IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Przerzuty nowotworowe do ko?ci i ból
V
Mamotsa
19.12.2009, 19:20
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2Przerzuty nowotworowe do ko?ci i ból
To dobrze, ?e przerzut nowotworowy do ko?ci boli! Pod ?adnym pozorem nie nale?y zlekcewa?y? tego ostrzegawczego sygna?u i da? si? zwie?? obietnicy uleczenia przy pomocy ?rodków przeciwbólowych. Szczegolnie na ten sygna? powinny by? uwra?liwione kobiety które przesz?y terapi? raka piersi. Czuj?c przewlek?y ból kr?gos?upa, stawów biodrowych, czy ramieniowych powinny one mo?liwie szybko zg?osi? si? do prowadz?cego ich onkologa.

Boli, wi?c zagra?a...
Paradoksalnie - najwa?niejszym atutem w walce z przerzutami nowotworowymi jest silny ból zaatakowanej rakiem ko?ci. Ten sygna? oznacza, ?e w ko?ciach zaczyna si? dzia? co? z?ego. Ka?d? osob? zagro?on? przerzutami do ko?ci zaniepokoi? powinien ból kr?gos?upa, korzonków nerwowych; stawów biodrowych, ramieniowych, itp. I nie powinna si? ona uspakaja? si? w my?lach, ?e to tylko zwyk?y ból reumatyczny.
Nowotworowy proces niszczenia tkanki ko?ci - osteoliza nowotworowa
Osteoliza to szybko postepuj?cy proces niszczenia tkanki ko?ci b?d?cy skutkiem przerzutów nowotworowych do uk?adu kostnego. Polega na nasilonym niszczeniu ko?ci przez w?asne komórki ko?ciogubne zwane osteoklastami. W organizmie funkcjonuj?cym prawid?owo proces tworzenia i niszczenia ko?ci jest zrównowa?ony. W osteolizie dochodzi do jego zachwiania na rzecz niszczenia. Komórki nowotworowe znajduj? wewn?trz ko?ci znajduj? warunki dogodne dla rozwoju. Znajduj?cy si? tutaj szpik wytwarza substancje pobudzaj?ce rozwój komórek krwi. Nowotwór potrafi bezwzgl?dnie wykorzysta? to ?ród?o zasilania do przy?pieszenia wzrostu w?asnych komórek.

Przerzuty nowotworowe do ko?ci umiejscawiaj? si? najcz??ciej w kr?gos?upie, ?ebrach, miednicy oraz w ko?ciach udowych i ramieniowych.
W tych miejscach doskonale imituj? dyskopati?, reumatoidalne zapalenia stawów, zapalenie korzonków nerwowych, itp. Lepiej jest wi?c podj?? fa?szywy alarm, ni? zlekcewa?y? niepokoj?cy sygna? bólowy. Niestety cz?sto zdarza si?, ?e kobiety po operacyjnym leczeniu raka piersi, z zastosowaniem chemioterapii, czy radioterapii - wskutek tragicznie b??dnej diagnozy w?asnej lub lekarza - mog? by? przez wiele miesi?cy leczone na zapalenie stawów czy dyskopati?. Chory traci wówczas bezcenny czas, niezb?dny na w?a?ciw? terapi? ratuj?c? ?ycie.
Rodzaje raka zagra?aj?ce przerzutami do ko?ci
Komórki nowotworowe po przedostaniu si? do krwioobiegu i uk?adu ch?onnego mog? osiedli? si? w p?ucach, jak te? w bardziej odleg?ych narz?dach, np. w w?trobie, trzustce, czy ko?ciach. W przypadku raka sutka, szpiczniaka mnogiego, raka tarczycy, jak te? w pewnym stopniu raka p?uc - ko?ci s? najcz?stszym miejscem przerzutu nowotworowego.
Onkologiczny niepokój pacjenta ocenia onkolog
Onkolog postawi w?a?ciw? diagnoz? dzi?ki radiologicznemu badaniu ko?ci. Badanie to wykorzystuje ró?nic? w poch?anianiu promieni rentgena pomi?dzy zdrow? ko?ci?, a zaatakowan? przez nowotwór. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e w klasycznym badaniu radiologicznym widoczne s? tylko zmiany do?? wyra?nie zaawansowane, tj, o ?rednicy wi?kszej ni? 1 cm i co najmniej 40%. ubytku masy kostnej w ognisku rakowym. Tego typu ogniska rakowe widoczne s? na kliszy rentgenowskiej, jako plamkowate ubytki przypominaj?ce radiologom obraz “wyjedzenia przez mole”.
Wczesne wykrywanie przerzutów nowotworowych do ko?ci
Badaniem pozwalaj?cym na wcze?niejsze wykrycie ognisk ubytku kostnego, jest badanie scyntygraficzne, które obejmuje ca?y ko?ciec. Wskazuje ono na miejsca intensywnych zmian w ko?ciach, jednak nie daje pewno?ci, ?e s? to zmiany rakowe, a nie np. silna osteoporoza. Tak? pewno?? daj? badania przy pomocy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Leczenie przerzutów nowotworowych do ko?ci
Do najwa?niejszych metod hamowania osteolizy i przerzutów nowotworowych do ko?ci nale??:
- radioterapia,
- hormonoterapia
- leczenie farmakologiczne za pomoc? nowoczesnych leków z grupy bisfosfonianów, glikokortykosteroidów
- niekiedy stosuje si? chirurgiczne resekcje pojedynczych przerzutów
- w przypadku zmian patologicznych w kr?gos?upie zagra?aj?cych z?amaniami zaleca si? niekiedy stosowanie gorsetów stanowi?cych zewn?trzne wsparcie dla nadw?tlonego szkieletu.
Radioterapia zwalcza ból wywo?any skutkami osteolizy
Podstaw? dotychczasowych terapii przeciwbó?owych jest napromieniowanie przy pomocy radioterapii ognisk nowotworowych w ko?ciach. U 80% chorych przynosi to szybk? ulg? w bólu. U cz??ci chorych poprawa ta ma charakter sta?y. Je?li przerzuty s? liczne stosuje si? do?ylny wlew izotopu promieniotwórczego, który wraz z kr??eniem dociera do ognisk rakowych w ca?ym ciele. Radioterapia nie jest bolesna, przynosi wyra?n? popraw?.
Hormonoterapia zapobiega przerzutom nowotworów hormonozale?nych
W hamowaniu przerzutów hormonozale?nych nowotworów z?o?liwych- piersi i prostaty stosuje si? tak?e terapi? hormonaln?. Kuracja hormonalna zapobiegaj?ca przerzutom raka piersi do ko?ci polega podobnie, jak w profilaktyce raka piersi na obni?aniu poziomu ?e?skich hormonów. Ponadto stosuje si? stosuje si? kalcytonin?, która sprzyja uwapnieniu os?abionych ostoliz? ko?ci.
Farmakoterapia bifosfonianami
Z uwagi na zagro?enie z?amaniami, jak i na ogólnoustrojowe, szkodliwe dzia?anie ucieczki wapnia z ko?ci (hiperkalcemii), stosuje si? leki wi???ce wap? - bifosfoniany. Najwi?ksz? nadziej? pok?ada si? ostatnio w bisfosfonianach - syntetycznych zwi?zkach bardzo pomocnych w leczeniu przerzutów nowotworowych do ko?ci. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie szereg tego typu leków na bazie takich substancji leczniczych jak klodronian i pamidronian. Bisfosfoniany stosuje si? przede wszystkim u osób chorych na raka piersi powik?anego przerzutami do ko?ci, chocia? pozytywne efekty lecznicze stwierdzono równie? u chorych na raka prostaty i szpiczniaka mnogiego. Zastosowanie w takich przypadkach bisfosfonianow pozwala ograniczy? dalsze przerzuty oraz zahamowa? rozwój ju? istniej?cych ognisk rakowych.
Bifosfoniany dzia?aj? wielostronnie i efektywnie leczniczo
Po pierwsze wbudowuj? si? w mineraln? macierz ko?ci i wzmacniaj? struktur? konstrukcyjn? ko?ci. To wzmocnienie chroni ko?? przed destrukcj?, jak? stale dokonuj? komórki ko?ciogubne (w przeciwie?stwie do sta?ej odbudowy ko?ci przez komórki ko?ciotwórcze).Jest to wa?ne, bowiem ognisko rakowe pot?guje dzia?anie komórek ko?ciogubnych. Po drugie ograniczaj? rozwój liczebny i zdolno?? przemieszczania si? komórek ko?ciogubnych do odpowiedniego miejsca ko?ci, co utrudnia im efektywne dzia?anie. Pozwala to skutecznie ograniczy? aktywno?? komórek ko?ciogubnych odpowiedzialnych za szybkie niszczenie tkanki kostnej i zwi?zany z tym ból i z?amania ko?ci.
Szczególnie korzystne jest zastosowanie bisfosfonianów we wczesnym stadium przerzutów do ko?ci i to w sposób d?ugotrwa?y.
Przewlek?e stosowanie bifosfonianów ogranicza znacznie ryzyko wyst?pienia kolejnych przerzutów. W badaniach przeprowadzonych w szpitalu uniwersyteckim w Haidelbergu ustalono, ?e klodronian podawany 2 lata pacjentkom chorym na raka sutka, z wykryt? u nich obecno?ci? komórek nowotworowych w szpiku ko?ci - znacznie zmniejszy? liczb? nowych przerzutów do ko?ci. Co interesuj?ce zaobserwowano te? zmniejszenie si? przerzutów, nie tylko do ko?ci, ale i do narz?dów trzewnych (p?uc, watroby, itp). Wi?kszo?? nowotworów ma bowiem zdolno?? uwalniania swoich komórek i przemieszczania ich do ko?ci i innych narz?dów.
Profilaktyka bifosfonianowa przerzutów do ko?ci?
Czy z bisfosfonianami mo?na wi?za? wi?ksze nadzieje na bezpieczn? profilaktyk? zabezpieczaj?c? przed wieloma nowotworowymi przerzutami? Z pewno?ci? tak. Ju? wiadomo, ?e u?ycie bifosfonianów na czas pozwala zachowa? znacznie d?u?ej sprawno?? fizyczn? i trwale pozby? si? dotkliwego bólu, niekiedy bez konieczno?ci dodatkowego stosowania ?rodków przeciwbólowych. Pomagaj? wi?c w zachowaniu niezb?dnego minimum komfortu ?ycia u chorych.

oprac. Edward Ozga Michalski
konsultacja - dr n. med. Ewa Krz?cio--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
19.12.2009, 19:20
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
19.12.2009, 21:33
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://www.amazonki.net/forum/index.php?showtopic=8106 (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 15:45