IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Nadzieja dla chorych na osteoporoz?
V
Al_la
13.08.2009, 9:30
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Ostatnie badania kliniczne przynosz? now? nadziej? chorym na osteoporoz?. Denosumab, nowy, eksperymentalny lek zosta? poddany dwóm, niezale?nym testom. Ich wyniki opublikowane zosta?y na ?amach internetowego wydania „New England Journal of Medicine".

Badacze z California Medical Center w San Francisco w Stanach Zjednoczonych sprawdzili jego dzia?anie na grupie prawie 7900 kobiet w wieku od 60 do 90 lat. Podczas ca?ego trzyletniego okresu pacjentki przyjmowa?y suplementy wapnia i witaminy D. Cz??? z nich dodatkowo raz na 6 miesi?cy otrzymywa?a dawk? leku.

Trzy lata kuracji lekiem zaowocowa?y ni?szym o prawie 2/3 wska?nikiem p?kni?? w ko?ciach, w porównaniu do pacjentek, którym podawano placebo. Zaobserwowano je u 2,3 procent kobiet poddanych kuracji lekiem w porównaniu do 7,2 procent pacjentek, które go nie przyjmowa?y.

Osobn? prób? obj?ci zostali m??czy?ni. Doktor Matthew Smith z Massachusetts General Hospital w Bostonie wraz z kolegami skoncentrowali si? na grupie choruj?cych na raka prostaty, poddanych terapii zmniejszaj?cej poziom androgenu i w zwi?zku z tym bardziej zagro?onych wyst?pieniem osteoporozy.

Oni tak?e raz na sze?? miesi?cy przyjmowali dawk? leku. Wyniki osi?gni?te podczas dwóch lat terapii by?y zbli?one i sprowadza?y si? do zwi?kszenia g?sto?ci ko?ci w grupie obj?tej leczeniem oraz zmniejszenia ilo?ci mikrop?kni?? ko?ci. Porównywalna te? by?a w obu badanych grupach liczba efektów ubocznych, wyst?puj?cych na skutek przyjmowania leku.

Badacze zwrócili szczególn? uwag? na fakt, ?e nie odnotowano do tej pory przypadku osteonekrozy szcz?ki, rzadkiego, ale niepokoj?cego efektu przyjmowania leków z grupy bisfosfonianów. Cho? nie wykluczaj?, ?e takie przypadki mog? wyst?pi? w przysz?o?ci. Nie jest jeszcze znana przysz?a cena leku, jednak wszystko wskazuje na to, ?e b?dzie stosunkowo wysoka.

?ród?o: Abcnews.go.com

Alicja Tebin, czw., 2009-08-13


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.04.2020 - 20:53