IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Niedoczynno?? tarczycy u kobiet zwi?zana z ryzykiem raka w?troby
V
Al_la
6.05.2009, 16:08
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP / 2009-05-05

Kobiety, które w przesz?o?ci mia?y niedoczynno?? tarczycy maj? znacznie podwy?szone ryzyko zachorowania na raka w?troby - poinformowali naukowcy z USA na ?amach pisma "Hepatology".
Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Teksas przeprowadzili badania w grupie 420 pacjentów z rakiem w?troby oraz w?ród 1.104 zdrowych osób. Zebrano dane dotycz?ce m.in. czynników ryzyka raka w?troby, jakpicie alkoholu, palenie papierosów i obci??enia rodzinne oraz schorze? tarczycy i oty?o?ci. Od wszystkich pobrano próbki krwi do testów wykrywaj?cych wirusowe zapalenie w?troby typu B i C (WZW B i WZW C). S? to schorzenia, które mog? prowadzi? do rozwoju raka w?troby.

Analiza wykaza?a, ?e kobiety, które w przesz?o?ci cierpia?y na niedoczynno?? tarczycy by?y dwukrotnie bardziej nara?one na raka w?troby. Nie zaobserwowano podobnej zale?no?ci w przypadku m??czyzn. W przypadku pa?, które cierpia?y na niedoczynno?? tarczycy przez ponad 10 lat ryzyko raka w?troby ros?o trzykrotnie, w porównaniu z kobietami, które nigdy nie mia?y schorze? tarczycy. Wyst?powanie oty?o?ci nie mia?o wp?ywu na wyniki.

Autorzy pracy podkre?laj?, ?e na razie nie wiadomo, czy niedoczynno?? tarczycy powoduje raka w?troby. Wiadomo jednak, ?e prowadzi ona do wzrostu st??enia t?uszczów we krwi i mo?e powodowa? niealkoholowe st?uszczeniowe zapalenie w?troby, które zwi?ksza predyspozycje do powa?niejszych schorze? tego narz?du, w tym raka.

Naukowcy s? zdania, ?e dalsze badania prowadzone w ró?nych populacjach ludzi s? niezb?dne, by potwierdzi? zwi?zek mi?dzy niedoczynno?ci? tarczycy u kobiet a rakiem w?troby. Pomog? one równie? zidentyfikowa? mechanizmy biologiczne le??ce u pod?o?a tej zale?no?ci oraz czynniki genetyczne, które mog?yby zwi?ksza? predyspozycje do raka w?troby u osób z chorobami tarczycy.

Niedoczynno?? tarczycy objawia si? niedoborem hormonów tarczycy. Wyst?puje ok. 5 razy cz??ciej u kobiet ni? u m??czyzn, g?ównie w przedziale wiekowym 40-60 lat.

Pocz?tkowe symptomy niedoczynno?ci tarczycy s? ma?o charakterystyczne - s? to przede wszystkim senno??, os?abienie, wolniejsze ruchy, ci?g?e uczucie zimna, obrz?ki twarzy, powiek i r?k, sztywno?? stawów i mi??ni, obni?enie g?osu. Spowolnieniu ulega metabolizm, dlatego - mimo spadku apetytu - pacjenci tyj?, maj? zaparcia, pojawiaj? si? u nich zaburzenia st??enia t?uszczów we krwi, z czym zwi?zany jest szybszy rozwój mia?d?ycy i choroby wie?cowej serca. Osoby cierpi?ce na to schorzenie maj? such? skór?; suche, rzadkie i ?amliwe w?osy. Trudno im si? skoncentrowa?, maj? k?opoty z pami?ci?. U kobiet obserwuje si? nieregularne miesi?czki, a m??czy?ni maj? zaburzenia erekcji.

Terapia niedoczynno?ci tarczycy polega na doustnym podawaniu hormonów produkowanych przez ten narz?d.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
6.05.2009, 16:08
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
BeataM
6.05.2009, 18:10
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638choroba (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) w marcu mia?am badny poziomy hormonów tarczycy... wykaza?y lekk? niedoczynno??... endokrynolog spyta? si? czy mam such? skór?... mam ... kaza? powtórzy? badania, powtórzy?am po miesi?cu, wysz?o wszystko w normie. Powiedzia?, ?e to mo?e by? jakie? zachwianie spowodowane radioterapi?, wi?zka mog?a mimo precyzji si?gn?? tarczycy. Mam zbadac poziom hormonów za rok...


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
29.05.2009, 23:24
#3


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421Ciekawe, czy te badania si? sprawdzaj? w niedoczynno?ci leczonej hormonami?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gonia 10
1.06.2009, 6:56
#4


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
505
24-10 08
?ód?
1,163
Numer GG: 12192998ale heca a ja ca?y czas od kilku lat lecz? sie na niedoczynno?? tarczycy i mam brac leki do ko?ca ciekawe co w takim razie moja w?tróbka????? ale bior? ca?y czas Esseciale forte i mo?e nic jej nie b?dzie (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dortek
1.06.2009, 19:46
#5


Guru na forum


Wspiera forum
1,148
19-11 08
PL/UK
1,269
Numer GG: 13183421A ja nic os?onowo nie bior?. Nikt niczego takiego nie radzi?. Bior? hormony, których brakuje po wyci?ciu tarczycy.
No to mam teraz stresa...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gabi
15.10.2009, 12:06
#6


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
575
19-12 08
Gdansk
1,325
Numer GG: 5510763Poniewa? mam guzki na tarczycy co jaki? czas mam robione badania krwi ostatni wynik:
TSH 1.76 /norma/
ANTY-TPO 49.63 /podwy?szone/
Do tej pory by?y oba w normie,nie wiem czy dobija? si? do lekarza,czy na spokojnie (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) czeka? na nast?pn? wizyt??


--------------------
Przyjaciel to cichy anio?,który podnosi nas,gdy nasze skrzyd?a zapominaj?,jak lata?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
magda 24
15.10.2009, 12:12
#7


Guru na forum
******

Zarejestrowana
631
5-11 07
Olsztyn
16
Numer GG: 6710847Kolejny artykul (po tym: http://www.amazonki.net/forum/index.php?sh...c=8171&hl=), ktory sieje niepokoj....
Alu, mo?e troche za du?o wklejasz tych "nowinek"..... Arytyku?y nie dotycza raka piersi, a to Forum jest nie o nowotworach wogóle, tylko raczej o nowotworze piersi.....
chc? byc dobrze zrozumiana, nie mam zamiaru poucza? Administratora Forum...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gabi
15.10.2009, 12:24
#8


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
575
19-12 08
Gdansk
1,325
Numer GG: 5510763(IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif) Wiem ?e nic nie wiem
Czyzby moje pytanie umie?ci?am w z?ym w?tku?


--------------------
Przyjaciel to cichy anio?,który podnosi nas,gdy nasze skrzyd?a zapominaj?,jak lata?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
magda 24
15.10.2009, 12:37
#9


Guru na forum
******

Zarejestrowana
631
5-11 07
Olsztyn
16
Numer GG: 6710847Moj post odnosi sie do pierwszego wpisu Al-Li.... nie do Twojego, Gabi....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Halka
15.10.2009, 13:01
#10


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
515
13-11 07
Warszawa
145A ja mysl?, ?e dobrze Ala robi, umieszczaj?c ró?ne artyku?y. Nie chodzi o to, ?eby nas denerwowa? czy wzbudza? niepokój, tylko o zwrócenie uwagi, ?e taki problem ogolnie ma miejsce i musimy baczniej przygl?da? si? swojemu cia?u (w sensie zdrowia oczywi?cie). Tarczyca bywa te? czu?a na radioterapi?, wi?c skoro do tej pory GABI mia?a? prawid?owe wyniki hormonów tarczycy, to ponów badanie za jaki? czas. Je?eli znów b?d? podwy?szone, kieruj si? do endokrynologa, bo tarczyca lubi dawa? popali?. Ja mam z ni? du?e k?opoty, ale w drug? stron? (IMG:style_emoticons/default/happy.gif) Madziu, na forum jest sporo amazonek, u których na piersi si? nie sko?czy?o (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Poza tym warto zna? przeciwnika (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gabi
15.10.2009, 13:12
#11


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
575
19-12 08
Gdansk
1,325
Numer GG: 5510763Ja w?a?nie po radio mam te guzki.dzi?ki Halu badania ponowi?


--------------------
Przyjaciel to cichy anio?,który podnosi nas,gdy nasze skrzyd?a zapominaj?,jak lata?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bajdunia
15.10.2009, 18:32
#12


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
319
12-11 07
Dziki Zachód
136Ja mam te wszystkie objawy.
Dopiero w kwietniu sie dowiedzia?am, ?e mam niedoczynno?? tarczycy.
Od tego czasu bior? hormony i teraz mam ju? wyrównany poziom .Moja waga mia?a wróci? "do normy"
tylko nie wiem, jaka ta norma, bo nic nie schud?am.
A Hbs + pocz?stowali mnie w szpitalu dok?adnie 26.04.1994r., gdy le?a?am w ci??y w 8 miesi?cu i mam to cholerstwo do dzi? we krwi.
Ale przesta?am ju? czymkolwiek si? przejmowa?,bo statystycznie, to powinno mnie ju? nie by?.
Mam nowe wiadomo?? - napisz? w swoim w?tku,jak mi nerw troch? przejdzie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Katty
15.10.2009, 18:34
#13


Guru na forum
******

Zarejestrowana
758
5-11 07
Warszawa
17Ojej a ja nabawi?am si? rok temu silnej nadczynno?ci tarczycy, choroba Grewsa Basedova, mia?am TSH 0,005. Po krótkim leczeniu sterydami i Thyrozolem, endokrynolog postanowi? zastosowa? jodowanie.
Teraz mam TSH 58,60. A co. Jak i?? to po bandzie. Zacz??am miesi?c temu ?yka? Euthyrox. Dosz?am ju? do 100mg. Ma mi si? ustabilizowa?. Mam nadziej?......................


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bajdunia
15.10.2009, 18:39
#14


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
319
12-11 07
Dziki Zachód
136ja na niedoczynno?? te? biore ten Euthyrox 50mg i 75mg na przemian co drugi dzie?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Agaba190
16.10.2009, 7:51
#15


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
544
8-11 07
k/Warszawy
87Katty ty na nadczynno?? bierzesz Eutyrox?
Ten lek to chyba przy niedoczynno?ci tarczycy. Te? niestety j? mam i bior? Eutyrox 150 mg.
Zaczyna?am od 25 mg (to by?o jakie? 8 lat temu).

http://www.przychodnia.pl/el/leki.php3?lek=836 - to jest strona na temat Eutyroxu, tam jest napisane , ?e przy nadczynno?ci ten lek nie mo?e by? stosowany, chyba ?e z jednoczesnym stosowaniem leków przeciwtarczycowych (cokolwiek to znaczy).

Ale nie o tym mia?am pisa?. Chodzi o w?trob?. Mo?e co? nieuwa?nie przeczyta?am ale wydaje mi si?, ?e tu chodzi o osoby nieleczone. Bior?c hormon tarczycy tak jakby jeste?my zdrowe - tzn. syntetyczny hormon spe?nia te same funkcje w metabolizmie w naszym organizmie, co naturalny.
Te badanie nie dotycz? wp?ywu tabletek na nasz? w?trob?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 30.03.2020 - 1:20