IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Czerniak
V
b.angel
9.07.2009, 15:20
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Czerniak z?o?liwy

2005-04-08

artyku? lek. med. Ma?gorzaty Lech

Znamion barwnikowych nie wolno rozdrapywa? ani z?uszcza? ?adnymi domowymi sposobami.

Do najz?o?liwszych nowotworów nale?y czerniak z?o?liwy (?ac. - melanoma malignum), który zwykle umiejscawia si? na skórze. Pojawia si? najcz??ciej u osób w ?rednim wieku. Charakteryzuje si? wczesnymi przerzutami, a w jego leczeniu bardzo du?? rol? odgrywa wczesne rozpoznanie.

Ten typ nowotworu wywodzi si? z melanocytów (tzn. komórek barwnikowych wytwarzaj?cych i zawieraj?cych melanin?), które ulegaj? z?o?liwej przemianie. Czerniak najcz??ciej umiejscawia si? na skórze, ale mo?e tak?e pojawia? si? wsz?dzie tam, gdzie wyst?puj? melanocyty, tzn. na b?onach ?luzowych (w jamie ustnej, odbytnicy), w siatkówce oka. Jego szczególna z?o?liwo?? jest spowodowana wyj?tkowo du?? sk?onno?ci? do wczesnych przerzutów oraz niewielk? podatno?ci? na leczenie.

Czynniki ryzyka
Czerniaki najcz??ciej wyst?puj? u osób w ?rednim wieku, natomiast bardzo rzadko zdarzaj? si? u dzieci przed okresem pokwitania. W Europie obserwuje si? ?rednio 10 zachorowa? na 100 000 mieszka?ców, w Australii 20-30 na 100 000 mieszka?ców. Cho? czerniak nie nale?y do najcz?stszych nowotworów, to cz?stotliwo?? jego wyst?powania u rasy bia?ej wzrasta rocznie o oko?o 10%. Cechuje go tak?e wysoka ?miertelno??. Nie jest uwa?any za nowotwór, który mo?e by? dziedziczony, aczkolwiek zdarzaj? si? przypadki jego rodzinnego wyst?powania.

Do czynników ryzyka, które mog? powodowa? rozwój czerniaka, zalicza si? sta?e dra?nienie i urazy oraz d?ugotrwa?? ekspozycj? na s?o?ce. Zauwa?ono cz?stsze wyst?powanie czerniaka u osób o jasnej karnacji nara?onych na przewlek?e dzia?anie promieniowania s?onecznego, zw?aszcza w dzieci?stwie. Pewn? rol? mog? odgrywa? tak?e naturalne przemiany hormonalne. Zaobserwowano bowiem cz?stsze wyst?powanie czerniaka w okresie pokwitania, ci??y i po?ogu. Dlatego te? na czerniaka choruje nieco wi?cej kobiet ni? m??czyzn, za to przebieg choroby jest zwykle ci??szy u p?ci m?skiej.

Tak wi?c czerniaki wyst?puj? cz??ciej: u osób z obci??eniem rodzinnym; u pacjentów z wrodzonymi znamionami barwnikowymi (zw?aszcza rozleg?ymi), w przypadku bardzo du?ej liczby tych znamion; u osób posiadaj?cych tzw. znamiona dysplastyczne; u ludzi z jasn? karnacj?, nara?onych w dzieci?stwie na przewlek?e nas?onecznienie; ten typ nowotworu mo?e te? pojawi? si? ponownie u osób, które ju? kiedy? leczono z powodu czerniaka.

Jak rozwija si? czerniak?
Znamiona barwnikowe wrodzone (klasyfikacj? znamion barwnikowych przedstawili?my w numerze 5/99) najcz??ciej wyst?puj? na tu?owiu, bywaj? ow?osione i guzowate. Cz?sto?? rozwoju w ich obr?bie czerniaków jest du?a i wynosi 10 - 20% przypadków.Profilaktyczne usuwanie tego typu znamion powinno by? przeprowadzane przed okresem pokwitania. Znamiona wrodzone niewielkie mog? by? usuwane chirurgicznie, a usuwanie du?ych znamion cz?sto wymaga skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, z przeszczepami skóry.

Znamiona barwnikowe dysplastyczne wyst?puj? na ogó? jako tzw. zespó? znamion dysplastycznych (nierzadko rodzinnie). Zwykle ich liczba jest du?a, s? wi?ksze od innych znamion, maj? nieregularne kszta?ty, niejednolite zabarwienie, ich powierzchnia jest cz?sto nierównomierna. Znamiona te wyst?puj? na skórze ca?ego cia?a, najniebezpieczniejsze s? te umiejscowione na skórze ods?oni?tej i skórze ow?osionej g?owy. Chorzy ze znamionami dysplastycznymi powinni unika? s?o?ca, musz? te? poddawa? si? dermatologicznym kontrolom lekarskim. Znamiona budz?ce jakiekolwiek podejrzenie powinny by? usuwane chirurgicznie.

Czerniaki najcz??ciej rozwijaj? si? z nast?puj?cych typów znamion barwnikowych: znamion p?askich, z?o?liwych plam soczewicowatych, rzadko ze znamion b??kitnych; równie? rzadziej w skórze niezmienionej.

Z p?askich znamion barwnikowych najniebezpieczniejsze s? te silnie wybarwione, prawie czarne, ca?kiem p?askie lub tylko delikatnie uwypuklone, pozbawione w?osów. Wyj?tkowo rzadko zez?o?liwieniu ulegaj? znamiona ow?osione (nie dotyczy to znamion wrodzonych).

Z?o?liwe plamy soczewicowate wyst?puj? najcz??ciej na skórze twarzy. Cz??ciej pojawiaj? si? u kobiet i u osób w starszym wieku. Z?o?liwe plamy soczewicowate s? bardzo ciemne, wolno si? powi?kszaj? i maj? nacieczon? podstaw?. Nie nale?y ich myli? z pospolicie wyst?puj?cymi plamami soczewicowatymi, które nale?? do ca?kowicie ?agodnych znamion barwnikowych, przypominaj?cych du?e piegi.

Znamiona b??kitne wytwarzane s? przez melanocyty umiejscowione w g??bszych warstwach skóry, st?d ich niebieskawe, czasem czarne zabarwienie. S? g?adkie, nieow?osione i na szcz??cie bardzo rzadko stanowi? punkt wyj?cia czerniaków.

Skóra niezmieniona mo?e by? punktem wyj?cia czerniaka ze wzgl?du na naturaln? obecno?? rozproszonych melanocytów produkuj?cych ziarna melaniny i nadaj?cych skórze zabarwienie. Obecnie stosuje si? nast?puj?c? klasyfikacj? czerniaków:
  • czerniak wywodz?cy si? z plamy soczewicowatej - jest to stosunkowo ?agodna odmiana wyst?puj?ca u osób w starszym wieku;
  • czerniak wywodz?cy si? z plam soczewicowatych umiejscowiony na ko?czynach - zajmuje okolice paznokci (tak?e pod p?ytk? paznokciow?), ro?nie dosy? wolno (do 3 lat);
  • czerniak szerz?cy si? powierzchownie - o stosunkowo powolnym, nawet kilkuletnim rozwoju, wyst?puj?cy u ludzi w ?rednim wieku;
  • czerniak guzkowy - szybko si? powi?kszaj?cy i ulegaj?cy wrzodzeniu, o szybkim przebiegu (kilka miesi?cy do 2 lat);
  • posta? bezbarwnikowa - szczególnie ci??ka odmiana czerniaka, nie zawieraj?ca lub zawieraj?ca znikome ilo?ci barwnika, co ?wiadczy o bardzo ma?ym zró?nicowaniu komórek nowotworowych, a wi?c o wi?kszej z?o?liwo?ci i bardziej niepomy?lnym przebiegu.
Oceny z?o?liwo?ci czerniaka dokonuje si? w zale?no?ci od typu nowotworu i g??boko?ci naciekania skóry (ocena histologiczna wed?ug Clarka).

Wyró?nia si? 5 stopni z?o?liwo?ci wed?ug Clarka (I-V), przy czym stopie? pierwszy jest naj?agodniejszy (zmiany dotycz? tylko naskórka).

Czerniak z?o?liwy ma wyj?tkowo du?? zdolno?? do przerzutów drog? naczy? ch?onnych i krwiono?nych. Dzieli si? je na tzw. przerzuty miejscowe i odleg?e. W?ród przerzutów miejscowych wyró?nia si? przerzuty satelitarne (w bezpo?rednim otoczeniu guza), tranzytowe (umiejscowione w przebiegu naczy? ch?onnych) i przerzuty do w?z?ów ch?onnych po?o?onych w najbli?szym otoczeniu guza. Przerzuty odleg?e mog? by? zlokalizowane m.in. w p?ucach, w?trobie, ko?ciach, mózgu. Pierwsze przerzuty mog? niestety od razu pojawia? si? w narz?dach wewn?trznych.

Przebieg czerniaka jest najcz??ciej przewlek?y i post?puj?cy. Szczyt przerzutów wyst?puje zwykle po pierwszym i drugim roku od rozpoznania choroby, cho? zdarzaj? si? i przerzuty pó?ne (5-10 lat po rozpoznaniu). Znane s? tak?e przypadki samoistnego ust?powania potwierdzonych histologicznie przerzutów.

Rozpozna? jak najwcze?niej
Ze wzgl?du na ograniczone metody leczenia i wyj?tkow? z?o?liwo?? tego nowotworu najwi?ksz? rol? w walce z nim odgrywa profilaktyka i wczesne rozpoznanie choroby.

Zmiany rozpoznane wcze?nie i usuni?te ca?kowicie nierzadko udaje si? wyleczy? (wed?ug niektórych ?róde? nawet w 90-100%). Cz?sto jednak wyst?puj? nawroty i przerzuty, nawet po wielu latach od pozornego wyleczenia. Najlepiej rokuj? czerniaki wywodz?ce si? z plam soczewicowatych i powierzchownie szerz?ce si?, najgorzej - guzkowe, bezbarwnikowe i rozwijaj?ce si? w czasie ci??y i po?ogu.

Do objawów budz?cych niepokój nale?? zmiany zachodz?ce w ju? istniej?cych znamionach: powi?kszenie si? znamienia, zmiana jego kszta?tu, granic, zabarwienia, ?wi?d, pieczenie w obr?bie zmiany. Równie niepokoj?ce jest pojawienie si? nowego ogniska barwnikowego w niezmienionej skórze, zw?aszcza wykazuj?cego cechy znamienia dysplastycznego (asymetria, nieregularne i nieostre granice, nieregularne zabarwienie, cz?sto nad?erka w obr?bie znamienia).

Ka?da zmiana zachodz?ca w znamieniu barwnikowym powinna by? oceniona przez lekarza. Mo?na wykona? badanie za pomoc? diaskopu, natomiast podstaw? rozpoznania stanowi badanie histopatologiczne. Nie wolno pobiera? ze zmian barwnikowych wycinków, gdy? biopsja mo?e by? jedn? z przyczyn wywo?uj?cych przemian? nowotworow? ?agodnego znamienia. Znami? barwnikowe usuwa si? w ca?o?ci z marginesem zdrowej skóry. W niektórych przypadkach ocen? histologiczn? wykonuje si? ?ródoperacyjnie i margines usuwanej skóry ustala si? po otrzymaniu wyniku badania w trakcie zabiegu. Znamion barwnikowych nie wolno usuwa? metod? krioterapii czy laserem, poniewa? nie mo?na potem wykona? badania histopatologicznego usuni?tej zmiany.

Warto podkre?li?, ?e usuni?cie znamienia w ca?o?ci nigdy nie powoduje jego przemiany nowotworowej i powstania przerzutów.


Je?eli po prawid?owo wykonanym zabiegu chirurgicznym stwierdza si? u chorego przerzuty, to znaczy, ?e usuwana zmiana by?a czerniakiem, który rozprzestrzeni? si? drog? naczy? limfatycznych i krwiono?nych ju? przed zabiegiem.

Leczenie czerniaków to przede wszystkim ich usuwanie chirurgiczne z marginesem zdrowej skóry, w razie potrzeby z usuni?ciem okolicznych w?z?ów ch?onnych. W zmianach zaawansowanych i przerzutach stosuje si? leczenie cytostatykami. Pacjenci po leczeniu podlegaj? dalszej obserwacji przez oko?o 10 lat.

Obecnie prowadzi si? tak?e próby leczenia immunologicznego i genowego w zakresie czerniaków.

Ostro?nie ze s?o?cem

!
W profilaktyce czerniaka niema?? rol? odgrywa rozs?dne korzystanie ze s?o?ca.

Bezwzgl?dny zakaz opalania si? (na s?o?cu i w solarium) dotyczy przede wszystkim osób ze znamionami dysplastycznymi, a tak?e ludzi o jasnej karnacji i maj?cych du?? liczb? znamion. Musz? oni stosowa? preparaty zawieraj?ce filtry o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB, najlepiej tzw. blokery (ca?kowicie chroni?ce przed s?o?cem).

Osoby nie obarczone czynnikami ryzyka tak?e powinny zachowa? umiar w opalaniu i zawsze stosowa? kremy do opalania z filtrami, dostosowane do typu skóry. Pami?tajmy, ?e w skórze niezmienionej równie? znajduj? si? komórki mog?ce stanowi? punkt rozwoju czerniaka. Nie zapominajmy te? o szybszym starzeniu si? skóry i cz?stszym wyst?powaniu mniej z?o?liwych nowotworów skóry pod wp?ywem przewlek?ego i nadmiernego
opalania si?.

"?yjmy d?u?ej" 7 (lipiec) 1999

******

http://www.czerniak-stop.pl/


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
9.07.2009, 15:20
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
9.07.2009, 15:55
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Bardzo nie lubi? czyta? artyku?ów na temat czerniaka. Wiele ich jest zawsze w sezonie letnim w prasie "kolorowej". Zawsze pomijam, ?eby si? nie stresowa?. Wiem, to takie chowanie g?owy w piasek (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif)
Bardzo si? boj? czerniaka i raka trzustki. Nie tak, ?e ci?gle o tym my?l?. Nie my?l? wcale i nie czytam.
Wed?ug mojej teorii, jak ju? je wykryj?, to rokowania s? tylko z?e. Wiem, ?e ?yj? ludzie "po czerniaku", ale to szcz??ciarze (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Znamiona ogl?dam, m??owi te?, bo ma wiele wrodzonych, na s?o?cu nie siedz? i có? mo?na wi?cej...


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
9.07.2009, 16:36
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919...... nie z powodu z lata taki artyku? wklei?am .......

.... mo?e kto? przyjrzy si? swojej skórze i b?dzie ostro?niejszy ze s?o?cem ......

... czasem i dermatolog te? mo?e nie zobaczy? nic niepokoj?cego ....
a po czasie mo?e si? okaza? ?e nie mia? racji ....

.... hmmm a teoria bardzo buduj?ca ....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
9.07.2009, 17:17
#4


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233?e wklei?a? artyku?, to bardzo dobrze. Przeczyta?am, cho? nie lubi? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)

A moja teoria.....wi?kszo?? moich teorii nale?y do baaaardzo buduj?cych (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ewa m
9.07.2009, 17:32
#5


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
295
11-03 09
1,462Mój brat zmar? na czerniaka bardzo si? m?czy? strasznie cierpia? ,przesta?y dzia?a? wszystkie ?rodki przeciwbólowe ,mam wrazenie ?e teraz czuwa nade mn?


--------------------
"Nie dostajemy w ?yciu ci??szego krzy?a ni? ten,jaki jeste?my w stanie unie??",wi?c stwierdzenia :nie dam rady: nie ma w moim s?owniku
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lotka4
10.07.2009, 6:51
#6


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
554
9-11 07
Rybnik
105Mój ojciec zmar? na czerniaka.By?o to okropne .Nie by?o ?adnej chemi.Leczenie operacyjne,szybko dosz?o do prze?utów.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrzej1975
10.07.2009, 12:38
#7


Expert na forum


Wspiera forum
541
22-03 09
Ruda ?l?ska
1,480
Numer GG: 1388959WSTRETNE DZIADOWSTWO
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 13.07.2020 - 21:22