IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Zdrowie kobiety od A do Z
V
Al_la
27.03.2009, 16:46
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233W miar? up?ywu czasu, w organizmie kobiety zachodz? ró?ne zmiany. Niekiedy powoduj? tylko niewielkie dolegliwo?ci, które same mijaj?, ale mog? te? by? przyczyn? chorób. Dowiesz si?, które oraz w jakim wieku pojawiaj? si? najcz??ciej, a tak?e jak je leczy?.

20+ Organizm zdrowej, m?odej kobiety jest w doskona?ej formie. Rozpoczyna ona aktywne ?ycie seksualne, wi?c wa?ne jest znalezienie dobrego ginekologa, do którego b?dzie mie? zaufanie. W razie potrzeby, powinien zaproponowa? jej antykoncepcj?, dopasowan? do wieku i potrzeb. Wa?ne s? te? regularne wizyty u stomatologa i zaszczepienie si? przeciw wirusowemu zapaleniu w?troby WZW typu B. To tak?e najlepszy wiek na szczepienie przeciw wirusowi HPV, które chroni przed rakiem szyjki macicy.

30+ Wi?kszo?? kobiet przejdzie w najbli?szych latach burz? hormonaln?, spowodowan? ci???, porodem i karmieniem piersi?. Dlatego te? mog? pojawi? si? ró?ne dolegliwo?ci zwi?zane z brakiem równowagi hormonalnej w organizmie. Inn? przyczyn? z?ego samopoczucia bywa te? np. chora tarczyca. Wtedy trzeba kontrolowa? poziom hormonu TSH. W tym wieku nale?y równie? wi?cej uwagi po?wi?ci? swoim piersiom. To pora, by zrobi? pierwsze USG piersi.

40+ U wielu pa? pojawiaj? si? pierwsze objawy zbli?aj?cej si? menopauzy. Staj? si? zauwa?alne np. w postaci nieregularnych miesi?czek lub obfitych krwawie?. Regularnie trzeba wi?c odwiedza? ginekologa. Zalecanym w tym wieku badaniem piersi jest mammografia. Wi?kszej uwagi wymagaj? serce i uk?ad kr??enia. Dlatego tak wa?ne s? regularne badania kontrolne poziomu cukru i cholesterolu, mierzenie ci?nienia krwi. Zwalnia si? te? tempo przemiany materii. Je?li chcemy unikn?? oty?o?ci, trzeba zmieni? diet?.

50+ Poziom hormonów w tym wieku ci?gle si? obni?a. W efekcie ich brak wp?ywa negatywnie na uk?ad kr??enia i stan ko?ci. Dotychczas chroni?y je w?a?nie hormony p?ciowe. Coraz cz??ciej pojawiaj? si? te? dolegliwo?ci spowodowane schorzeniami kr?gos?upa i zwyrodnieniami stawów. Bardzo wa?ne s? wi?c regularne badania profilaktyczne, dzi?ki którym unikniemy chorób rozwijaj?cych si? skrycie, np. cukrzycy, nadci?nienia t?tniczego krwi czy mia?d?ycy.

20+ Zapobiegaj zamiast leczy?

Teraz twój organizm powinien by? w dobrej formie. Czasem jednak przed?u?aj? si? nieco dolegliwo?ci okresu dojrzewania, czyli k?opoty z cer? lub miesi?czk?. Wi?ksza aktywno?? seksualna te? sprzyja problemom ze zdrowiem.

• Infekcje intymne

Zdarzaj? si? cz??ciej, gdy nie masz sta?ego partnera. Wprawdzie zaka?enia ki?? lub rze??czk? nie s? ju? cz?ste, jednak lekarze alarmuj?, ?e wzrasta liczba zachorowa? na wirusowe choroby przenoszone drog? p?ciow?. Zara?amy si? w ten sposób np. wirusem opryszczki narz?dów p?ciowych, wirusami HIV, HPV, czy zapalenia w?troby typu B, C. Przed niektórymi z nich chroni? szczepionki.

Jeszcze bardziej powszechne s? infekcje bakteryjne okolic intymnych. Fizjologiczna wydzielina z dróg rodnych zdrowej kobiety powinna by? bezwonna i przejrzysta (cho? mo?e zmienia? swój wygl?d zale?nie od fazy cyklu). Je?li jej wygl?d lub zapach jest zdecydowanie inny, a do tego pojawia si? sw?dzenie lub pieczenie okolic intymnych to znak, ?e masz infekcj?. Zaka?eniu sprzyjaj? np. wspó??ycie seksualne, przyjmowanie antybiotyków czy sucho?? pochwy, spowodowana zaburzeniami hormonalnymi. Je?li wydzielina jest bia?oszara albo ?ó?ta, wodnista i ma przykry (rybi) zapach, ?wiadczy o stanie zapalnym pochwy. Z kolei wydzielina bia?a i grudkowata sugeruje zaka?enie grzybami. Ka?d? infekcj? trzeba jak najszybciej wyleczy?. Je?li zauwa?ysz pierwsze symptomy zaka?enia, powinna? jak najszybciej i?? do lekarza ginekologa. Sama mo?esz tylko ?agodzi? objawy preparatami dopochwowymi. Skuteczne s? np. dost?pne bez recepty globulki dopochwowe, np. Albothyl.

• Hipotonia

Zbyt niskie ci?nienie krwi. Je?li warto?ci twojego ci?nienia krwi spadaj? poni?ej 90/60 mm Hg, mo?esz ?le si? czu?. Z powodu hipotonii cierpi? najcz??ciej m?ode kobiety o charakterystycznej budowie - szczup?e i wysokie. Takie ci?nienie nie utrzymuje si? nigdy przez ca?y dzie?. Jest najbardziej dokuczliwe rano. Powoduje zawroty g?owy przy wstawaniu z ?ó?ka, senno??, zimne r?ce. W ci?gu dnia ci?nienie ro?nie i poprawia si? te? samopoczucie. Je?li cz?sto dokuczaj? ci bóle g?owy czy krótkotrwa?e omdlenia, musisz koniecznie zg?osi? si? do internisty, który zleci badania, by wykluczy? inne przyczyny zbyt niskiego ci?nienia.

• Rak szyjki macicy

Mo?esz go unikn??. Statystyki wykazuj?, ?e a? u 70 proc. kobiet, które zachorowa?y na raka szyjki macicy, powodem by?o zaka?enie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Zwykle organizm potrafi sam si? z nim upora?, gdy dojdzie do infekcji, ale zdarza si? te?, ?e wirus mno?y si? i staje si? sprawc? szybkiego i niekontrolowanego podzia?u komórek. Szczepionka przeciw HPV zawiera unieszkodliwione wirusy, które wywo?uj? tzw. odpowied? immunologiczn?. Oznacza to, ?e je?li si? zaszczepisz, organizm natychmiast po zaka?eniu rozpozna i zniszczy wirusa. W Polsce dost?pne s? dwie szczepionki - Silgard i Cervarix. ?adna nie jest refundowana przez NFZ. Kosztuj? ok. 1500 z? za 3 dawki.

• Tr?dzik

Gdy nie mija z wiekiem. Je?li zmiany na skórze s? ci?gle twoim utrapieniem, prawdopodobnie winne s? hormony. Nie poradzisz sobie sama. Skorzystaj z pomocy dermatologa. Im szybciej wyleczysz skór?, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e unikniesz szpec?cych blizn. Dobre efekty w leczeniu tr?dziku przynosi stosowanie retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Czasem konieczne jest równie? z?agodzenie stanu zapalnego skóry antybiotykiem (tetracyklin?). Niekiedy skuteczne s? dopiero leki hormonalne w postaci pigu?ek antykoncepcyjnych lub preparaty hamuj?ce produkcj? ?oju. Stosowanie ich wymaga szczególnej ostro?no?ci - musi si? odbywa? pod kontrol? lekarza. Nie wolno zaj?? w tym czasie w ci???.

• Zapalenie p?cherza

Ta infekcja lubi powraca?. Stany zapalne p?cherza wywo?uj? zwykle bakterie Escherichia coli. ?yj? one w jelicie grubym, ale gro?ne staj? si? dopiero wtedy, gdy przedostan? si? do p?cherza. U?atwia to anatomiczna budowa kobiety (krótka cewka moczowa). Infekcjom sprzyjaj? stany zapalne dróg rodnych, cz?ste stosunki p?ciowe, a tak?e np. zbyt lekkie ubieranie si?. Je?eli infekcja przebiega ?agodnie i zdarza si? rzadko, za?ywaj witamin? C (10 tabl. po 200 mg na dob?). Pij sok z ?urawin i rób nasiadówki z ziela: naw?oci, rumianku i sza?wii. Dbaj o higien? miejsc intymnych. Je?li infekcja nie mija, id? do lekarza pierwszego kontaktu lub ginekologa.

30+ Mo?e ci dokuczy? burza hormonalna

Wkraczasz w wa?ny etap swojego ?ycia. Prawdopodobnie urodzisz swoje pierwsze dziecko. Ci??a i karmienie ??cz? si? ze zmianami hormonalnymi w twoim organizmie. A one powoduj? ró?ne dolegliwo?ci.

• Migrena

Jej ataku nie da si? przewidzie?. U ka?dej osoby przyczyn? strasznego bólu mo?e by? co innego. Najcz??ciej s? to zapachy, np. perfum lub potraw, np. "chi?szczyzny", bo zawiera glutaminian sodu. To ?rodek spo?ywczy poprawiaj?cy smak potraw, cz?sto stosowany w orientalnej kuchni. Napad migreny cz?sto wywo?uj? te? ró?ne produkty, np. czekolada, ser, orzechy, a tak?e stres. Atak mo?e by? tzw. z aur? lub bez aury. Pierwszemu, cz??ciej towarzysz? zawroty g?owy i zaburzenia widzenia, drugiemu ?wiat?owstr?t, nudno?ci i wymioty. Nasilenie ataku bywa bardzo ró?ne. U niektórych osób trwa kilka godzin, u innych nawet kilka dni. Nie s? znane do ko?ca przyczyny wyst?powania tej choroby. Wiadomo jednak, ?e kobiety cierpi? z jej powodu na skutek zaburze? hormonalnych. Czasem s? one zwi?zane z cyklem miesi?czkowym lub przyjmowaniem antykoncepcji hormonalnej, cho? nie jest to cz?sta przyczyna.

Najprostszym sposobem radzenia sobie z atakiem jest wzi?cie tabletki aspiryny z kofein? lub paracetamolu i przespanie si? w zaciemnionym pokoju. Zdarza si?, ?e konieczne jest przyjmowanie ?rodków przeciwwymiotnych. W razie ostrych i d?ugotrwa?ych ataków, lekarz przepisze recept? na nowoczesne leki z grupy triptanów, np. Imigran, Sumamigren. Je?li atak jest bardzo ci??ki, mo?esz wezwa? pogotowie. Otrzymasz wówczas prawdopodobnie silny zastrzyk przeciwbólowy.

• Anemia

Przyczyn? jest najcz??ciej niedobór ?elaza. To pierwiastek niezb?dny do produkcji czerwonych krwinek. Ale powoduj? j? tak?e niedobory kwasu foliowego lub witaminy B6. Bywa te? objawem innej choroby, np. niewydolno?ci nerek. Cz?sto przytrafia si? kobietom w ci??y oraz tym, które maj? np. obfite miesi?czki. Je?li masz anemi?, czujesz si? ci?gle zm?czona, rozdra?niona, cierpisz na bóle g?owy. Gdy masz takie objawy id? do lekarza. Zleci ci morfologi? krwi. Najprostszym leczeniem niedokrwisto?ci jest uzupe?nienie niedoborów ?elaza i witamin poprzez diet?. Je?li to nie wystarczy, potrzebne b?d? preparaty z ?elazem i witaminami.

• Jajniki policystyczne (PCOS)

Ma je co dziesi?ta, dojrza?a p?ciowo Polka. Na skutek zaburze? hormonalnych, jajniki produkuj? zbyt du?o hormonów m?skich, czyli androgenów, a cykle s? bezowulacyjne. Produkowany przez jajniki p?cherzyk Graafa nie jest na tyle dojrza?y, by wydosta?o si? z niego jajeczko. Jajniki s? wi?c pe?ne drobnych p?cherzyków, które stopniowo zmieniaj? si? w torbiele. Lekarz zrobi najpierw badanie USG narz?du rodnego. Potem zaproponuje leczenie zale?nie od tego, czy zamierzasz jeszcze rodzi? dziecko. Przepisze leki hormonalne, by przywróci? prawid?owe cykle. Taka terapia trwa ok. 3 miesi?cy. Je?li oka?e si? nieskuteczna, zaproponuje zabieg chirurgiczny, który umo?liwi przywrócenie owulacji.

• Tarczyca

Kobiety 10 razy cz??ciej choruj? na tarczyc? ni? m??czy?ni. Pierwsze k?opoty pojawiaj? si? przewa?nie w okresie burzy hormonalnej, np. w okresie ci??y lub karmienia piersi?. U przysz?ych mam tarczyca mo?e nieznacznie si? powi?kszy?, wi?c lekarz zaleci specjalne preparaty jodowe.

Zbyt aktywna tarczyca produkuje za du?o swoich hormonów. Wówczas przysadka mózgowa produkuje mniej hormonu TSH. Pojawiaj? si? charakterystyczne objawy; czujesz, ?e jest ci gor?co, pocisz si? bez powodu. Ci?gle jeste? rozdra?niona i chce ci si? p?aka?. Miesi?czki pojawiaj? si? nieregularnie, chudniesz, chocia? wcale si? o to nie starasz. Lekarz sprawdzi przede wszystkim poziom TSH we krwi. Gdy oka?e si?, ?e wyniki nie s? prawid?owe, otrzymasz leki, które spowoduj?, ?e stopniowo gruczo? wyciszy si? i spowolni swoj? prac?.

Niedoczynno?? tarczycy nie daje tak charakterystycznych objawów. Je?li gruczo? produkuje za ma?o hormonów, na pewno ci?gle si? odchudzasz, bo jednym z objawów tej choroby jest szybkie przybieranie na wadze. Poza tym trudno ci si? skoncentrowa? na pracy, masz such? skór?, wypadaj? ci w?osy.

Przyczyn? niedoczynno?ci gruczo?u mo?e by? przewlek?e zapalenie tarczycy. Powoduje go nieprawid?owo pracuj?cy uk?ad immunologiczny, który traktuje gruczo? jak cia?o obce i za wszelk? cen? usi?uje go zniszczy?. To w?a?nie jest podstawow? przyczyn? np. choroby Hashimoto. Po zrobieniu bada? diagnostycznych, lekarz zleci ci przyjmowanie brakuj?cych hormonów.

40+ Zmie? styl ?ycia i swoj? diet?

Po czterdziestych urodzinach twój zegar biologiczny przesuwa si? w kierunku okresu przekwitania. Wolniejsza przemiana materii i spadek poziomu hormonów wymagaj? teraz od ciebie wi?kszej troski o zdrowie.

• Cukrzyca typu 2

Zbadaj si?, zanim zachorujesz. Lekarze bij? na alarm - 2 miliony Polaków jest ju? chorych na cukrzyc?, a prawdopodobnie drugie tyle nie wie nawet o swojej chorobie! Pocz?tkowo cukrzyca nie daje ?adnych objawów. Tymczasem nadmiar cukru we krwi niszczy np. nerki, oczy, serce, naczynia krwiono?ne. U zdrowej osoby prawid?owe st??enie cukru wynosi od 60 do 100 mg proc.. Po czterdziestym roku ?ycia trzeba to badanie zrobi? raz na dwa lata. Natomiast regularnie, raz w roku, powinna? je robi?, je?eli na cukrzyc? choruje kto? z twojej rodziny. Tak?e je?li urodzi?a? dziecko wa??ce powy?ej 4,5 kg. Badanie nie jest skomplikowane i nie wymaga specjalnych przygotowa?. Trzeba tylko by? na czczo i zg?osi? si? do gabinetu zabiegowego na pobranie krwi z ?y?y.

Ze skierowaniem od lekarza jest bezp?atne, a zrobione prywatnie kosztuje ok. 12 z?. Badanie trzeba powtórzy?, je?li wynik b?dzie nieprawid?owy. Konsultacja lekarska jest te? konieczna, je?li zaobserwujesz u siebie takie objawy jak np. wzmo?one pragnienie, niewyja?nione chudni?cie, cz?ste oddawanie du?ej ilo?ci moczu czy trudne i d?ugotrwa?e gojenie si? ran. Powstrzyma? rozwój choroby cz?sto pomaga sama zmiana stylu ?ycia. Twoja waga musi by? w normie, a codzienna dieta pozbawiona t?ustych i s?odkich potraw. Trzeba te? du?o si? rusza?, rzuci? palenie i nauczy? si? walczy? ze stresem. Wtedy, nawet je?li lekarz potwierdzi cukrzyc?, mo?esz opó?ni? konieczno?? brania insuliny nawet o 10 lat.

• Dyskopatia

Twój kr?gos?up odmawia d?wigania. Dyskopati? popularnie nazywamy wypadaniem dysków. S? to ma?e, p?askie kr??ki, które oddzielaj? poszczególne kr?gi. Nie wypadaj? one w ca?o?ci, a jedynie wysuwaj? si? ze swojego miejsca. Powoduje to zak?ócenie symetrii kr?gos?upa i bardzo bolesny ucisk nawy, wychodz?ce z kana?u kr?gowego. Przyczyn? s? najcz??ciej s?abe mi??nie grzbietowe, nadwaga. Tak?e wady postawy, np.kobiet z du?ym biustem lub tych, które cz?sto chodz? na wysokich obcasach. Ratunek? Trzeba wzmocni? mi??nie brzucha i grzbietu, uzyska? prawid?ow? wag? i obni?y? obcasy do 2,5 cm.

• Mi??niaki

Ma je co druga pani po czterdziestce. To ?agodne nowotwory macicy. Nie wiadomo dok?adnie, dlaczego powstaj?, ale mo?na mie? do nich sk?onno?ci dziedziczne. Pojawiaj? si? te? po przyjmowaniu niektórych leków hormonalnych lub pigu?ek antykoncepcyjnych. Czasem nie daj? ?adnych objawów, ale mog? te? powodowa? bardzo obfite, trwaj?ce nawet kilkana?cie dni miesi?czki, prowadz?ce do anemii. Niektóre szybko rosn?, osi?gaj?c wielko?? np. ?liwki, a nawet melona. Mo?na je wyleczy?, stosuj?c kuracj? hormonaln?. Czasem jednak konieczna jest operacja. Przeprowadza si? j? laparoskopowo, tradycyjnie lub za pomoc? najnowocze?niejszej metody - embolizacji.

• Nadwzroczno??

Potrzebne ci b?d? okulary. Je?li nawet do tej pory nie mia?a? ?adnych k?opotów ze wzrokiem, prawdopodobnie b?dziesz niebawem nosi?a okulary z powodu tzw. nadwzroczno?ci. Charakterystycznym jej objawem jest odsuwanie od oczu np. tekstu, napisanego drobnym drukiem. Taka wada pojawia si? u niemal wszystkich osób po czterdziestce. U jednych wcze?niej, u innych troch? pó?niej. Jest to zupe?nie naturalny proces i nie wymaga ?adnego leczenia. Potrzebne s? tylko dobrze dobrane okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Ich moc okre?la si? w dioptriach ze znakiem plus np +2 dioptrie. Okulary takie mo?esz dobra? sobie sama i kupi? np. w aptece.

50+ ?yj aktywnie, zadbaj o mocne ko?ci

Przekwitanie czeka ka?d? kobiet?. Ale to nie choroba, tylko naturalny proces biologiczny. Chocia? potrafi dokuczy?! Teraz szczególnie trzeba dba? o uk?ady kr??enia i kostny. Z ich strony pojawia si? najwi?cej dolegliwo?ci.

• Menopauza

U ka?dej kobiety zaczyna si? w ró?nym czasie. Przekwitanie sk?ada si? z trzech etapów. Mi?dzy 45. a 50. rokiem ?ycia rozpoczyna si? okres przedmenopauzalny. Mo?e trwa? ok. 5-7 lat. Miesi?czki spó?niaj? si? lub pojawiaj? za wcze?nie. Czasem krwawienia bywaj? bardzo obfite. Im bli?ej 50 roku ?ycia, tym cz??ciej dokuczaj? nocne poty, nieuzasadnione zmiany nastroju, uderzenia gor?ca. Potem, w wieku 50-52 lat miesi?czka pojawia si? po raz ostatni w ?yciu. To w?a?nie jest menopauza. Oko?o 5 lat po niej trwa okres pomenopauzalny.

Do objawów ju? wyst?puj?cych do??cza si? utrata masy kostnej z organizmu. Ro?nie tak?e poziom z?ego cholesterolu we krwi. W organizmie zaczyna brakowa? hormonów p?ciowych, które chroni?y do tej pory serce. Dlatego uk?ad kr??enia coraz bardziej zawodzi. Pojawia si? nadci?nienie, mia?d?yca, choroba wie?cowa.

Nie ma jednego, z?otego ?rodka na te problemy. Trzeba zmieni? styl ?ycia, od?ywiania si?, zrezygnowa? z u?ywek. Je?li nie ma zdrowotnych przeciwwskaza?, np. ?ylaków, mo?na rozwa?y? wspólnie z lekarzem stosowanie HTZ, czyli hormonalnej terapii zast?pczej. Dzi?ki niej niedobór hormonów nie odbije si? tak szybko na zdrowiu, urodzie i samopoczuciu. Konieczne jest regularne przestrzeganie wizyt u ginekologa i robienie wszystkich bada? kontrolnych. Panie, które nie chc? lub nie mog? przyjmowa? hormonów, mog? wspomaga? organizm hormonami ro?linnymi.

• Kruche ko?ci

Osteoporoza atakuje bezobjawowo. Jest schorzeniem, które polega na stopniowym ubytku masy kostnej, co prowadzi do z?ama? ko?ci. Cz??ciej zapadaj? na t? chorob? kobiety o drobnej budowie cia?a. Winna jest te? dieta uboga w bia?ko, wap?, witamin? D, a bogata w sól kuchenn?. Ju? na dwa lata przed menopauz? masy kostnej zaczyna ubywa?, a proces ten trwa przez kolejnych 10 lat. Pierwszym zauwa?alnym objawem choroby jest cz?sto dopiero obni?enie si? wzrostu. Aby nie dopu?ci? do rozwoju choroby, trzeba zrobi? densytometri?. Dzi?ki temu badaniu lekarz oceni stan ko?ci i je?li b?dzie taka konieczno?? - przepisze leki.

• Nadci?nienie

Ta choroba nie boli. Podwy?szone ci?nienie krwi najcz??ciej pojawia si? pod wp?ywem negatywnych bod?ców. Wed?ug WHO (?wiatowej Organizacji Zdrowia), g?ówne przyczyny to: stres, palenie papierosów, nadu?ywanie alkoholu i oty?o??. Jego optymalne warto?ci powinny by? ni?sze ni? 120/80 mm Hg. Natomiast o nadci?nieniu ?wiadcz? jego ?rednie warto?ci przekraczaj?ce bezpieczn? granic? 139/89 mm Hg. Jest gro?ne, bo uszkadza oczy, nerki, os?abia serce, prowadzi do zawa?u lub udaru. Jest wykrywane najcz??ciej podczas bada? kontrolnych. Leczenie polega na indywidualnym dobraniu leków, obni?eniu wagi, ograniczeniu soli i t?uszczu, zwi?kszeniu aktywno?ci ruchowej.

• P?cherzyk ?ó?ciowy

Boli, gdy pojawi? si? w nim kamienie. Rola p?cherzyka (woreczka) polega na magazynowaniu ?ó?ci potrzebnej do trawienia t?uszczów. Gdy wytr?caj?ce si? kryszta?ki cholesterolu i soli ?ó?ciowych zbijaj? si? w grudki, tworz? si? tzw. kamienie ?ó?ciowe. Mo?e powsta? wiele drobnych lub jeden du?y. Lekarze uwa?aj?, ?e najcz??ciej pojawiaj? si? u Pulchnej Pani Po Pi??dziesi?tce. Czasem kamienie nie daj? ?adnych objawów i s? wykrywane dopiero podczas USG jamy brzusznej. Mog? podra?nia? b?on? ?luzow? woreczka lub zablokowa? odp?yw ?ó?ci. Wówczas dochodzi do ostrego zapalenia p?cherzyka. By pozby? si? kamieni bezpowrotnie, nale?y je usun?? operacyjnie.

• ?ylaki

Trzeba leczy? lub operowa?. To choroba cz?sto dziedziczona wii ?e?skiej. Predyspozycje do powstawania zwi?kszaj? te? ci??e. Gdy ?cianki ?y? s? s?abe (bramkiepuszczaj?ce krew) uszkodzone, krew nie p?ynie wr?, lecz cofa si?. Wzrasta wówczas ci?nienie, które powoduje tworzenie si? ?ylaków. Pocz?tkowo nie sprawiaj? dolegliwo?ci, ale stopniowo pojawia si? uczucie ci??ko?ci nóg, nasilaj?ce si? wieczorem, cz?ste skurcze ?ydek, obrz?ki wokó? kostek. Takie objawy wymagaj? wizyty u chirurga naczyniowego. Zrobi tzw. USG dopplerowskie, oceni przep?yw krwi w uk?adzie ?ylnym. Leczenie zale?y od wielko?ci ?ylaków.

Katarzyna Andree-?api?ska lekarz rodzinny--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:54