IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

 
Reply to this topicStart new topic
> Wirus smutku....
V
kicia
1.04.2009, 12:01
#1


du?a praktyka na forum


Wspiera forum
245
5-11 07
ma?opolska
19
Numer GG: 7838197Mo?e nie tak spektakularnie jak wirus AIDS, ale nie mniej skutecznie atakuje nas podobno inny wirus CEBV, krewniak HIV. Ma on to do siebie, ?e dzia?a nie tylko w wyd?u?onym okresie inkubacji, ale i nie niszczy cia?a, tylko psychik? ludzk?, wprowadzaj?c zaka?onych w stany depresji, katalepsji i totalnego zniech?cenia ?yciowego.
Pój?cie tropem - powiedzieli?my biologicznym i wprz?gni?cie do procesów badawczych nad przyczynami coraz cz?stszego powstawania depresji, biologii, wirusologii, genetyki, a nawet chemii organicznej umo?liwi?o zgo?a nowe zrozumienie jednostki choroby psychicznej zwanej depresj?. Nikt nawet wcze?niej nie podejrzewa?, ?e mo?e by? ona "zaka?na", tak jak AIDS, herpes czy grypa. Przecie? od dziesi?tków lat dolegliwo?ci te uznawano za okre?lony stan umys?u, gdy tymczasem mo?e by? on wywo?any w nieokre?lony sposób.

Choroba jest zatem rezultatem wspó?reagowania si? biologicznych i nadw?tlonych, wr?cz pomniejszonych si? psychicznych cz?owieka.
Choroba zawsze atakuje inaczej. Niektórzy choruj?cy na CEBV normalnie pracuj?, skar??c si? jedynie na ogólne wyczerpanie i liczne dolegliwo?ci. Inni natomiast s? tak s?abi, ?e nie potrafi? o w?asnych si?ach wsta? z ?ó?ka. Dolegliwo?ci pojawiaj? si? nagle, by nieoczekiwanie znikn??. W pewnym momencie chorzy czuj? si? zupe?nie dobrze. Ciesz? si?, ?e co z?e ju? min??o, ale to nieprawda. Kolejny atak przychodzi ze zdwojon? moc?!

...

W ka?dym razie pierwszym symptomem choroby s? narastaj?ce objawy zm?czenia. (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Wkrótce potem chorzy popadaj? w stan depresji. Choroba wiedzie ich - jak to obrazowo uj?? jeden z chorych - "w czarne krajobrazy nieub?aganych koszmarów". Podró?uj? w strefach narastaj?cego strachu, obsesyjnej paniki nie daj?cego si? niczym odeprze? zagro?enia. Innymi symptomami s? objawy podobne do silnej grypy:ból gard?a, ból g?owy ucisk na ga?ki oczne, a? do wyst?powania "mg?y przed oczyma", rozleg?e nerwobóle, i "strzykanie w stawach", powi?kszenie gruczo?ów limfatycznych, falowanie gor?czki, silne md?o?ci, zwi?kszone wydzielanie potu. Objawy te mog? trwa? przez tydzie? (st?d zwykle uznaje si? je za gryp?), jak i przez d?u?szy okres czasu, niekiedy nawet ca?e lata.

Razem z post?pem choroby, która - jak tu ju? powiedziano - rozwija si? w cyklach po oko?o 60 dni ka?dy- pojawiaj? si? i inne symptomy:
zak?ócenia w procesach metabolicznych mog?ce prowadzi? do szybkiego, nadmiernego tycia albo chudni?cia, zwi?kszanie si? wra?liwo?ci na zimno, wyst?puj? k?opoty z koncentracj? na wytyczonym zadaniu, dochodzi do zaników pami?ci podobnych do amnezji. Chory jest pe?en l?ku, pojawiaj? si? u niego fobie, których przedtem nie mia? i widoczne zmiany w stosunku do otoczenia (wzrasta agresywno?? b?d? cechuje go kompletna pasywno??).
Pó?niej ujawniaj? si? ostre bóle w klatce piersiowej, k?opoty z oddychaniem, zadyszki; na skórze chory dostaje licznych wykwitów i wysypek, zaczynaj? wypada? mu w?osy i rozwija si? parodontoza. Kobiety nabywaj? sk?onno?ci do poronie?, m??czy?ni za? staj? si? impotentami.
Na koniec choroba niesie ze sob? ca?y "zestaw" koszmarów, które s? tak straszne, ?e jak twierdz? pacjenci - wol? po prostu nie spa?!


###### wi?cej na: http://www.eioba.pl/a77668/wirus_smutku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPRESJA - Czym jest i jak leczy??

http://www.eioba.pl/a75458/depresja_czym_jest_i_jak_leczyc
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
1.04.2009, 12:01
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Jolar
1.04.2009, 18:52
#2


Guru na forum


Wspiera forum
1,270
9-11 07
Mazowsze
109
Numer GG: 6178287Po tej dawce "naukowych wypocin" dotycz?cych... "naszego zdrowia"....oby?my zdrowe by?y... (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)


--------------------
L?k nie mo?e istnie? bez nadziei, ani nadzieja bez l?ku.
— B.Spinoza

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 4.04.2020 - 16:45