IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Lantus-jak nawóz dla komórek rakowych
V
mgie?ka
6.07.2009, 11:52
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,568
27-12 07
2332009-07-02 Markus Grill, Veronika Hackenbroch

Jak nawóz dla komórek rakowych

Niektórzy naukowcy twierdz?, ?e masowo przepisywany przez lekarzy analog insuliny Lantus mo?e pobudza? wzrost komórek rakowych. Przeanalizowano dane od niemal 130 tysi?cy pacjentów cierpi?cych na cukrzyc?. Wynik: prawie 3,5 tysi?ca przypadków zachorowa? na raka rocznie mo?na wyt?umaczy? stosowaniem Lantusa.


Obiecywano rewolucj? dla chorych z cukrzyc?. Tzw. analogi insuliny, uzyskane na drodze in?ynierii genetycznej warianty standardowej insuliny, mia?y u?atwi? ?ycie osobom cierpi?cym na cukrzyc? typu 2.

Firmy farmaceutyczne zar?cza?y, ?e ?ycie pacjentów b?dzie wygl?da?o niemal tak jak przed chorob?. Na stronie internetowej firma Eli Lilly reklamuje, ?e gdyby pacjent mia? nagle ochot? na ma?? przek?sk?, mo?e wstrzykn?? sobie krótkodzia?aj?cy analog insuliny w zale?no?ci od rodzaju i obj?to?ci posi?ku. Inaczej ni? w przypadku klasycznej ludzkiej insuliny nie ma potrzeby zachowania odst?pu czasowego pomi?dzy zastrzykiem i posi?kiem.

Najbardziej preferowanym zarówno w?ród lekarzy jak i pacjentów jest d?ugodzia?aj?cy analog insuliny o nazwie Lantus (substancja czynna: insulina glargine). Produkowany jest on przez firm? farmaceutyczn? Sanofi-Aventis. Kto aplikuje sobie Lantus, mo?e zapomnie? o chorobie – tak sugeruje firma na stronie internetowej www.lantus.com.

Reklama robi swoje. Niemieckie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzyc? poleca Lantus jako ”idealn? pierwsz? insulin? dla pacjentów z cukrzyc? typu 2”. Lekarze przepisuj? preparat, chocia? jak wynika z danych raportu o lekach jest on dro?szy o 35-60 procent od porównywalnych preparatów ludzkiej insuliny.

Tylko w samych Niemczech producenci Sanofi, Lilly i Novo Nordisk zyskali w ci?gu roku ponad 400 milionów euro na refundacji kosztów leczenia analogami. Prawie 500 tysi?cy cukrzyków u?ywa wy??cznie Lantusa. Ich liczba z roku na rok ro?nie.

Lek produkowany jest we Frankfurcie i stamt?d eksportowany do ponad stu krajów. Wed?ug prognoz w tym roku ma przynie?? firmie obroty wysoko?ci 3 miliardów euro. W zwi?zku z tym firma Sanofi powa?nie obawia si? skandalu porównywalnego z wycofaniem z rynku leku przeciwbólowego Vioxx przez firm? Merck przed kilkoma laty.

Kilka bada? klinicznych wykaza?o bowiem, ?e Lantus mo?e wyra?nie zwi?kszy? ryzyko zachorowania na raka. Z tego powodu równie? inne analogi insuliny s? poddawane testom.

Po tym jak w ostatnim czasie analitycy szwajcarskiego banku UBS ujawnili, ?e Lantus mo?e powodowa? raka, kurs akcji Sanofi spad? o 5 procent, a nast?pnego dnia o kolejne 8 procent.

Wiadomo?? ta dla wielu lekarzy nie by?a zaskoczeniem. Od dawna wiadomo, ?e równie? ludzka insulina mo?e powodowa? wzrost komórek rakowych. Hormon dzia?a w organizmie na niemal 30 sposobów, mi?dzy innymi wspiera wzrost komórek i powstrzymuje naturaln? ?mier? komórek – obie w?a?ciwo?ci wspieraj? rozwój raka.

Chemiczna modyfikacja takiej cz?steczki, jak ma to miejsce w przypadku analogów, jest ryzykowna, bowiem równie dobrze mog? zmieni? si? te? inne, nie tylko po??dane w?a?ciwo?ci – na przyk?ad mo?e wzrosn?? kancerogenno??.

W?ród fachowców podejrzenia co do negatywnych w?a?ciwo?ci Lantusa s? znane ju? od dziewi?ciu lat. Eksperyment przeprowadzony w roku 2000 przez naukowców z konkurencyjnej firmy Novo Nordisk wykaza?, ?e substancja czynna w Lantusie mo?e pot?gowa? wzrost komórek rakowych. Autor badania Peter Kurtzhals powiedzia? wtedy: - Zalety stosowania analogów insuliny nie mog? by? okupione bezpiecze?stwem.

Kiedy w telewizji ARD w 2004 roku poinformowano o podejrzeniu, odezwa?y si? g?osy oburzenia. ”Telefony si? urywaj?” – skar?yli si? przewodnicz?cy Stowarzyszenia Chorych na Cukrzyc? Volker Krempel i wydawca magazynu ”Diabetes-Journal” Manuel Ickrath w li?cie do szefa ARD Güntera Struve. ”Zaniepokojone matki i ojcowie boj? si? o zdrowie swoich dzieci. Dzwoni? do nas ludzie pytaj?c, czy zachoruj? na raka. To nie do wytrzymania”.

List protestacyjny przeciw krytycznemu programowi w ARD zako?czy? si? stwierdzeniem, ?e ”nie ma na ?wiecie bada?, które potwierdza?yby podejrzenie, ?e sztucznie produkowana insulina sprzyja powstawaniu raka prostaty”.

Pomimo prób uspokojenia opinii publicznej powsta?y nowe przes?anki dotycz?ce szkodliwego dzia?ania leku. Odpowiedzialny za bezpiecze?stwo leków Federalny Instytut Leków i Produktów Leczniczych (BfAarM) przeprowadzi? wspólnie z Niemieckim Centrum Badania Raka w Heidelbergu (DKFZ) dodatkowe do?wiadczenia. Zgodnie z wynikami analizy Lantus wprawdzie nie wywo?uje raka, ale za to dzia?a jak nawóz na istniej?ce komórki nowotworowe.

”Promuj?ce wzrost komórek dzia?anie insuliny glargine stanowi powód do niepokoju” – pisze Ashish Shukla z DKFZ. Lek ma szkodliwe dzia?anie nie tylko na chorych na raka, bowiem tak?e wielu rzekomo zdrowych ludzi nosi w sobie komórki rakowe, które mog? zosta? pobudzone do wzrostu.

Instytut ds. Jako?ci i Rentowno?ci w S?u?bie Zdrowia (IQWiG) przeanalizowa? dane ponad 18 milionów osób ubezpieczonych w kasie chorych. W?ród nich znalaz?y si? dane 127 tysi?cy chorych z cukrzyc?, którzy leczeni byli albo ludzk? insulin?, albo Lantusem, albo dwoma pozosta?ymi analogami.

Przy równowa?nej dawce leku ryzyko zachorowania na raka u pacjentów stosuj?cych Lantus okaza?o si? wyra?nie wy?sze ni? u osób leczonych ludzk? insulin?. Ró?nica ro?nie wraz z dawk?. Je?li pacjent wstrzykuje sobie 10 jednostek dziennie, ryzyko zachorowania na raka w przypadku stosowania Lantusa jest o 10 procent wy?sze. Przy dziennej dawce 30 jednostek ró?nica wynosi ju? prawie 20 procent, przy dawca 50 jednostek ponad 30 procent.

- Statystycznie rzecz bior?c znaczy to, ?e za pó?tora roku jedna ze stu osób leczonych Lantusem zachoruje na raka, którego nie nabawi?aby si? przyjmuj?c tradycyjn? ludzk? insulin? – mówi dyrektor Instytutu Peter Sawicki. A to oznacza 3,5 tysi?cy nowych zachorowa? na raka w Niemczech rocznie.

IQWiG nie po raz pierwszy wystawia analogom insuliny z?e ?wiadectwo. Ju? w dwóch wcze?niejszych badaniach naukowcy z Instytutu stwierdzili, ?e analogi oprócz zalet maj? równie? wady.


--------------------
jest ból, który boli bardziej ni? ból i smutek wi?kszy ni? smutek...
.............................................................
"Dusza ?ywi si? tym, z czego si? cieszy"
?w. Augustyn
................................................................................
Nie p?acz... kamienie nie p?acz?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:11