IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> W Gda?sku pracuj? nad nowatorsk? metod? wykrywania raka
V
Al_la
23.02.2010, 18:07
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2010-02-19
.
Wprowadzenie rutynowych testów diagnozuj?cych raka pozowoli?oby na wcze?niejsze wykrycie nowotworu. Polscy naukowcy podj?li próby diagnozowania nowotworów narz?dów uk?adu moczowo-p?ciowego, na podstawie analizy próbek moczu.

Badania nad metod? potrwaj? jeszcze dwa lata, jednak je?li oka?e si? ona skuteczna to umo?liwi wykrycie nowotworu, gdy pacjent nie b?dzie jeszcze wykazywa? objawów klinicznych choroby.

– Pobrana próbka moczu od pacjenta b?dzie badana pod k?tem zwi?zków chemicznych zwanych nukleozydami. Nukleozydy odzwierciedlaj? zmiany biochemiczne zachodz?ce w organizmie. Powstaj? one z kwasów nukleinowych, co jest szczególnie istotne, bo w przypadku chorób nowotworowych pojawia si? b??d w zapisie kwasu nukleinowego. Taki b??d mo?e si? przek?ada? na szerokie zmiany biochemiczne organizmu – wyja?nia prof. Roman Kaliszan, kieruj?cy zespo?em naukowców z Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.


Doda?, ?e zmiany te dotycz? nie tylko nadmiaru lub niedoboru jednego zwi?zku, ale wielu metabolitów jednocze?nie. Naukowcy skoncentrowali si? w?a?nie na nukleozydach, bo s? to zwi?zki bardzo informatywne, czyli nios? du?y ?adunek informacji.

Wyja?ni?, ?e zespó? naukowców z Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego mo?e bada? zwi?zki takie jak nukleozydy, dzi?ki opracowanym tam nowoczesnym metodom oznaczania i wykrywania ró?nych zwi?zków w p?ynach biologicznych, nawet takich, które bardzo trudno jest oznaczy?. Dane o oznaczonych i zaobserwowanych nukleozydach b?d? przetwarzane komputerowo.

Na razie naukowcy ograniczyli si? do zbadania nowotworów uk?adu moczowo-p?ciowego. Jednak prof. Kaliszan nie wykluczy?, ?e w przysz?o?ci na podstawie informacji dostarczanych przez nukleozydy zawarte np. w krwi b?dzie mo?na wy?awia? informacje o innych rodzajach nowotworów.

Opracowana metoda umo?liwia rozpoznanie osoby chorej zarówno w bardzo zaawansowanym etapie choroby, jak i u osób, które jeszcze nie maj? rozpoznanego nowotworu, bo nie wyst?puj? u nich objawy kliniczne, np. ból czy odnaleziony guz.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.04.2020 - 13:24