IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Docetaksel i antybiotyk antracyklinowy w chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi
V
b.angel
10.11.2007, 14:13
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Wspó?czesna Onkologia 7/2007


Docetaksel i antybiotyk antracyklinowy w chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi. Ocena skuteczno?ci leczenia w zale?no?ci od wybranych czynników molekularnychautorzy: Katarzyna Szyd?owska-Pazera, Piotr Potemski, Robert Kubiak, Anna P?u?a?ska,Wst?p

Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet i g?ówn? przyczyn? zgonów z powodu nowotworów z?o?liwych w?ród kobiet zarówno w Polsce, jak i na ?wiecie. Wed?ug Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce w 2003 r. raka piersi wykryto u ok. 12 000 pacjentek i zarejestrowano ok. 5000 zgonów spowodowanych t? chorob?. Wzrost zachowa? na raka piersi nie tylko w Polsce, ale równie? na ?wiecie obserwowany jest od pocz?tku lat 60. [1]. W po?owie lat 90. zauwa?ono ogóln? tendencj? do zmniejszania si? liczby zgonów spowodowanych rakiem piersi, szczególnie w?ród m?odych kobiet, na skutek wczesnego wykrywania oraz bardziej efektywnego leczenia tej choroby [2].
Wybór algorytmu post?powania terapeutycznego u kobiet z rakiem piersi zale?y przede wszystkim od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu w momencie rozpoznania. Leczeniem z wyboru i jedyn? metod? post?powania radykalnego u chorych z rakiem piersi jest leczenie chirurgiczne. Chemioterapia poprzedzaj?ca leczenie miejscowe (neoadjuwantowa, wst?pna, indukcyjna, przedoperacyjna) jest stosowana u pacjentek ze zmianami pierwotnie nieoperacyjnymi. Po uzyskaniu remisji jest przeprowadzane radykalne leczenie chirurgiczne [3]. O doborze cytostatyków do tego leczenia decyduje ich du?a skuteczno??, okre?lana bezpo?rednim wp?ywem na wielko?? nowotworu oraz na parametry prze?ycia, a tak?e akceptowalna toksyczno?? zastosowanego schematu. W chemioterapii neoadjuwantowej u kobiet z rakiem piersi standardem jest stosowanie docetakselu w po??czeniu z doksorubicyn?.
Do czynników intensywnie badanych w ostatnim czasie pod k?tem warto?ci prognostycznej oraz predykcyjnej w leczeniu indukcyjnym taksoidem i antracyklin? kobiet z rakiem piersi nale?? molekularne markery proliferacji (antygen Ki-67) i apoptozy (bia?ka P53 i Bcl-2) [4–6]. Dotychczas doniesienia oceniaj?ce warto?? tych czynników w terapii schematami zawieraj?cymi docetaksel nie s? liczne.

Cel pracy

Wyodr?bnienie czynników molekularnych maj?cych istotny zwi?zek z odpowiedzi? kliniczn? na chemioterapi? neoadjuwantow? docetakselem i antracyklin? oraz okre?lenie molekularnych czynników rokowniczych u ocenianych kobiet z rakiem piersi.

Materia? i metody

Badaniem obj?to grup? 50 kobiet z miejscowo zaawansowanym, pierwotnie nieoperacyjnym rakiem piersi. Charakterystyk? kliniczn? i patomorfologiczn? badanej grupy przedstawiono w tab. 1. i 2. Wszystkie chore by?y leczone cytostatykami w Regionalnym O?rodku Onkologicznym w ?odzi od kwietnia 2001 do grudnia 2004 r. Badano wycinki tkankowe z guza piersi tych pacjentek, pobrane w trakcie zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w Regionalnym O?rodku Onkologicznym w ?odzi, zabezpieczone w postaci bloków parafinowych w Zak?adzie Patologii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
Wszystkie pacjentki otrzyma?y przedoperacyjnie docetaksel w po??czeniu z antybiotykiem antracyklinowym. W badanej grupie w 2 przypadkach, ze wzgl?du na obecno?? przeciwwskaza? do zastosowania doksorubicyny, taksoid by? podany w schemacie z mitoksantronem, w pozosta?ych z doksorubicyn?. Cytostatyki podawano w 1. dniu 21-dniowego cyklu w dawkach – docetaksel 75 mg/m2 powierzchni cia?a, doksorubicyna 50 mg/m2, mitoksantron 12 mg/m2. W razie wyst?pienia objawów niepo??danych wyd?u?ano czas kolejnego cyklu o 7–14 dni, zgodnie z wymogami GCP (Good Clinical Practice). Pacjentki otrzymywa?y najcz??ciej 3–4 cykle chemioterapii.
Ca?kowit? odpowied? kliniczn? na leczenie neoadjuwantowe docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym oceniano, obliczaj?c ró?nic? mi?dzy ??cznymi maksymalnymi wymiarami guza piersi i w?z?ów ch?onnych pachowych w centymetrach przed leczeniem (w badaniu palpacyjnym) oraz ??cznymi maksymalnymi wymiarami guza i w?z?ów ch?onnych w centymetrach, zmierzonymi podczas badania palpacyjnego bezpo?rednio przed zabiegiem operacyjnym. Ró?nic? podano w postaci odsetka warto?ci wyj?ciowej po zaokr?gleniu arytmetycznym, kategoryzowanego wg kryteriów RECIST dla zmian mierzalnych. Wynik chemioterapii wst?pnej pod postaci? ca?kowitej remisji (CR) lub cz??ciowej remisji (PR) zmian chorobowych oceniano jako odpowied? na leczenie. Stabilizacj? procesu (SD) oraz progresj? (PD) traktowano jako brak efektu terapii. Dla potrzeb analizy statystycznej, ze wzgl?du na pojedyncze przypadki braku odpowiedzi na leczenie zgodnie z kryteriami RECIST, podzielono pacjentki pod wzgl?dem ca?kowitej klinicznej odpowiedzi na chemioterapi? wst?pn? na dwie grupy, jako granic? podzia?u przyjmuj?c warto?? mediany tej odpowiedzi podanej w procentach (
W pooperacyjnych wycinkach z guza oznaczono ekspresj? antygenu Ki-67, obecno?? bia?ka P53 oraz obecno?? bia?ka Bcl-2 w komórkach raka piersi za pomoc? metod immunohistochemicznych. W celu wykonania odczynów immunohistochemicznych zastosowano zestaw EnVision (DAKO), zgodnie z zaleceniami producenta. Charakterystyk? przeciwcia? zastosowanych do wykonania odczynów przedstawiono w tab. 3. Poziom ekspresji antygenu Ki-67 wyra?ano procentowo, oceniaj?c 1000 komórek raka. Wyniki zaokr?glano do pe?nych liczb. Dla potrzeb analizy statystycznej dychotomizowano wyniki, przyjmuj?c za punkt odci?cia warto?? mediany (<10%="1," 0%="0," grup: 5 zaklasyfikowano procentowe Warto?ci 3="silny)." intensywny, (0="brak," 0–3 skali b?onowego odczynu intensywno?? oraz raka komórek 1000 na wybarwionych liczb? oceniano Bcl-2, bia?ka obecno?? Okre?laj?c 9]. [8, dodatni odczyn jako traktowano ?10% ekspresji. brak za uznano 0–9%, warto?ci zakresie pozytywne, s?abo Wyniki raka. przypadkowych j?drowym odczynem wyra?nym z odsetek obliczano P53 obecno?ci okre?lenia celu W 8]. [7, ?mediana)>80%=4. Obliczano iloczyn rangi liczebno?ci i rangi intensywno?ci dla ka?dego oznaczenia. Wyniki wska?nika w zakresie 0–12 przedstawiono jako podzia? bimodalny, uznaj?c warto?ci 0–4 za negatywne, a warto?ci 5–12 za odczyn pozytywny [10].
W analizie statystycznej zmienne ci?g?e przedstawiono w postaci ?rednich i ich odchyle? standardowych, zmienne kategoryzowane w postaci liczb i odsetek. Ró?nice pomi?dzy grupami niezale?nymi okre?lono testem U Manna-Whitneya. Do oceny wspó?zale?no?ci pomi?dzy zmiennymi kategoryzowanymi zastosowano test c2, test c2, z poprawk? Yatesa lub test dok?adny Fishera. Wszystkie testy by?y dwustronne. Analizuj?c prze?ycie, badano czas prze?ycia ca?kowitego (OS) oraz czas wolny od nawrotu choroby (DFS). Ze wzgl?du na przewag? obserwacji niekompletnych oraz w przypadku niektórych badanych czynników znaczn? nierównowag? pomi?dzy ramionami, analizy prze?ycia dokonano metod? regresji logistycznej Coksa. Dla czynników istotnych statystycznie w modelu regresji wykre?lono krzywe Kaplana-Meiera. Wyniki przedstawiono w postaci estymowanych odsetków prze?y? w danym przedziale czasowym, a ró?nice sprawdzano testem log-rank. Za istotne statystycznie przyjmowano warto?ci p<0,05.

Wyniki
,Br> W badanej grupie u 84% chorych obserwowano kliniczn? odpowied? na leczenie indukcyjne docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym (CR 4%, PR 80%). Uznana za brak odpowiedzi klinicznej SD mia?a miejsce u 16% badanych pacjentek. Nie by?o przypadków PD.
Zbadano zwi?zek pomi?dzy efektem ocenianej chemioterapii a analizowanymi czynnikami molekularnymi (tab. 4.).
W ocenianej grupie istotnym statystycznie w analizie jednowariantowej czynnikiem maj?cym zwi?zek ze zmniejszeniem wzgl?dnego ryzyka nawrotu choroby okaza?a si? obecno?? bia?ka Bcl-2 w komórkach raka – wzgl?dne ryzyko mniejsze o 73%, odsetek 4-letnich prze?y? bez nawrotu nowotworu 77,3% (95% CI: 48,0–91,3%) (n=22) vs 42% (95% CI: 23,5–59,4%) (n=28) (p=0,012) (ryc. 1.). Zwi?zek z ponad 3-krotnym zwi?kszeniem wzgl?dnego ryzyka nawrotu nowotworu wykazywa?y du?a ekspresja antygenu Ki-67 w komórkach raka – odsetek 4-letnich prze?y? bez nawrotu nowotworu 41,4% (95% CI: 21,7–60,2%) (n=25) vs 71% (95% CI: 45,4–86,1%) (n=25) (p=0,015) (ryc. 2.) oraz obecno?? bia?ka P53 w komórkach raka – odsetek 4-letnich prze?y? wolnych od nawrotu nowotworu 38,8% (95% CI: 19,3–58,0%) (n=24) vs 73,3% (95% CI: 48,7–87,5%) (n=26) (p=0,013) (ryc. 3.). Jedynym istotnym statystycznie, w analizie jednowariantowej, czynnikiem maj?cym zwi?zek ze zwi?kszeniem prawdopodobie?stwa ryzyka zgonu, w badanej grupie ponad 3 razy, okaza?a si? obecno?? bia?ka P53 w komórkach nowotworu – 4 lata prze?ywa?o 38,5% (95% CI: 9,0–68,5%) (n=24) vs 78,7% (95% CI: 51,3–91,8%) (n=26) (p=0,032) (ryc. 4.).

Dyskusja

W obj?tej ocen? grupie kobiet z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi efekty chemioterapii przedoperacyjnej docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym okaza?y si? zgodne z wynikami innych badaczy [11, 12].
W publikacjach wykazano korelacj? mi?dzy du?ym indeksem Ki-67 w komórkach raków piersi przed rozpocz?ciem chemioterapii a wysok? wra?liwo?ci? tych guzów na indukcyjne leczenie cytostatykami, m.in. docetakselem i doksorubicyn? [13–15]. Udowodniono, ?e po takim leczeniu ekspresja antygenu Ki-67 w komórkach wra?liwych obni?a si? [13, 16]. W obecnej ocenie uwidoczniono, mimo niewielkiej liczebno?ci grupy badanej, bardzo wyra?n? ró?nic? ekspresji antygenu Ki-67 w komórkach raka piersi pomi?dzy kobietami, które odnios?y ma?? korzy?? z terapii, a chorymi z bardzo dobrym efektem indukcyjnego leczenia cytostatykami. Dokonana analiza potwierdzi?a, ?e w odpowiedzi na leczenie wst?pne docetakselem i antracyklin? pacjentek z rakiem piersi nast?puje zmniejszenie ekspresji markera proliferacji we wra?liwych komórkach nowotworu. Natomiast niezmniejszona ekspresja antygenu Ki-67 w komórkach raka po chemioterapii wykazywa?a zwi?zek z gorszym efektem leczenia. Bior?c pod uwag? fakt, ?e marker ten mo?na ?atwo oceni? przed rozpocz?ciem chemioterapii, Ki-67 wydaje si? by? warto?ciowym czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym kobiet z rakiem piersi.
Cz??? autorów uwa?a, ?e mutacja P53 w komórkach raka piersi wi??e si? z oporno?ci? tych komórek na przedoperacyjne leczenie cytostatykami, szczególnie schematami zawieraj?cymi taksoid i antracyklin? [7, 13]. W niniejszym badaniu, podobnie jak w badaniu Gonzalez-Angulo i wsp. [17], nie stwierdzono zale?no?ci mi?dzy rodzajem odpowiedzi klinicznej na chemioterapi? indukcyjn? docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym u kobiet z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi a kumulacj? w komórkach nowotworu produktu ekspresji zmutowanego genu P53.
Wed?ug wi?kszo?ci badaczy, du?a zawarto?? bia?ka Bcl-2 w komórkach miejscowo zaawansowanego, pierwotnie nieoperacyjnego raka piersi przed rozpocz?ciem leczenia wykazuje zale?no?? z oporno?ci? tych komórek na chemioterapi? wst?pn?, szczególnie antracyklinami. Wskazuj? oni jednocze?nie, ?e zawarto?? Bcl-2 w komórkach raka piersi nie zmienia si? pod wp?ywem dzia?ania cytostatyków [18, 19]. Cleator i wsp. [13] stwierdzili istotnie wi?ksz? cz?sto?? patologicznych ca?kowitych remisji u chorych z wyj?ciowo nieobecnym produktem nadekspresji Bcl-2 w komórkach raka piersi pod wp?ywem indukcyjnego leczenia chemicznego, m.in. docetakselem i doksorubicyn?. Istniej? te? publikacje, wg których nie ma zale?no?ci pomi?dzy nadekspresj? Bcl-2 w komórkach raka piersi a efektem chemioterapii neoadjuwantowej taksoidem i antracyklin? [8]. Wyniki prezentowanego badania równie? nie wskazuj? na istnienie jakiegokolwiek zwi?zku mi?dzy rodzajem odpowiedzi na wst?pne leczenie docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym a obecno?ci? Bcl-2 w komórkach nowotworu.
Dane w literaturze sugeruj?, ?e du?a ekspresja markera proliferacji Ki-67 w komórkach raka piersi oraz obecno?? w nich bia?ka P53 to niekorzystne czynniki prognostyczne, maj?ce zwi?zek ze skróceniem czasu prze?ycia wolnego od objawów choroby (ang. disease-free survival – DFS) i czasu prze?ycia ca?kowitego (ang. overall survival – OS) [7, 14, 20–22]. Korzystnym molekularnym czynnikiem rokowniczym w raku piersi ma by? natomiast du?a zawarto?? bia?ka Bcl-2 w komórkach nowotworu [18, 23]. Powy?sze markery proliferacji i apoptozy mog? istotnie wp?ywa? na DFS i OS u kobiet z rakiem piersi, ci?gle jednak nie udowodniono, ?e s? czynnikami niezale?nymi [18, 20, 22]. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki bardzo wyra?nie potwierdzi?y doniesienia z pi?miennictwa pomimo nielicznej, jak na potrzeby analizy statystycznej, grupy badanej.

Wnioski

1. Skojarzenie docetakselu i antracykliny u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi to chemioterapia pozwalaj?ca prawie zawsze na osi?gni?cie remisji choroby i zastosowanie radykalnego leczenia chirurgicznego.
2. Ekspresja antygenu Ki-67 wykazuje zwi?zek z odpowiedzi? na przedoperacyjne leczenie docetakselem i antybiotykiem antracyklinowym pacjentek z rakiem piersi.
3. Czynnikami rokowniczymi u kobiet z rakiem piersi poddanych chemioterapii neoadjuwantowej docetakselem i antracyklin? s? ekspresja Ki-67 oraz obecno?? P53 i Bcl-2 w komórkach raka.


Adres do korespondencji
dr med. Katarzyna Szyd?owska-Pazera
Klinika Chemioterapii Nowotworów
Uniwersytet Medyczny
ul. Paderewskiego 4
93-509 ?ód?
tel. +48 42 689 54 31
faks +48 42 689 54 32
e-mail: kasiaszp@mp.pl


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 2.04.2020 - 10:13