IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : REKONSTRUKCJA PIERSI

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=12.0

 
Reply to this topicStart new topic
> ?ód?: w "Koperniku" chc? rekonstruowa? piersi nowoczesn?
V
Al_la
14.10.2009, 13:09
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233PAP/Rynek Zdrowia

2009-10-10

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w ?odzi rozpocz?? starania o mo?liwo?? stosowania specjalnej metody odsysania t?uszczu pacjentki i nast?pnie zastosowania go w rekonstrukcji piersi w chorobie nowotworowej.

?ódzki O?rodek by?by drugim w Polsce - po Uniwersytecie Medycznym w Gda?sku - który bezp?atnie oferowa?by t? procedur?. Szpital rozpoczyna starania o utworzenie dla lipofillingu odr?bnej procedury finansowanej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - poinformowa?a PAP rzeczniczka prasowa szpitala Adriana Sikora.

Pieni?dze dla szpitala na zakup sprz?tu do lipofillingu pomaga zdoby? Krajowa Izba Mody, która od lat wspiera inicjatywy na rzecz zdrowia kobiet. W niedziel? w hotelu Andel's w ?ódzkiej Manufakturze Izba organizuje pokaz mody po??czony z aukcj? bi?uterii, z której dochód b?dzie przeznaczony na zakup zestawu do lipofillingu dla ?ódzkiej placówki.


Zabiegi lipofillingu stosowane s? od kilku lat w o?rodkach referencyjnych chirurgii raka piersi w Europie, m.in. w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie czy Klinice Chirurgii Piersi we Florencji. – Do?wiadczenia tych instytucji wskazuj?, ?e t?uszcz w?asny pacjentki jest bezpiecznym, ?atwo dost?pnym, biokompatybilnym, tanim materia?em wype?niaj?cym ubytki tkankowe po operacjach onkologicznych – wyja?ni?a Sikora.

Lipofilling wymaga u?ycia specjalistycznego sprz?tu do odsysania i wszczepiania t?uszczu. Zdaniem specjalistów zestaw sprz?tu do tego zabiegu umo?liwia jak najmniej traumatyczne pobieranie t?uszczu z zachowaniem ukrwienia komórek t?uszczowych. Wp?ywa to znacz?co na zachowanie ?ywotno?ci przeszczepionych komórek t?uszczowych w operowanej piersi.

Lipofilling oferuje ju? coraz wi?cej prywatnych klinik chirurgii plastycznej, równie? w Polsce. Jest to jednak zabieg bardzo drogi; jego koszt to ok. 25-30 tys. z?. Wed?ug rzeczniczki szpitala pacjentki Regionalnego O?rodka Onkologicznego w ?odzi mog?yby korzysta? z tej metody rekonstrukcji za darmo, w ramach ubezpieczenia w NFZ. – Oczywi?cie pod warunkiem, ?e powodem kwalifikacji do zabiegu b?dzie zniekszta?cenie piersi spowodowane zabiegiem onkologicznym – zaznaczy?a Sikora.

Chirurdzy-onkolodzy z „Kopernika” od ponad roku wykonuj? rekonstrukcje piersi u pacjentek po zabiegach onkologicznych finansowane przez NFZ w ramach odr?bnej procedury. Obecnie maj? jednak do dyspozycji tylko metod? wszczepiania implantów, tzw. expanderów. Zdaniem lekarzy lipofilling by?by uzupe?nieniem oferty dla kobiet po mastektomii, poniewa? niewielki ubytek zniekszta?caj?cy pier? nie kwalifikuje si? do wszczepienia implantu, a jednak wymaga korekty plastycznej.

Sikora podkre?li?a, ?e lekarze chc? tak?e u?wiadomi? pacjentkom, ?e rak piersi nie jest chorob?, która musi pozbawia? urody. – Mylne przekonanie wielu kobiet o tym, ?e leczenie raka piersi wi??e si? nieodwo?alnie z oszpeceniem, jest jednym z powodów powstrzymywania si? przed wizyt? u lekarza. Obalenie tego mitu jest istotnym zadaniem zarówno ze wzgl?du na jako?? terapii, jak i z punktu widzenia profilaktyki raka piersi – podkre?li?a rzeczniczka szpitala.
--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
14.10.2009, 13:09
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Al_la
14.10.2009, 14:02
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Nowa metoda cz??ciowej rekonstrukcji piersi

Dzi?ki nowej technice tysi?ce kobiet, których piersi z powodu choroby nowotworowej zosta?y zniekszta?cone, mog? je zrekonstruowa?. Chirurdzy u?ywaj? komórek macierzystych i liposukcji do zast?pienia tkanki, która zosta?a usuni?ta. Brytyjki jako pierwsze mog? skorzysta? z tej metody. U 3/4 pacjentek podczas operacji usuwana jest niewielka cz??? piersi.

T?uszcz do wype?nienia pustych miejsc po wyci?ciu nowotworu pobierany jest z brzucha, ud lub po?ladków pacjentki. T?uszcz ten zawiera regeneruj?ce komórki macierzyste, które powoduj? szybszy wzrost naczy? krwiono?nych. Komórki macierzyste s? oddzielane od t?uszczowych, wzmacniane za pomoc? Cytori Celution System, maszyny, która oddzia?ywuje na ich przetrwanie i wzrost po transplantacji. Do??czane s? nast?pnie do komórek t?uszczowych i wszczepiane do piersi.

– Dzi?ki temu zabiegowi nie powstaj? nowe blizny, pojawiaj? za? si? nowe naczynia krwiono?ne, co by?o niemo?liwe we wcze?niejszych próbach – dodaje Nader Khonji, chirurg plastyczny, który prowadzi badanie w Singleton Hospital. Podobne badania s? prowadzone w Glasgow po tym, jak niewielkie badania w Japonii pokaza?y, ?e 4 na 5 pacjentek poddanych takiej operacji by?y zadowolone z efektów. 18 miesi?cy po tym nie mia?y one ?adnej utraty tkanki ani nawrotu choroby.

?ród?o: Dailymail.co.uk--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 10.07.2020 - 22:10