Forum Amazonki Net _ Ciekawostki/nowosci ze swiatowej onkologii _ Szlaban na raka?

: amado 6.01.2010, 19:42

Szlaban na raka?

* PAP/Rynek Zdrowia
* 2010-01-05 13:00:00

Lek testowany pod k?tem leczenia raka sutka i p?uc, w badaniach przedklinicznych okaza? si? skuteczny w hamowaniu rozwoju raka mózgu i prostaty.

Dzia?anie leku o nazwie imetelstat lub GRN163L badano narazie w hodowli izolowanych komórek ludzkich oraz na gryzoniach. Jak podkre?la dr Jerry Shay z UT Southwestern Medical Center, g?ówny autor prac, wyniki bada? s? bardzo obiecuj?ce. Ów lek bowiem atakuje nie tylko skupiska komórek nowotworowych, ale równie? pojedyncze komórki macierzyste raka, które s? w najwi?kszym stopniu odpowiedzialne za wzrost guzów nowotworowych.

Badanie dzia?ania leku na rozwój glejaka, najbardziej z?o?liwego ze wszystkich nowotworów mózgu wyst?puj?cych u doros?ych, przeprowadzono na myszach wykaza?o, ?e GRN163L pokonuje barier? krew mózg, co jest szczególnie istotne poniewa? wiele leków nie przedostaje si? z krwiobiegu do mózgu, co znacznie utrudnia leczenie guzów o?rodkowego uk?adu nerwowego.

Naukowcy badali telomery, rodzaj zabezpieczaj?cych nak?adek na ko?cówki DNA, które okre?laj? maksymaln? liczb? podzia?ów komórki. Telomery skracaj? si? podczas ka?dego z podzia?ów, tak?e kiedy struktury te osi?gn? swoj? minimalna d?ugo?? komórka przestaje si? dzieli?. W komórkach raka enzym o nazwie telomeraza odbudowuje skracaj?ce si? telomery, przez co komórka mo?e dzieli? si? w niesko?czono?? – zyskuje nie?miertelno??.

Nowy lek hamuje dzia?anie telomerazy. Obecnie jest ju? badany klinicznie pod k?tem leczenia raka sutka i p?uc oraz przewlek?ej bia?aczki limfocytarnej. Badaj?c dzia?ania nowego leku na glejaka wykazano, ?e imetelstat blokuje dzia?anie telomerazy w izolowanych komórkach macierzystych raka, cz?sto zabijaj?c je. Po??czenie imelestatu z radioterapi? podnosi jego skuteczno??.

Naukowcy wszczepili te? myszom ludzkie komórki macierzyste i zaobserwowali, ?e lek dociera do mózgu oraz blokuje aktywno?? telomerazy w tkance nerwowej. Podczas badania raka prostaty, naukowcy wyizolowali komórki macierzyste raka z guza prostaty i stwierdzili, ?e imetelstat hamuje aktywno?? telomerazy, co powoduje znacz?ce skracanie si? telomerów.

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)