IPB

( | )

 
Reply to this topicStart new topic
> Menopauza i NTM
V
Al_la
6.08.2009, 9:19
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Niemal co czwarta Polka jest przekonana, ?e menopauza przyczynia si? do wyst?pienia problemu nietrzymania moczu (NTM) - wynika z raportu opracowanego na zlecenie marki TENA. Chocia? okres przekwitania wi??e si? z nieprzyjemnymi dolegliwo?ciami, niektórych z nich mo?na unikn??. Jak podkre?laj? eksperci kampanii edukacyjnej „CoreWellness – wewn?trzna si?a”, nie ka?da kobieta wchodz?ca w okres menopauzy skazana jest na NTM.

Menopauza jest naturalnym procesem fizjologicznym wpisanym w rozwój ka?dej kobiety. Mówi si? o niej, gdy kobieta nie miesi?czkuje od roku. Pojawia si? zazwyczaj oko?o 50. roku ?ycia. W tym czasie w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian fizycznych oraz hormonalnych. Jedn? z nich jest zmniejszenie ilo?ci wytwarzanych estrogenów - ?e?skich hormonów p?ciowych, odpowiedzialnych mi?dzy innymi za rozwój cech kobiecych oraz przebieg cyklu miesi?czkowego.

Fakt ten sprawia, ?e organizm kobiety staje si? bardziej podatny na choroby, takie jak np.: osteoporoza, choroby uk?adu kr??enia, zmiany zanikowe uk?adu moczowo-p?ciowego, zmiany w o?rodkowym uk?adzie nerwowym. Wiele kobiet odczuwa nieprzyjemne dolegliwo?ci, w tym: „uderzenia gor?ca”, zwi?kszona potliwo??, ko?atanie serca oraz obni?enie nastroju. Ka?da kobieta do?wiadcza ich w sposób indywidualny, z ró?nym nasileniem.

A co z NTM?

Zmniejszona ilo?? estrogenów w mi??niach brzucha mo?e os?abi? napi?cie mi??ni dna miednicy, kontroluj?cych prac? zwieraczy i utrzymuj?cych p?cherz w zamkni?ciu. Os?abienie tej partii mi??niowej mo?e prowadzi? do NTM.

- W przypadku dolegliwo?ci zwi?zanych z menopauz?, cz?sto zaleca si? stosowanie terapii hormonalnej. Inaczej jest w przypadku NTM. Zarówno w procesie leczenia, jak i profilaktyki, skuteczne s? ?wiczenia mi??ni dna miednicy. Pierwsze pozytywne efekty gimnastyki tej grupy mi??niowej zauwa?ane s? ju? po dwóch tygodniach. W przypadku wysi?kowego nietrzymania moczu po up?ywie o?miu do dwunastu miesi?cy symptomy mog? nawet ust?pi?. Nawet je?li nie uda si? odzyska? ca?kowitej kontroli nad p?cherzem, sytuacja na pewno si? poprawi. – mówi prof. Jan Kotarski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ekspert kampanii „CoreWellness – wewn?trzna si?a.”

?wiczenia jak lekarstwo

Mi??nie dna miednicy mo?na ?wiczy? w dyskretny sposób, w wielu codziennych sytuacjach: podczas jazdy samochodem, czy siedzenia przy biurku. ?wiczenia polegaj? na stopniowym napinaniu i rozlu?nianiu mi??ni okolicy cewki moczowej i odbytu, w sposób podobny do wstrzymywania strumienia moczu.

Dodatkowe informacje

Wysi?kowe nietrzymanie moczu to niekontrolowany wyciek moczu w trakcie czynno?ci zwi?zanych z napinaniem mi??ni brzucha (kaszel, kichanie, taniec, ?wiczenia fizyczne). Jedn? z jego przyczyn mo?e by? os?abienie mi??ni dna miednicy. Problem ten w znacznym stopniu dotyka kobiety w okresie menopauzy oraz po przebytej ci??y.

W Polsce na nietrzymanie moczu cierpi ok. 3 mln kobiet.

Celem kampanii „CoreWellness – wewn?trzna si?a” jest edukowanie spo?ecze?stwa na temat mo?liwo?ci prowadzenia aktywnego trybu ?ycia przez osoby dotkni?te problemem nietrzymania moczu, obalenie mitów na temat nietrzymania moczu jako dolegliwo?ci osób starszych i schorowanych oraz zach?cenie kobiet do poruszania tego tematu podczas rozmowy ze swoim lekarzem.

Patronat nad kampani? obj??o Polskie Towarzystwo Urologiczne i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Organizatorem kampanii jest firma SCA Hygiene Products, producent marki TENA. Partnerem akcji sie? klubów fitness Gymnasion oraz Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”.

?ród?o: Tena.pl


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Menopauza · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 26.10.2020 - 4:22