IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

2 V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Wirus HPV
V
danka58
19.10.2009, 14:33
#1


Guru na forum


Wspiera forum
801
7-11 07
wielkoposka
71Wiele sie mówi o szczepionce przeciw rakowi szyjki macicy. Chcialabym zaszczepi? moj? 15 letnia córk?, ale mam troche mieszane uczucia. Po przeczytaniu kilku artyku?ow prasowych o powiklaniach a nawet zgonach po szczepieniu mam pewne obawy.
Lekarz polecil mi szczepionke Siligard. Koszt jest nie ma?y bo 420 zl za 1 dawk? a potrzeba 3 dawek. Nie chodzi ju? mi o kasn? ale czy jest ona w pe?ni bezpieczna?
Ot i mam problem...


--------------------
W ?yciu pi?kne s? tylko chwile i dla tych chwil warto ?y?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.10.2009, 14:33
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Halka
2.11.2009, 22:49
#2


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
515
13-11 07
Warszawa
145Danusiu, nie wiem jak akurat z t? szczepionk?, ale np. ja nie mog? si? szczepi? bez konsultacji z lekarzem na nic, gdy? w wi?kszo?ci szczepionek wyst?puje jakie? tam bia?ko, na które jestem mocno uczulona. Dobrze, ?e si? nie przezi?biam, bo zw?aszcza w szczepionce p/grypie jest ono szczególnie skomasowane, co mog?oby spowodowa? u alergika reakcj? piorunuj?c?. Mo?e i w szczepionce p. HPV jest jaki? sk?adnik silnie oddzia?owuj?cy na organizm i st?d te doniesienia? U nas chyba jest to tak do ko?ca nie zbadane.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gosik
2.11.2009, 23:03
#3


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
568
23-11 08
PL
1,275Nie wiem do ko?ca co i jak ale wiem tyle, ?e kole?anka mojej siostry / 23 lata / zaszczepi?a si? przeciwko rakowi szyjki macicy i dzi? razem ze swoim ojcem lekarzem ginekologiem bardzo ?a?uj? bo wyst?pi?y jakie? dziwne skutki uboczne u dziewczyny tego typu jak omdlenia, brak apetytu, ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
2.11.2009, 23:19
#4


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Co do szczepionek ró?nego typu zawsze zdania by?y podzielone. Wsród lekarzy te?. Mam znajomych lekarzy, którzy swoich córek nie zaszczepili mówi?c, ?e ewentualne wczesne wykrycie nieprawid?owych komórek jest skuteczniejsze ni? pozorny spokój po szczepieniu (po którym zreszt? mog? by? komplikacje, jak po ka?dym szczepieniu; a to w dodatku jest stosunkowo nowe, wi?c i uboczne objawy s? niezbadane).
Ale mam te? i takich znajmych, którzy w ka?d? now? szczepionk? wierz?, ufaj? i si? szczepi? i polecaj? wszystkim.
Ja nie mam w?asnego zdania, a jest mi ?atwo - bo i córki nie mam... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Ale chyba bym nie poleca?a szczepienia - gdybym córk? mia?a...
Chyba po prostu jestem z tych staro?wieckich...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
3.11.2009, 10:48
#5


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49mój ginekolog te? uwa?a, ?e szczepionka jest nowa i dopiero za kilka lat b?d? szczegó?owe badania dotycz?ce skuteczno?ci czy te? skutków ubocznych
- przypominam, ?e nie zabezpiecza przed wszystkimi rodzajami wirusa (chyba tylko w 60%) - na pozosta?e nadal si? jest nara?onym
- przede wszystkim za? mówi, ?e cytologia robiona systematycznie powinna wykrywa? zmiany przedrakowe - to o czym pisze agawa
- szczepionka nie zabezpiecza na ca?e ?ycie - o tym chyba w reklamach nie mówi?

swojej córki nie zaszczepi?am, ale oczywi?cie ka?dy sobie robi co chce //oczko


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
3.11.2009, 11:31
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11ja swoj? córk? zaszczepi?am w zesz?ym roku,
mia?a 18 lat, ale nie rozpocz??a wspó??ycia, wi?c mo?na by?o (warunek skuteczno?ci)
zap?aci?am 3 x po 500 z?

do zaszczepienia M?odej przekona? mnie ordynator ginekologii,
który operowa? mnie i Mireczk? w Krakowie (histerektomia),
lekarz z doktoratem i bardzo du?ym sta?em i do?wiadczeniem ... ufam go?ciowi ...

ostatni? szczepionk? wzi??a w sierpniu 2008 roku ...
?adnych skutków ubocznych nie ma ... nic si? nie dzia?o ...

oczywi?cie szczepionka nie zast?puje regularnych bada? profilaktycznych ginekologicznych ...

je?li mo?na zabezpieczy? dziecko cho?by w 60% ... to chyba warto ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 11:52
#7


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638ja te? moj? córke zaszczepi?am , tak jak napisa?a Ana, je?eli ma to j? zabezpieczy? cho?by w 60% , to niech tak b?dzie.
Oczywi?cie wyszczepienie nie zwalnia z systematycznej cytologii (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

te? czyta?am o czternastolatce z Anglii, która zmar?a krótko po podaniu szczepionki p/HPV , jednak w wyniku sekcji zw?ok ustalono, ?e bezpo?redni? przyczyn? nie by?o wyszczepienie.--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
3.11.2009, 12:08
#8


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49Beatko, Ty? oblatana w te klocki, to pewnie wiesz, tym bardziej, ?e dziecko swe zaszczepi?a? - na ile lat taka szczepionka chroni ? bo ja zapomnia?am ...--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 12:19
#9


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638mag kochana, problem w tym, ?e to jest nowa szczepionka, pe?ne dane epidemiologiczne b?d? dopiero za jakie? 25 lat... narazie w wyniku bada? z ostatnich 6 lat podawane s? dane za okres 6 lat:

CYTAT
Cervarix - d?ugi czas utrzymywania si? przeciwcia? przeciwko HPV 16 i 18

Nowe dane wykazuj?, ?e CERVARIX, produkowana przez GlaxoSmithKline szczepionka stosowana w profilaktyce raka szyjki macicy, zapewnia kobietom istotn? ochron? przed czterema najbardziej powszechnymi, onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego przez prawie 6 i pó? roku od podania pierwszej dawki szczepionki. Jak dot?d jest to najd?u?szy odnotowany okres utrzymywania si? ochrony. Przez ca?y ten czas, szczepionka wykaza?a 100% skuteczno?ci w zapobieganiu zmianom przedrakowym wywo?anym przez onkogenne typy wirusa HPV 16 i 18, a tak?e zapewni?a znaczn? ochron? przed zaka?eniem typami 31 i 45.


Dane te wykazuj?, ?e praktycznie u 100% kobiet w wieku 15-25 lat, bior?cych udzia? w badaniu utrzyma?y si? wysokie poziomy przeciwcia? wobec obu typów wirusa HPV 16 i 18 w ka?dym momencie badania, a? do 6,4 roku. Przez ca?y okres wyd?u?onej obserwacji kontrolnej uzyskane poziomy przeciwcia? by?y kilka razy wy?sze od poziomów uzyskanych w wyniku naturalnego zaka?enia. Jest to najd?u?szy okres utrzymywania si? przeciwcia? przeciwko HPV 16 i 18, na poziomach stale wy?szych od obserwowanych po naturalnym zaka?eniu, który odnotowano dla szczepionki stosowanej w profilaktyce raka szyjki macicy.

„W badaniu tym zaobserwowali?my wysokie poziomy przeciwcia?, utrzymuj?ce si? w czasie u praktycznie wszystkich badanych kobiet, co uznawane jest za kluczowe w prewencji raka szyjki macicy,” powiedzia?a Dr Diane Harper, Norris Cotton Cancer Center, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, NH. “Dane te s? istotne, poniewa? ilustruj? potencja? szczepionki CERVARIX w d?ugotrwa?ej ochronie kobiet.”

Badanie potwierdzi?o równie? znaczn? ochron? krzy?ow? przez okres do 6,4 roku przeciwko przygodnemu zaka?eniu typami 45 i 31 wirusa HPV. Szczepionka wykaza?a 78% skuteczno?ci w zapobieganiu przygodnym zaka?eniom typem 45 oraz 60% skuteczno?ci zapobieganiu przygodnym zaka?eniom typem 31.

Typy wirusa HPV 18 i 45 s? odpowiedzialne za znaczny odsetek szczególnie agresywnej i ?miertelnej postaci raka szyjki macicy, zwanej gruczolakorakiem. Ten typ raka szyjki macicy wyst?puje najcz??ciej u m?odszych kobiet i nie jest skutecznie wykrywany za pomoc? rutynowych bada? przesiewowych.

„Specjalnie opracowali?my nasz? szczepionk? przeciwko rakowi szyjki macicy maj?c na celu zapewnienie d?ugotrwa?ej ochrony przed t? chorob?”, powiedzia? Dr James Tursi, Dyrektor Medyczny, North America, GlaxoSmithKline. „Uzyskane wyniki bada? s? wa?ne, poniewa? kobiety s? nara?one na zaka?enie onkogennymi typami wirusa w trakcie ca?ego okresu aktywno?ci seksualnej, a d?ugotrwa?a ochrona b?dzie niezb?dnym elementem udanej strategii szczepienia.”

[b]Wyniki zawieraj? równie? dane bezpiecze?stwa z okresu do 6,4 roku, pokazuj?ce, ?e CERVARIX jest ogólnie dobrze tolerowany i ma korzystny ogólny profil bezpiecze?stwa.


Dane te zaprezentowano dzi? na dorocznym spotkaniu organizacji Society of Gynecologic Oncologists (SGO) w Tampie, FL.O badaniu
Jest to analiza wyd?u?onego okresu obserwacji kontrolnej kobiet, które uczestniczy?y w pierwotnym badaniu skuteczno?ci produkowanej przez GSK szczepionki CERVARIX. Badanie pierwotne by?o podwójnie ?lepym, kontrolowanym badaniem z udzia?em 1.113 m?odych kobiet w wieku 15-25 lat, randomizowanym, gdzie w jednej grupie podano trzy dawki szczepionki CERVARIX, zawieraj?cej adiuwant AS04, za? w drugie grupie trzy dawki placebo w schemacie 0, 1 i 6 miesi?cy.

Podczas wyd?u?onej obserwacji kontrolnej analizowano punkty ko?cowe, u 776 kobiet z tej samej kohorty przez okres do 6,4 lat. Badanie to zosta?o przeprowadzone w 28 o?rodkach w Brazylii, Kanadzie i USA, gdzie oceniano skuteczno??, bezpiecze?stwo i immunogenno?? produkowanej przez GSK szczepionki CERVARIX w zapobieganiu zaka?eniom onkogennymi typami wirusa HPV 16 i/lub 18, oraz innymi onkogennymi typami wirusa, jak równie? rozwoju zwi?zanych z zaka?eniem zmian w cytologii oraz zmian przedrakowych szyjki macicy. Podczas wyd?u?onej obserwacji kontrolnej kobiety oceniano pod k?tem obecno?ci DNA wirusa brodawczaka ludzkiego z u?yciem techniki PCR w próbkach z szyjki macicy i corocznie wykonywano badania cytologiczne szyjki macicy. Kobiety kierowane by?y na kolposkopi? zgodnie z wytycznymi protoko?u. Kobiety oceniano tak?e pod k?tem d?ugotrwa?ej immunogenno?ci i bezpiecze?stwa szczepionki.

O raku szyjki macicy i jego progresji
Do chwili obecnej zidentyfikowano oko?o 100 typów wirusa brodawczaka ludzkiego, z których oko?o 15 typów wywo?uje raka szyjki macicy. Typy wirusa HPV 16, 18, 45 i 31 s? odpowiedzialne za oko?o 80% przypadków raka szyjki macicy na ca?ym ?wiecie. Zaka?enie onkogennymi typami wirusa mo?e prowadzi? do powstania nieprawid?owych komórek szyjki macicy, które z czasem mog? sta? si? przedrakowe lub rakowe. Wirus brodawczaka ludzkiego jest niezb?dnym prekursorem raka szyjki macicy. Przez ca?y okres aktywno?ci seksualnej kobiety mog? by? nara?one na onkogenne typy wirusa i w konsekwencji na rozwój raka szyjki macicy.

Ka?dego roku u ponad 500.000 kobiet na ca?ym ?wiecie diagnozuje si? nowe przypadki raka szyjki macicy; jest on przyczyn? zgonu 280.000 kobiet. W Stanach Zjednoczonych, rak szyjki macicy jest drug? po raku piersi wiod?c? przyczyn? zgonów z powodu raka u kobiet w wieku od 20 do 39 lat.

O szczepionce GSK w profilaktyce raka szyjki macicy
Do chwili obecnej, CERVARIX zosta? zatwierdzony w 55 krajach na ?wiecie, w tym w 27 pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej, Meksyku, Australii, Singapurze i na Filipinach. Wnioski o rejestracj? zosta?y z?o?one w 28 innych krajach, w tym Japonii. We wrze?niu 2007, GSK z?o?y?o dokumentacj? dla szczepionki CERVARIX do wst?pnego zatwierdzenia przez ?wiatow? Organizacj? Zdrowia (WHO).

W marcu 2007 roku GSK z?o?y?o dla szczepionki wniosek o rejestracj? dla preparatu biologicznego (Biologics License Application - BLA) w ameryka?skiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków (FDA).


GSK

Pi?miennictwo:

Harper D, Gall S, et al. HPV-007 Efficacy Abstract. “Sustained Immunogenicity and high efficacy against HPV-16/18 related cervical neoplasia: Long-term follow-up through 6.4 years in women vaccinated with CERVARIX (GSKS HPV 16/18 AS04 Candidate vaccine)” To be presented at: SGO’s Annual Meeting on Women's Cancer. March 10, 2008 Tampa Convention Center.

Wieting S., et al. HPV-013 Month 18 Extension Abstract. Presented at the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) annual meeting on 2-4 May 2007

GSK Data on File

Schuind A. HPV-007 Final Analysis. To be presented at: SGO’s Annual Meeting on Women's Cancer. March 10, 2008

Bulk S, Berkhof J, Bulkmans NW, et al. Preferential risk of HPV16 for squamous cell carcinoma and of HPV18 for adenocarcinoma of the cervix compared to women with normal cytology in The Netherlands. Br J Cancer. 2006;94:171-175.

Liu S, Semenciw R, et al. Cervical cancer: the increasing incidence of adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma in younger women. CMAJ 2001; 164: 1151-1152.

Harper DM, Franco EL et al. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from aluminium control trial. The Lancet 2006; 367: 1247-1255.

Gall, S., et al. Sustained Efficacy up to 5.5 years in women vaccinated with an AS04 Adjuvanted HPV 16/18 L1 VLP Vaccine. Presented at AACR Medical Meeting. April 17, 2007

Gravitt PE, Jamshidi R. Diagnosis and management of oncogenic cervical human papillomavirus infection. Infect Dis Clin North Am, 2005; 19:439-458

Mu&ntilde;oz N, Bosch FX, de Sanjose S,et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003; 348: 518-527

Mu&ntilde;oz N, Bosch FX, Castellsague X et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int. J. Cancer 2004; 111; 278-285

Harper DM, Franco EL, et al, for the GlaxoSmithKline HPV Vaccine Study Group. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomized controlled trial. Lancet 2004; 364: 1757-1765.

Baseman JG, Koutsky LA. The epidemiology of human papillomavirus infections J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1; S16-24

World Health Organization. Initiative for Vaccine Research. http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hpv/en/ Accessed on May 2, 2007

Jemal A, Murray T, Ward E, Sammuels A et al. Cancer Statistics, 2007. Cancer Journal for Clinicians 2007; 57:43-66.
Cervarix,HPV,szczepionka,rak szyjki macicy,szczepionka przeciwko HPV,cena szczepionki


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
3.11.2009, 12:58
#10


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11czyli je?li dobrze rozumuj? Beatko, to w obecnym stanie wiedzy - nie ma potrzeby doszczepiania po jakim? czasie ?

M?oda dosta?a szczepionk? pod tytu?em SILGARD

http://www.msd.pl/content/corporate/produc...ty/SILGARD.html

dr Marsza? poleci? t? w?a?nie, bo chroni równie? w kierunku raka sromu i pochwy


Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 13:17
#11


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638Ana, teoretycznie nie, ?ycie zweryfikuje tak? potrzeb?.

tak jak zweryfikowa?o doszczepianie po 5 latach szczepionk? p/WZW typ b, obecnie stwierdzono, ?e po prawid?owym podaniu 3 dawek tego szczepienia (WZW typ B ) nale?y najpierw zbada? poziom p/cia?, po ustaleniu braku odpowiedzi uk?adu immunologicznego lekarz podejmuje decyzj? o doszczepieniu (ka?dy organizm jest inny i nale?y te sprawy traktowa? indywidualnie).
Ale generalnie odst?piono od tej 4 dawki, uznaj?c po badaniach epidemiologcznych, ?e nie jest potrzebna.


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
3.11.2009, 13:25
#12


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11no to? mnie teraz zastrzeli?a z innej flinty (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

mam w?a?nie przed sob? recept? na Engerix B20 ...
doszczepianie przeciwko WZW po 5 latach ..
mia?am wzi?? w pa?dzierniku, ale mia?am zapalenie p?uc ...

natomiast rodzinna nic si? nie zaj?kn??a o badaniu przeciwcia? ...
i to ... "generalnie odst?piono od 4 dawki" ...

mia?am i?? jutro na to szczepienie ....
rany, co robi? ? bra? czy nie ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 13:31
#13


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638to jest po staremu nazywana "dawka przypominaj?ca" - nie ma ju? jej i nie powinno si? zmusza? pacjenta do dodatkowego szczepienia. Lekarze powinni zbada? poziom p/cia?. Bo je?eli s? obecne, to jeste? zabezpieczona, wi?c po co dodatkowo obci??a? Twój uk?ad immunologiczny w okresie np. zwi?kszonego ryzyka na zaka?enie sezonowymi wirusami grypy lub paragrypy?
Porozmawiaj jeszcze raz z lekarzem, niech?tnie kieruj? na badania, bo wiadomo... ale powinni, po to s?.
A je?eli lekarka b?dzie mia?a w?tpliwo?ci, to niech zadzwoni do krakowskiego sanepidu Sekcja Epidemiologii i upewni si?.

a dodatkowo! ta 4 dawka przypominaj?ca by?a przeznaczona dla grup wysokiego ryzyka, czyli personelu medycznego nara?onego na bezpo?redni kontakt z zaka?on? krwi?, np. przy zabiegach operacyjnych.


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
3.11.2009, 15:21
#14


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11Beatka, jeste? strasznie m?dra kobieta i tak normalnie po ludzku gadasz !
bardzo dzi?kuj? ... pójd? do rodzinnej, ale ... pogada? ... o tym, co mówisz ...
zw?aszcza, ?e przerobi?am nie tak dawno zapalenie p?uc i ze?ar?am straszne ilo?ci antybiotyków ...
wi?c ta moja odporno?? to chyba nie jest teraz najlepsza ...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
3.11.2009, 15:51
#15


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88Beata chyl? czo?a przed wiedz? z epidemiologii ale co do powinno?ci lekarza rodzinnego to nie masz niestety racji.........badanie przeciwcia? nie le?y w kompetencjach lekarza POZ.
Odpowiedzi immunologicznej nie badaj? tak?e poradnie zaka?ne czy hepatologiczne.
Zalecenia sobie ?ycie sobie wi?c dalej pacjentów szczepi si? 4 przypominaj?c? dawk?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 16:29
#16


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638CYTAT(aurora @ 3.11.2009, 15:51) *
ale co do powinno?ci lekarza rodzinnego to nie masz niestety racji.........badanie przeciwcia? nie le?y w kompetencjach lekarza POZ.
Odpowiedzi immunologicznej nie badaj? tak?e poradnie zaka?ne czy hepatologiczne.
Zalecenia sobie ?ycie sobie wi?c dalej pacjentów szczepi si? 4 przypominaj?c? dawk?.


Co do lekarzy POZ , to zale?y od kontraktu jaki maj? podpisany z NF i ich ?wiadomo?ci. Nie ukrywam, ?e zdziwi?a mnie troch? Twoja informacja, poniewa? w Gorzowie jest przynajmniej kilku takich, którym zale?y na pacjencie i badaj?. Albo przynajmniej kieruj? na to badanie, niestety odp?atne przez pacjenta. 4 dawka jest odp?atna, w sumie koszt badania jest podobny, wi?c i tak pacjent p?aci...

W kwestii Poradni Chorób W?troby, to masz racj?, te z kolei m.in. zajmuj? si? i maj? pod nadzorem nosicieli wirusa HBs I HCV oraz innych wirusów. Zaka?nicy zajmuj? si? chorymi na choroby zaka?ne...
I tu w?a?nie jest nies?ychana luka ...

a tak zupe?nie po cichu (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) najlepiej przebadan? krew we wszystkie mo?liwe strony maj? potencjalni dawcy krwi, ale pobór poprzedzony jest bardzo wnikliwym wywiadem.


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ana
3.11.2009, 17:19
#17


Guru na forum
******

Zarejestrowana
965
29-06 07
11CYTAT(aurora @ 3.11.2009, 15:51) *
Zalecenia sobie ?ycie sobie wi?c dalej pacjentów szczepi si? 4 przypominaj?c? dawk?.


ale szczepi si?, bo doktory wierz?, ?e tak jest lepiej,
czy dlatego, ?e nie znaj? tych "wytycznych" czy jak im tam ...

totalnie ju? nic nie wiem ... pomó?cie m?dre g?owy

Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 20:55
#18


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638Ana no nie wiem co mam Ci napisa?...
Porozmawiaj po postu ze swoj? lekark?, masz do niej zaufanie, wi?c w?a?ciwie powinna? polega? na jej zdaniu.
Ja po prostu z racji wykonywanej pracy posiadam wiedz?, ?e wielu lekarzy dopiero od nas, czyli Inspekcji Sanitarnej dowiaduje si? o zmianach, które wyst?pi?y w ci?gu ostatnich kilku lat. Nie ?ledz? na bie??co nowych wytycznych... nie zmieniaj? swoich przyzwyczaje? wr?cz.
Je?eli w trakcie rozmowy i analizy Twojej sytuacji, ewentualnego ryzyka zaka?enia, dojdziecie do wniosku, ?e powinna? przyj?? dawk? przypominaj?ca, to si? zaszczep.
W Polsce niestety takie badanie poziomu p/cia? nie jest jeszcze standartem - na zachodzie ju? jest, tak jak inna diagnostyka, np. wymazy z gard?a z antybiogramem w przypadku anginy... zdarza si? bardzo cz?sto, ?e dopiero 3 antybiotyk dzia?a, bo 2 poprzednie nie by?y trafione, paciorkowiec by? odporny, ale lepiej jest "maca?" ni? bada? :/ .
W tej kwestii jeste?my daleko za murzynami... m.in. dlatego, ?e lekarze nie maj? nawyku diagnozowania podpartego badaniem laboratoryjnym.


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aurora
3.11.2009, 21:42
#19


Guru na forum


Wspiera forum
1,559
8-11 07
kujawy i pomorze
88Beata prosz? pofolguj z ocen? lekarzy..........ustawa o chorobach zaka?nych ma wiele luk..........je?eli wczytasz si? w jej tre?? to przeczytasz ?e otoczenie nosicieli powinno by? badane w?a?nie przez sanepid, tylko czemu tego nie robicie?........ wytykanie co kto powinien do niczego nie prowadzi.

POZ-ty w ca?ej Polsce maj? jednakowe kontrakty oparte o ogólne zasady opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, Minister tak?e opracowa? koszyk bada? lekarza POZ, a na p?atne badania mo?e i?? ka?dy bez skierowania.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
BeataM
3.11.2009, 21:43
#20


Guru na forum


Wspiera forum
1,966
20-11 07
Gorzów Wlkp.
166
Numer GG: 10855638aurora jakich nosicieli masz na my?li?

no tak, ustawa o chorobach zaka?nych niestety ma zbyt wiele luk, tragedia i dramat...


--------------------
not yet :)
PUDE?KO NICO?CI :)
PUDE?KO NICO?CI
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:09