IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Leczenie za granica za pieni?dze z NFZ
V
Sara
29.01.2010, 20:45
#1


Expert na forum
*****

Zarejestrowana
502
26-06 07
okolice Szczecina
8
Numer GG: 5622869Jak leczy? si? za granic? za pieni?dze z NFZ?

Z kraju; 2010-01-27 "Dziennik Gazeta Prawna"


Za leczenie w innym pa?stwie Unii Europejskiej NFZ zap?aci tylko wtedy, je?eli pacjent skorzysta z pomocy medycznej udzielonej w placówce, która dzia?a w ramach publicznego systemu lecznictwa...

NFZ zap?aci za leczenie za granic? , je?eli pacjent posiada Europejsk? Kart? Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania z niezb?dnych ?wiadcze? zdrowotnych w innych pa?stwach cz?onkowskich w takim zakresie, który umo?liwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu, bez konieczno?ci jego przerywania i powrotu do kraju. Oznacza to, ?e je?eli pacjent wymaga np. terapii tlenowej, to musi on nam zosta? zapewniona.

Pacjent musi jednak pami?ta?, ?e karta daje prawo do korzystania ze nieodp?atnych ?wiadcze? tylko w tych szpitalach i przychodniach, które dzia?aj? w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Jest to szczególnie wa?ne dla osób, które przebywaj? w miejscowo?ciach wypoczynkowych np. w Austrii. Tam bowiem dominuj? prywatne placówki medyczne. Za leczenie w nich pacjent musi zap?aci? z w?asnej kieszeni i nie mo?e ubiega? si?, po powrocie do Polski, o ich zwrot z NFZ.

Poza tym nale?y pami?ta?, ?e w wi?kszo?ci pa?stw europejskich tak?e publiczne placówki medyczne pobieraj? pewne op?aty za us?ugi. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z ich poniesienia. Z takimi wydatkami musz? si? liczy? osoby wyje?d?aj?ce np. do Anglii, Francji czy Belgii. Na terenie Niemiec ka?dy p?aci 10 euro w trakcie pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego. Tyle samo kosztuje ka?dy dzie? pobytu w szpitalu (dopiero po 28 dniach pobyt tam jest bezp?atny). Takie koszty b?dzie musia? ponie?? tak?e polski obywatel i nie s? one zwracane po powrocie do kraju. ("Dziennik Gazeta Prawna")

--------------------------------------------------------------------------------------

Jak zyska? prawo do nieodp?atnego leczenia w innym pa?stwie UE

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dost?p do leczenia op?aconego przez NFZ na terenie innego pa?stwa Unii.

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dost?p do leczenia op?aconego przez NFZ na terenie innego pa?stwa Unii

Przed wyjazdem (np. wakacyjnym) do innego pa?stwa Unii Europejskiej nale?y wyrobi? europejsk? kart? ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dost?p do ?wiadcze? zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmuj? obywateli kraju Unii w którym aktualnie si? przebywa.
Prawo do otrzymania karty maj? wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, a tak?e cz?onkowie rodziny takiej osoby. A zatem, gdy np. na wakacje wyje?d?a 4-osobowa rodzina, ka?da osoba, w tym tak?e dzieci, dostaj? w?asn?, odr?bn? kart?.

Karta jest wydawana osobom wyje?d?aj?cym czasowo do innego pa?stwa UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). O jej wydanie mog? si? wi?c ubiega?:
- tury?ci,
- studenci (którzy chc? rozpocz?? studia w innym pa?stwie Wspólnoty),
- pracownicy na czas krótkiej delegacji,
- pracownicy oddelegowani do pracy za granic? przez polskiego pracodawc?.

Karty nie dostan? natomiast osoby, które przesta?y podlega? polskiemu prawu, np. w zwi?zku z podj?ciem pracy w innym pa?stwie cz?onkowskim (nie myli? z czasowym oddelegowaniem do pracy) oraz te, których ubezpieczenie w NFZ wygas?o, np. ze wzgl?du na brak regularnego op?acania sk?adki zdrowotnej.

Aby uzyska? kart?, nale?y odpowiednio wcze?niej (np. dwa tygodnie rpzed planowanym wyjazdem)\ z?o?y? wniosek o jej wydanie. Sk?adamy go do w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania oddzia?u NFZ. Jest ona wydawana w 80 miejscach w kraju czyli nie tylko w g?ównych oddzia?ach funduszu, ale tak?e w ich delegaturach po?o?onych w mniejszych miejscowo?ciach.

Wniosek mo?na otrzyma? w oddziale lub delegaturze, a tak?e pobra? ze stron internetowych funduszu (www.nfz.gov.pl). Nale?y do niego do??czy? tak?e dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Mo?e to by? np. aktualnie podstemplowana przez pracodawc? ksi??eczka ubezpieczeniowa, druk ZUS po?wiadczaj?cy o obj?ciu ubezpieczeniem zdrowotnym czy aktualna ksi??eczka studencka. Tak przygotowany wniosek mo?na z?o?y? w NFZ osobi?cie, poczt? lub faxem.

W praktyce karta najcz??ciej jest wydawana ju? w dniu z?o?enia wniosku. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego op?acania sk?adek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Je?eli oka?e si?, ze sk?adka zdrowotna nie jest op?acona, EKUZ nie zostanie wydany. Na wniosek osoby ubiegaj?cej si? o kart?, mo?e ona by? do niego wys?ana poczt? pod wskazany adres lub odebrana przez inna, upowa?niona do tego osob?.

Nie warto, w przypadku wyjazdu turystycznego, wyst?powa? o kart? za wcze?nie, je?eli podró? jest zaplanowana dopiero za trzy czy cztery miesi?c. . Wynika to z tego, ?e dla turystów karta jest wa?na tylko przez dwa miesi?ce. Jedynie emeryci i renci?ci otrzymuj? j? na 5 lat.

Warto pami?ta?, ?e je?eli w czasie zagranicznego wyjazdu b?dziemy musieli skorzysta? ze ?wiadcze? zdrowotnych, a niestety nie b?dziemy mieli europejskie karty, to nale?y skontaktowa? si? np. telefonicznie, faxem czy za po?rednictwem osoby pozostaj?cej w kraju z oddzia?em NFZ i zwróci? si? o wystawienie tzw. certyfikatu zast?pczego. W takiej awaryjnej sytuacji zast?pi on EKUZ. Fundusz mo?e przes?a? taki certyfikat poczt? czy faxem bezpo?rednio do placówki medycznej, gdzie udzielana jest nam pomoc. ("Dziennik Gazeta Prawna")

------------------------------------------------------------------------

Kto ma prawo do nieodp?atnego leczenia w innym pa?stwie UE

Prawo do nieodp?atnego leczenie w innym pa?stwie Unii Europejskiej oraz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego maj? wszystkie te osoby, które s? ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Regularne op?acanie sk?adki zdrowotnej gwarantuje mo?liwo?? korzystania ze ?wiadcze? zdrowotnych w innych krajach, za które zap?aci NFZ. W zwi?zku z tym pacjent nie poniesie kosztów leczenia za granic?, chyba, ?e w danym kraju obowi?zuje tzw. zasada wspó?p?acenia czyli s? pobierane drobne op?aty np. za wizyt? lekarsk? czy wypisanie recepty.

W zwi?zku tym, aby uzyska? prawo do leczenia za granic? za pieni?dze z NFZ nale?y by? ubezpieczonym w Funduszu. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu okre?la ustawa z 27 sierpnia z 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z pó?n.zm.). Art. 66 tej ustawy dok?adnie wymienia, kto podlega obowi?zkowi ubezpieczenia. S? to:

1) osoby spe?niaj?ce warunki do obj?cia ubezpieczeniami spo?ecznymi lub ubezpieczeniem spo?ecznym rolników, które s?:
- pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpiecze? spo?ecznych,
- rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników,
- osobami prowadz?cymi dzia?alno?? pozarolnicz? lub osobami z nimi wspó?pracuj?cymi, z wy??czeniem osób, które zawiesi?y wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej,
- osobami wykonuj?cymi prac? nak?adcz?,
- osobami wykonuj?cymi prac? na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o ?wiadczenie us?ug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si? przepisy dotycz?ce zlecenia, lub osobami z nimi wspó?pracuj?cymi,
- osobami duchownymi,
- cz?onkami rolniczych spó?dzielni produkcyjnych, spó?dzielni kó?ek rolniczych lub cz?onkami ich rodzin,
- osobami pobieraj?cymi ?wiadczenie socjalne wyp?acane w okresie urlopu oraz osobami pobieraj?cymi zasi?ek socjalny wyp?acany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a tak?e osobami pobieraj?cymi wynagrodzenie przys?uguj?ce w okresie korzystania ze ?wiadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikaj?ce z odr?bnych przepisów lub uk?adów zbiorowych pracy,
- osobami pobieraj?cymi ?wiadczenie szkoleniowe wyp?acane po ustaniu zatrudnienia;
2) ?o?nierze odbywaj?cy zasadnicz? s?u?b? wojskow?, przeszkolenie wojskowe, ?wiczenia wojskowe oraz pe?ni?cy s?u?b? kandydack?, s?u?b? przygotowawcz? lub s?u?b? wojskow? w razie og?oszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegaj? obowi?zkowi ubezpieczenia z innego tytu?u;
3) osoby odbywaj?ce s?u?b? zast?pcz?;
4) osoby podlegaj?ce kwalifikacji wojskowej pe?ni?ce s?u?b? w Policji, Stra?y Granicznej i Biurze Ochrony Rz?du;
5) ?o?nierze zawodowi oraz ?o?nierze odbywaj?cy nadterminow? zasadnicz? s?u?b? wojskow? i s?u?b? okresow?;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rz?du, Stra?y Granicznej, S?u?by Celnej, S?u?by Wi?ziennej, Pa?stwowej Stra?y Po?arnej;
8) pos?owie pobieraj?cy uposa?enia poselskie oraz senatorowie pobieraj?cy uposa?enie senatorskie;
9) s?dziowie i prokuratorzy;
10) ?awnicy s?dowi niepodlegaj?cy obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
11) osoby pobieraj?ce emerytur? lub rent?, osoby w stanie spoczynku pobieraj?ce uposa?enie lub uposa?enie rodzinne oraz osoby pobieraj?ce uposa?enie po zwolnieniu ze s?u?by lub ?wiadczenie pieni??ne o takim samym charakterze;
12) uczniowie oraz s?uchacze zak?adów kszta?cenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie o?wiaty niepodlegaj?cy obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
13) dzieci przebywaj?ce w placówkach pe?ni?cych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opieku?cze lub w domach pomocy spo?ecznej niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
13) dzieci do czasu rozpocz?cia realizacji obowi?zku szkolnego nieprzebywaj?ce w placówkach, o których mowa w poprzednim punkcie, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u,
15) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegaj?cy obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u, z wy??czeniem studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy podlegaj? ubezpieczeniu zdrowotnemu dobrowolnie
16) alumni wy?szych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniory?ci zakonów m?skich i ?e?skich i ich odpowiedników, z wy??czeniem cudzoziemców, którzy nie s? obywatelami UE oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywaj?cych na terenie naszego kraju na podstawie m.in. wizy czy zezwolenia na zamieszkania na czas okre?lony
17) s?uchacze Krajowej Szko?y Administracji Publicznej;
18) osoby pobieraj?ce stypendium sportowe po uko?czeniu 15. roku ?ycia niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
19) bezrobotni niepodlegaj?cy obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
20) osoby pobieraj?ce stypendium w okresie odbywania szkolenia, sta?u lub przygotowania zawodowego doros?ych, na które zosta?y skierowane przez podmiot inny ni? powiatowy urz?d pracy, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
21) osoby pobieraj?ce zasi?ek przedemerytalny lub ?wiadczenie przedemerytalne
22) osoby pobieraj?ce zasi?ek sta?y z pomocy spo?ecznej niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
23) osoby, które uzyska?y w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c?, obj?te indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy spo?ecznej, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
24) osoby pobieraj?ce ?wiadczenie piel?gnacyjne lub dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi?ku dla bezrobotnych na skutek up?ywu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o ?wiadczeniach rodzinnych, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
25) osoby bezdomne wychodz?ce z bezdomno?ci niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
26) osoby obj?te indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizuj?ce kontrakt socjalny, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
27) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegaj?cy ubezpieczeniom spo?ecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobieraj?cy emerytury lub renty;
28) cywilne niewidome ofiary dzia?a? wojennych, niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
29) osoby korzystaj?ce z urlopu wychowawczego niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
30) osoby uprawnione do ?wiadcze? alimentacyjnych na podstawie ugody s?dowej lub prawomocnego orzeczenia s?du niepodlegaj?ce obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu?u;
34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegaj? ubezpieczeniu spo?ecznemu rolników z mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników;
35) cz?onkowie rad nadzorczych posiadaj?cy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
36) aplikanci Krajowej Szko?y S?downictwa i Prokuratury;
37) osoby pobieraj?ce nauczycielskie ?wiadczenia kompensacyjne

Aby naby? prawo do korzystania ze ?wiadcze? op?acanych przez NFZ nale?y zg?osi? si? do ubezpieczenia zdrowotnego. Zg?oszenia dokonuje p?atnik sk?adek poprzez z?o?enie w ZUS druku ZUS ZUA, gdy osoba podlega ubezpieczeniom spo?ecznym i zdrowotnemu (np. pracownik) albo ZUS ZZA, gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. cz?onek rady nadzorczej).

Osoba podlegaj?ca obowi?zkowi ubezpieczenia zdrowotnego musi zg?osi? do tego ubezpieczenia równie? cz?onków rodziny, którzy nie maj? innego tytu?u do obj?cia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. dzieci lub niepracuj?cego wspó?ma??onka). Zg?oszenia takiego dokonuje p?atnik sk?adek (w przypadku pracowników - pracodawca). Dzi?ki zg?oszeniu cz?onków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego maj? oni prawo do nieodp?atnego leczenia w kraju, jak i za granic?. Podkre?li? trzeba, ?e zg?oszenie cz?onków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wi??e si? z konieczno?ci? op?acenia wy?szej sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tylko pod warunkiem obj?cia ubezpieczeniem w NFZ mo?na ubiega? si? o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), co gwarantuje dost?p do ?wiadcze? zdrowotnych (np. w czasie urlopu za zagranic?) na takich samych zasadach, jakie obejmuj? obywatelski kraju, na terenie którego zamierzamy sp?dzi? urlop zimowy czy wakacje.

Podstawa prawna:
Ustawa o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z pó?n.zm.) ("Dziennik Gazeta Prawna")
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 14.07.2020 - 22:56