IPB

( | )

4 V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Literatura obowi?zkowa ??
V
Doris
21.03.2009, 22:59
#41


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22a ja polecam <radykalne wybaczanie>- Colin C. Tipping.

a na ko?cu ksi??ki napisano:
...wspomagaj?ca forma leczenia raka, ....... (uk?ad immunologiczny jest bardzo wra?liwy na silne emocje, szczególnie na t?umione lub wypierane). Rzadko si? zdarza, ?e w?ród uczestników warsztatów nie ma osób walcz?cych z rakiem. Uwa?am, ?e te warsztaty s? moj? profilaktyk? w chorobach nowotworowych.

http://metoda-tippinga.pl/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doris
26.03.2009, 22:41
#42


Guru na forum
******

Zarejestrowana
1,361
5-11 07
22nie czyta?am, dzisiaj kole?anka mi j?, ksi??k?, poleci?a: <Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze.> mo?e kto? czyta?/s?ysza??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Janina.S
28.03.2009, 19:58
#43


Guru na forum


Wspiera forum
1,561
24-03 08
Ma?opolska
478
Numer GG: 8015260Jestescie kochane za te podpowiedzi ... Radykalne wybaczanie" - mam "przerobi?am juz 2 X / nie wystarcza mi raz przeczytac/

U kole?anki znalaz?am tydzie? temu " Potega pod?wiadomosci " w?a?nie przerabiam /czytam/

Dzisiaj moje kochane m?odsze dziecie wróci?o z Krakowa i przywioz?o "Ostatni wyk?ad" jak ja sie ciesz? ..

... a tu ?wieta za pasem i malowanie mojego pokoju przede mn? - ojej nocy zabraknie - nic to - lektura najwazniejsza.


--------------------

.....jesli niebo spada nam na g?ow? , to nie po to by sie z nas ?mia?,
... lecz by podziwia? patrz?c jak sie podnosimy...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sówka
28.04.2009, 22:53
#44


Expert na forum


Wspiera forum
453
12-03 09
Warszawa
1,465czytam du?o...
staram sie byc na bie??co w kinie i teatrze (cho?by tylko czytaj?c recenzje)
i ostatnio, zupe?nie bezwiednie, w ka?dej ksi??ce, filmie, inscenizacji... trafiam na w?tek ?mierci..., przewa?nie na raka...
nie wierze w zadne omeny, fatalizmy itp.
probuje, traktowac ten watek, jak kazdy inny
wiec polecam: biografi? Jacka Kaczmarskiego "To moja droga" K. Gajdy
to ksi??ka dla wielbicieli Jacka, je?li s? tu tacy, to polecam (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
--------------------
Lord, help me be the person, my dog thinks I am

Fundacja Boksery w PotrzebieGo to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
10.06.2009, 12:49
#45


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919"Mi?o??, medycyna i cuda"
Bernie S. Siegel


W t?umaczeniu Ireny Dole?al-Nowickiej.

W ksi??ce tej ameryka?ski chirurg udowadnia, ?e pacjenci w pozornie beznadziejnym stanie mog? sami odwróci? nieuchronny bieg wydarze?. Sekret, zdaniem autora, tkwi w uzdrawiaj?cej wszechpot?dze mi?o?ci, pozwalaj?cej ponownie w??czy? zablokowany w nas biologiczny mechanizm "?ycia".

Jest to jedna z najpi?kniejszych, najg??bszych i najbardziej optymistycznych ksi??ek jak? mo?na zaproponowa? wszystkim: tym, którzy mieli nieszcz??cie chwilowo podda? si? chorobie, jak i tym, którzy nigdy nie zamierzaj? dopu?ci? choroby do siebie.

Autor ksi??ki wiele lat pracowa? z pacjentami chorymi na nowotwory i wobec tych pacjentów zacz?? stosowa? nowe metody zarówno w ramach terapii indywidualnej jak i grupowej. Stosowa? m.in. wizualizacj? oraz interpretacj? snów pacjentów, próbuj?c w ten sposób uruchomi? w chorych, na ogó? blokowany przez psychik?, mechanizm samoleczenia. Wieloletnia praktyka pozwala lekarzowi doj?? do przekonania, ?e ka?dy chory, w?a?ciwie pokierowany, jest w stanie wyzwoli? w sobie pot??n? moc uzdrawiania.


Bo?enna Sabi??o


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Janina.S
29.06.2009, 17:39
#46


Guru na forum


Wspiera forum
1,561
24-03 08
Ma?opolska
478
Numer GG: 8015260Moje dziecko /b.doros?e/ znowu wa?kuje i urabia moja psyche...
Podarowa? mi kolejna ksiezk? z tych "obowiazkowych"


"Triumf ?ycia - mozesz mie? przewag? nad rakem " aut: O.C. Simonton i St. Matthews-Simonton.

Zasadniczy temat ksi??ki stanowi próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ..

..."Dlaczego w?a?nie ta a nie inna osoba zapad?a na raka ?. "

....podstawowym za?ozeniem autorów jest traktowanie choroby nie jako problemu czysto fizyczneg
o
..ale raczej jako problemu ca?ego cz?owieka , obejmujacego oprócz cia?a takze umys? i emocje ..


--------------------

.....jesli niebo spada nam na g?ow? , to nie po to by sie z nas ?mia?,
... lecz by podziwia? patrz?c jak sie podnosimy...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kela
29.06.2009, 23:32
#47


Guru na forum


Wspiera forum
2,384
5-11 07
lubelskie
31
Numer GG: 4948590"?miertelni nie?miertelni" - Ken Wilber
(IMG:http://merlin.pl/Smiertelni-niesmiertelni_Ken-Wilber,images_product,1,978-83-89763-63-1.jpg)

Ksi??k? kupi?am rok temu po wzmiance Amora, ?e jest "dobra".
Zacz??am czytac kilka dni temu...i nie mog? si? oderwac.
Autentyczna historia dwojga m?odych ludzi, Kena i Trei, którrzy zakochali si? w sobie od pierwszego dotkni?cia". Romans? Niestety nie. Tu? po ?lubie Treya dowiaduje si?, ?e ma raka piersi. Rozpoczyna si? zmaganie z chorob? opisane krok po kroku...droga przez ból i cierpienie, przez bunt i gniew ku duchowej wolno?ci i wyzwoleniu.
Watro?ciowa lektura, która mówi, co w ?yciu jest wa?ne, porusza najg??bsze obszary naszego 'ja", budzi mi?o?c, ka?e si? zatrzymac, otworzyc oczy, cieszyc chwil?...i wbrew smutnemu zako?czeniu - budzi nadziej? i rado?c...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andzia3731
10.07.2009, 21:21
#48


du?a praktyka na forum
****

Zarejestrowana
236
22-07 08
Radom
792
Numer GG: 8862317Mo?esz przeczyta?: (IMG:http://img40.imageshack.us/img40/2483/bbbbbbbbbbbr.jpg)

Poradnik dla pacjentów onkologicznych ii alergicznych jest do nabycia w centrach onkologicznych w Warszawie, Poznaniu oraz w ksi?garniach Matras w ca?ej Polsce. Ksi??k? mo?na te? uzyska? w Ksi?garni Wysy?kowej WAM w Krakowie ul. Kopernika 26 tel. 012 629 32 60

Proponujemy Ci poradnik „Mo?esz Wygra? z Rakiem i Alergi?” dla pacjentów alergicznych i onkologicznych, który jest poszerzeniem poprzedniego wydania „ Mo?esz Wygra? z Rakiem”.
Poprzedni poradnik by? oparty na korzystnych efektach zdrowotnych oko?o 7000 pacjentów onkologicznych przeszkolonych na turnusach edukacyjnych w Sanatorium Gocza?kowice Zdrój i Sanatoriach Ustronia ko?o Cieszyna - by? programem zatwierdzonym przez Polsk? Uni? Onkologii w Warszawie.Aktualny poradnik dla pacjentów alergicznych i dla pacjentów onkologicznych mog?cych sta? si? pacjentami alergicznymi, zawiera te? mi?dzy innymi zalecenia Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie dzia?a? przeciwalergicznych.

Poradnik pomaga nie tylko zapobiega? wznowie procesu nowotworowego, ale tak?e rozwojowi alergii u pacjentów onkologicznych.

Pomaga te? alergikom wstrzyma? tzw. „ marsz alergiczny” - zmniejszaj?c nie tylko objawy alergii, ale te? nie dopuszczaj?c do rozwoju chorób autoimmunologicznych takich, jak reumatologiczne zapalenie stawów, czy stany zapalne narz?dów wewn?trznych, zwi?kszaj?ce zagro?enie chorob? nowotworow?.

W rozdziale pierwszym poznasz rol? psychicznych prze?y? i sposoby radzenia sobie z nimi, tak w chorobie nowotworowej, jak i alergii.
Naturalny l?k, jaki odczuwamy w nowej sytuacji, mo?e mobilizowa? do radzenia sobie z ni? albo przygn?bia? i odbiera? nadzieje – wp?dzaj?c nas w chorob?.

Uczymy jak post?powa? z nadmiernym stresem i jak go roz?adowywa?. Pokazujemy, jak stan psychiczny mo?e by? lekarstwem, które pomo?e pokona? chorob?.W drugim rozdziale przedstawimy jak alergia mo?e doprowadzi? do nowotworów.

Pokazujemy zasady dzia?ania uk?adu odporno?ciowego, wyja?niamy co to jest alergia, jak j? zdiagnozowa? i jak wstrzyma? „marsz alergiczny”.
Nauczymy jak pomóc sobie w py?kowicy, astmie czy reumatologicznym zapaleniu stawów. Nie przera?aj si?, ?e nie mo?na szybko doj?? do pe?nego zdrowia. Poniewa? alergia g?ównie wynika z zatrucia wody, powietrza i po?ywienia, powiniene? równolegle z diet? niealergizuj?c? usuwa? nagromadzone toksyny z organizmu - a to trwa kilka tygodni czy miesi?cy. D?ugo?? okresu wychodzenia z choroby b?dzie zale?a?a od Ciebie, od twojego zaanga?owania i ch?ci bycia zdrowym.

Po drodze prze?yjesz „prze?om uzdrawiaj?cy” – nie zniech?? si?, jest on nieodzownym warunkiem powrotu do zdrowia.

Poka?emy Ci sposoby – reszta nale?y do Ciebie.

W trzecim rozdziale poka?emy jak w chorobie nowotworowej nie dopu?ci? do wznowy procesu nowotworowego, a jak ju? jest, to jak sobie pomóc ?ywieniem i zio?ami. Im szybciej po leczeniu szpitalnym chora osoba zmieni system ?ywienia i styl ?ycia, tym ?atwiej uzyska powrót do zdrowia. Setki naszych pacjentów powróci?o po chorobie do pracy i ulubionych form ruchu fizycznego.

Nasza dieta i zio?a pomog? równie? w mia?d?ycy, cukrzycy, czy w innych chorobach metabolicznych, które cz?sto wspó?istniej? z chorob? onkologiczn?.

Rodzinie chorej osoby, która jest w tzw. „grupie ryzyka”, przedstawiamy nowy model od?ywiania i styl ?ycia zabezpieczaj?cy przed tymi chorobami.

Nie zostawimy nikogo bez pomocy. Zapraszamy na szkolenie do naszego O?rodka, a potem na indywidualne konsultacje ?ywieniowe.

W czwartym rozdziale obja?niamy jak wprowadza? stopniowo ruch fizyczny; jakie jest znaczenie dotlenienia organizmu; jak dobra? formy i zakres ruchowych zaj?? do w?asnej kondycji.

Nigdy nie rezygnuj z mo?liwo?ci ruchu fizycznego – to nieodzowny czynnik zdrowia w profilaktyce przeciwnowotworowej, ograniczaj?cy tak?e rozwój guzów w organizmie.

W pi?tym rozdziale mamy nadziej? , ?e przekonamy Ci?, aby? chodzi? spa? miedzy 21.00 a 22.00 - wydzieli si? wtedy melatonina w szyszynce – maj?ca silne dzia?anie przeciwnowotworowe. Mo?e Ci? przekonamy, aby? za to wstawa? wcze?niej.

Na ko?cu poradnika s? opinie lekarzy o naszej dzia?alno?ci. Mo?e one Ci? przekonaj? o tym, ?e warto zmieni? co? w ?yciu , aby by? zdrowym.
Jakby? po przeczytaniu publikacji mia? jeszcze jakie? pytania, to zajrzyj do „Odpowiedzi na najcz?stsze pytania pacjentów na turnusach edukacyjnych” - umieszczone na ko?cu poradnika – mo?e co? Ci jeszcze wyja?ni?.

Co z tymi wiadomo?ciami zrobisz - to ju? zale?y od Ciebie – je?li pobudzimy w Tobie nadziej?, wówczas pokonasz wszelkie trudno?ci i wygrasz z chorob?.

Powodzenia.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
10.07.2009, 22:21
#49


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(Al_la @ 14.10.2008, 16:59) *
(IMG:http://www.medbook.com.pl/books/3040.jpg)

"Mo?esz wygra? z rakiem"

Janusz Pi?, Andrzej Wojcieszek, Barbara Pi?, Arkadiusz Lorenc


Andzia
ksi??ka o której piszesz to jest rozszerzone wydanie powy?szej (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
11.08.2009, 12:27
#50


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49Kela poleca?a wy?ej Kena Wilbera - dzi?ki wielkie Kelu //big buziak

kupi?am, s?dz?c po opisie, ?e to historia walki z rakiem spisana przez m??a chorej kobiety ... i tak te? jest, bo to opis niesamowitego zwi?zku dwojga kochaj?cych si? ludzi, którzy mimo wielkiej mi?o?ci nie ustrzegli si? b??dów...

ale okaza?o si? te?, ?e autor - Ken Wilber - to wielki filozof i my?liciel, autor wielu ksi??ek z dziedziny psychologii transpersonalnej, które publikowa? ju? zanim pozna? i pokocha? Trey?...
najpierw by?o mi g?upio, ?e nie mia?am poj?cia o istnieniu tak ciekawej osoby, ale szybko wci?gn??a mnie lektura

choroba nie jest g?ównym bohaterem tej grubej ksi??ki, Ken Wilber du?o pisze o wielkich tradycjach duchowych, przybli?a, obja?nia i komentuje chrze?cija?stwo, buddyzm, hinduizm, a potem te? swój w?asny system filozoficzny - ja czu?am si? momentami tak, jakby kto? otwiera? mi oczy, cho? nieskromnie dodam, ?e nie uwa?am si? za ?lepca //oczko
wiele dowiedzia?am si? z tej ksi??ki, tak?e o sobie //u?miech
Wilber bardzo interesuj?co pisze o istocie medytacji, o psychoterapii i duchowo?ci - wi??e je z umiej?tno?ciami uzdrawiania

cz?sto czytaj?c my?la?am Doris o Tobie i serdecznie polecam Ci lektur?!!!

potem wklepa?am sobie w google nazwisko autora, zobaczy?am na fotkach ?wietnie zbudowanego faceta i bym si? by?a zakocha?a nawet, bo mam ?atwo?? do durzenia si? w wybitnych umys?ach, a tu na dodatek w gratisie super cia?o //oczko ... alem ju? za bardzo posuni?ta jest ... hehe...

polecam wi?c nie tylko lektur? "?miertelnych, nie?miertelnych" ale tak?e stron internetowych o autorze, gdzie? by? nawet filmik z jego wyk?adem ...


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
11.08.2009, 14:32
#51


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Mag, ja ju? od dawna jestem zakochana w Kenie Wilberze.
Mam niemal wszystkie jego ksi??ki.
"?miertelnych nie?miertelnych" czyta?am chyba z dziesi?? lat temu, gdy nie mia?am poj?cia, ?e mo?e mi si? podobna rzecz przytrafi?. Jego ksi??ki nie s? ?atwe, trzeba mie? na nie czas. Podczyta?am ka?d? z nich, ale na kontemplacj? i satori musz? poczeka?, gdy je zg??bi?...


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
11.08.2009, 16:12
#52


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131No to przy??czam si? do mi?o?ciczek Wilbera (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Cho? czasami inteligencji mi nie starcza, by jego my?l zrozumie? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Spektrum ?wiadomo?ci i Psychologia integralna (innych nie odwa?y?am si? kupi?, poza Nie?miertelnymi, oczywi?cie) stanowi? dla mnie wyzwanie... Le?? sobie na wierzchu i czekaj? na moje rzadkie stany podwy?szonej gotowo?ci do cie?kiej pracy intelektualnej ...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
11.08.2009, 19:22
#53


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49hm... Ellu...
nie wiem jak to napisa?, ale podczas lektury "?miertelnych, nie?miertelnych" i rozpaczliwych my?li pt."matko, a ja do tej pory nic o nim nie wiedzia?am"
mia?am jakie? pod?wiadome przeczucia, ?e jeste? jedyn? ze znanych mi osób, które faceta znaj? od lat ...
nie myli?am si? //oczko

agawa wspomina dwa tytu?y, a ja podczas czytania tego co sam Wilber pisze o swoich ksi??kach, zapisa?am sobie na marginesie tytu? "Jeden smak"- jako co? co powinnam przeczyta? w pierwszej kolejno?ci ...
Ellu, co o tym s?dzisz? polecisz jak?? kolejno?? zainteresowanej ignorantce?

nie chodzi mi o zg??bienie satori i dost?pienie wtajemniczenia, do tego zapewne daleka droga, ale chcia?abym zrobi? kolejny kroczek ...


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
12.08.2009, 9:19
#54


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022Tak, Mag, my?l?, ?e to dobry wybór.
Ja zaczyna?am od "Niepodzielonych", ale tylko dlatego, ?e wcze?niej zosta?a i napisana, i wydana w Polsce.
"Jeden smak" dopiero podczyta?am, ale widz?, ?e b?dzie bardziej przyst?pny i pozwoli si? rozsmakowa? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

A przeczucie po raz kolejny Ci? nie zawiod?o (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
3.09.2009, 9:12
#55


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131Przeczyta?am '?miertelnych nie?miertelnych' dwa lata temu - wtedy by?am 'przed'.
Od kilku dni czytam znowu. Poch?aniam i delektuj? si?...
Dzi? tkn??a mnie nowa my?l: zwró?cie uwag? - autorem jest Ken, tak? Ale czy na pewno? Treya opisuje swoje do?wiadczenia, emocje, rozpacze i dochodzenie do rozumienia. Opisuje swoje zmagania z nadaniem kobiecego znaczenia. Ken napisa? wst?p, doda? odno?niki, wpi?? wyja?nienia, doda? fragmenty swoich prac...
Czy to wystarczy, aby figurowa? na ok?adce jako autor? Jedyny autor?
Czepiam si?... ale jako? mnie to dotkn??o... prawie osobi?cie...
***
Nie zmienia to faktu, ?e to na prawd? ksi??ka wyj?tkowa. I obowi?zkowa (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mag_dag
3.09.2009, 9:53
#56


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
5,371
6-11 07
Sosnowiec
49agawo, Ken dok?adnie t?umaczy dlaczego figuruje jako jedyny autor ksi??ki, na pewno doczytasz niebawem, nie pami?tam w którym to miejscu //u?miech

co do obowi?zkowo?ci - zgadzam si?


--------------------
Gdyby mi co? przysz?o do g?owy, niech zaczeka. (Dominik Opolski)
akcja dla Alicji zako?czona sukcesem!!! - kliknij tutaj !


---><---
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agawa
3.09.2009, 10:27
#57


Guru na forum


Wspiera forum
3,842
15-10 08
Warszawa
1,131B?d? szuka?a. Lepiej, aby mia? dobre argumenty (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
***
Zazstanawiam si? po raz kolejny: czytam t? sam? ksi??k?... ale jak inne tre?ci w niej znajduj?... (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
***
Dzi? jest 14 wrze?nia... troch? my?la?am po zako?czeniu lektury... (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Gdy czyta?am "?miertelnych nie?miertelnych" 2 lata temu - pomin??am ostatni rozdzia?. Ciekawe, czy to by? przypadek? Bo przecie? nic nie zdarza si? bez przyczyny...
W tym?e, ostatnim rozdziale Ken t?umaczy, dlaczego nie umie?ci? ?ony jako wspó?autorki. Niestety, nie jestem zachwycona. Niby rozumiem argumenty, ale nie zgadzam si? z nimi.
Autork? ksi??ki jest dla mnie Treya. To ona spowodawa?a, ?e wiem, ?e mog? przesta? si? ba?. To jej s?owa sprawi?y, ?e próbuj? odnale?? swój cel ?ycia, pasj?. To ona przesz?a t? drog? przede mn? i pokaza?a drogowskazy.
Podziwiam odwag? Kena, jego wybór, jego drog?, jego trwanie, si??.
Ale nie mog? zrozumie? pomini?cia imienia Trey'i na ok?adce.
***
Nie pisz? tego, aby dyskusj? zaczyna?. Chc? si? tylko podzieli? smutkiem... Smutkiem bycia pomini?t?...


--------------------
.....wszystko mija....nawet najd?u?sza ?mija....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al_la
31.10.2009, 22:25
#58


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233CYTAT(Al_la @ 14.10.2008, 14:59) *
(IMG:http://www.medbook.com.pl/books/3040.jpg)

"Mo?esz wygra? z rakiem"Wyk?ad autora powy?szej ksi??ki Janusza Pi?. Wspomina te? o kurkumie.
Niestety, w po?owie film mi si? zatrzymuje. Mo?e to wina tylko mojego komputera...

http://www.tv-trwam.pl/index.php?section=porady1


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ella
31.10.2009, 23:00
#59


Guru na forum


Wspiera forum
1,842
7-11 07
Lubuskie
85
Numer GG: 4100022W?a?nie obejrza?am. Ca?y!
Wydaje si? sensowne.
Szkoda, ?e tak daleko ode mnie jest ten o?rodek, mo?e nawet bym i zajrza?a...
Dzi?ki za linka, Alu (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)


--------------------
Jeste?my sprawcami czynów, które spe?niamy, a nie narz?dziami ró?nych si?.
(Leszek Ko?akowski)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
j2003
1.11.2009, 22:11
#60


Guru na forum


Wspiera forum
721
6-11 07
?yrardów
58Kurkum? ju? stosuje, sok z pokrzywy jestem w stanie wypi? itp, ale ten sen. O 21-wszej ju? spa?? Jak?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Ksi??ka · »
 

4 V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 28.10.2020 - 15:24