IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> HER2
V
Al_la
27.01.2008, 17:55
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
7,453
26-06 07
k/Warszawy
7
Numer GG: 9520233Od poznania mechanizmów dzia?ania do zastosowania w diagnostyce i terapii raka piersi

1. Wst?p czyli co to jest kancerogeneza?

Organizm ka?dego z nas zbudowany jest z oko?o 30 bilionów ró?norodnych komórek. Komórki te tworz? ró?ne tkanki buduj?ce poszczególne narz?dy sk?adaj?ce si? na nasz organizm. Ca?o?? spe?nia bardzo z?o?one funkcje i wspó?dzia?a ze sob? w niezwyk?y sposób. Dzieje si? tak dzi?ki istnieniu wielu bardzo z?o?onych mechanizmów, które kontroluj? w?a?ciwe funkcjonowanie ka?dego, nawet najdrobniejszego elementu tego wspania?ego i wci?? nie do ko?ca poznanego systemu jakim jest ?ywy organizm. Nie trudno sobie wyobrazi?, ?e w tak skomplikowanym systemie i przy tak wielkiej ilo?ci zachodz?cych równocze?nie ró?nych reakcji fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych - mog? zdarza? si? pomy?ki. Co wi?cej - nasz organizm jest stale nara?ony na niepo??dane bod?ce zewn?trzne. W otaczaj?cym nas ?rodowisku znajduje si? wiele szkodliwych czynników wywo?uj?cych zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu tych mechanizmów. S? to tak zwane czynniki rakotwórcze (do których zaliczamy czynniki chemiczne, fizyczne i niektóre wirusy), których dzia?anie mo?e zapocz?tkowa? procesy kancerogenezy czyli procesy prowadz?ce do powstania nowotworu.

Wi?kszo?? komórek naszego organizmu posiada j?dra komórkowe, a w nich znajduje si? materia? genetyczny (DNA) b?d?cy swoistym zapisem biologicznym wszystkich funkcji ?yciowych ka?dej komórki. Jednostki informacyjne sk?adaj?ce si? na ten zapis nazywamy genami. Podczas kolejnych podzia?ów komórkowych mo?e nast?pi? b??d w obr?bie genu, zwany mutacj? genetyczn?. Wi?kszo?? takich zmian, czy uszkodze? w materiale genetycznym prowadzi do ?mierci komórki. Nieliczne mog? zmieni? spokojn?, podporz?dkowan? prawom natury komórk? we wroga w?asnego organizmu. Dzi? wiemy, ?e w naszym organizmie stale toczy si? walka z nowo powstaj?cymi komórkami nowotworowymi. Istniej?ce w organizmie mechanizmy odporno?ciowe zdolne s? do rozpoznawania i niszczenia takich pojedynczych komórek. Niekiedy jednak, gdy mechanizmy obronne organizmu zawodz?, a mutacja dotyczy którego? z genów zwi?zanych z kontrol? rozmna?ania si? komórek, dochodzi do tak zwanej transformacji nowotworowej.

Kancerogeneza, czyli proces powstawania nowotworu zachodzi wieloetapowo. Pierwszym etapem jest wspomniana wy?ej mutacja - zmiana daj?ca pocz?tek rozwijaj?cemu si? nowotworowi. Niektóre typy zaburze? genetycznych s? przekazywane komórkom potomnym zmutowanej komórki w obr?bie danego narz?du i mog? prowadzi? do powstania nowotworu, na przyk?ad raka piersi. Dochodzi wówczas do niekontrolowanych podzia?ów takiej zmutowanej komórki, w trakcie których nast?puj? dalsze, akumuluj?ce si? zmiany w DNA. Skutkiem namna?ania si? i wzrostu komórek jest powstanie guza nowotworowego. Komórki guza z czasem rozprzestrzeniaj? si?, czyli mówi?c fachowo - naciekaj? okoliczne narz?dy uszkadzaj?c je. Przedostaj? si? te? do naczy? krwiono?nych lub limfatycznych i t? drog? w?druj? do innych narz?dów daj?c w ko?cu odleg?e przerzuty.

Z uwagi na w?a?ciwo?ci biologiczne nowotwory mo?emy podzieli? na dwa zasadnicze rodzaje: nowotwory ?agodne i nowotwory z?o?liwe. Naciekanie okolicznych tkanek i narz?dów oraz dawanie przerzutów - to cechy nowotworów z?o?liwych.

Poznanie mechanizmów kancerogenezy umo?liwia nam zrozumienie w jaki sposób powstaj? nowotwory. Co wi?cej - wiedza ta w praktyce ma istotne znaczenie: umo?liwia znalezienie metod blokowania tych mechanizmów i przerwania ?a?cucha zachodz?cych niekorzystnych zmian. Mo?na sobie to wyobrazi? jako sposób zindywidualizowanego leczenia. Dlatego przy ca?ym zrozumieniu, ?e ka?dy nowotwór jest inny, w ka?dym stwierdza si? inne mutacje i ka?dy wymaga odmiennego leczenia, miliony badaczy na ca?ym ?wiecie zajmuj? si? poszukiwaniem takich metod terapii, które precyzyjnie trafi? w sam? istot? choroby i umo?liwi? wybiórcze zlikwidowanie zmiany, bez efektów ubocznych leczenia jakie daj? stosowane dotychczas metody.

2. Receptory czyli jak komórka porozumiewa si? z otoczeniem

Na powierzchni ka?dej komórki, zarówno prawid?owej jak i nowotworowej, znajduj? si? tak zwane receptory - cz?steczki spe?niaj?ce rol? specjalnych czujników umo?liwiaj?cych komórce kontaktowanie si? z otaczaj?cym ?rodowiskiem oraz reagowanie na odbierane bod?ce. Te cz?steczki to powierzchniowe bia?ka, zanurzone jednym ko?cem wewn?trz komórki, przechodz?ce poprzez warstw? b?ony komórkowej i wystaj?ce na zewn?trz. S? one odpowiedzialne za przekazywanie do wn?trza komórki ró?nych sygna?ów, przede wszystkim zwi?zanych z funkcjonowaniem danej komórki i kontrol? jej wzrostu lub pobudzaj?cych j? do podzia?u - rozmna?ania. Sygna?y takie otrzymuje komórka od s?siednich komórek lub od komórek bardzo od siebie oddalonych. Przez krew doprowadzane s? do okre?lonych komórek wyposa?onych w odpowiednie receptory sygna?y hormonalne. W przypadku raka piersi komórki mog? odbiera? bod?ce w postaci hormonów estrogenowych i progesteronowych, ale tylko wtedy, gdy posiadaj? na swojej powierzchni receptory dla tych hormonów. Komórka pozbawiona receptora nie rozpoznaje sygna?u. Innym rodzajem receptora wyst?puj?cym na normalnych komórkach, ale te? spotykanego w nadmiarze w niektórych typach raka piersi jest HER2, zwany inaczej receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu. Jest to receptor rozpoznaj?cy sygna? w postaci czynnika wzrostu pobudzaj?cego komórk? do rozmna?ania.

W komórkach nowotworowych system kontroli wzrostu i rozmna?ania komórek jest zmieniony. Zaburzenia dotycz? mi?dzy innymi zwi?kszonej liczby kopii tego samego genu w j?drze komórki (amplifikacja) oraz zwi?kszenia liczby cz?steczek receptora na powierzchni komórki (nadekspresja bia?ka). A wi?c mamy tu do czynienia z mutacj?, która powoduje, ?e powierzchnia komórki jest ob?adowana cz?steczkami receptora i ?e ka?da taka cz?steczka odbiera i przekazuje do wn?trza komórki sygna? o konieczno?ci podzia?u W efekcie komórka dzieli si? w szybkim tempie i przekazuje komórkom potomnym t? sam? informacj?. Nast?puje szybki przyrost masy guza...

3. HER2 - nowa nadzieja w diagnostyce i leczeniu raka piersi?

Gen HER2 w j?drze komórkowym odpowiedzialny jest za powstawanie cz?steczek bia?ka receptora HER2 na powierzchni komórki. Wykazano zwi?kszon? ilo?? tego receptora na powierzchni komórek w oko?o 20% przypadków raka piersi. Raki piersi, w których stwierdzono takie zaburzenia charakteryzuj? si? gorszym rokowaniem, ale te? zmienion? wra?liwo?ci? na stosowan? chemio- lub hormonoterapi?. Czyli - mówi?c mniej fachowo - pacjentka, u której komórki raka piersi wykazuj? zwi?kszon? ilo?? receptora HER2 ma wprawdzie bardziej z?o?liw? posta? nowotworu, ale te? zastosowanie odpowiedniego leczenia daje jej wi?ksz? szans? na to, ?e leczenie b?dzie skuteczne.
Szczególne zainteresowanie receptorem HER2 zwi?zane jest obecnie z mo?liwo?ci? zastosowania specyficznego leczenia skierowanego przeciwko bia?kom tego receptora. Wyprodukowano bowiem przeciwcia?o, które wi??e si? z receptorem na powierzchni komórki blokuj?c dzia?anie receptora, a tym samym ograniczaj?c wzrost nowotworu. Po wielu testach i badaniach klinicznych przeciwcia?o to uda?o si? wprowadzi? w postaci leku i zastosowa? w praktyce. Przeciwcia?o jest bardzo specyficznym bia?kiem wi???cym si? wybiórczo jedynie z cz?steczk?, któr? rozpoznaje. Z tej przyczyny stosowanie go jako leku ma sens jedynie w przypadku chorych, u których stwierdza si? w komórkach nowotworowych zwi?kszon? ilo?? receptora HER2.

Ocena warto?ci HER2 jako czynnika prognostycznego (czyli umo?liwiaj?cego przewidywanie dalszego przebiegu choroby) i predykcyjnego (czyli umo?liwiaj?cego przewidywanie odpowiedzi na stosowane leczenie) wymaga w?a?ciwego, wiarygodnego sposobu oznaczania tego receptora. Preparaty mikroskopowe wykonane z fragmentów usuni?tego guza oceniane s? przez patomorfologa, a nast?pnie po rozpoznaniu raka i okre?leniu jego typu histologicznego wykonuje si? dalsze badania. Obecnie w u?yciu jest wiele technik diagnostycznych, z których dwie stanowi? podstaw? w post?powaniu medycznym:

metoda immunohistochemiczna ocenia nadekspresj? , czyli nadprodukcj? bia?ka HER2, a wi?c po?rednio liczb? cz?steczek receptora na powierzchni komórek,

metoda FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) pozwala na okre?lenie liczby kopii genu odpowiedzialnego za powstanie i dzia?anie receptora wzrostu HER2 (w komórce normalnej s? dwie kopie tego genu, w nowotworowej mo?e - cho? nie musi - by? ich znacznie wi?cej).

Obie metody wymagaj? pobrania materia?u komórkowego z guza (biopsja operacyjna lub cienkoig?owa) i umieszczenia go na szkie?ku mikroskopowym w celu dokonania oceny w mikroskopie ?wietlnym przez patologa. Metoda immunohistochemiczna mo?e by? stosowana w rutynowej pracowni patomorfologicznej i pozwala na stosunkowo szybkie i wzgl?dnie tanie oznaczenie poziomu bia?ka HER2 na powierzchni komórki. Poniewa? ocena ta polega na subiektywnym okre?leniu nat??enia odczynu barwnego, istniej? trudno?ci w jednoznacznym odgraniczeniu przypadków o ?rednim nasileniu odczynu barwnego od tych, które klinicznie okre?lane s? mianem dodatnich lub ujemnych. W takich granicznych, nie jasnych przypadkach ostateczn? decyzj? o ocenie aktywno?ci receptora wzrostu HER2 powinno si? podejmowa? po okre?leniu stanu receptora przy u?yciu trudniejszej i dro?szej, ale bardziej wiarygodnej metody jak? jest technika FISH - oznaczanie liczby kopii genu HER2. Dopiero w oparciu o wynik tych oznacze? mo?na mi?dzy innymi kwalifikowa? pacjentki do leczenia specjalnym przeciwcia?em blokuj?cym receptory (trastuzumab).

Poznanie roli receptorów, w tym HER2 w kancerogenezie oraz mo?liwo?? ich oceny za pomoc? stosunkowo prostych i dost?pnych metod budzi nadzieje na przysz?o??. Okre?lenie w?a?ciwo?ci biologicznych raka piersi z dodatnim HER2 i mo?liwo?? zastosowania w?a?ciwego, zró?nicowanego leczenia wywo?uje uzasadnione zainteresowanie u chorych i u lekarzy. Dotyczy to jednak wybranej grupy pacjentek. Nale?y bowiem pami?ta?, ?e nie w ka?dym raku piersi ilo?? tego receptora jest podwy?szona, oraz ?e nie jest to jedyna mutacja jaka pojawia si? w tych nowotworach. Prawdopodobnie wielu mutacji wyst?puj?cych w rakach piersi jeszcze nie odkryto, a te które ju? s? znane nie zawsze powoduj? jednakowe skutki. Tak wi?c okre?lenie obecno?ci mutacji w komórkach danego guza jedynie zbli?a nas do w?a?ciego rokowania o dalszym przebiegu choroby i zwi?ksza prawdopodobie?stwo przewidzenia reakcji danego pacjenta na zastosowane leczenie. Wci?? nie mamy jednak podstaw, ?eby z ca??, stu-procentow? pewno?ci? okre?la? czynniki prognostyczne i predykcyjne.

Prowadzone na ca?ym ?wiecie badania naukowe w zakresie biologii nowotworów daj? jednak nadziej? na to, ?e wi?ksze zrozumienie reakcji zachodz?cych w naszym organizmie na poziomie molekularnym pozwoli skuteczniej zwalcza? choroby nowotworowe. Szczegó?owa znajomo?? zaburze? genetycznych i wynikaj?cych z tego odmienno?ci w zachowaniu komórek b?dzie mog?a by? podstw? tak zwanego zindywidualizowanego leczenia w odniesieniu do poszczególnych nowotworów.

Prof. W?odzimierz T.Olszewski, dr Maria Maksymowicz
Zak?ad Patologii, Centrum Onkologii


--------------------
W najgorszych chwilach mego ?ycia zawsze mog?em liczy? na przyjació?.
Odt?d wiem, ?e pierwsz? rzecz?, jak? nale?y zrobi?, to poprosi? o pomoc
.

Paulo Coelho
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 2.04.2020 - 11:06