Forum Amazonki Net _ Przedstaw si? _ Mateuszek i Wiktor potrzebuj? pomocy

: Eva 15.11.2009, 12:45

Kochani prosz? Was dzisiaj o pomoc dla dzieci mojej kole?anki...pozna?y?my si? jaki? czas temu na turnusie rehabilitacyjnym i cho? widujemy si? rzadko to utrzymujemy kontakt telefoniczny dlatego r?cz? Wam, ?e nie jest to ?adne naci?ganie ale szczera prawda.
Jak wspomnia?am znamy si? dzi?ki naszym synom...Kuba i Wiktor usprawniani s? prywatnym o?rodku Neuron.
Wiktorek urodzi? si? jako wcze?niak, niedotlenienie oko?oporodowe spowodowa?o mózgowe pora?enie dzieci?ce i zaburzenia metaboliczne. Jest pó? roku starszy od Kuby i w tym roku sko?czy? siedem lat. Wiku? chodzi od niedawna ale nadal wymaga intensywnej rehabilitacji, nie mówi na szcz??cie nauczy? si? porozumiewania bez s?ów z rodzin?.
W tym tygodniu okaza?o si?, ?e jego czteroletni brat ma z?o?liwego guza w ko?ci ramieniowej...Mateuszek mia? zrobion? tomografi?, rezonans i scyntygrafi? ko?ci, wczoraj pobrano wycinek ale lekarze ju? teraz twierdz?, ?e jest to nowotwór z?o?liwy i najprawdopodobniej po wyci?ciu zmiany potrzebna b?dzie chemioterapia . Poniewa? nie ma przerzutów i nacieku na okoliczne tkanki szanse na wyleczenie s? bardzo du?e.
Nie musz? Wam mówi? co prze?ywaj? ich rodzice...na zmian? opiekuj? si? ch?opcami i kr??? pomi?dzy domem a szpitalem w Krakowie - Prokocimiu.
Wiktor ma ju? konto w fundacji w najbli?szym czasie i Mateusz zostanie podopiecznym Fundacji Dzieciom Zd??y? z Pomoc? bo sytuacja materialna rodziny jest trudna, pracuje tylko ojciec. Niestety na subkoncie Wiktora po op?aceniu ostatniego turnusu (4000 z?) zosta?o bardzo ma?o pieni?dzy dlatego bardzo Was prosz? pomó?my im, liczy si? ka?da z?otówka i ju? teraz dzi?kuj? w imieniu rodziców.

Wp?aty mo?na kierowa? na konto

Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?" ul. ?omia?ska 5 01-685 Warszawa
nr konta:
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytu?em: darowizna na leczenie i rehabilitacj? Rzepka Wiktor nr 3433

Mam nadziej?, ?e wkrótce subkonto b?dzie wspólne dla obydwu ch?opców. Niestety nie mam zdj?cia Wiktora.

Mateuszek


Mateusz i mój Kuba w sierpniu tego roku


: Al_la 15.11.2009, 15:41

Bo?e...tyle nieszcz??cia....
Takim rodzinom trzeba pomaga?...

: Jolar 28.11.2009, 19:00

Bardzo mi smutno i ci??ko na duszy,?e takie maluszki musz? ju? tak cierpie?....postaram si? cho? odrobin? pomóc w tym nieszcz??ciu... trzymam mocno kciuki za ich powrót do ca?kowitego zdrowia, a rodzicom ?ycz? wiele si? i wytrwa?o?ci....

: Eva 28.11.2009, 19:20

Bardzo dzi?kuj? w imieniu rodziców. Mateuszek jest ju? po pierwszej chemii, dosta? Doxorubicin Ebewe i na dwa tygodnie pojecha? do domu. Jest ju? podopiecznym fundacji wi?c wp?aty mo?na tytu?owa? dla Wiktora i Mateusza Rzepka.

: Al_la 4.12.2009, 15:43

Dzi? nareszcie si? zmobilizowa?am pop?aci? wszystkie rachunki, bo niektórych uciek? termin rolleyes.gif
Wp?aci?am te? dla ch?opców.
Bardzo wspó?czuj? ich rodzicom i im samym....

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)