IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Wraz z obwodem talii ro?nie ryzyko astmy u kobiet?
V
Al_la
15.09.2009, 18:55
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-08-25

Kobiety, które maj? szeroki obwód pasa (ponad 88 cm) s? bardziej nara?one na astm? ni? panie w?skie w talii - wynika z pracy opublikowanej w pi?mie Thorax.

Nadwaga jest znanym czynnikiem ryzyka astmy - powa?nej, zapalnej choroby dolnych dróg oddechowych. Najnowsza praca naukowców z USA wskazuje jednak, ?e wa?niejsz? rol? w rozwoju tego schorzenia mo?e odgrywa? tzw. oty?o?? brzuszna, z któr? wi??e si? ot?uszczenie trzewi. Przyjmuje si?, ?e oty?o?? brzuszna wyst?puje u kobiet, które maj? w pasie wi?cej ni? 88 cm i u m??czyzn, którzy maj? ponad 102 cm.

Naukowcy z Centrum Raka Pó?nocnej Karoliny w Berkeley przeanalizowali dane zebrane w grupie ponad 88 tys. kobiet, pracuj?cych jako nauczycielki lub urz?dniczki we w?adzach szkolnych. Zebrano dane na temat masy ich cia?a, wzrostu oraz obwodu w talii. Okre?lono te? tzw. wska?nik masy cia?a (BMI), który oblicza si?, dziel?c mas? cia?a w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. S?u?y on standardowo do oceny nadwagi i oty?o?ci.


Analiza potwierdzi?a, ?e kobiety z nadwag? by?y o 40 proc. bardziej nara?one na astm? ni? panie wa??ce prawid?owo. Astma by?a te? ponad dwukrotnie cz?stsza u kobiet oty?ych i ponad trzykrotnie cz?stsza u kobiet z ogromn? oty?o?ci?.

Ku zaskoczeniu naukowców okaza?o si? jednak, ?e panie o prawid?owej masie cia?a, ale z du?ym obwodem talii (ponad 88 cm) równie? mia?y wy?sze ryzyko astmy - o oko?o jedn? trzeci? ni? te w??sze w pasie. Zdaniem autorów pracy, wszystko wskazuje to, ?e ryzyko astmy zale?y szczególnie od oty?o?ci brzusznej. Wska?nikiem, który lepiej nadaje si? do oceny ot?uszczenia trzewi ni? wska?nik masy cia?a jest w?a?nie obwód pasa - podkre?laj?.

Jak przypomina bior?ca udzia? w badaniach Julie Von Behren, t?uszcz wokó? narz?dów wewn?trznych ma inn? aktywno?? metaboliczn? ni? tkanka t?uszczowa z innych rejonów organizmu. Produkuje on m.in. wi?cej zwi?zków pobudzaj?cych procesy zapalne, a przez to mo?e mie? negatywny wp?yw na zdrowie, m.in. prowadzi? do rozwoju astmy.

Leanne Metcalf, dyrektor ds. bada? w fundacji brytyjskiej Astma UK, zwraca uwag?, ?e autorzy najnowszych bada? nie uwzgl?dnili innych czynników, które mog? wp?ywa? na ryzyko astmy, jak np. rodzinne predyspozycje do choroby. Ale poniewa? przebadali ogromn? grup? kobiet, ich obserwacje prawdopodobnie maj? pewne znaczenie.

Zdaniem specjalistki dowodz? one, ?e chorzy na astm? powinni prowadzi? zdrowy styl ?ycia - stosowa? urozmaicon?, dobrze zbilansowan? diet? oraz regularnie ?wiczy?. Stosowanie tych zalece? mo?e pomóc w zrzuceniu wagi i poprawie czynno?ci p?uc, podkre?la Metcalf.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.04.2020 - 20:42