IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Naukowcy ostrzegaj? przed terapi? hormonaln?
V
Al_la
17.07.2009, 7:49
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP, onet.pl/Rynek Zdrowia

2009-07-15

.Kobiety, które po menopauzie stosowa?y terapi? hormonaln? mog? by? bardziej nara?one za zachorowanie na raka jajnika, a ryzyko to utrzymuje si? na zwi?kszonym poziomie jeszcze do dwóch lat po tym, jak kobiety przestan? za?ywa? estrogen - wynika z bada? medycznych dokonanych przez naukowców z Uniwersytetu Rigshospitalet w Kopenhadze.

Nawet stosunkowo krótka terapia hormonalna, trwaj?ca mniej ni? cztery lata, jest zwi?zana z wi?kszym o 30 - 40 procent ryzykiem wyst?pienia raka jajnika.

- Ryzyko raka jajnika, od którego zaczynamy jest dosy? ma?e, wi?c 30- lub 40-procentowy wzrost ma?ego ryzyka jest wci?? niewielki - mówi doktor Debbie Saslow, dyrektor instytutu ds. raka piersi i chorób ginekologicznych z American Cancer Society.


Ju? w przesz?o?ci lekarze wi?zali terapie hormonalne z zagro?eniem zdrowia. D?ugoterminowe badania rz?dowe pokaza?y, ?e kobiety, które przyjmowa?y hormony przez wiele lat by?y bardziej nara?one na raka piersi, udar, choroby serca, problemy z zakrzepami w p?ucach, czy w nogach.

Od tego czasu, podawanie hormonów – kiedy? proponowane milionom starszych kobiet w ramach leczenia symptomów menopauzy i zapobiegania chorobom serca – drastycznie si? zmniejszy?o. Spad?y równie? statystyki zwi?zane z rakiem piersi, g?ównie dzi?ki temu, ?e hormony nie s? wykorzystywane falowo. Teraz kobietom zaleca si? przyjmowanie najmniejszej mo?liwej dawki przez krótki czas, aby zminimalizowa? objawy menopauzy.

Badaniem obj?to blisko 910 tysi?cy kobiet w Danii, prawie wszystkie kobiety w kraju w wieku od 50 do 79 lat. Osoby poddawane terapii hormonalnej by?y nara?one na wi?ksze o 38 procent ryzyko zachorowania na raja jajnika oraz o 44 procent wi?ksze ryzyko zachorowania na nab?onkowego raka jajnika, w porównaniu do kobiet, które nigdy nie przyjmowa?y hormonów. Kobiety, które przesta?y za?ywa? hormony w ci?gu ostatnich dwóch lat, ogranicza?y te? ryzyko zachorowania na raka jajnika do 33 procent.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Menopauza · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 23.10.2020 - 22:08