: roczne ryzyko poniesienia ?mierci w wypadku samochodowym wynosi oko?o 0,013%. Je?eli to ryzyko wzro?nie o 75% b?dzie ono wynosi? 0,023% czyli oko?o 1 do 4500".

Dr hab. n. med. Wojas-Pelc t?umaczy: - Nale?y rozró?ni? czerniaka i raka skóry (nowotwór p?askonab?onkowy). Czerniak jest nowotworem, ale nie rakiem. I o ile badania dowodz?, ?e rak skóry jest zale?ny od opalania, tak co do czerniaka nie mamy na to jednoznacznych dowodów, tym bardziej, ?e nowotwór wyst?puje równie? w miejscach na co dzie? raczej os?oni?tych (np. tu?ów, podudzia). Ale s?o?ce mo?e dra?ni? zmiany ju? istniej?ce (w tym znamiona).

Jaki wi?c cel ma to opracowanie? Z pewno?ci? celem naukowców nie by?o demonizowanie promieni, lecz zwrócenie uwagi, ?e ich nadmiar mo?e by? niebezpieczny. Wnioski badaczy doprowadzi?y wi?c do zaliczenia ?ó?ek solaryjnych do "Grupy 1" (oznacza ona, ?e s? dowody, ?e korzystanie z nich mo?e zwi?ksza? ryzyko zachorowania na raka). Do grupy tej zaliczono wcze?niej równie? tak szkodliwe substancje jak np. arszenik czy azbest, ale te? m.in. czerwone wino, solone ryby i wyziewy kominkowe. Przynale?no?? do "Grupy 1" informuje wi?c tylko, ?e istnieje potencjalne zagro?enie dla zdrowia, nie mówi jednak nic o stopniu niebezpiecze?stwa jak i o dawce stanowi?cej bezpo?rednie zagro?enie. Ma?o kto wie, ?e do tej samej kategorii od 1992 roku nale?y te? ?wiat?o s?oneczne. (Pe?n? list? mo?na zobaczy? tutaj)

Czy mamy si? ba?? Nie, pod warunkiem, ?e zachowamy zdrowy rozs?dek. Dr Wojas-Pelc podkre?la: - Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem! Niektóre komórki trac? swe w?a?ciwie funkcje po zbyt d?ugim nas?onecznianiu. Oczywi?cie je?li kto? par? razy w roku pójdzie do solarium, nic si? nie stanie, ale musi pami?ta? o wszystkich obostrzeniach.


onet.pl Magdalena Folta


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
19.02.2010, 21:14
#5


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Komisja Europejska: opalasz si? w solarium - ryzykujesz


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 6:48