IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Osoby z osteoporoz? bardziej nara?one na zawroty g?owy
V
Al_la
26.03.2009, 12:05
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP / 2009-03-24
Osoby chore na osteoporoz? s? bardziej nara?one na zawroty g?owy - wynika z korea?skich bada?, o których informuje pismo "Neurology".
Zawroty g?owy i zaburzenia równowagi mog? by? objawami wielu ró?nych schorze? uszkadzaj?cych o?rodki równowagi w mózgu, jak np. udar, guz mózgu czy stwardnienie rozsiane. Powszechn? przyczyn? zawrotów g?owy s? choroby b??dnika, czyli narz?du równowagi zlokalizowanego w uchu wewn?trznym.

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Seulu w Korei Po?udniowej przebadali 209 osób z ?agodnymi pozycyjnymi zawrotami g?owy (tj. zawrotami przy zmianie pozycji g?owy) bez znanej przyczyny, jak np. urazy g?owy czy operacja ucha wewn?trznego. Dla porównania przebadano te? 202 osoby, które nigdy nie mia?y problemów z zawrotami g?owy.

Okaza?o si?, ?e zawroty g?owy wyst?powa?y trzy razy cz??ciej u osób z osteoporoz? (tj. chorob?, która stopniowo os?abia ko?ci zwi?kszaj?c ich podatno?? na z?amania) oraz dwa razy cz??ciej u osób z osteopeni? (czyli umiarkowanie obni?on? g?sto?ci? tkanki kostnej; stanem poprzedzaj?cym osteoporoz?), w porównaniu z osobami z prawid?owym stanem tkanki kostnej.

Na przyk?ad, 25 proc. kobiet z zawrotami g?owy cierpia?o te? na osteoporoz?, a 47 proc. na osteopeni?, podczas gdy w grupie bez zawrotów g?owy odsetek ten wynosi? odpowiednio - 9 proc. i 33 proc. W?ród m??czyzn, 12 proc. cierpi?cych na zawroty g?owy mia?o te? osteoporoz?, a 40 proc. - osteopeni?, natomiast w grupie bez zawrotów g?owy by?o to odpowiednio - 6 proc. i 27 proc.

"Nasze odkrycie sugeruje, ?e osoby z zawrotami g?owy mog? mie? zaburzenia w metabolizmie wapnia"- mówi autor pracy dr Ji Soo Kim. Wiadomo na przyk?ad, ?e u niektórych pacjentów zawroty g?owy mog? by? spowodowane utrat? tzw. otolitów, tj. kryszta?ów soli wapnia, które uciskaj?c w b??dniku na urz?sione komórki zmys?owe pozwalaj? wyczuwa? pozycj? g?owy i cia?a.

Jak przypominaj? autorzy bada?, u kobiet zawroty g?owy najcz??ciej pojawiaj? si? po 50 roku ?ycia, gdy obserwuje si? równie? spadek masy kostnej zwi?zany z obni?eniem poziomu estrogenu. Ten ?e?ski hormon p?ciowy jest bowiem jednym z g?ównych hormonów wp?ywaj?cych na gospodark? wapniow? i metabolizm tkanki kostnej.

Dotychczas nie badano roli niedoborów estrogenu w zawrotach g?owy, podkre?la dr Kim. Najnowsze badania dowiod?y jednak, ?e zwi?zek mi?dzy zawrotami g?owy i osteoporoz? dotyczy równie? u m??czyzn, dlatego w gr? musz? wchodzi? równie? inne czynniki, dodaje.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
26.03.2009, 12:05
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Dortek
8.12.2009, 0:47
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421No prosz?! I mamy kolejn? przyczyn? zawrotów g?owy. W sumie, nawet to logiczne jest.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 15.07.2020 - 0:14