IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.

Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u : CIEKAWOSTKI ZE ?WIATOWEJ ONKOLOGII

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=21.0

 
Reply to this topicStart new topic
> zapobieganie przerzutom do ko?ci
V
grazyna007
16.01.2010, 22:42
#1


wykazuj?cy aktywno?? na forum
***

Zarejestrowana
98
26-09 08
Gdynia
967Znalaz?am taki artyku? i mam pytanie, czy ktora? z was przyjmuje profilaktycznie te bifosfoniany?
http://www.pfm.pl/u235/navi/199633
Wczesne zapobieganie przerzutom do ko?ciPrzerzuty notworowe do ko?ci u osób chorych na raka piersi, stercza, raka macicy, szpiczniaka mnogiego, raka p?uc, raka tarczycy s? cz?ste i stanowi? wielkie zagro?enie dla zdrowia i ?ycia. Przyk?adowo, co trzecia, z kilkunastu tysi?cy Polek zapadaj?cych corocznie na raka piersi ma / lub b?dzie mia?a przerzuty nowotworowe do ko?ci. Tote? du?ym zainteresowaniem ciesz? si? mi?dzynarodowe badania kliniczne skuteczno?ci bifosfonianów - w zapobieganiu przerzutom nowotworowym do ko?ci. Korzystaj?c z obecno?ci w Polsce jednego z liderów tych bada? – ?wiatowej s?awy kanadyjskiego onkologa prof. Aleksandra H.G Patersona - zapytali?my go o opini? nt. skuteczno?ci tej profilaktyki.

Red: Jakie cele przy?wiecaj? mi?dzynarodowym badaniom klinicznym nad rol? substancji leczniczej, jak? s? bifosfoniany w profilaktyce przerzutów nowotworowych do ko?ci, w których bra? Pan udzia??
Prof: Podstawowym celem tych bada? by?o okre?lenie wp?ywu bifosfonianów – w tym szczególnie obiecuj?cego terapeutycznie klodronianu - na hamowanie przerzutów nowotworowych do ko?ci, zanim one jeszcze wyst?pi?. Inne wa?ne pytania to: okre?lenie wp?ywu leku na d?ugo?? ?ycia chorych i jako?? ?ycia w chorobie (wp?yw na zachowanie sprawno?ci fizycznej, unikanie bólu, okre?lenie dzia?a? niepo??danych leku, itp.).
Zanim zapytamy o wyniki tych bada? prosz? powiedzie? o szansach prze?ycia chorych, u których ju? stwierdzono przerzuty do ko?ci?
Rokowanie w przypadku przerzutów nowotworowych do ko?ci jest z?e. Wyst?pienie przerzutów oznacza uogólnienie choroby nowotworowej i zwykle przes?dza los chorych. Chocia? w przypadku raka piersi, pacjentki z przerzutami do ko?ci ?yj? d?u?ej (?rednio 2 lata), ni? chore z inn? lokalizacj? odleg?ych przerzutów, to tylko oko?o 10% tych chorych ?yje od chwili rozpoznania przerzutów 10 lat i d?u?ej.
Jakie korzy?ci wnosi stosowanie bifosfonianów?
Doprecyzujmy najpierw, czym jest profilaktyka, a czym leczenie tymi lekami. Podj?cie terapii bifosfonianami ma miejsce, gdy stwierdza si?, po uprzednim dok?adnym rozpoznaniu - przerzut nowotworowy do ko?ci. Podanie choremu, np. klodronianu lub innych leków z tej grupy skutecznie hamuje wówczas nadmierne, prowadz?ce do z?ama? niszczenie tkanki kostnej przez osteoklasy - komórki ko?ciogubne pobudzone przez proces nowotworowy. Proces ten nosi miano - osteoliza nowotworowa.
S?ysz?c takie s?owa chory i jego rodzina zada od razu pytanie – czy wystarczy stosowanie samego bifosfonianu, aby zapobiega? przerzutom i leczy? osteoliz? nowotworow??
Nie. W leczeniu przerzutów do ko?ci - bifosfoniany stosuje si? w ramach leczenia systemowego (chemioterapia, hormonoterapia), radioterapii, itp. Jednak bifosfoniany odgrywaj? szczególn? rol?, gdy? hamuj? chorobliw? nadaktywno?? komórek ko?ciogubnych. Zapobiega to os?abieniu ko?ci, zmniejsza liczb? z?ama? patologicznych ko?ci i kr?gos?upa i dolegliwo?ci bólowe. Dzi?ki czemu chory mo?e m.in. otrzymywa? mniej dodatkowych leków u?mierzaj?cych ból, ma szans? na d?u?sze zachowanie sprawno?ci ruchowej i d?u?sze prze?ycie. Bifosfoniany stosuje si? zw?aszcza u chorych na raka piersi, ale pozytywne efekty leczenia udokumentowano tak?e w przypadkach raka prostaty i szpiczaka mnogiego.
Na czym zatem polega profilaktyka chroni?ca przed przerzutami?
Na podaniu bifosfonianu, ju? zaraz po zabiegu chirurgicznym, nieomal od samego pocz?tku systemowego leczenia raka, bez „wyczekiwania” na moment, kiedy ju? zostanie stwierdzony przerzut do ko?ci. Tak wczesne podawanie zastosowano m/in.m.in. we wspomnianych badaniach klinicznych pod kierunkiem prof. Trevora Powlesa. W badaniach wzi??o udzia? ponad tysi?c kobiet po operacji usuni?cia guza piersi (mastektomii) - z Norwegii, Finlandii, USA i Kanady. Wszystkie badane przez nas pacjentki zosta?y przydzielone losowo do jednej grupy otrzymuj?cej bifosfonian (klodronian) lub do drugiej grupy otrzymuj?cej placebo. Niezale?nie od grupy, w jakiej si? znalaz?y otrzyma?y takie samo podstawowe leczenie systemowe - chemioterapi?, hormonoterapi?. itp.
Jaki by? czasokres podawania bifosfonianów?
W grupie leczonej profilaktycznie klodronianem podawanie leku rozpoczynano w ci?gu 6 miesi?cy od podj?cia systemowego leczenia raka piersi i podawano przez 2 lata, po czym pacjentki obserwowano przez kolejne 3,5 roku.
Czy uzyskano dowody, ?e d?ugotrwa?e stosowanie bifosfonianów od samego pocz?tku leczenia chroni przed przerzutami do ko?ci?
Tak, Okaza?o si?, ?e bifosfonian (klodronian) zmniejszy? cz?sto?? wyst?powania przerzutów nowotworu piersi do ko?ci, a? o 56% w porównaniu z grup? chorych otrzymuj?cych placebo. Wcze?niejsze, chocia? nie tak masowe badania kliniczne potwierdzi?y efektywno?? bifosfonianów w zapobieganiu przerzutom do ko?ci. Jeste?my bardzo zadowoleni, gdy? w ?wietle danych epidemiologicznych to du?a szansa dla pacjentek. Mo?emy obecnie nie tylko leczy? przerzuty, ale tak?e im zapobiega?.
Czy potwierdzi? si? wp?yw bifosfonianów na d?ugo?? ?ycia w chorobie?
Tak. Wielkim pozytywnym zaskoczeniem dla badaczy by? fakt, ?e przez ca?y okres bada? i obserwacji (?rednio 5,5 roku), w?ród chorych otrzymuj?cych klodronian liczba zgonów zmniejszy?a si? o 23% w porównaniu z grup? otrzymuj?c? placebo. Zmniejszy?a si? te? liczba wznów u kobiet u których stwierdzono wyleczenie z raka piersi.
Czy profilaktyka przerzutów nowotworowych do ko?ci zapobiega z?amaniom ko?ci i dolegliwo?ciom bólowym?
Efekt przeciwz?amaniowy by? widoczny. W tych (jak tez w wielu innych badaniach) udokumentowano hamowanie osteolizy nowotworowej, jak te? i osteoporozy zwi?zanej z wiekiem. (Wi?kszo?? przypadków raka piersi ma miejsce w okresie oko?omenopauzalnym). Profilaktyka zmniejsza znacz?co liczb? z?ama? powoduj?cych ból urazowy i odsuwa je w czasie. Potwierdzeniem jest zmniejszone zu?ycie ?rodków przeciwbólowych przez chorych.
Zwykle boimy si? przewlek?ego podawania leków ze wzgl?du na ich kumuluj?ce si? objawy niepo??dane. Czy podawany przez 2 lata klodronian nie by? szkodliwy dla zdrowia?
Nie, ten bifosfonian by? dobrze tolerowany przez pacjentki. Jedynym objawem niepo??danym u chorych otrzymuj?cych lek by?o niewielkie zwi?kszenie cz?sto?ci wyst?powania niegro?nych biegunek. Wa?na jest tez wygoda profilaktyki, gdy? klodronian mo?e by? podawany doustnie (tabletki), bez konieczno?ci hospitalizacji i stosowania uci??liwych wlewów do?ylnych.
Jak d?ugo nale?y stosowa? profilaktyk? bifosfonianow??
We wspomnianych najd?u?szych badaniach klodronian podawano 2 lata. Z tego co wiem - w badaniach z u?yciem bifosfonianów prowadzonych w USA leki podawane s? ponad 3 lata i nie zanotowano znacz?cych dzia?a? niepo??danych. Osoby lecz?ce przerzuty do ko?ci stosuj? bifosfoniany d?u?ej. Wydaje si?, ?e przysz?o?? profilaktyki bifosfonianami nale?y do przewlek?ego stosowania, znacznie przekraczaj?cego 5 lat. Przemawia za tym fakt zanikania efektu profilaktycznego wkrótce po odstawieniu leku. Wymaga to jednak dalszych bada?, pod k?tem przewlek?ej profilaktyki i jej tolerowania przez chorych.
Czy bifosfoniany ochraniaj? przed przerzutami do ko?ci chorych na inne postacie raka?
Tak. Podobny efekt obserwuje si? w przebiegu szpiczaka mnogiego, raka p?uca, prostaty, nerek – czyli w tych chorobach nowotworowych, w których dochodzi do przerzutów do ko?ci i do osteolizy nowotworowej. Wsz?dzie tam profilaktyka bifosfonianowa powinna odegra? wa?n? rol?.
Czy ju? obecnie poleci?by Pan Profesor polskim lekarzom onkologom stosowanie tej profilaktyki?
Tak. I to pomimo ograniczono?ci ?rodków, którymi jak wiem dysponuje polski system opieki medycznej. Uzasadnieniem, zw?aszcza w przypadku raka piersi jest ju? ca?kiem rzetelna wiedza na temat efektywno?ci profilaktycznej bifosfonianów.
Od redakcji:
Jako podsumowanie do wywiadu z profesorem Aleksandrem H.G Patersonem Cytujemy wypowied? lidera polskich onkologów - profesora dr hab. med. Cezarego Szczylika z Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie:
"Badania przeprowadzone przez profesora Powlesa i wspó?pracowników (w tym prof. Aleksandra H.G Patersona) s? prze?omowe, dowodz? warto?ci i przydatno?ci bifosfonianów nie tylko do leczenia wspomagaj?cego w wybranych nowotworach. Ten lek, który nie jest ?rodkiem cytostatycznym i do tej pory by? stosowany w terapii wspomagaj?cej, wykaza? dzia?anie przeciwnowotworowe takie, jak leki stosowane w chemioterapii nowotworów”

Przerzuty nowotworowe do ko?ci
Osteoliza nowotworowa niszczy ko?ci
Przerzuty nowotworowe do ko?ci i ból


--------------------


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
16.01.2010, 22:42
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
Kela
16.01.2010, 23:04
#2


Guru na forum


Wspiera forum
2,384
5-11 07
lubelskie
31
Numer GG: 4948590Przez jaki? czas bra?am Bonefos profilaktycznie
niestety ?le si? po nim czu?am, mia?am obrz?ki i onka odstawi?a
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
16.01.2010, 23:12
#3


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919temat ten by? wielokrotnie poruszany na starym i na nowym forum ....... artyku? jest te? gdzie? na forum ....... zreszt? jest on sprzed 8 lat ...

w chwili obecnej chyba nikt nie ?yka profilaktycznie bonefosu ..


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kat-na
16.01.2010, 23:18
#4


Guru na forum
******

Zarejestrowana
990
7-09 08
?ód?
911Ci?gle jednak powraca ta sprawa...
Moja kole?anka ?yka Bonefos. P?aci...sta? j?...
Naprawd? uwa?acie, ze nie warto?
Nie mog? si? uwolni? od tego tematu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amor
16.01.2010, 23:19
#5


Guru na forum


Wspiera forum
3,105
6-11 07
Siemianowice sl
64Pyta?am kiedys onki o to. Orzek?a ze to szkodzi min na nerki. Niestety nie da sie wszystkiemu zapobiec. ..Jak nie trzeba nie trujmy sie dodatkowo
Go to the top of the page
 
+Quote Post
b.angel
16.01.2010, 23:22
#6


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919tylko to nie s? cukierki .........
a lista skutków ubocznych jest d?uga ........
.... kiedy? te? my?la?am intensywnie nad bonefosem .......ale mój onk powiedzia?, ?e ma on dzia?anie ochronne tylko w czasie brania ...... a poza tym to by?y chyba tylko jedne badania zrobione przez Amerykanów //które mówi?y ?e zapobiega .........


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Emi
17.01.2010, 16:24
#7


wykazuj?cy aktywno?? na forum


Wspiera forum
120
7-11 07
Warszawa
76Ja ?ykam bonefos ok dwóch lat ale dostaj? go na osteoporoz?, pocz?tkowo ?yka?am ostolek a pó?niej zmieniono mi na bonefos.
Ne wiem czy w zestawieniu z arimidexem nie wyka?czaj? mi w?troby, bo cho? nie mam dolegliwo?ci ale wyniki lec? ku gorszemu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dakota
17.01.2010, 16:27
#8


Guru na forum
******

Zarejestrowana
909
10-11 07
Niemcy
118W Niemczech od zeszlego roku zaczeto proponowac kobietom
/ w ramach profilaktyki/ bifosfoniany.... podobno istnieja nowe badania,
ktore potwierdzaja ich zapobiegawcza skutecznosc..... taka informacje
otrzymalam od mojego onka w klinice onkologicznej....
W ramach tego programu, bifosfoniany podaje sie w duzo mniejszej
dawce niz w przypadku leczenia przerzutow... konkretnie ... mala infuzja co
pol roku...... W grudniu dostalam druga dawke..... nie odczuwam skutkow ubocznych
...... moze jedynie bezposrednio po podaniu moga wystapic bole kosci natury grypowej
..... jednak po dwoch dniach wszystko wraca do normy...
W mojej klinice jest to obecnie standard leczenia uzupelniajacego..... naturalnie ostateczna decyzje
podejmuje pacjentka


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eva
17.01.2010, 20:03
#9


Guru na forum


Wspiera forum
674
14-11 07
151
Numer GG: 8236321Bonefos bior? ju? ponad trzy lata i nie odczuwam ?adnych dolegliwo?ci, wyniki krwi mam dobre. Dosta?am ten lek zaraz po zako?czeniu radioterapii z zaleceniem kontroli wska?ników nerkowych i uzupe?niania niedoborow wapnia.


--------------------
Przeka? 1% podatku dla Kubusia www.kubaostasz.pl
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 6.12.2019 - 19:29