IPB

( | )

Regulamin
ABC - zasady Forum

Co to jest forum dyskusyjne?

Poszczególne Fora zwi?zane s? z serwisami tematycznymi i grupuj? dyskusje na tematy powstaj?ce w tych serwisach.
Dyskusje zawieraj? w?tki – czyli wypowiedzi na temat i zwykle komentowane przez kolejnych Internautów. Wokó? szczególnie wa?nych lub kontrowersyjnych wypowiedzi mo?e pojawi? si? kilkaset ró?nych opinii i listów.

Jak i co pisa??

Przede wszystkim na temat. Ludzie, którzy czytaj? Forum chc? pozna? opinie innych na dany temat – po to tu weszli. Mi?o jest te? nie u?ywa? s?ów obra?liwych i rozmawia? z innymi, tak jakby?my prowadzili rozmow? na ?ywo.

Niew?tpliwie innych czytelników Forum zainteresuj? wypowiedzi przemy?lane, pokazuj?ce jakie? okre?lone pogl?dy, wypowiedzi nie skrajnie lakoniczne. Krótkie, emocjonalne wypowiedzi ubarwiaj? dyskusj?, ale je?eli zawieraj? g?ównie przymiotniki (zachwyty, lub obelgi) bez wyja?nienia – nie s? zbyt interesuj?ce.

Czego nie powinni?my robi??

Nie nale?y obra?a? ludzi, nawet je?eli reprezentuj? skrajnie odmienne pogl?dy. Nie powinno pisa? si? reklam ani te? wysy?a? listów – ?a?cuszków.
Nie warto te? pl?ta? si? w k?ótnie, w których powodem ostrej wymiany raczej personalnych wypowiedzi jest szybka, emocjonalna, nieprzemy?lana reakcja na czyj? list. Taka k?ótnia szybko eskaluje na kilkana?cie listów i nie jest raczej czytana przez innych z zainteresowaniem.

*Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ

*NIE piszemy duzymi literami (z wci?nietym Caps Lock ) - du?e litery w necie oznaczaj? krzyk ,

* Decyzja daministratora jest ostateczna
* Nie wolno umieszcza? takich samych postów w kilku ró?nych tematach.

POSTY

1 ) Nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
2 ) Przypadkowe, powielaj?ce si? posty zostan? usuni?te.
3 ) Posty nielegalnych u?ytkowników forum b?d? kasowane.
4 ) Posty pozbawione tre?ci merytoryczej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywo?ania k?ótni i/lub wzajemnej wrogo?ci w?ród forumowiczów b?d? kasowane.
5) prosimy nie wyci?ga? tematów sprzed miesi?cy tylko po to, aby doda? jedn? kompletnie niezwi?zan? z tematem uwag?.
6) Przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
7) Za?atwia? prywatn? korespondencj? za pomoc? systemu wiadomo?ci prywatnych (PW)
8) Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do ka?dego w?tku kilkudziesi?ciu wypowiedzi na godzin? o tre?ci "Ok", "Aha", "Popieram" itp., maj?ce na celu jedynie zwi?kszenie "rangi" na forum). Osoby notorycznie nabijaj?ce posty otrzymaj? ostrze?enie.
9) Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które zawieraj? uwagi skierowane do redakcji FORUM. Jeste?my za nie bardzo wdzi?czni. W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcj? - Tylko wówczas mamy pewno??, ?e uwagi od Pa?stwa trafi? do osób odpowiedzialnych za tre?? serwisu.

ADMINISTRATOR

1 ) Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za posty zamieszczane przez u?ytkowników Forum.
2 ) Administrator nadzoruje dzia?anie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale "O Forum" poprzez email lub poprzez Prywatne Wiadomo?ci.
3 ) Administrator nie ma obowi?zku t?umaczenia si? ze swoich decyzji innym u?ytkownikom forum. (Jednak na pro?b? u?ytkowników wyja?ni swoj? decyzj? )
4 ) Decyzje Administratora s? bezdyskusyjne.
5 ) Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za przypadkow? utrat? danych zawartych w dzia?ach na forum.

*Forum to nie rozmowa w przelocie. S?owo pisane wymaga staranno?ci, zw?aszcza, ?e pomaga ona potem osobom korzystaj?cym z wyszukiwarki forum.
: 29.11.2020 - 23:35