IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Witamina D zmniejsza ryzyko raka jelita grubego
V
Al_la
6.02.2010, 20:47
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-01-25

Wysoki poziom witaminy D we krwi obni?a ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i odbytnicy - wynika z bada? du?ej populacji Europejczyków.

Informacj? na ten temat zamieszcza strona internetowa pisma „British Medical Journal”.

Najnowsze badania s? cz??ci? szeroko zakrojonego projektu europejskiego (EPIC - European Prospective Investigation into Cancer Study), dotycz?cego raka, w którym wzi??o udzia? ponad 520 tys. osób z 10 krajów Europy Zachodniej.


Uczestnicy wype?niali szczegó?owe ankiety na temat diety i stylu ?ycia, a naukowcy pobrali od nich próbki krwi do analizy. W ci?gu kilku kolejnych lat bada? rak jelita grubego i odbytnicy rozwin?? si? u 1 248 pacjentów. Do dalszej analizy dobrano dla nich grup? 1 248 zdrowych osób.

Okaza?o si?, ?e osoby z najwy?szymi st??eniami witaminy D we krwi by?y niemal o 40 proc. mniej nara?one na raka jelita grubego ni? pacjenci, u których stwierdzono najni?sze st??enia. Jednak w porównaniu z grup? o ?rednim poziomie witaminy D (tj. od 50 do 75 nanomoli na litr) spadek ryzyka by? znacznie mniejszy.

Najnowsze badania wskazuj?, ?e niedobory witaminy D odgrywaj? wa?n? rol? w rozwoju raka jelita grubego, komentuj? autorzy pracy. Nie ma jednak pewno?ci, czy zwi?kszenie jej poziomu we krwi, za pomoc? suplementów b?d? wzbogaconej ?ywno?ci, zapewni wi?ksz? ochron? przed rakiem ni? ?rednie st??enie uzyskane dzi?ki regularnej, umiarkowanej ekspozycji na s?o?ce w po??czeniu z urozmaicon? diet?. G?ównym ?ród?em tej witaminy w naszym organizmie jest skóra, która produkuje j? pod wp?ywem promieni s?onecznych.

Nie wiadomo równie?, czy utrzymywanie si? wy?szych st??e? witaminy D we krwi nie b?dzie mie? skutków ubocznych.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 8.04.2020 - 6:19