IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Rak piersi - wykrywanie, leczenie, rokowania
V
b.angel
14.11.2007, 9:23
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Epidemiologia

Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet. W Polsce w 1996 roku zarejestrowano oko?o 10.000 nowych przypadków tego nowotworu oraz 4.700 zgonów z tego powodu. Polska nale?y do krajów o ?rednim wspó?czynniku zachorowalno?ci na raka piersi (30/100.000), ?rednim tempie wzrostu umieralno?ci (oko?o 1,6% rocznie), z?ej strukturze zaawansowania klinicznego (20% w I0, 80% w II0, III0 i IV0) i zwi?zanych z tym z?ych wyników leczenia. Najwi?ksz? zachorowalno?? obserwowano w woj. katowickim, sto?. warszawskim, pozna?skim, gda?skim i krakowskim (1996 rok). Najni?sz? zachorowalno?? obserwuje si? w rejonach wschodnich.

Czynniki ryzyka

Opisywanych jest wiele ró?nych czynników, mog?cych mie? wp?yw na powstawanie raka piersi. Nale?? do nich czynniki genetyczne, hormonalne, ?rodowiskowe, czynniki zwi?zane z diet? prokreacj?, nara?eniem na promieniowanie jonizuj?ce.
Do poznanych czynników ryzyka nale?y:
- p?e?,
- wiek - wzrost zachorowalno?ci po 35 r.?., najwi?cej zachorowa? pomi?dzy 50 - 70 r.?.
- czynniki genetyczne - wyst?powanie raka piersi w rodzinie, szczególnie u krewnych I0 (matka, siostra). Ryzyko wzrasta, gdy nowotwory te wyst?puj? zarówno u matki i siostry, przed 35 r.?. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci. Mo?e objawia? si? wyst?powaniem tak?e innych nowotworów poza rakiem piersi: jajnika, trzonu macicy, prostaty, jelita grubego. Odpowiedzialno?ci? za powstawanie genetycznie uwarunkowanego raka piersi obarcza si? mutacje genów: BRCA1, BRCA2, p53, ATM. Opisano kilka uwarunkowanych dziedzicznie zespo?ów, gdzie wyst?puj? nowotwory piersi: dziedziczny rak piersi - site specific, zespó? rak piersi-rak jajnika, zespó? Li-Fraumeni, zespó? Lynch II, choroba Cowdena, zespó? Peutz-Jaeghersa, ataxia-teleangiectasia, zespó? Klinefeltera.
- czynniki hormonalne -
1. endogenne - wi?ksze ryzyko obserwuje si? u kobiet, u których pierwsza miesi?czka wyst?pi?a wcze?nie lub pó?ne klimakterium (powy?ej 55 r.?.), wiek pierwszej donoszonej ci??y (ryzyko wzrasta u kobiet które nie rodzi?y lub urodzi?y po raz pierwszy po 30 r.?.)
2. egzogenne - hormonalne ?rodki antykoncepcyjne. Nadal toczy si? dyskusja o zagro?eniu rakiem piersi kobiet przyjmuj?cych ?rodki antykoncepcyjne hormonalne. Uwa?a si?, ?e o ile preparaty zawieraj?ce jedynie progesteron nie wp?ywaj? na ryzyko wyst?pienia raka piersi, o tyle ?rodki zawieraj?ce zarówno progesteron jak i estrogeny mog? mie? wp?yw na powstanie tego nowotworu. Bardziej prawdopodobne jest, ?e mog? by? czynnikiem promuj?cym istniej?ce wcze?niej zmiany przedrakowe. Ryzyko wzrasta u kobiet przyjmuj?cych ?rodki hormonalne d?u?ej ni? 8 lat.
hormonoterapia zast?pcza - stosowana coraz cz??ciej w okresie przekwitania, zwi?ksza ryzyko zachorowania na raka piersi o oko?o 6%, wzrastaj?c do 30% przy hormonoterapii trwaj?cej ponad 10 lat.
- choroby piersi z proliferacj?: ryzyko wzrasta w przypadku stwierdzenia zmian rozrostowych, takich jak hyperplasia atypowa lub LCIS. Rozrost wewn?trzprzewodowy z atypi? jest uwa?any za stan przedrakowy. Nale?y pami?ta? jednak o tym, ?e u 75% kobiet nie wyst?puj? ?adne znane czynniki ryzyka.

Objawy

- guz w obr?bie gruczo?u piersiowego
- wci?gni?cie skóry lub brodawki
- zmiana wielko?ci lub kszta?tu piersi
- zmiany skórne wokó? brodawki
- wyciek z brodawki (zw?aszcza krwisty)
- zaczerwienienie i zgrubienie skóry ("skórka pomara?czowa")
- powi?kszenie w?z?ów ch?onnych w dole pachowym
- poszerzenie ?y? skóry piersi
- owrzodzenie skóry piersi

U oko?o 15% - 25% guz mo?e nie by? wyczuwalny, szczególnie u kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne wykryto podczas cyklicznych bada? mammograficznych.

Diagnostyka

W celu potwierdzenia b?d? wykluczenia raka piersi nale?y wykona? nast?puj?ce badania:
- badanie palpacyjne
- mammografia, w przypadku wycieku tre?ci p?ynnej z brodawki - galaktografia; badanie USG piersi i mammografia u kobiet poni?ej 35 r.?.
- biopsja aspiracyjna cienkoig?owa (BAC)
- biopsja gruboig?owa.

Klasyfikacja histologiczna raka piersi

I. Raki nienaciekaj?ce: (stanowi? oko?o 15% wszystkich raków piersi)
- rak wewn?trzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ - CDIS)
- rak wewn?trzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ - CLIS)
II. Raki naciekaj?ce:
- rak przewodowy naciekaj?cy (carcinoma ductale infiltrans)
- rak zrazikowy naciekaj?cy (carcinoma lobulare infiltrans)
- rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum)
- rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
- rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
- rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
- rak gruczo?owo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
- rak apokrynalny (carcinoma apocrinale)
- rak z metaplazj? (carcinoma c. metaplasia)


Klasyfikacja TNM

Cecha T
Tx - nie mo?na oceni? guza pierwotnego
T0 - nie stwierdza si? obecno?ci guza pierwotnego
Tis - rak przedinwazyjny (in situ): rak przewodowy (DCIS), rak zrazikowy (LCIS), choroba Pageta bez guza w gruczole piersiowym
T1 - guz wielko?ci do 2 cm
T1a - guz poni?ej 0,5 cm
T1b - guz wielko?ci 0,5 - 1,0 cm
T1c - guz wielko?ci 1,0 - 2,0 cm
T2 - guz wielko?ci 2,0 - 5,0 cm
T3 - guz wielko?ci powy?ej 5 cm
T4 - guz ka?dej wielko?ci naciekaj?cy ?cian? klatki piersiowej lub skór?
T4a - naciekanie ?ciany klatki piersiowej (?ebra, mi??nie mi?dzy?ebrowe, mi?sie? z?baty przedni, lecz nie mi??nie piersiowe)
T4b - naciekanie skóry (obrz?k - objaw skórki pomara?czowej, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze tej samej piersi. Za naciekanie skóry nie uwa?a si?: zaci?gni?cie skóry, wci?gni?cie brodawki i inne nie wymienione jako naciekanie; zmiany te mog? wyst?powa? w ka?dym innym stopniu zaawansowania T1, T2, T3)
T4c - T4a i T4b jednocze?nie
T4c - rak zapalny (carcinoma inflamatorium)

Cecha N
Nx - nie mo?na oceni? okolicznych w?z?ów ch?onnych
N0 - nie stwierdza si? przerzutów nowotworowych do w?z?ów ch?onnych (przy wyci?ciu co najmniej 10 w?z?ów ch?onnych
N1 - obecne przerzuty nowotworowe do w?z?ów ch?onnych po stronie guza; w?z?y ruchome
N1a - mikroprzerzuty poni?ej 0,2 cm
N1b - makroprzerzuty powy?ej 0,2 cm
N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 w?z?ach
N1bii - makroprzerzuty w 4 i wi?cej w?z?ach
N1biii - naciekanie torebki w?z?a
N1biv - makroprzerzuty o wielko?ci powy?ej 2 cm
N2 - obecne przerzuty nowotworowe do w?z?ów ch?onnych po stronie guza; w?z?y nieruchome w stosunku do siebie lub/i otoczenia
N3 - obecne przerzuty do w?z?ów piersiowych wewn?trznych po stronie guza

Cecha M
Mx - nie mo?na oceni? przerzutów odleg?ych
M0 - nie stwierdza si? obecno?ci przerzutów odleg?ych
M1 - stwierdza si? przerzuty odleg?e


Tis/T0 T1 T2 T3 T4

N0 M0 0 I II A II B III B
N1 M0 II A II A II B III A III B
N2 M0 III A III A III A III A III B
N3 M0 III B III B III B III B III B
M1 IV IV IV IV IV


Czynniki prognostyczne:
Zasadniczym kryterium prognostycznym w raku piersi jest zaawansowanie wg klasyfikacji TNM. Najsilniejszym czynnikiem rokowniczym jest stan regionalnych w?z?ów ch?onnych. Wielko?? guza jest ?ci?le zwi?zana z prawdopodobie?stwem wyst?pienia wznowy guza, obecno?ci? przerzutów do w?z?ów ch?onnych i zgonu. Cech? korzystn? rokowniczo jest obecno?? receptorów estrogenowych i progesteronowych. Do innych czynników nale?y typ histologiczny, stopie? z?o?liwo?ci histologicznej wg skali Richardsona-Bloom'a. ?aden czynnik, zarówno rozpatrywany pojedy?czo jak i w powi?zaniu z innymi nie jest w stanie dok?adnie okre?li? przebiegu choroby.
W badaniach klinicznych ocenia si? tak?e inne czynniki, o ró?nej warto?ci rokowniczej: protoonkogeny, onkogeny, geny supresorowe orz ich produkty: EGFR, c-erbB-2, c-myc, ps2, p53, MDR-1, BRCA-1, BRCA-2, markery aktywno?ci proliferacyjnej guza: indeks mitotyczny (MI), indeks znakowanej tymidyny (TLI), frakcja komórek w fazie S (SPF), PCNA, Ki-67; ploidia DNA, markery angiogenezy; markery wysokiego ryzyka przerzutowania: katepsyna-D, nm-23, aktywator plazminogenu (UPA).

Leczenie chirurgiczne

Do leczenia chirurgicznego kwalifikuj? si? chore w I0 i II0 zaawansowania klinicznego. Najcz??ciej wykonywanym zabiegiem jest zmodyfikowana amputacja piersi sposobem Patey'a (wyci?cie gruczo?u piersiowego wraz z w?z?ami ch?onnymi pachy, bez usuwania mi??ni piersiowych). Cz??? chorych kwalifikuje si? do leczenia oszcz?dzaj?cego.

Mo?liwo?? taka istnieje w nast?puj?cych przypadkach:
- TisN0M0
- T1N0M0
- T1N1M0
- T2N0-1M0 (guz nie wi?kszy ni? 3 cm w wymiarze mammograficznym)
- Mo?liwo?? wyci?cia guza z marginesem tkanek zdrowych
- Przewidywany dobry efekt kosmetyczny
- Zgoda pacjentki na leczenie oszcz?dzaj?ce
- Brak przeciwwskaza?

Do przeciwwskaza? bezwzgl?dnych nale??:
1. Rak wieloo?rodkowy
2. Wznowa raka po uprzednim leczeniu oszcz?dzaj?cym
3. Uprzednio przebyte napromienianie piersi
4. Brak mo?liwo?ci uzyskania marginesu tkanek zdrowych wokó? guza

Do przeciwwskaza? wzgl?dnych nale??:
1. Ci??a
2. Przewidywany z?y efekt kosmetyczny
3. Choroby uk?adowe (kolagenozy)

Leczenie oszcz?dzaj?ce (BCT - Breast Conserving Treatment) polega na wyci?ciu guza nowotworowego w granicach tkanek zdrowych oraz regionalnych w?z?ów ch?onnych pachy.
Wyró?nia si? nast?puj?ce sposoby wyci?cia guza nowotworowego piersi:

- kwadrantektomia/segmentektomia (ang. tylectomy) - guz usuni?ty z marginesem przynajmniej 2 cm. Je?eli margines od strony mi??ni jest mniejszy ni? 1 cm to nale?y guz usun?? wraz z powi?zi?,

- lumpektomia (ang wide excision, lumpectomy) - wyci?cie guza z 1 cm marginesem makroskopowo niezmienionych tkanek. Margines ten od strony mi??ni mo?e by? mniejszy, ale nale?y wówczas usun?? powi??,

- tumorektomia (ang excisional biopsy, tumorectomy) - wyci?cie guza bez marginesu, ale z intencj? usuni?cia wszystkich makroskopowo podejrzanych tkanek.

Uwaga: optymalnym marginesem jest 1 cm. Nale?y pami?ta?, ?e wraz ze zmniejszaniem marginesu poprawia si? efekt kosmetyczny, ale zwi?ksza mo?liwo?? powstania wznowy miejscowej.

Radioterapia uzupe?niaj?ca po zabiegu BCT - poddawane s? wszystkie chore. Gruczo? piersiowy jest napromieniany dawk? ca?kowit? 50 Gy we frakcjach po 2 Gy (25 frakcji - w ci?gu 5 tygodni). Dodatkowo lo?? po wyci?tym guzie napromienia si? metod? afterloading 192Ir dawk? 10 Gy.

Leczenie uzupe?niaj?ce po zabiegu radykalnym (BCT, mastektomia sp. Patey'a)

Radioterapia uzupe?niaj?ca - wskazania:
- przerzuty w wi?cej ni? 4 w?z?ach ch?onnych
- pT powy?ej 5 cm
- komórki nowotworowe w linii ci?cia
Obszar napromieniany: pacha, okolica nadobojczykowa, ?ciana klatki piersiowej, mostek.
U chorych po BCT napromienia si? pach?, je?li stwierdza si? przerzuty w wi?cej ni? 4 w?z?ach ch?onnych.

Uwaga: Napromienianie przeprowadza si? po zako?czeniu chemioterapii.

Leczenie uzupe?niaj?ce - wskazania
Wszystkie chore z przerzutami do w?z?ów ch?onnych (pN1)
Chore bez przerzutów do w?z?ów kwalifikuje si? do jednej z 3 grup rokowniczych: o rokowaniu dobrym, po?rednim i z?ym:ROKOWANIE Dobre
- guz poni?ej 1 cm - Io z?o?liwo?ci wg Bloom'a
- ER (+) lub PR (+) - wiek powy?ej 35 lat

NIE WYMAGAJA LECZENIA SYSTEMOWEGO

ROKOWANIE Po?rednie
- guz 1 - 2 cm - Io lub IIo z?o?liwo?ci wg Bloom'a - ER (+) lub ER (+)
przed menopauz?:TAM +/CHTH
po menopauzie: TAM


ROKOWANIE Z?e
- powy?ej 2 cm lub:
- IIo - IIIo z?o?liwo?ci, lub: - ER (-) i PR (-), lub wiek poni?ej 35 lat

leczenie: CHTH lub CHTH + TAM gdy ER (+) lub PR (+)
po menopauzie: CHTH lub TAM gdy ER (+) lub PR (+)
wiek podesz?y: TAM


W przypadku obecno?ci przerzutów do w?z?ów ch?onnych:

ER (+) lub PR (+) ER (-) i PR (-)
Przed menopauz? CHTH + TAM CHTH
Po menopauzie TAM CHTH
Podesz?y wiek TAM TAM

Leczenie systemowe nale?y rozpocz?? w ci?gu 4 - 6 tygodni od daty zabiegu radykalnego (je?li zabieg dwuetapowy w przypadku leczenia oszcz?dzaj?cego - od daty limfadenektomii).

Schematy leczenia systemowego

Chemioterapia:
Zobacz wi?cej: Zrozumie? chemioterapi?

CMF (1)
Cyclophosphamid - 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Nale?y poda? 6 kursów w ci?gu 6 miesi?cy

CMF (2)
Cyclophosphamid - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Methotrexat - 40 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl - 600 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odst?p mi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CMFVP
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d 1 - 14
Metotrexat 40 mg/m2 i.v. d 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Winkrystyna 1 mg/m2 i.v. d 1 i 8
Prednizon 40 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Odst?p mi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (1)
Cyklofosfamid 100 mg/m2 p.o. d. 1 - 14
Doksorubicyna 25 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1 i 8
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 4 tygodnie

CAF (2)
Cyklofosfamid 500 mg/m2 i.v. d. 1
Doksorubicyna 50 mg/m2 i.v. d. 1
5-Fluorouracyl 500 mg/m2 i.v. d. 1
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 3 tygodnie

AC
Doksorubicyna 60 mg/m2 i.v. d. 1
Cyklofosfamid 600 mg/m2 i.v. d. 1
Odst?p pomi?dzy cyklami wynosi 3 tygodnie

Hormonoterapia:
Tamoxifen 20 mg/dob? przez okres 5 lat


Badania kontrolne po leczeniu radykalnym:
- co 3 miesi?ce przez pierwsze 2 lata
- co 6 miesi?cy w czasie 2 - 5 lat po zabiegu
- 1x/rok po 5-latach od zabiegu.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
14.11.2007, 9:23
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
14.03.2009, 21:57
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Systemowe leczenie uzupe?niaj?ce raka piersi

dr n. med. Grzegorz ?wi?toniowski
specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewn?trznych
Klinika Chorób Wewn?trznych, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc?awiu


Naturalny przebieg raka piersi – a zw?aszcza obserwacja, ?e nawet szybkie usuni?cie piersi wraz z guzem i regionalnymi w?z?ami ch?onnymi cz?sto nie prowadzi do wyleczenia, gdy? po kilku latach rozwijaj? si? przerzuty – le?y u podstaw rozumienia raka piersi jako choroby uogólnionej ju? na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to, ?e ju? bardzo ma?y guz opuszczany jest przez komórki nowotworowe, które w?druj? drog? naczy? krwiono?nych i limfatycznych, aby osi??? w jakim? odleg?ym narz?dzie i po kilku latach rozwin?? si? w klinicznie jawne przerzuty. W tej sytuacji oczywista staje si? rola systemowego leczenia uzupe?niaj?cego, którego celem jest jak najszybsze zniszczenie komórek raka, które wydosta?y si? ju? z guza pierwotnego, mog? znajdowa? si? praktycznie w ka?dym miejscu organizmu i – w przysz?o?ci – mog? rozwin?? si? w przerzuty.W przebiegu raka piersi nie umiera si? z powodu guza pierwotnego (co jest wr?cz zasad?, np. w nowotworach centralnego uk?adu nerwowego), ale z powodu przerzutów. St?d prewencja powstania przerzutów jest bodaj najistotniejszym elementem powodzenia radykalnej terapii raka piersi. Wiadomo dzi? ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e stosowanie leczenia uzupe?niaj?cego poprawia rokowanie w raku piersi.

Kilka wyja?nie? terminologicznych

Przez systemowe leczenie uzupe?niaj?ce zwyk?o si? do niedawna rozumie? terapi? systemow? prowadzon? po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi. Etymologicznie jest to oczywi?cie zasadne, ale dzi? wiemy ju?, ?e efekt terapeutyczny systemowego leczenia raka piersi nie zale?y od tego, czy zastosujemy je po, czy przed leczeniem operacyjnym. St?d tzw. leczenie neoadjuwantowe (zwykle chemioterapia, czasem hormonoterapia), prowadzone przed operacj? w przypadkach guzów bardziej zaawansowanych, jest w swej istocie te? leczeniem uzupe?niaj?cym.

Przez wiele lat próbowano optymalizowa? leczenie uzupe?niaj?ce w oparciu o czynniki ryzyka rozsiewu raka piersi. Rozumowanie by?o nast?puj?ce: im bardziej obci??aj?ce s? czynniki rokownicze, tym bardziej agresywne leczenie uzupe?niaj?ce nale?y zastosowa?. Obecnie wiemy, ?e jest to prawd? tylko do pewnego stopnia. Podstawowe znaczenie dla doboru leczenia uzupe?niaj?cego maj? bowiem precyzyjnie okre?lone czynniki predykcyjne – czyli cechy, które wskazuj?, ?e na pewien rodzaj leczenia choroba zareaguje, a na inny – nie. Cho? wydaje si?, ?e jeste?my dopiero na pocz?tku drogi, pozwalaj?cej na precyzyjne rozeznanie czynników predykcyjnych w raku piersi, to naukowcy zanotowali w tej dziedzinie ju? pewne osi?gni?cia, wykorzystywane powszechnie w codziennej praktyce onkologicznej.

Nale?y tak?e zdawa? sobie spraw?, ?e rak piersi nie jest chorob? jednolit? (zapewne jest to wiele, niezdefiniowanych jeszcze, chorób) i dopiero post?p nauk podstawowych w tym zakresie umo?liwi precyzyjne planowanie leczenia uzupe?niaj?cego.

Co decyduje o wyborze leczenia uzupe?niaj?cego?

Przed podj?ciem decyzji o rodzaju leczenia uzupe?niaj?cego musimy dysponowa? nast?puj?cym zasobem informacji.

1. Precyzyjnie ustalonym stopniem zaawansowania choroby wg systemu TNM.

2. Ustalonymi podstawowymi cechami biologicznymi nowotworu, z których wiele ma znaczenie zarówno rokownicze jak i predykcyjne. Nalez? do nich: typ nowotworu, stopie? z?o?liwo?ci histologicznej, obecno?? zatorów nowotworowych w naczyniach, ekspresja receptorów dla hormonów steroidowych – estrogenowego i progesteronowego (okre?laj?ca hormonozale?no?? nowotworu), stopie? (nad)ekspresji tzw. receptora HER2.

3. Okre?leniem wieku, statusu hormonalnego pacjentki (przedmenopauzalna, okmo?omenopauzalna, pomenopauzalna) i jej obci??e? pozaonkologicznych.

W I i II stopniu zaawansowania leczenie raka piersi rozpoczyna si? zwykle od operacji (obecnie – coraz cz??ciej o charakterze oszcz?dzaj?cym) – st?d zastosowane potem leczenie systemowe ma charakter klasycznej terapii uzupe?niaj?cej.

W leczeniu uzupe?niaj?cym stosuje si? nast?puj?ce metody terapii systemowej:
- hormonoterapi?,
- chemioterapi?,
- biologiczn? terapi? celowan?.

W my?l konsensusu z St. Gallen, chore z rakiem piersi dzieli si? na grupy o niskim, ?rednim i wysokim ryzyku nawrotu (jest to podzia? w oparciu o czynniki prognostyczne). W ka?dej z tych grup – w oparciu o czynniki predykcyjne – wyró?nia si? raki hormonozale?ne, hormononiezale?ne oraz o w?tpliwej hormonozale?no?ci. Ponadto wyodr?bnia si? grup? chorych z nadekspresj? HER2.

Zasady kwalifikacji do leczenia s? – w uproszczeniu – nast?puj?ce.

1. Chore z rakiem hormonozale?nym powinny otrzyma? w leczeniu uzupe?niaj?cym hormonoterapi?. Zasadniczo, dotyczy to pacjentek w ka?dej grupie ryzyka nawrotu (przy niskim ryzyku mo?na hormonoterapii zaniecha? ale w praktyce rzadko si? to robi). Czas trwania leczenia hormonalnego nie powinien by? krótszy ni? 5 lat (trwaj? badania oceniaj?ce efekt terapeutyczny wyd?u?onego czasu terapii). U cz??ci chorych z rakiem hormonozale?nym, oprócz hormonoterapii, stosuje si? chemioterapi? (obligatoryjnie – w grupie wysokiego ryzyka, fakultatywnie – w grupie ?redniego ryzyka). Ma to na celu popraw? skuteczno?ci leczenia.

2. Chore z rakiem hormononiezale?nym (ujemne receptory dla hormonów steroidowych: ER i PgR) powinny w leczeniu uzupe?niaj?cym otrzyma? chemioterapi? – nie ma wskaza? do stosowania leczenia hormonalnego.

3. Chore z rakiem o w?tpliwej hormonozale?no?ci w grupie niskiego ryzyka nawrotu s? leczone sam? hormonoterapi?, za? w pozosta?ych grupach rokownicznych – chemioterapi? i hormonoterapi?.

4. U chorych z nadekspresj? HER2 nale?y rozwa?y? uzupe?niaj?ce leczenie z u?yciem trastuzumabu (biologiczna terapia celowana).

Leczenie raka piersi w III stopniu zaawansowania klinicznego rozpoczyna si? zwykle od metod systemowych (najcz??ciej tzw. neoadjuwantowej chemioterapii).
Jak wiemy, jest to tak?e rodzaj leczenia uzupe?niaj?cego – tylko podany przed zabiegiem operacyjnym. Jego zasadniczym celem jest jak najwcze?niejsze zniszczenie mikroprzerzutów (w przypadkach nieoperacyjno?ci guza, celem jest tak?e jego „uoperacyjnienie”). Dla prze?ycia pacjentek nie ma znaczenia, czy ca?? zaplanowan? chemioterapi? poda si? przed operacj?, czy te? kilka cykli poda si? przed a kilka – po operacji. Wydaje si?, ?e optymalne schematy chemioterapii neoadjuwantowej powinny zawiera? antracyklin? i taksoid, cho? w codziennej praktyce klinicznej nie zawsze jest to regu??. Chore z rakiem hormonowra?liwym lub o w?tpliwej hormonowra?liwo?ci powinny – po zako?czeniu chemioterapii – otrzyma? leczenie hormonalne. U chorych z nadekspresj? HER2 nale?y rozwa?y? leczenie z u?yciem trastuzumabu.

Rodzaje uzupe?niaj?cej hormonoterapii i chemioterapii

Istnieje kilka opcji uzupe?niaj?cego leczenia hormonalnego chorych przedmenopauzalnych.

1. Tamoksyfen.

2. Ablacja jajników. Zwykle jest to ablacja farmakologiczna – analogami gonadoliberyn. Jej zalet? jest odwracalno?? – po zaprzestaniu podawania leku mo?e wróci? cykliczno?? funkcji jajników. Kiedy? stosowano kastracj? operacyjn? b?d? promieniami jonizujacymi.

3. ??cznie zastosowanie obu wy?ej wymienionych metod.

Istnieje wiele bada? porównuj?cych skuteczno?? powy?szych opcji terapeutyczne (wiele jest te? w toku). Ich wyniki nie s? jednak na tyle jednoznaczne, ?eby sta?y si? podstaw? rozstrzygaj?cych konkluzji, mo?liwych do prezentacji na poziomie niniejszego opracowania.

Chore pomenopauzalne w uzupe?niaj?cym leczeniu hormonalnym mog? otrzyma?:
- tamoksyfen,
- inhibitor aromatazy obwodowej,
- leczenie sekwencyjne, obejmuj?ce zarówno tamoksyfen jak i inhibitor aromatazy obwodowej.

Wyniki bada? nad efektywno?ci? powy?szych opcji terapeutycznych do?? mocno sugeruj? wy?sz? skuteczno?? leczenia uzupe?niaj?cego zawieraj?cego inhibitor aromatazy obwodowej. Wiele jest jeszcze jednak znaków zapytania – dotycz? one przede wszystkim wp?ywu leczenia na ca?kowite prze?ycia, odleg?ych powik?a? terapii oraz optymalnego sposobu stosowania inhibitorów aromatazy obwodowej.

Chemioterapi? uzupe?niaj?c? raka piersi mo?na próbowa? uszeregowa? zgodnie z wzrastaj?c? agresywno?ci? leczenia. Oto ta klasyfikacja.

1. Schematy bez antracyklin. Nale?y tu klasyczny schemat CMF, okre?lany przez pacjentki jako „?ó?ta chemia”, gdy? metotreksat, wchodz?cy w jego sk?ad obok 5-fluorouracylu i cyklofosfamidu, jest ?ó?ty. Omawiany sposób leczenia traci obecnie na popularno?ci (najpierw wykazano równowa?no?? 6 cykli CMF z 4 cyklami AC, potem stwierdzono nawet nieznaczn? wy?szo?? schematów zawieraj?cych antracyklin?). Niemniej w pewnych sytuacjach klinicznych (na przyk?ad przy przeciwwskazaniach do stosowania antracyklin) jest to interesuj?ca opcja terapeutyczna. Tolerancja tego typu leczenia jest zwykle niez?a, aczkolwiek zdarzaj? si? np. uporczywe nudno?ci (cz?sto po doustnym cyklofosfamidzie).

2. Schematy oparte o antracyklin?. Nale?y tu ca?a grupa schematów, jak AC (doksorubicyna, cyklofosfamid), FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cyklofosfamid), schematy z eskalowan? dawk? leku, schematy oparte o epirubicyn? i inne. Ten sposób leczenia jest dzi? do?? powszechnie stosowany. Tolerancja terapii jest zwykle zadowalaj?ca, niemniej nale?y pami?ta? o mo?liwych pó?nych powik?aniach leczenia (poantracyklinowa niewydolno?? serca).

3. Schematy zawieraj?ce antracyklin? i taksoid (jednoczasowo lub w sekwencji). Istnieje du?a ilo?? bada? nad tego typu skojarzeniami. Generalnie wydaje si? (cho? nie mo?e to by? jeszcze ostateczna konkluzja), ?e jest to post?powanie skuteczniejsze ni? adjuwant nie zawieraj?cy dodatku taksoidu. Nie ulega natomiast w?tpliwo?ci, ?e leczenie takie wi??e si? z wi?ksz? ilo?ci? powik?a? (g?ównie ci??kich neutropenii). Przy stosowaniu tak toksycznych metod leczenia wa?ne jest wyodr?bnienie (na podstawie czynników predykcyjnych) grupy chorych, które odnosz? faktyczn? korzy?? z takiego post?powania.

4. Chemioterapia wysokodawkowan? z nast?powym przeszczepieniem szpiku kostnego (lub komórek macierzystych).Kolejne badania (w tym opublikowane bardzo niedawno) nie potwierdzi?y wy?szo?ci tej metody nad leczeniem konwencjonalnym. W chwili obecnej nie ma racjonalnych przes?anek do jej stosowania.

www.forumzdrowia.pl


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
14.03.2009, 21:59
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Rak piersi – cele i zasady leczenia


dr n. med. Grzegorz ?wi?toniowski
specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewn?trznych
Klinika Chorób Wewn?trznych, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc?awiuRak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym wyst?puj?cym u kobiet. U m??czyzn wyst?puje przeci?tnie 100 razy rzadziej. Co roku w Polsce na raka piersi zachoruje ponad 12 tysi?cy kobiet. Oznacza to, ?e codziennie ponad 30 Polek dowiaduje si?, ?e zachorowa?o na raka piersi.Aby skutecznie leczy? raka piersi, nale?y dysponowa? minimum informacji, pozwalaj?cych na optymalizacj? terapii.

Po pierwsze – nale?y mie? pewne rozpoznanie nowotworu. Jest ono mo?liwe tylko na podstawie badania mikroskopowego. Ocenie mikroskopowej mo?e by? poddany fragment guza piersi uzyskany na drodze biopsji (np. mammotomicznej). Wówczas patolog analizuje tkank? nowotworu, co okre?la si? mianem oceny histopatologicznej. Badanie mikroskopowe mo?e obejmowa? tak?e ocen? pojedynczych komórek guza, pobranych metod? biopsji cienkoig?owej – mamy wtedy do czynienia z ocen? cytologiczn?.

Po drugie – musi by? znane zaawansowanie raka. Na podstawie badania klinicznego (w tym ginekologicznego) i pewnych bada? dodatkowych (mammografii, prze?wietlenia klatki piersiowej, a w pewnych sytuacjach – tak?e USG jamy brzusznej, scyntygrafii ko??ca i innych) lekarz prowadz?cy ustala, jak dalece zd??y? rozwin?? si? rak. Zazwyczaj stopie? zaawansowania nowotworu okre?la si? wed?ug systemu TNM, gdzie T oznacza cechy guza pierwotnego, N – zaj?cie regionalnych w?z?ów ch?onnych, a M – wyst?powanie przerzutów odleg?ych. Na podstawie cech TNM ustala si? zaawansowanie raka w czterostopniowej skali. W uproszczeniu I i II stopie? to wzgl?dnie wczesne zaawansowanie raka, stopie? III to tzw. zaawansowanie lokoregionalne, natomiast stopie? IV to rozsiew choroby.

Trzecim elementem niezb?dnym do optymalizacji terapii jest poznanie cech pacjentki chorej na nowotwór (wieku, stanu hormonalnego, obci??e? pozaonkologicznych, oczekiwa? estetycznych).

Dysponuj?c powy?szym zasobem informacji mo?na podj?? najwa?niejsz? decyzj? – jak leczy? raka piersi. Przed rozpocz?ciem terapii nale?y jasno okre?li? jej cel. W przypadku I, II i III stopnia jest nim próba ca?kowitego wyleczenia raka (tzw. leczenie radykalne). W wypadku pojawienia si? przerzutów odleg?ych (IV stopie? zaawansowania albo rozsiew po leczeniu radykalnym) zasadniczo nie mo?na wyleczy? raka piersi, a terapia ma charakter paliatywny. Jej celem jest poprawa jako?ci ?ycia i jego wyd?u?enie.

Leczenie radykalne

W I i II stopniu zaawansowania raka piersi leczenie zwykle rozpoczyna si? od operacji. Obecnie wykonuje si? trzy rodzaje zabiegów chirurgicznych.

1. Mammektomia z limfadenektomi? pachow?. Jest to usuni?cie ca?ej piersi wraz z w?z?ami ch?onnymi pachy. Istotnym powik?aniem mo?e by? obrz?k limfatyczny ko?czyny górnej. Nale?y pami?ta? o mo?liwo?ci odtworzenia piersi w ramach chirurgii rekonstrukcyjnej.

2. Operacja oszcz?dzaj?ca z limfadenektomi? pachow?. Zabieg polega na usuni?ciu fragmentu piersi wraz z guzem i w?z?ami ch?onnymi pachy. Istotnym powik?aniem mo?e by? obrz?k limfatyczny ko?czyny górnej, jednak chora zachowuje pier? Leczenie oszcz?dzaj?ce musi by? uzupe?nione napromienianiem.

3. Leczenie z wykorzystaniem tzw. techniki w?z?a wartowniczego. W?ze? ch?onny wartowniczy to w?ze? ch?onny, w którym najwcze?niej powstaj? przerzuty. Identyfikuje si? go specjalnymi metodami. Je?eli po wyci?ciu w?z?a wartowniczego przez chirurga oka?e si?, ?e nie zawiera on przerzutów, to nie ma konieczno?ci wykonywania zabiegu limfadenektomii pachowej. Dzi?ki temu chore nie s? nara?one na obrz?k limfatyczny ko?czyny. Je?eli jednak w?ze? ch?onny wartowniczy zawiera przerzuty – limfadenektomia jest konieczna.

Kwalifikacja do którego? z wymienionych typów zabiegu chirurgicznego powinna uwzgl?dnia? zarówno cechy nowotworu (zabiegi oszcz?dzaj?ce s? wskazane we wczesnych stadiach raka, przy jednoogniskowym guzie) jak i preferencje chorej.

Po leczeniu chirurgicznym otrzymujemy dodatkowe informacje o nowotworze – histopatolog okre?la dok?adn? wielko?? guza, typ nowotworu, jego cechy biologiczne (niezb?dne jest oznaczenie ekspresji receptorów dla hormonów steroidowych – estrogenowego i progesteronowego a tak?e stopnia nadekspresji tzw. receptora HER2) oraz zasi?g przerzutowania do regionalnych w?z?ów ch?onnych. Na podstawie tych informacji chore kwalifikuje si? do leczenia uzupe?niaj?cego (adjuwantowego), którego celem jest zwi?kszenie szans na wyleczenie z raka piersi. Dzi? wiemy ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e leczenie uzupe?niaj?ce w raku piersi przed?u?a prze?ycia – czyli poprawia rokowanie.

W leczeniu uzupe?niaj?cym stosuje si? nast?puj?ce metody terapii systemowej:
- chemioterapi?;
- hormonoterapi?;
- biologiczna terapi? celowan?.

Ponadto nale?y pami?ta?, ?e wszystkie chore leczone w sposób oszcz?dzaj?cy oraz chore z guzem wi?kszym ni? 5 cm lub zaj?ciem wi?cej ni? 3 w?z?ami ch?onnymi pachy podlegaj? pooperacyjnej radioterapii.

O wyborze rodzaju leczenia uzupe?niaj?cego decyduj? przede wszystkim tzw. czynniki predykcyjne, czyli pewne cechy choroby, co do których wiadomo, ?e zwiastuj? odpowied? na jak?? form? terapii. Optymalny sposób leczenia uzupe?niaj?cego raka piersi jest ca?y czas doskonalony na podstawie wyników kontrolowanych bada? klinicznych. W niniejszym opracowaniu ograniczam si? do kilku zasadniczych uwag.

1. Tylko chore z bardzo wczesnym rakiem, nieposiadaj?cym niekorzystnych czynników rokowniczych, mog? po leczeniu chirurgicznym zosta? poddane obserwacji bez leczenia adjuwantowego.

2. Chore, których nowotwór posiada receptory dla hormonów steroidowych, powinny otrzyma? w leczeniu uzupe?niaj?cym hormonoterapi?. Optymalizacja hormonoterapii jest ca?y czas przedmiotem bada?. Sposób leczenia zale?y od stanu hormonalnego chorych. Opcjami terapeutycznymi u kobiet przed menopauz? s? tamoksyfen, ablacja jajników lub ??czne zastosowanie obu metod. U pacjentek po menopauzie mo?na stosowa? tamoksyfen lub inny rodzaj hormonoterapii (tzw. inhibitory aromatazy obwodowej), podawany samodzielnie lub w sekwencji z tamoksyfenem.

3. Chore bez ekspresji receptorów hormonów steroidowych w guzie (oraz niektóre pacjentki z obecno?ci? tych receptorów) kwalifikowane s? do uzupe?niaj?cej chemioterapii. Istnieje wiele schematów leczenia uzupe?niaj?cego raka piersi. Decyzj? o wyborze jednego z nich podejmuje lekarz chemioterapeuta. Schematy chemioterapii raka piersi mo?na w uproszczeniu uszeregowa? zgodnie z ich wzrastaj?c? agresywno?ci?: chemioterapia bez udzia?u antracyklin (klasyczny schemat CMF), chemioterapia oparta o antracykliny (np. AC, FAC), chemioterapia z udzia?em antracyklin i taksoidów (zarówno w sekwencji, jak i jednoczasowo, np. TAC).

4. U chorych z nadekspresj? HER2 nale?y rozwa?y? uzupe?niaj?ce leczenie z u?yciem trastuzumabu (biologiczna terapia celowana).

Leczenie raka piersi w III stopniu zaawansowania klinicznego rozpoczyna si? zwykle od terapii systemowej (najcz??ciej chemioterapii). Post?powanie takie nosi nazw? leczenia neoadjuwantowego. Jego celem jest jak najwcze?niejsze zniszczenie mikroprzerzutów oraz zmniejszenie wielko?ci guza przed planowan? operacj?. Po kilku cyklach chemioterapii podejmuje si? leczenie operacyjne, a po nim – leczenie uzupe?niaj?ce. Wydaje si?, ?e optymalne schematy chemioterapii neoadjuwantowej powinny zawiera? antracyklin? i taksoid.

Obecnie wiadomo, ?e skuteczno?? chemioterapii jest podobna, niezale?nie od tego, czy poda si? j? w ca?o?ci przed operacj?, czy te? kilka cykli poda si? przed a kilka po operacji. Po zako?czeniu chemioterapii prowadzi si? na?wietlania. Chore z dodatnimi receptorami hormonalnymi w guzie otrzymuj? ponadto adjuwantow? hormonoterapi?.

Leczenie paliatywne

Chore, u których dosz?o do powstania przerzutów odleg?ych, s? leczone z za?o?eniem paliatywnym. Nowoczesna onkologia dysponuje szerokim zakresem ?rodków przydatnych w takiej sytuacji. Dzi?ki umiej?tnemu ich stosowaniu mo?na uzyska? oczekiwany efekt paliatywnego leczenia raka piersi – chronicyzacj? choroby (czyli przewlekanie jej przebiegu).

Istnieje szereg metod paliatywnego leczenia raka piersi.

1. Hormonoterapia. Jest ona skuteczna u chorych, u których w komórkach guza s? obecne receptory dla hormonów steroidowych. Istotn? zalet? hormonoterapii jest dobry profil tolerancji. W leczeniu hormonalnym stosuje si? tamoksyfen, inhibitory aromatazy obwodowej, ablacj? jajników, fulwestrant („czysty antyestrogen”), progestageny. Inne hormony (za wyj?tkiem objawowo stosowanych steroidów) s? stosowane coraz rzadziej.

2. Chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa. Jest stosowana g?ównie w przypadku braku w komórkach raka receptorów dla hormonów steroidowych, a tak?e przy wyst?pieniu przerzutów nowotworu do narz?dów mi??szowych. Istnieje wiele schematów paliatywnej chemioterapii raka piersi – wybór jednego z nich le?y w gestii lekarza chemioterapeuty.

3. Biologiczna terapia celowana. Chore z rozsianym rakiem piersi, którego komórki wykazuj? nadekspresj? HER2, odnosz? korzy?? kliniczn? z wczesnego zastosowania trastuzumabu (przeciwcia?a monoklonalnego przeciwko HER2). Na etapie prób klinicznych znajduj? si? inne leki „biologiczne”, np. lapatinib.

4. Leczenie bifosfonianami (np. pamidronianem, zolendronianem). Jest wskazane w razie wyst?pienia przerzutów do ko?ci.

5. Radioterapia. Znalaz?a zastosowanie g?ównie w leczeniu przerzutów do ko?ci i o?rodkowego uk?adu nerwowego.

6. Leczenie izotopami promieniotwórczymi (strontem, samarem). Jest brane pod uwag? w przypadkach mnogiego rozsiewu do ko?ci.

7. Chirurgia. Najcz??ciej jest stosowana w ramach procedur neurochirurgicznych (w celu usuni?cia pojedynczych przerzutów z o?rodkowego uk?adu nerwowego czy stabilizacji kr?gos?upa przy przerzutach do kr?gów) oraz jako tzw. mammektomia prosta (usuni?cie piersi obj?tej procesem nowotworowym, w sytuacjach, gdy jej pozostawienie wi??e si? z zagro?eniem, np. krwotokiem).

8. Adekwatne leczenie objawowe. Powinno by? stosowane na ka?dym etapie leczenia raka piersi.

Nale?y podkre?li?, ?e w r?kach do?wiadczonego zespo?u lekarskiego, umiej?tnie ?ongluj?cego wy?ej wymienionymi metodami, leczenie rozsianego raka piersi mo?e by? efektywne w stopniu zadowalaj?cym.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sympatyczna_zaok...
26.03.2009, 19:35
#4


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
36
9-01 09
Wroc?aw
1,351
Numer GG: 2069167Znalaz?am na googlach, wprawdzie po angielsku, ale mozna poczyta?


http://books.google.pl/books?id=aHetwn61Ji...esult#PPA367,M1
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sympatyczna_zaok...
6.04.2009, 11:39
#5


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
36
9-01 09
Wroc?aw
1,351
Numer GG: 2069167Dolno?l?zaczki cz??ciej pokonuj? raka piersi (artyku? z gazety wyborczej
Rozmawia?a Aneta Augustyn 2008-01-08, ostatnia aktualizacja 2008-01-08 15:13:09.0

- Na Dolnym ?l?sku wyleczalno?? raka piersi jest najwy?sza w kraju - mówi dr Marek Pude?ko, dyrektor Dolno?l?skiego Centrum Onkologii. - Wci?? jednak za ma?o pa? zg?asza si? na bezp?atne badania. Zw?aszcza ?e ten rodzaj nowotworu jest pierwszym zabójc? w grupie kobiet aktywnych zawodowo


Aneta Augustyn: Kobiety nie zg?aszaj? si? na badania, bo...

Dr Marek Pude?ko, dyrektor Dolno?l?skiego Centrum Onkologii: Bo i tak wszystko w r?ku Boga, co ma by?, to b?dzie. Tak cz?sto uwa?aj? kobiety z ni?szym wykszta?ceniem, ze wsi. Te bardziej u?wiadomione same przed sob? t?umacz? si? brakiem czasu i przedk?adaj? prac? i karier? nad zdrowie. Bywa te?, ?e kobiety zaniedbuj? siebie, po?wi?caj?c si? opiece nad chorym m??em. Pokutuj? tak?e przes?dy, ?e jak ju? lekarz dotknie raka, to wszystko si? rozsieje i koniec.

Mo?na te? si?gn?? po wygodne zaprzeczenie: choruj? inni, nie ja.

Tak, to te? dobra wymówka. Pami?tajmy jednak, ?e wed?ug statystyk co trzeci Dolno?l?zak na pewnym etapie swojego ?ycia zapadnie na jaki? rodzaj nowotworu. Rak piersi jest pierwszym zabójc? w grupie kobiet aktywnych zawodowo.

W jakim stadium raka piersi Dolno?l?zaczki trafiaj? do lekarzy?

Na szcz??cie przede wszystkim w pierwszym, gdy szansa wyleczenia jest niemal stuprocentowa oraz w drugim. Martwi nas jednak te 30 procent, które przychodzi w trzecim i czwartym stadium choroby, gdy szanse radykalnie spadaj?. Rocznie w regionie na raka piersi zapada pomad tysi?c kobiet i liczna ta wzrasta co roku. Cz??ciej choruj? mieszkanki du?ych miast. Mo?e to mie? zwi?zek ze stresem, z tym, ?e rodz? pó?no, po trzydziestce, lub wcale nie zachodz? w ci???.

W Polsce odsetek prze?y? pi?cioletnich wynosi 64 procent, tymczasem na Dolnym ?l?sku - a? 80. We Wroc?awiu jest jeszcze lepiej, 83 procent. To ju? s? wyniki na poziomie ameryka?skim. Jeste?my naprawd? dobrzy w diagnozowaniu i leczeniu tego nowotworu.

Pomog?y kampanie spo?eczne?

Bardzo. Trzeba pami?ta?, ?e jeszcze w latach 90. Polska by?a fatalnie postrzegana na mapie ?wiatowej onkologii, gdzie? w okolicach Rumunii i Albanii. To sta?o si? dla nas wyzwaniem.

W 1998 roku ruszy? pierwszy na Dolnym ?l?sku mammobus, który dociera? do najdalszych zak?tków regionu. Wspólnie z w?adzami miasta i mediami u?wiadamiali?my kobietom, ?e ich ?ycie zale?y od nich samych. Powsta?y poradnie wczesnego wykrywania raka piersi. W tym roku na Dolnym ?l?sku ruszy cytomammobus ,w którym b?dzie mo?na zrobi? badanie mammograficzne i cytologiczne. Mamy du?e ?rodki na badania dla kobiet.

Jakie trzeba spe?ni? warunki, ?eby z nich skorzysta??

Zapraszamy wszystkie panie w wieku 50-69 lat. Nie jest potrzebne ?adne skierowanie, wystarczy do nas zadzwoni?. Badanie jest bezp?atne i bezbolesne. A je?li wykazuje zmiany, to s? to w zdecydowanej wi?kszo?ci zmiany ?agodne. Fundujemy badania tak?e m?odszym paniom, ale po uprzedniej konsultacji u lekarzy.

Pierwsze stadium to guzek do jednego centymetra ?rednicy. Przez ile lat ro?nie?

Zwykle pi??, sze??. Mammografia pozwala wychwyci? zmiany ju? dwumilimetrowe, których kobieta nie jest w stanie wyczu?, nawet je?li sama bada si? co miesi?c.

W?ród czynników ryzyka wymienia si? geny, wczesn? pierwsz? miesi?czk? czy pó?ny pierwszy poród. Kontrowersje budzi HTZ, hormonalna terapia zast?pcza. Kobieta w okresie menopauzy powinna stosowa? syntetyczne hormony?

Jestem ich zdecydowanym przeciwnikiem. Kilkuletnie stosowanie HTZ zwi?ksza ryzyko wyst?pienia raka piersi. Natury nie przechytrzymy: je?eli wygasaj? funkcje rozrodcze i organizm przestaje produkowa? hormony, nie nale?y tego zmienia?. Uci??liwe objawy zwi?zane z przekwitaniem lepiej znosi? cho?by za pomoc? preparatów sojowych, czyli fitoestrogenów. Je?li jednak kobieta upiera si? przy terapii hormonalnej, powinna bada? si? co kilka miesi?cy.

** Informacje o bezp?atnych badaniach: Dolno?l?skie Centrum Onkologii, tel. 07136 89 554 , 36 89 555


Rozmawia?a Aneta Augustyn
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kicia
27.07.2009, 21:26
#6


du?a praktyka na forum


Wspiera forum
245
5-11 07
ma?opolska
19
Numer GG: 7838197http://www.e-diagnoza.pl/artykul/195/Rak-piersi---codziennie-umiera-13-Polek/


fragment:
................W?ród przyczyn s?abej zg?aszalno?ci polskich kobiet na mammografi? przesiewow? prof. Krystyna de Walden-Ga?uszko, psychoonkolog z Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego wymieni?a: l?k przed chorob? nowotworow? i kojarzenie jej z "wyrokiem ?mierci", zbyt nisk? wiedz? na temat profilaktyki i mo?liwo?ci skutecznego leczenia raka, lekcewa?enie swojego zdrowia oraz brak dobrych nawyków zdrowotnych - np. samokontroli piersi czy regularnego wykonywania mammografii. "Wiele kobiet nie wie, ?e onkologia zrobi?a ogromne post?py i obecnie wielu chorych na raka mo?na wyleczy?, pod warunkiem, ?e zostanie on wykryty wcze?nie i od pocz?tku jest w?a?ciwie leczony" - podkre?li?a.

Dr El?bieta Senkus-Konefka z Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego przypomnia?a, ?e w ostatnich latach pojawi?o si? wiele leków na raka piersi, które mo?na porówna? do "celnych pocisków" (tzw. terapie celowane). W przeciwie?stwie do starszych leków chemioterapeutycznych, które by?y mniej wyrafinowane i dzia?a?y na zasadzie "?lepych bomb" niszcz?cych nie tylko raka, ale i zdrowe tkanki, nowe zwi?zki terapeutyczne dzia?aj? bardziej specyficznie i maj? mniej dzia?a? niepo??danych. Nie tylko zwi?ksza to skuteczno?? terapii, ale te? poprawia komfort ?ycia pacjentek - zaznaczy?a.
W?ród najwa?niejszych leków celowanych na raka piersi specjalistka wymieni?a trastuzumab (herceptyn?), która hamuje wzrost nowotworu poprzez specyficzne blokowanie receptorów HER2. 20 proc. pacjentek z rakiem piersi ma w komórkach nowotworu zmian? genetyczn?, która powoduje, ?e receptor ten powstaje w nadmiarze i silnie pobudza wzrost guza. Kobiety z takimi zmianami s? bardziej nara?one na przerzuty i krócej ?yj?. Dzi?ki pojawieniu si? trastuzumabu wielu z nich mo?na uratowa? ?ycie. Uprzednio trzeba jednak wykona? testy oceniaj?ce, czy dana pacjentka produkuje nadmiar tego receptora. Niestety, u 40-50 proc. pacjentek z tej grupy trastuzumab nie dzia?a ze wzgl?du na zmienion? budow? receptora HER2. Do niedawna nie mo?na by?o im pomoc, ale obecnie dysponujemy ju? lekiem - o nazwie lapatynib, który dzia?a na inny fragment HER2 - wyja?ni?a.

Do innych nowych leków, które poprawiaj? prze?ycie pacjentek z tzw. rozsianym rakiem piersi (czyli takim, który da? przerzuty do innych narz?dów), a jednocze?nie maj? mniej dzia?a? ubocznych ni? standardowa chemioterapia, specjalistka zaliczy?a taksany produkowane z cisu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
1.10.2009, 6:29
#7


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919http://sky.prohosting.com/1970r/


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 31.03.2020 - 16:15