Forum Amazonki Net _ Dieta, zdrowa ?ywno??, ?rodowisko _ Aminokwasy w diecie sprzyjaj? d?ugowieczno?ci i p?odno?ci

: Al_la 7.01.2010, 15:00

Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia

2009-12-03

To, co i ile jemy, ma wp?yw na stan naszego zdrowia i na d?ugo?? ?ycia. Dowiod?y tego badania naukowe.

Naukowcy z Institute of Healthy Ageing przy University College London przebadali zwi?zek restrykcyjnej diety z d?ugo?ci? ?ycia. Doszli do zaskakuj?cych wniosków: d?ugowieczno?? nie tyle mo?e wynika? z ograniczenia liczby spo?ywanych kalorii, ile z odpowiedniej ilo?ci zjadanego bia?ka. Wyniki ich bada? publikuje najnowsze Nature.

Uczeni prace badawcze prowadzili na muszce owocowej, której organizm podobnie odpowiada na diet? niskokaloryczn?, jak organizm cz?owieka. Jedn? z odpowiedzi jest zmniejszenie p?odno?ci. Samice otrzymuj?ce mniejsz? ilo?? pokarmu rzadziej si? rozmna?aj?, a liczba m?odych osobników jest mniejsza. Jednocze?nie d?ugo?? okresu rozrodczego samic na niskokalorycznej diecie ulega wyd?u?eniu.


Wed?ug naukowców jest to cecha ewolucyjna: sk?adniki od?ywcze, s?u??ce normalnie rozmna?aniu, organizm wykorzystuje w czasie g?odu z my?l? o jednym, nadrz?dnym celu, jakim jest przetrwanie.

Na pocz?tek naukowcy ustalili, na ile pozytywne efekty diety wynikaj? generalnie z ograniczania zjadanych kalorii, a na ile ze zredukowania konkretnych jej sk?adników. Zauwa?yli, ?e zwi?kszanie lub zmniejszanie w podawanej owadom miksturze ilo?ci aminokwasów wp?ywa?o zarówno na d?ugo?? ich ?ycia, jak i na p?odno??. By?o to istotne o tyle, ?e manipulowanie ilo?ci? innych sk?adników po?ywienia nie przynosi?o podobnych efektów.

Okaza?o si?, ?e aminokwasem, który ma kluczowe znaczenie dla zachowania d?ugowieczno?ci i p?odno?ci, jest metionina. Dodanie jej do diety niskokalorycznej zwi?ksza?o zdolno?ci rozrodcze muszek bez jednoczesnego zmniejszania d?ugo?ci ich ?ycia. Z kolei ograniczenie zawarto?ci metioniny w diecie wysokokalorycznej wyd?u?a?o ?ycie.

– Modyfikowanie diety pod k?tem zjadanych aminokwasów mo?e si? sta? skutecznym narz?dziem do zmaksymalizowania zarówno d?ugo?ci ?ycia, jak i p?odno?ci. Zastosowanie wyników naszych bada? w praktyce nie mo?na niestety sprowadzi? do rady: jedz wi?cej lub mniej orzechów – stwierdza dr Matthew Piper, jeden z autorów badania. – Nie o sam? ilo?? bia?ka bowiem tu chodzi, ale o zachowanie w?a?ciwych proporcji jego udzia?u w ca?ej diecie. – dodaje naukowiec.

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)