IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Trastuzumab w leczeniu raka piersi
V
Al_la
4.01.2008, 16:22
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233dr n. med. Grzegorz ?wi?toniowski

specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewn?trznych
Klinika Chorób Wewn?trznych, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wroc?awiu


Powstanie i rozwój raka piersi jest skomplikowanym, wieloaspektowym procesem. Na prawid?owe komórki gruczo?u piersiowego ustawicznie oddzia?uje wiele czynników, z jednej strony pobudzaj?cych te komórki do podzia?ów, z drugiej – hamuj?cych podzia?y komórkowe. Taki uk?ad oddzia?ywa? wynika z biologicznej funkcji gruczo?ów piersiowych, które w pewnych sytuacjach (laktacja) musz? podj?? nowe zadania.
Po?ród wielu czynników bior?cych udzia? w rozwoju raka piersi wa?n? rol? odgrywa nadekspresja receptora HER-2. Zosta?a ona odkryta prawie 20 lat temu i od tego czasu wiemy coraz wi?cej o istocie tego zjawiska. Nadekspresj? HER-2 stwierdza si? w oko?o 25% przypadków raka piersi. Generalnie rzecz ujmuj?c – koreluje ona z bardziej agresywnym przebiegiem choroby.

Znaczenie receptorów HER w patogenezie raka piersi

Do rodziny receptorów HER zaliczamy: HER-1 (inaczej – EGFR, ang. epidermal growth factor receptor), HER-2, HER-3 i HER-4. Receptory te nale?? do systemu wzajemnej komunikacji ró?nych komórek organizmu. Zlokalizowane s? w b?onie komórkowej. W warunkach fizjologicznych odgrywaj? donios?? rol? w procesach rozwojowych. W warunkach patologii nowotworowej – mog? pobudza? komórki do niekontrolowanej proliferacji. Receptory rodziny HER „graj? dru?ynowo”. W pewnych warunkach (na przyk?ad po po??czeniu si? jednego z nich z okre?lon? substancj?, nazywan? ligandem) ??cz? si? w pary, czyli dimeryzuj?, a poniewa? nie ??cz? si? w pary jednoimienne, mówimy, ?e heterodimeryzuj?. Powsta?e w ten sposób ró?ne heterodimery z ró?n? si?? pobudzaj? komórki do proliferacji. Przekaz sygna?u podzia?owego w g??b komórki (czyli do j?dra) odbywa si? przez wp?yw na aktywno?? enzymatyczn? kinazy tyrozynowej, b?d?cej integraln? cz??ci? receptora.

Receptor HER-2 jest kodowany przez maj?cy charakter protoonkogenu gen HER-2, zlokalizowany na chromosomie 17. Mówi?c obrazowo: w warunkach fizjologicznych w b?onie komórkowej ka?dej komórki znajduje si? pewna okre?lona ilo?? receptorów HER-2, a nadekspresja oznacza zwielokrotnienie ich liczby. To zwielokrotnienie jest najcz??ciej skutkiem amplifikacji genu koduj?cego receptor. W zwi?zku z tym mamy dwie zasadnicze metody wykrywania nadekspresji receptora HER-2.

Metoda immunohistochemiczna. Pozwala okre?li?, jak du?o receptorów znajduje si? w b?onie komórkowej. Jest ?atwa, tania, ale kiepsko wystandaryzowana, co mo?e utrudnia? interpretacj? wyniku (przyjmuje si?, ?e wynik ujemny i „na jeden plus” przemawia za brakiem nadekspresji HER-2, wynik „na trzy plusy” wskazuje na nadekspresj? HER-2, natomiast wynik „na dwa plusy” wymaga rozstrzygni?cia z u?yciem metody FISH).

Metoda FISH. Okre?la, jak du?o kopii genu znajduje si? w j?drze komórki. Jest trudniejsza, dro?sza, ale dok?adnie precyzuje, czy mamy do czynienia z amplifikacja genu (za warto?? graniczn? przyj?to pi?? kopii genu w j?drze). Badanie FISH wykonuje si? przy niepewnym (tj. „na dwa plusy”) wyniku badania immunohistochemicznego.

O czym mówi nadekspresja HER-2?

Nadekspresja HER-2 wi??e si? z nast?puj?cymi, wa?nymi dla przebiegu i leczenia raka piersi faktami.

1. Gorszym rokowaniem. Nadekspresja HER-2 jest negatywnym czynnikiem rokowniczym (i wydaje si? to by? coraz silniej potwierdzone).

2. Szans? na odpowied? na leczenie z udzia?em trastuzumabu (herceptyny). Chore bez nadekspresji HER-2 praktycznie nie odpowiadaj? na ten lek i dlatego nie powinien on by? u nich stosowany. Natomiast pacjentki wykazuj?ce nadekspresj? HER-2 maja znaczne szanse odpowiedzi na trastuzumab (nadekspresja HER 2 jest tzw. czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na trastuzumab).

3. Z du?ym prawdopodobie?stwem mo?na twierdzi?, ?e nadekspresja HER-2 wi??e si? z lepsz? odpowiedzi? na chemioterapi? z udzia?em antracyklin (np. AC, FAC, itp.), ni? bez nich (klasyczne schematy typu CMF). Nie jest jeszcze pewny wp?yw nadekspresji HER 2 na efektywno?? chemioterapii z zastosowaniem taksanów.

4. Z podobnym prawdopodobie?stwem mo?na s?dzi?, ?e nadekspresja HER-2 wi??e si? z cz?stsz? oporno?ci? na tamoksyfen, co mo?e mie? oczywiste implikacje terapeutyczne.

Wiele aspektów klinicznych nadekspresji HER-2 jest ca?y czas intensywnie badane, dlatego powy?sze wnioski trzeba formu?owa? do?? ostro?nie, gdy? mog? z biegiem czasu ulec daleko id?cej modyfikacji.

Trastuzumab (herceptyna)

Trastuzumab jest monoklonalnym, humanizowanym przeciwcia?em przeciwko zewn?trzkomórkowej domenie receptora HER-2. ??cz?c si? z receptorem, hamuje przekazywanie do j?dra komórki sygna?ów podzia?owych, a tym samym – spowalnia rozwój nowotworu.

Trastuzumab jest lekiem podawanym wy??cznie do?ylnie. Mo?e by? stosowany samodzielnie, albo w skojarzeniu z chemioterapi?. Podaje si? go co tydzie? lub co trzy tygodnie (wtedy dawka jednorazowa jest wy?sza). Obecnie wiemy, ?e trastuzumab jest skuteczny tylko u chorych, u których nowotwór wykazuje nadekspresj? receptora HER-2. U tych pacjentek mo?na uzyska? istotne korzy?ci kliniczne, zarówno w leczeniu paliatywnym, jak i uzupe?niaj?cym.

Leczenie trastuzumabem jest, generalnie rzecz bior?c, dobrze tolerowane i nie zaburza w istotny sposób normalnego funkcjonowania chorych. W porównaniu z chemioterapi? nasilenie i jako?? objawów ubocznych jest ewidentnie korzystniejsza. Niemniej w trakcie leczenia mog? wyst?pi? nast?puj?ce objawy uboczne.

1. Ju? w trakcie wlewu (zwykle pierwszego) lub bezpo?rednio po nim mog? wyst?pi? ostre reakcje zwi?zane z podanym lekiem. W ogromnej wi?kszo?ci mijaj? one samoistnie po przerwaniu wlewu i nie stanowi? istotnego zagro?enia dla pacjentek. W obrazie klinicznym dominuj? objawy ze strony uk?adu oddechowego (duszno??, bronchospazm), czasem wyst?puje wysypka i hypotonia. Nale?y jednak wspomnie?, ?e obserwowano – acz incydentalnie – reakcje o tak du?ym nasileniu, ?e doprowadzi?y do szybkiego zgonu pacjentek.

2. Do?? cz?sto spotykamy: gor?czk?, dreszcze, bóle (np. brzucha, klatki piersiowej) i os?abienie.

3. Objawy hematologiczne nie s? cz?ste i zwykle maj? umiarkowane nasilenie (neutropenia, ma?op?ytkowo??, niedokrwisto??).

4. Niew?tpliwie, najwi?ksze znaczenie kliniczne ma kardiotoksyczno?? trastuzumabu. Manifestuje si? ona objawami narastaj?cej niewydolno?ci serca w wyniku uszkodzenia mi??nia sercowego (kardiomiopatia). O wiele rzadziej obserwuje si? w przebiegu leczenia trastuzumabem zaburzenia rytmu serca. Z uwagi na swoj? kardiotoksyczno??, trastuzumab nie mo?e by? stosowany w po??czeniu z antracyklinami – cytostatykami o ustalonej roli w leczeniu raka piersi, ale te? o znanej od lat kardiotoksyczno?ci. W wypadku takiego po??czenia ryzyko powa?nych powik?a? sercowych niepokoj?co ro?nie. Zosta?o to wykazane niejako przez przypadek: kiedy próbowano szuka? optymalnego skojarzenia terapeutycznego trastuzumabu, w naturalny sposób – po??czono go ze schematem zawieraj?cym antracyklin?.

Trastuzumab jest pierwszym lekiem z grupy tzw. biologicznych leków celowanych, który wykaza? swoja niew?tpliw? przydatno?? w racjonalnej terapii raka piersi. Na ró?nym etapie bada? znajduj? si? dalsze preparaty (np. lapatinib), które w przysz?o?ci poszerz? spektrum mo?liwo?ci terapeutycznych omawianego nowotworu.

Trastuzumab w leczeniu paliatywnym

W leczeniu rozsianego raka piersi pierwszoplanow? rol? odgrywa terapia systemowa, czyli taka, która dzia?a nie tylko miejscowo, ale penetruje do wi?kszo?ci obszarów organizmu. Tradycyjnie w leczeniu raka piersi najwi?ksze znaczenie mia?a hormonoterapia i chemioterapia. Dzi? wiemy ju?, ?e w pewnej ?ci?le okre?lonej grupie pacjentek (których nowotwór wykazuje nadekspresj? HER-2) mo?emy uzyska? niez?e wyniki stosuj?c – oprócz tradycyjnych metod terapii systemowej – leczenie trastuzumabem. Koniecznym warunkiem wprowadzenia tej terapii jest jednak wyst?powanie nadekspresji HER-2.

Trastuzumab mo?e by? stosowany zarówno w skojarzeniu z chemioterapi? (leki b?d? schematy wielolekowe nie zawieraj?ce antracyklin), hormonoterapi?, jak i samodzielnie. W ten ostatni sposób bywa stosowany najcz??ciej jako leczenie kolejnego rzutu, po niepowodzeniu terapii opartej o antracykliny i taksany. Wyniki bada? klinicznych (i dobra praktyka kliniczna) wskazuj?, ?e leczenie trastuzumabem jest najskuteczniejsze, kiedy rozpocznie si? je bezpo?rednio po zdiagnozowaniu rozsiewu (a nie jako terapi? kolejnych rzutów) i skojarzy si? z chemioterapi?.

W trakcie zdobywania nowych do?wiadcze? z trastuzumabem zadano sobie pytanie – jak d?ugo prowadzi? to leczenie? Mamy do wyboru nast?puj?ce opcje:
- pewien z góry okre?lony okres (np. 6 miesi?cy),
- do momentu wyst?pienia maksymalnej odpowiedzi klinicznej,
- do wyst?pienia progresji,
- nawet po wyst?pieniu progresji.

Nie wdaj?c si? w akademickie dyskusje, nale?y stwierdzi?, ?e opcj? optymaln? wydaje si? by? leczenie trastuzumabem do wyst?pienia progresji. Jedyn? sytuacj? kliniczn?, w której nale?y rozwa?y? utrzymanie leczenia trastuzumabem, mimo stwierdzenia progresji choroby, jest jej wyst?pienie pod postaci? rozsiewu do centralnego uk?adu nerwowego. Trastuzumab jest bowiem du?? cz?steczk? i nie przenika do centralnego uk?adu nerwowego, zatem – z istoty rzeczy – nie dzia?a w tym obszarze.

Racjonalne stosowanie trastuzumabu w paliatywnym leczeniu raka piersi prowadzi do poprawy jego efektów, czyli:
- zwi?kszenia odsetka odpowiedzi na leczenie,
- wyd?u?enia czasu trwania tej odpowiedzi,
- wyd?u?enia ca?kowitego prze?ycia chorych.

Trastuzumab w leczeniu uzupe?niaj?cym

Sukces leczenia paliatywnego sk?oni? badaczy do zaprojektowania bada? klinicznych maj?cych okre?li?, czy trastuzumab jest tak?e skuteczny w leczeniu uzupe?niaj?cym chorych na raka piersi (oczywi?cie – wykazuj?cego nadekspresj? HER-2). Obecnie opublikowano ju? wyniki kilku tych bada?. Na ich podstawie mo?na pokusi? si? o pewne uogólnienia.

1. Dodanie trastuzumabu do standardowo stosowanego leczenia uzupe?niaj?cego raka piersi, wykazuj?cego nadekspresje HER-2, poprawia rokowanie.

2. Nie mo?na jeszcze mówi? w sposób pewny o optymalnym sposobie i czasie prowadzenia leczenia uzupe?niaj?cego trastuzumabem (zazwyczaj stosuje si? je po zako?czeniu standardowego leczenia uzupe?niaj?cego).

3. W warunkach niedoborów finansowych systemu opieki zdrowotnej leczenie to wydaje si? szczególnie zasadne u chorych z brakiem ekspresji receptorów dla hormonów steroidowych w komórkach raka, gdy? pacjentki te nie odnosz? korzy?ci ze stosowania uzupe?niaj?cej hormonoterapii.

4. Nie znamy jeszcze odleg?ych nast?pstw stosowanego leczenia (zarówno w aspekcie pó?nych toksyczno?ci, jak i pó?nych nawrotów).

5. Konieczne s? dalsze badania z analiz? podgrup – czyli okre?lenie, które chore odnosz? du?? korzy?? z dodania trastuzumabu do leczenia standardowego, które – ma??, a które – ?adn?.

W my?l „Zalece? post?powania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach z?o?liwych” trastuzumab w leczeniu uzupe?niaj?cym raka piersi z nadekspresj? HER-2 stosuje si? przy guzie wi?kszym ni? 1 cm lub przy istnieniu przerzutów do w?z?ów ch?onnych do?u pachowego. Dopuszcza si? podawanie leku zarówno co tydzie? (wtedy dawka trastuzumabu jest mniejsza) jak i co 3 tygodnie (wtedy dawka jest wi?ksza). Leczenie powinno trwa? 1 rok. Rozpoczyna si? je zwykle po zako?czeniu chemioterapii (cho? w przypadku schematów nie zawieraj?cych antracyklin nie jest to obligatoryjne). Z uwagi na mo?liwe powik?ania ze strony serca, konieczna jest jego ocena z u?yciem specjalnych metod obrazowania i monitorowanie jego pracy w trakcie prowadzonej terapii.


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
4.01.2008, 16:22
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
luska
27.11.2009, 9:20
#2


Guru na forum


Wspiera forum
2,229
5-11 07
Gdynia
18
Numer GG: 9006789By?am wczoraj w Gda?sku na wyk?adzie .
Wyk?ad by? na temat HER2 .....poprowadzony przez pani? doktor Senkus-Konefka.
Dowiedzia?am si? tam bardzo wa?nej rzeczy.......
Od ponad roku Herceptyn? podaj? przy wielko?ci guza 1 CENTYMETR....nie musi by? przy tym zaj?tych w?z?ów ch?onnych.....
Natomiast je?li mamy zaj?te w?z?y ch?onne ( mo?e by? jeden)....to wtedy wielko?? guza nie ma tu znaczenia ......mo?e mi?? nawet MILIMETR....
W takim przypadku jest te? podawana Herceptyna..........przez rok.....
Pani doktor te? mówi?a ?e ma rekordzistk? ,która bierze Herceptyn?......ju? 7 lat ....


--------------------
Ciesz si?
drobnymi rzeczami,
gdy? pewnego dnia
mo?esz odkryc,
?e by?y one wielkie.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
zuzanna
27.11.2009, 13:26
#3


Guru na forum
******

Zarejestrowana
702
11-11 07
Gdynia
126
Numer GG: 898827ale nam i tak nie dadz? , bo za pozno...
a sie dowiedzialam u mojej onk. ze jak sie dostanie hercie raz i sa przezuty to drugiej nie daja /tak mi mowila/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hala1962
27.11.2009, 13:39
#4


Guru na forum


Wspiera forum
2,055
14-11 08
Zachodniopomorskie
1,249Moja te? mi powiedzia?a, ?e samej nie - mo?na pó?niej ew.spróbowa? w po??czeniu z chemi?...zreszt? jak na pocz?tku nie pomaga, to przecie? pó?niej te?... Ale co tam - nam pomo?e!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
27.11.2009, 17:29
#5


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919CYTAT(luska @ 27.11.2009, 9:20) *

Od ponad roku Herceptyn? podaj? przy wielko?ci guza 1 CENTYMETR....nie musi by? przy tym zaj?tych w?z?ów ch?onnych.....


no to samo s?ysza?a mag na wyk?adzie w cz?stochowie .....

a ja pyta?am dzi? mojego onka i te? potwierdzi? a dok?adnie podaj? od stopnia 1c (czyli powy?ej 1cm guz) do stopnia 3b (je?eli zaj?te jest wi?cej ni? 9 w?z?ów to nie daj?)

dolna granica ma merytoryczne uzasadnienie poniewa? nie stwierdzono korzy?ci leczniczych przy guzach mniejszych ni? 1 cm ......... natomiast górna nie ma ?adnego merytorycznego (medycznego) uzasadnienia .......

pyta?am te? o herceptyn? podawan? w leczeniu paliatywnym - powiedzia?, ?e zawsze gdy s? wskazania medyczne warunkiem jest jedynie, ze wcze?niej by?a podana ju? adriamycyna ......

natomiast na zachodzie podaje si? ju? hercie w leczeniu przedopreacynym

oraz w adjuwancie w raku ?o??dka ....


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
baniula
27.11.2009, 21:34
#6


Guru na forum
******

Zarejestrowana
607
6-11 07
Leszno
35
Numer GG: 8589603ten NFZ obwarowuje si?, jak nasze PZU p?a? i najlepiej nie korzystaj.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 23.02.2020 - 11:25