IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Rak piersi - masz szans? z nim wygra?
V
Mamotsa
28.06.2007, 19:21
#1


Guru na forum


Wspiera forum
1,098
25-06 07
Niebieskie Migdaly
2Rak piersi - masz szans? z nim wygra?

Pojawia si? w najmniej oczekiwanym momencie i wywraca ?ycie do góry nogami. Wywo?uje przera?enie i sprawia, ?e rodzi si? mnóstwo pyta?, cz?sto bez odpowiedzi. Diagnoza brzmi jak wyrok – okrutny i bezwzgl?dny. I cho? lekarze przekonuj?, ?e wcze?nie wykryty, jest wyleczalny, strach nie mija. Rak nie wybiera, atakuje nie bacz?c na pi?kno, bogactwo czy pozycj? spo?eczn?. Mo?e dotyczy? ka?dej z nas…

Rak piersi jest najcz??ciej wyst?puj?cym nowotworem z?o?liwym u kobiet. Na ogó? dotyka kobiety po menopauzie, ryzyko zachorowa? wzrasta po 50. roku ?ycia. Szacuje si?, ?e co roku nowotwór ten wykrywa si? u ponad 10 tys. Polek, prawie po?owa z nich umiera. To o wiele wi?cej ni? w USA czy innych krajach Europy Zachodniej. Dlaczego tak si? dzieje? Wydaje si?, ?e odpowied? jest jedna – u wi?kszo?ci kobiet rak wykrywany jest zbyt pó?no.

Cho? wydawa?oby si?, ?e rak piersi przesta? by? tematem tabu i dzisiaj wiele si? o nim mówi, wci?? pozostaje on chorob? wstydliw? i trudn? dla pacjentki. W wyniku choroby wiele kobiet traci pier? – symbol kobieco?ci i macierzy?stwa. Jednak nie ka?dy guz jest rakiem, a diagnoza nowotworu wcale nie musi oznacza? amputacji piersi. Wspó?czesne metody diagnostyczne po??czone z systematycznie przeprowadzanymi badaniami, a nast?pnie w?a?ciwym post?powaniem terapeutycznym, daj? du?? szans? na wyleczenie. Wa?na jest tak?e ogólna wiedza na temat choroby – poznanie przyczyn i nast?pstw zwi?ksza szanse zarówno na jej unikni?cie, jak i wyleczenie, a znajomo?? czynników ryzyka mo?e pomóc w zmianie stylu ?ycia, tak aby zredukowa? mo?liwo?? zachorowania.

Mimo, ?e pierwsze doniesienia na temat raka piersi pochodz? jeszcze z czasów staro?ytnych, do tej pory nie wiadomo, co go powoduje.
– Co jest bezpo?redni? przyczyn? nie wiemy. Wiemy natomiast co predysponuje do zachorowania na raka piersi. Przede wszystkim najwa?niejsza rzecz to genetyka – mówi dr Jolanta Kleszczewska z Poradni Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej i Chorób Okresu Przekwitania. – Je?li w rodzinie chorowa?a matka, babka, w mniejszym stopniu ciotka, na raka piersi, to dana osoba jest zagro?ona w wi?kszym stopniu ni? osoby, u których rak piersi w rodzinie nie wyst?powa?. Nale?y doda?, ?e kiedy rak u matki czy babki pojawi? si? przed okresem menopauzy ryzyko ro?nie – dodaje. Badania naukowe umo?liwi?y zidentyfikowanie dwóch genów: BRCA1 i BRCA2, których mutacje mog? predysponowa? do zachorowania m.in. na raka piersi.

Spo?ród innych czynników ryzyka wymienia si? m.in.

- wczesne wyst?pienie pierwszej miesi?czki (ok. 12 roku ?ycia),
- pó?ne macierzy?stwo (pierwsza ci??a po 35 roku ?ycia),
- bezdzietno??
- czy te? pó?ny okres menopauzy.

Warto doda?, ?e o ile bezdzietno?? czy pó?ne macierzy?stwo mog? by? czynnikami zwi?kszaj?cymi ryzyko zachorowania, o tyle karmienie piersi? jest jedn? z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony przed tym nowotworem. – Naukowcy na Zachodzie doszli do wniosku, ?e je?li kobieta, w rodzinie której wyst?powa? rak, karmi przez rok, to ryzyko choroby maleje nawet do po?owy – mówi dr Jolanta Kleszczewska. Istotnym czynnikiem maj?cym wp?yw na rozwój choroby jest tak?e prawid?owy sposób od?ywiania. Zauwa?a si? bowiem, ?e kobiety oty?e cz??ciej zapadaj? na raka piersi, poniewa? w tkance t?uszczowej powstaj? niekorzystne estrony, co prowadzi do nadmiernej ekspozycji na te hormony. Wp?yw na zagro?enie chorob? ma równie? poziom hormonów kobiecych. Zaobserwowano, ?e kobiety dotkni?te rakiem wydzielaj? ich wi?cej. Nie bez wp?ywu pozostaje tak?e d?ugotrwa?e stosowanie ?rodków antykoncepcyjnych.

Profilaktyka

Cho? tak wiele mówi si? dzi? o profilaktyce raka piersi i wskazuje wczesne wykrycie jako podstawowy czynnik umo?liwiaj?cy wyleczenie, wci?? wiele kobiet nie zg?asza si? na badania. Uwa?a si?, ?e problem wzrostu zachorowalno?ci na ten nowotwór dotyczy kobiet ju? od 30. roku ?ycia. Rak rozwija si? d?ugo, w por? wykryty daje ogromn? szans? wyleczenia. Dlatego tak wa?ne jest u?wiadamianie konieczno?ci wykonywania bada? diagnostycznych. Pierwszym z nich, najbardziej podstawowym, jest samobadanie, które ka?da kobieta mo?e wykona? sama w domu. Polega ono na ogl?daniu piersi i ich badaniu dotykowym, dzi?ki czemu mo?na wyczu? niepokoj?ce zmiany gruczo?u. Zaleca si?, by samobadanie kobiety wykonywa?y regularnie co miesi?c, pocz?wszy ju? od 20. roku ?ycia. Istotn? rol? w rozpoznaniu raka gruczo?u piersiowego m?odych kobiet pe?ni ultrasonograficzne badanie piersi (USG), które przeprowadza si? u kobiet przed 40. rokiem ?ycia. Jest to badanie nieinwazyjne i bezpieczne, pozwala na wykrycie i rozpoznanie zmian bez konieczno?ci zbyt cz?stego napromieniania promieniami X. Najpowszechniejsz? metod? badania piersi jest mammografia, która polega na prze?wietlaniu piersi promieniami Roentgena. W jej wyniku mo?na wykry? wszelkie nieprawid?owo?ci w bardzo wczesnym stadium rozwoju, kiedy jeszcze nie s? one wyczuwalne przez kobiet? lub lekarza. Zaleca si? by kobiety miedzy 40. a 50. rokiem ?ycia wykonywa?y to badanie raz na dwa lata, a po 50. – co roku.

Leczenie

Rozpoznanie raka piersi jest dla kobiety niezwykle silnym prze?yciem, któremu cz?sto towarzysz? silny stres i przera?enie. Jednak nie wolno si? poddawa?! Nale?y jak najszybciej podj?? leczenie, gdy? tylko w?a?ciwe post?powanie daje szans? na pokonanie choroby. Pocz?tkowym jego etapem jest wykrycie niepokoj?cych zmian i postawienie w?a?ciwej diagnozy co do stadium i stopnia z?o?liwo?ci nowotworu. Rozwój nauki przynosi now? wiedz? na temat choroby i nowe metody leczenia. 20 lat temu jedynym w?a?ciwym sposobem post?powania by?o stosowanie radykalnej mastektomii, co wi?za?o si? z ca?kowit? amputacj? piersi. Dzisiaj, o ile to mo?liwe, lekarze coraz cz??ciej staraj? si? zachowa? pier?. Jednocze?nie, wychodz?c naprzeciw potrzebom kobiet, których piersi nie uda?o si? uratowa?, przeprowadzaj? szereg zabiegów chirurgicznych, maj?cych na celu rekonstrukcj? odj?tej piersi. Dost?pne s? tak?e ró?nego rodzaju protezy piersi, które mo?na dobiera? nie tylko pod wzgl?dem rozmiaru, ale tak?e kszta?tu czy koloru. Oczywi?cie ?adna proteza nie zast?pi w?asnej piersi, jednak jej zastosowanie mo?e znacznie poprawi? komfort psychiczny kobiety i jej jako?? ?ycia.

G?ówn? metod? leczenia raka piersi jest operacja. W niektórych przypadkach konieczne jest usuni?cie ca?ej piersi, w innych – mo?liwe jej zachowanie. Jednak na operacji leczenie si? nie ko?czy. Nawet po usuni?ciu zmian nowotworowych istnieje ryzyko, ?e cz??? z nich pozostanie w organizmie i spowoduje nawrót choroby. Dlatego te? stosuje si? terapie uzupe?niaj?ce, takie jak napromienianie okolicy piersi, terapia hormonalna czy chemioterapia z zastosowaniem leków cytostatycznych. Wa?na jest tak?e zarówno fizyczna, jak i psychiczna rehabilitacja kobiety. Z jednej strony ma ona na celu zmniejszenie ogranicze? zaistnia?ych w wyniku operacji i usprawnienia, z drugiej – ograniczenie l?ku i stresów zwi?zanych z prze?yciami i now? sytuacj? oraz umo?liwienie kobiecie powrotu do pe?ni ?ycia.

Jak t?umaczy dr n. med. Jolanta Kleszczewska – kierownik Poradni Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej i Chorób Okresu Przekwitania - Jedyn? metod?, która leczy, jest operacja. Czasami tej operacji z racji zaawansowania nie mo?emy wykona? od razu i trzeba najpierw pacjentk? do niej przygotowa?, jak gdyby zahamowa? proces nowotworowy. Operacja nie musi wi?za? si? z amputacj? piersi, poniewa? w przypadku zmian ma?ych, do 3 cm, mo?na wykonywa? operacje oszcz?dzaj?ce, czyli takie, podczas których wycina si? zmiany nowotworowe z marginesem tkanek zdrowych, usuwa si? w?z?y ch?onne pachowe. I po takiej operacji oszcz?dzaj?cej zostaje pier?, usuwa si? tylko jej fragment.

Rekonstrukcje piersi

Atrakcyjny wygl?d dla wielu kobiet oznacza lepsze samopoczucie i wi?ksz? pewno?? siebie. Odj?cie piersi, uznawanej za symbol kobieco?ci, jest dla pa? szczególnie trudnym prze?yciem. Rozwój wspó?czesnej medycyny i dzia?ania specjalistów staraj? si? sprosta? wci?? nowym wyzwaniom, tak?e w zakresie chirurgii.

Obecnie w Polsce s? dost?pne wszystkie znane na ?wiecie mo?liwo?ci rekonstrukcji piersi. Przeprowadza si? je w wielu o?rodkach, m.in. w Bydgoszczy, Wroc?awiu, Warszawie, Katowicach, Gryficach czy Szczecinie. Operacje rekonstrukcji piersi s? refundowane przez NFZ, jednak?e z powodu ograniczonych ?rodków finansowych - a co za tym idzie - limitów, oczekiwanie na tego rodzaju zabieg mo?e trwa? od 6 miesi?cy nawet do roku. Okres ten jest nieco krótszy w prywatnych klinikach, jednak?e w tego rodzaju o?rodkach operacja rekonstrukcji piersi kosztuje od ok. 4-5 tys. z?otych.

Zastosowanie nowych technik chirurgicznych, w po??czeniu z umiej?tno?ciami specjalistów i dobrymi protezami, daje znakomite rezultaty. Istnieje wiele metod rekonstrukcji piersi – wybór odpowiedniej zale?y m.in. od stanu zdrowia, budowy cia?a czy nawet rozmiaru piersi. Obecnie wiele kobiet po mastektomii coraz ch?tniej poddaje si? takiemu zabiegowi, czemu niew?tpliwie sprzyja szeroki wybór dost?pnych na polskim rynku protez piersi. S? to zarówno protezy rodzimych producentów, np. firm Plastpur, Pofam czy Silica, jak i zagranicznych, w?ród których do najbardziej znanych zaliczaj? si? Amoena, Trulife oraz Mentor.

Koszt jednej protezy firmy np. Amoena waha si? od 250 do ok. 740 z?. Nale?y jednak doda?, ?e protezy piersi s? dofinansowywane przez NFZ, który przyznaje ka?dej pacjentce mo?liwo?? ubiegania si? o zwrot kosztów w wysoko?ci 250 z?, raz na 2 lata.

Jest szereg protez, do których nie trzeba dop?aca? i w tej cenie mo?na swobodnie kupi? tak? protez?. Natomiast, je?eli kto? chce dro?sz? protez? to dop?aca ró?nic? – mówi pani El?bieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum. Dotyczy to zw?aszcza tych kobiet, które z ró?nych wzgl?dów nie zdecydowa?y si? na zabieg rekonstrukcyjny, u których z medycznego punktu widzenia nie mo?e on by? przeprowadzony, a równie? tych, które oczekuj? na operacj?. Mog? one uzupe?nia? odj?t? pier? protezami zewn?trznymi, zró?nicowanymi tak pod wzgl?dem budowy, jak i rozmiaru czy kszta?tu. Refundacj? uzyskuje si? na podstawie recepty wystawionej przez lekarza specjalist?, a nast?pnie po?wiadczonej przez wojewódzki oddzia? NFZ w?a?ciwy dla miejsca zameldowania. Z tak po?wiadczonym zleceniem mo?na dokona? zakupu w dowolnym sklepie na terenie ca?ego kraju. Mimo, ?e na operacj? trzeba czeka?, to pacjentki, które j? przesz?y, twierdz?, ?e warto, gdy? nie tylko poprawi?a si? jako?? ich ?ycia, ale tak?e komfort i samopoczucie.


Gdzie szuka? pomocy

W Polsce istnieje wiele organizacji nios?cych pomoc kobietom po od?ciu piersi. Najbardziej znan? jest ruch Amazonek, którego pocz?tki si?gaj? 1987 roku. Wówczas pod patronatem Zak?adu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka powsta? pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”. Obecnie zrzesza on ok. 15 tys. cz?onki?, które dzia?aj? w 140 klubach i filiach. Celem ruchu jest dostarczenie chorym kobietom tak wa?nego wsparcia, emocjonalnego i praktycznego, u?atwienie podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania mo?liwie najlepszej jako?ci ?ycia. Ruch ten zaanga?owa? si? te? w propagowanie wiedzy na temat choroby i podejmuje wiele istotnych dzia?a? wspieraj?cych profilaktyk? raka piersi.

Wi?cej informacji mo?ne znale?? na stronach:
www.amazonki.net www.amazonki.com.pl


?wi?to Ró?owej Wst??ki

Pa?dziernik jest miesi?cem, w którym wiele uwagi po?wi?ca si? walce z rakiem piersi. Tegoroczna akcja propaguj?ca wiedz? na ten temat mia?a miejsce 14 pa?dziernika 2006, kiedy to równolegle w 8 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Sopocie, Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Olsztynie i Kielcach, odby?y si? imprezy plenerowe towarzysz?ce obchodom ?wi?ta Ró?owej Wst??ki. Do wspólnego ?wi?towania zaproszono ca?e rodziny, dla których przygotowano wiele atrakcji. Kobiety w wieku 20-45 lat mia?y mo?liwo?? wykonania badania USG oraz konsultacji z lekarzami onkologami. By?y prelekcje informacyjno-edukacyjne, konkursy dla dzieci, wyst?py muzyczne i taneczne. Mo?na by?o tak?e naby? produkty z ró?ow? wst??k?, ze sprzeda?y których ca?kowity dochód zosta? przekazany na konto Wielkiej Kampanii ?ycia. Kulminacj? akcji by?o ods?oni?cie rze?by Ró?owej Wst??ki – symbolu walki z rakiem piersi. O tym jak potrzebne s? tego typu wydarzenia ?wiadczy? mog? d?ugie kolejki kobiet chc?cych skorzysta? z mo?liwo?ci zbadania si? i zasi?gni?cia porady specjalistów. Akcj? zorganizowa?y Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum i Wielka Kampania ?ycia Avon Kontra Rak Piersi.


Kiedy? nie by?am tak ?wiadom? osob?, je?li chodzi o raka. Dzi? wiem na ten temat o wiele wi?cej. Od kiedy dowiedzia?am si? o chorobie min??o ju? 11 lat. Kiedy zachorowa?am mia?am zakodowane w umy?le, ?e to jest równoznaczne z wyrokiem. ?e ju? pora szykowa? si? w okre?lonym kierunku. Tak? mia?am wiedz?, ?e rak to wyrok. I natychmiast dostrzeg?am pi?kno ?wiata. Pomy?la?am nawet, ?e szkoda si? z nim ?egna?. To by?o bardzo trudne.
Trafi?am do Amazonek zupe?nie niespodziewanie. Okazuje si?, ?e grupa jest nieprawdopodobnym wyzwolicielem energii. Zachwyci?am si? ide? stowarzyszenia, tym co one robi?, jak robi?. Jestem s?aba, ale okazuje si?, ?e s? osoby ode mnie s?absze, czyli ja mog? da? z siebie wi?cej. I to pobudza. W?a?nie wtedy, kiedy mia?am za?amanie, bo wydawa?o mi si?, ?e do niczego nie jestem zdolna, ?e nic z siebie nie wykrzesz?, to po jakim? czasie wykrzesa?am bardzo du?o. To one by?y motorem moich przemian zewn?trznych i wewn?trznych.El?bieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum


--------------------
tylko dzisiaj jest dzisiaj..carpe diem
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 7.06.2020 - 11:06