IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Opieka paliatywna
V
b.angel
11.03.2009, 22:36
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Opieka paliatywna

.
Opiek? paliatywn? prowadz?:

 • poradnia medycyny paliatywnej
 • hospicja stacjonarne/ oddzia? medycyny paliatywnej
 • hospicja domowe.


Opieka paliatywna jest ca?o?ciow?, wszechstronn? opiek? nad pacjentem choruj?cym na nieuleczalne, post?puj?ce choroby w ko?cowym okresie ?ycia.Opieka paliatywna obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

 • zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwo?ci somatycznych,
 • piel?gnacj?,
 • ?agodzenie cierpie? psychicznych oraz duchowych.


Poradnia medycyny paliatywnej przeznaczona jest dla pacjentów choruj?cych na choroby nowotworowe, u których zako?czono leczenie przyczynowe, nie znajduj? si? oni w terminalnej fazie choroby nowotworowej a potrzebuj? leczenia p/bólowego i wsparcia lub odmawiaj? opieki realizowanej przez hospicjum domowe. Porada obejmuje: badania podmiotowe, badanie przedmiotowe, ordynacj? leków (w tym leków p/bólowych), zapewnienie bada? z katalogu lekarza poz., zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych, zlecanie zabiegów piel?gnacyjnych, kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej, wydawanie niezb?dnych w procesie leczenia orzecze? i opinii o stanie zdrowia pacjenta. BRAK WIZYT DOMOWYCH.


Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani s? przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych wzgl?dami medycznymi, pacjenci mog? by? zg?aszani (na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) przez:


 • samych chorych,
 • innych pracowników opieki zdrowotnej,
 • rodzin? chorego,
 • inne osoby.


Ka?dy zg?oszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi by? obj?ty opiek? lub nale?y mu wskaza? inny, w?a?ciwy ze wzgl?du na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zak?ad opieki zdrowotnej. Ka?de zg?oszenie pacjenta musi by? odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zak?ad opieki paliatywnej. W uzasadnionych przypadkach pacjent mo?e by? kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kieruj?cy, zobowi?zany jest wskaza? pacjentowi szpitale, w których mo?e by? kontynuowane leczenie. Konieczno?? leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjentowi przys?uguje nast?puj?cy zakres ?wiadcze? w opiece d?ugoterminowej:

 • Opieka d?ugoterminowa w zak?adach opieku?czo-leczniczych i piel?gnacyjno-opieku?czych
 • Oddzia? dla przewlekle chorych
 • Opieka paliatywna
 • Piel?gniarska Opieka D?ugoterminowa
 • Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie


.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=...&artnr=2795


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
21.03.2009, 15:54
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919"Ci którzy s?u?? cierpi?cym
nie maj? w?tpliwo?ci po co ?yj?"

/ks. A. Henel/

CZYM JEST OPIEKA HOSPICYJNA?
Jest wszechstronn? opiek? nad lud?mi ci??ko chorymi na choroby nowotworowe w terminalnym okresie ich ?ycia. Obejmuje tak?e pacjentów. Sprawowana jest w domu chorego.

OPIEKA HOSPICYJNA CZYNI STARANIA:
1. Uwolnienia chorego od bólu i innych dolegliwo?ci fizycznych (odle?yny, wymioty, nudno?ci, zaparcia), które mog? wyst?powa? w ci??kiej chorobie
2. Uczynienia tego etapu ?ycia chorego warto?ciowym, aby On sam czu? si? potrzebnym i móg? prze?y? dobre chwile
3. Uwolnienia cz?owieka zbli?aj?cego si? do kresu ?ycia od samotno?ci, bezradno?ci i bólu psychicznego
4. Stworzenie warunków przygotowania chorego do odej?cia.

CO OPIEKA HOSPICYJNA OFIAROWUJE RODZINIE CHOREGO?
Pomaga rodzinie opanowa? l?k, radzi? sobie z problemami, jakie stwarza ci??ka choroba i ?mier?, tak a?eby nie by?o potrzeby oddania bliskiego cz?owieka do szpitala. Wolontariusze Hospicjum pomagaj? wyja?ni? rodzinie sytuacj? w jakiej si? znale?li, ucz? piel?gnowania i zachowania si? wobec chorego. Pomagaj? wraz ze Wspólnot? Rodzin Hospicyjnych ukoi? ból po stracie bliskiej Osoby.

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST OPIEKA HOSPICYJNA?
Opieka ta przeznaczona jest dla osób terminalnie chorych na choroby nowotworowe, u których zako?czone zosta?o leczenie przyczynowe. Dla obj?cia opiek? przez Hospicjum niezb?dna jest zgoda chorego i rodziny z Nim zamieszkuj?cej.

OPIEKA
Lekarz Pierwszego Kontaktu po uprzednim telefonicznym porozumieniu, zg?asza si? w domu chorego do 24 godzin od zg?oszenia chorego do opieki. Nast?pnie chory zostaje obj?ty opiek? Zespo?u, któremu przewodniczy Lekarz prowadz?cy. W sk?ad Zespo?u wchodz? tak?e: piel?gniarki, wolontariusze nieme-dyczni oraz Kapelan Hospicjum. Ludzie pos?uguj?cy w Zespole s? wolontariuszami i ??czy ich wspólna ch?? niesienia bezinteresownej pomocy. Hospicjum dysponuje sprz?tem medycznym i specjalistycznymi ?rodkami opatrunkowymi, które bezp?atnie udost?pnia swoim podopiecznym.

ZESPÓ? HOSPICYJNY:
Sprawowana przez Hospicjum opieka jest zawsze zespo?owa, a role poszczególnych cz?onków Zespo?u s? nast?puj?ce: Lekarz: ponosi odpowiedzialno?? za leczenie chorego. Bada, przepisuje leki i zapewnia choremu sta?? opiek? tak cz?sto, jak wymaga Jego sytuacja. Wspó?pracuje z Lekarzem Rodzinnym oraz innymi lekarzami zaanga?owanymi w opiek? nad chorym. Piel?gniarka: odgrywa g?ówn? rol? w zapewnieniu choremu opieki realizowanej przez ?redni personel medyczny. Uczy rodzin? jak radzi? sobie z piel?gnacj? chorego cz?owieka. Wspó?pracuje ?ci?le z lekarzem.

WOLUNTARIUSZ NIEMEDYCZNY:
Zawsze przeszkolony w opiece i towarzyszeniu terminalnie choremu, niesie bezpo?redni? pomoc choremu i rodzinie. Pomoc ta wynika z aktualnych potrzeb i obejmuje ró?ne czynno?ci, pocz?wszy od mycia i piel?gnacji chorego, poprzez pozostawanie z chorym na czas nieobecno?ci kogo? z rodziny, zakupy leków oraz pe?n? dyspozycyjno?ci obecno??, kiedy chory sobie tego ?yczy. Pomaga w rozwi?zywaniu problemów socjalnych. Wolontariusze s? osobami przygotowanymi do trwania przy terminalnie Chorym a? po kres Jego ?ycia.--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
21.03.2009, 16:01
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://www.hospicjum.tychy.pl/?idea-opieki-hospicyjnej,33

1. Czym jest opieka hospicyjna?

Opieka hospicyjna jest wszechstronn? opiek? nad lud?mi chorymi w ostatnim, terminalnym okresie ich ?ycia i obejmuje tak?e rodziny tych pacjentów.
2. Co opieka hospicyjna mo?e ofiarowa? choremu?


Opieka hospicyjna stara si?:

 • aby pacjent nie odczuwa? bólu ani innych przykrych dolegliwo?ci fizycznych, które mog? wyst?powa? w ci??kiej chorobie;
 • aby ten okres ?ycia jaki jeszcze pozosta?, by? warto?ciowy, aby pacjent czu? si? potrzebny pomimo swojej choroby i aby móg? prze?y? w tym czasie równie? dobre chwile;
 • aby cz?owiek zbli?aj?cy si? do kresu nie by? samotny i mia? czas oraz warunki do zastanowienia si? nad swoim ?yciem i do przygotowania si? do odej?cia.


3. Co opieka hospicyjna mo?e ofiarowa? rodzinie chorego?

Opieka hospicyjna pomaga rodzinie opanowa? l?k, radzi? sobie z problemami jakie sprawia ci??ka choroba i ?mier? tak, aby nie by?o potrzebne oddanie bliskiego cz?owieka do szpitala.
Pracownicy i wolontariusze wyja?niaj? cz?onkom rodziny sytuacj?, ucz? piel?gnowania i zachowania si? wobec chorego i pomagaj? ukoi? ból po stracie bliskiej osoby.

4. Kto prowadzi opiek? hospicyjn??
Opiek? hospicyjn? wykonuje zespó?; to jest grupa pracowników i wolontariuszy, którzy wspó?pracuj? ze sob?. Ka?dy cz?owiek w ostatnim okresie ?ycia inaczej cierpi fizycznie i duchowo, i potrzebuje wielu rodzajów pomocy. Podobnie ka?da rodzina ma w tym czasie odmienne, w?asne i ró?norodne problemy.
Cz?sto wi?c nie wystarcza pomoc ?wiadczona przez jedn? osob?, ale potrzeba wielu opiekunów o ró?nych kwalifikacjach.


5. Kto wchodzi w sk?ad zespo?u opieki hospicyjnej?

W zespole opieki hospicyjnej pracuj? ró?ne osoby: lekarze, pielegniarki, duchowni, rehabilitanci, pracownicy socjalni, psycholodzy, w razie potrzeby tak?e przedstawiciele innych zawodów medycznych oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, to jest osoby, które mog? mie? ró?ne kwalifikacje i zawody, a które ??czy bezinteresowna ch?? niesienia tego rodzaju pomocy.

6. Jaka jest rola lekarza w zespole opieki hospicyjnej?

Lekarz w zespole opieki hospicyjnej ponosi odpowiedzialno?? za leczenie chorego. Bada chorego, przepisuje leki i zapewnia nad nim sta?? opiek?. O ile chory, z powodu innych schorze? jest jednocze?nie leczony przez drugiego lekarza, obaj ci lekarze powinni ze sob? wspó?pracowa? lub te? lekarz opieki hospicyjnej powinien zast?pi? tego drugiego lekarza.

7. Jaka jest rola piel?gniarki w zespole opieki hospicyjnej?

Piel?gniarka odgrywa g?ówn? rol? w zapewnieniu choremu opieki. Ka?da z piel?gniarek opiekuje si? pewn? liczb? swoich chorych zapewniaj?c im indywidualn? piel?gnacj? dostosowan? do ich potrzeb jak równie? wsparcie emocjonalne. Piel?gniarka uczy te? rodzin? jak dba? o chorego i jak mo?e sobie radzi? z problemami, które s? wywo?ane ci??k? chorob?.

8. Jaka jest rola psychologa w opiece hospicyjnej?

Psycholog pomaga pacjentom, ich rodzinom a tak?e rodzinom i dzieciom osieroconych. W tym celu prowadzi: konsultacje, terapi? indywidualn? oraz grupow?, tak?e grup? wsparcia. Psycholog wspiera tak?e wolontariuszy pracuj?cych z chorymi, którzy potrzebuj? pomocy lub wskazówek. Do najcz??ciej pojawiaj?cych si? problemów nale??, stres, l?ki, niepokój, niepewno??, poczucie winy, potrzeba rozumienia sytuacji, trudno?ci z komunikacj? w gronie najbli?szych, cz?sto utrata bezpiecze?stwa zarówno emocjonalnego, jak równie? finansowego9. Jaka jest rola duchownego w opiece hospicyjnej?

Duchowny, który powinien by? cz?onkiem zespo?u, zapewnia choremu pomoc duchow?. Spe?nia swoj? pos?ug? na ?yczenie chorego wsz?dzie tam, gdzie chory si? znajduje. Duchowny udziela te? wsparcia rodzinie chorego tak w czasie trwania choroby bliskiej osoby jak i po jej ?mierci. Opiek? duchown? mo?e spe?nia? inny duchowny, innego wyznania wybrany przez chorego.

10. Jaka jest rola wolontariusza niemedycznego w zespole opieki hospicyjnej?
Przeszkoleni wolontariusze nios? pomoc pacjentom i ich rodzinom. Pomoc ta jest zale?na od potrzeb. Obejmuje ró?ne czynno?ci pocz?wszy od prostej piel?gnacji i pomocy w gospodarstwie do wspierania emocjonalnego oraz duchowego chorych i ich rodzin.11. Dla kogo przeznaczona jest opieka hospicyjna i kto do niej kieruje?

Opieka hospicyjna jest przeznaczona dla tych osób choruj?cych na nowotwory z?o?liwe, których wspó?czesna medycyna nie mo?e ju? wyleczy?, i którym zgodnie z przewidywaniami nie pozosta?o wi?cej ni? kilka miesi?cy ?ycia.
Do opieki hospicyjnej chory mo?e zg?osi? si? sam, lub po wyra?eniu zgody mo?e zosta? skierowany przez lekarza, piel?gniark? albo przez rodzin?.

12. Gdzie sprawuje si? opiek? hospicyjn??
Opiek? hospicyjn? zale?nie od potrzeby prowadzi si? ambulatoryjnie lub w domu chorego.13. Czy je?li w czasie opieki hospicyjnej stan zdrowia ulegnie poprawie, chory mo?e wróci? do specjalistycznego leczenia onkologicznego?Tak, je?eli w trakcie opieki hospicyjnej oka?e si?, ?e choroba, na któr? cierpi pacjent cofn??a si? tak dalece, ?e sta?o si? mo?liwe podj?cie leczenia skierowanego przeciw jej przyczynie, chory zostanie ponownie przekazany do odpowiedniego leczenia specjalistycznego.

14. Czy opieka hospicyjna jest zwi?zana z organizacjami religijnymi?

Wiele zespo?ów opieki hospicyjnej powsta?o dzi?ki pomocy Ko?cio?a katolickiego, ale opieka hospicyjna jest przeznaczona dla ca?ego spo?ecze?stwa, szanuje zapatrywania swoich podopiecznych i nie wymaga od nich przynale?no?ci do jakiegokolwiek wyznania.15. Czy opieka hospicyjna czyni cokolwiek aby przyspieszy? ?mier??

Nie, w swoim za?o?eniu opieka hospicyjna ani nie przyspiesza ani nie opó?nia zgonu. Opieka ta jednak znosz?c ból i d???c do przywrócenia tre?ci ostatniemu okresowi ?ycia cz?sto nawet przed?u?a ?ycieOpracowano na podstawie:
"Opieka Hospicyjna" 15 pyta? i odpowiedzi;


Towarzystwo Przyjació? Chorych Hospicjum w Krakowie.--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 29.03.2020 - 7:13