IPB

( | )

> Zasady

Pami?tajcie o zasadach.
Znajdziecie je wszystkie klikaj?c na link:

http://www.amazonki.net/noweforum/index.php?showtopic=92

Najwa?niejsze:
-przed zadaniem pytania sprawdzi? w archiwum czy temat nie by? ju? poruszany. Do tego s?u?y funkcja Szukaj.
-postaraj si? wybra? odpowiedni dzia? do tre?ci postu
-
nazwy tematów nieodpowiadaj?ce tre?ci w nich zawartych b?d? zmieniane.
-
Posty piszemy w sposób przemy?lany - to nie jest chat i macie czas na sformu?owanie czytelnej wypowiedzi. Staramy si? pisa? po polsku. Je?li co? chcemy doda?, a nie ma jeszcze do naszego posta komentarza innego u?ytkownika, u?ywamy opcji EDYTUJ


Dzi?kuje bardzo za uszanowanie zasad.


Klikaj?c na poni?szy link znajdziecie archiwalne tematy z dzia?u:LECZENIE

http://www.amazonki.net/forum1/index.php?board=4.0

 
Reply to this topicStart new topic
> Ogromny post?p w leczeniu raka piersi, Herceptyna
V
b.angel
25.11.2007, 13:16
#1


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Odk?d lekarze dostali do r?ki now? bro? – terapie celowane przeciwcia?ami monoklonalnymi, walka z rakiem sta?a si? bardziej efektywna. Terapie celowane maj? bowiem te przewag? nad tradycyjn? chemioterapi?, ?e uderzaj? dok?adnie w komórki nowotworowe, nie uszkadzaj?c przy tym komórek zdrowych. W raku piersi, tak? broni? jest Herceptyna (trastuzumab). Dotychczas by?a stosowana tylko w zaawansowanym stadium choroby znacznie wyd?u?aj?c czas prze?ycia chorych. Najnowsze badania przynios?y obiecuj?ce wyniki: wykaza?y, ?e w leczeniu pooperacyjnym (tzw. adiuwantowym) Herceptyna hamuje nawrót choroby z rzadko spotykan? w onkologii skuteczno?ci?.

Nowotwory dotykaj? rokrocznie oko?o 120 tys. Polaków. Trzy najgro?niejsze to rak p?uca, rak jelita grubego i rak piersi. Ten ostatni jest najcz??ciej wyst?puj?cym nowotworem u kobiet. Atakuje co roku ponad 10 000 Polek i odbiera ?ycie oko?o 5000.
Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym u kobiet. Zagro?enie zachorowania ro?nie wraz z wiekiem, szczególnie u kobiet po menopauzie. W okresie mi?dzy 35., a 65. rokiem ?ycia, ryzyko zachorowania wzrasta sze?ciokrotnie. Najbardziej nara?one s? kobiety z uwarunkowaniami genetycznymi, czyli maj?ce krewnych pierwszego stopnia, u których rozpoznano raka piersi, zw?aszcza je?li by? to rak obustronny, przebyty w okresie przedmenopauzalnym. Czynnikiem rakotwórczym jest te? d?ugi czas trwania naturalnej aktywno?ci hormonalnej, czyli wczesny wiek wyst?pienia pierwszej miesi?czki i pó?ny wiek ostatniej. Wej?cie w okres menopauzalny przed 45. rokiem ?ycia dwukrotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi w stosunku do kobiet, u których menopauza wyst?pi?a po 55 roku ?ycia. Bezdzietno??, lub pó?ny wiek pierwszego porodu, ?agodne choroby sutka, d?ugotrwa?a (ponad 5-7 lat) hormonalna terapia zast?pcza HTZ, antykoncepcja doustna, napromieniowanie okolicy piersi w wywiadzie, nadmierne spo?ywanie alkoholu i nadmiar t?uszczów zwierz?cych w diecie tak?e mog? by? przyczyn? zachorowania. Jednak u oko?o 70% kobiet chorych na raka piersi nie stwierdza si? ?adnych czynników zwi?kszaj?cych ryzyko zachorowania.
Wczesne wykrycie raka piersi i wdro?enie odpowiedniego, specjalistycznego leczenia cz?sto prowadzi do wyleczenia. Dlatego ju? od 20. roku ?ycia nale?y wykonywa? comiesi?czne samobadanie piersi, a raz w roku zg?asza? si? na kontrol? do lekarza. Ponadto zaleca si? wykonywanie USG u kobiet poni?ej 35 – 40. roku ?ycia jako element diagnostyki uzupe?niaj?cej badanie piersi przez lekarza. Kobiety w wieku 40-49 lat, bez dodatkowych czynników ryzyka lub objawów, powinny wykonywa? mammografi? i powtarza? j? co 1-2 lata, a po uko?czeniu 50 lat - raz w roku.
Sposób leczenia zale?y od wielu czynników. Do najwa?niejszych nale??:
  • stopie? zaawansowania nowotworu (rozmiar guza, obecno?? zaj?tych w?z?ów ch?onnych, obecno?? przerzutów odleg?ych)
  • ogólny stan chorej (np. wydolno?? uk?adu sercowo-naczyniowego)
  • choroby wspó?istniej?ce
  • wiek pacjentki
  • stan hormonalny
  • przebyte uprzednio leczenie przeciwnowotworowe.

Metody stosowane w leczeniu pierwotnego raka piersi to:
  • leczenie chirurgiczne (usuni?cie tylko guza lub ca?ej piersi)
  • radioterapia (na?wietlanie promieniami Rtg)
  • chemioterapia (stosowanie wielolekowych schematów przeciwnowotworowych)
  • hormonoterapia (stosowanie leków hormonalnych).

Po usuni?ciu guza pierwotnego metod? chirurgiczn?, stosuje si? zwykle chemioterapi? w celu zniszczenia pozosta?ych komórek rakowych, które mog? wywo?a? przerzuty. Gdy jednak po okresie remisji (okresie bez objawów choroby) pojawia si? tzw. wznowa, czyli przerzuty w innych narz?dach, na nowo podejmuje si? leczenie.
Z powodu uogólnionego stanu choroby rzadko mo?na zastosowa? leczenie operacyjne. Najcz??ciej stosuje si? wi?c: chemioterapi?, radioterapi? i hormonoterapi?.
Chorzy poddawani standardowej chemioterapii cierpi? z powodu jej ubocznych dzia?a? niepo??danych takich jak: wymioty, nudno?ci, wypadanie w?osów, czy spadek odporno?ci organizmu.

Leczenie chirurgiczne

Jest uznawane za najbardziej skuteczne w leczeniu chorób nowotworowych. Polega na wyci?ciu guza w granicach zdrowych tkanek, zmniejszeniu masy guza lub wyci?ciu przerzutu. Leczenie chirurgiczne mo?e by? wspomagane tzw. terapi? adiuwantow?, czyli uzupe?niaj?c? radioterapi? i chemioterapi?. W ramach leczenia paliatywnego, u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, operacja pozwala podtrzyma? zaburzone przez raka funkcje ?yciowe organizmu.

Radioterapia

Radioterapia by? stosowana jako samodzielna metoda leczenia onkologicznego lub w po??czeniu z leczeniem chirurgicznym czy chemioterapeutycznym (leczenie skojarzone). W przypadku po??czenia radioterapii z leczeniem chirurgicznym, guz mo?e by? napromieniany przed operacj? (w celu zmniejszenia masy guza) lub po operacji (zniszczenie pozosta?o?ci nowotworu i mikroprzerzutów). Radioterapia paliatywna jest stosowana w nieoperacyjnych przypadkach raków i ma na celu zmniejszenie dolegliwo?ci u chorych z zaawansowan? choroba nowotworow?.

Chemioterapia

Jest to metoda systemowego leczenia nowotworów z?o?liwych za pomoc? leków cytotoksycznych. Chemioterapia jest leczeniem bardzo toksycznym, niszcz?cym nie tylko komórki nowotworowe, ale równie? zdrowe. Ponadto nie jest dobrze tolerowana przez pacjentów. Oprócz utraty ow?osienia, wywo?uje mi?dzy innymi nudno?ci, wymioty, uszkodzenia szpiku, nerek, serca, p?uc, uk?adu nerwowego, czy przewodu pokarmowego.

Hormonoterapia

Leczenie hormonalne jako metoda z wyboru powinno by? rozwa?one u wszystkich chorych na raka piersi w uogólnionej postaci, u których wyst?puj? dodatnie receptory hormonalne. Umo?liwia ono osi?gni?cie d?ugotrwa?ych remisji. U oko?o 1/3 chorych z rakiem piersi pod wp?ywem leczenia hormonalnego nast?puje zahamowanie wzrostu a nawet regresja nowotworu.
Rozwój onkologii molekularnej i immunologii nowotworów, poznanie mechanizmów rozwoju guza na poziomie komórki i jej genotypu zaowocowa?y opracowaniem tzw. biologicznych terapii nowotworów. Najwi?ksze nadzieje w walce z nowotworami wi?zane s? z tzw. przeciwcia?ami monoklonalnymi dzia?aj?cymi na swoiste antygeny nowotworowe tam gdzie aktywno?? tych antygenów jest najwi?ksza. Wiadomo ju? na przyk?ad, ?e zwi?kszanie obszaru zaj?tego przez raka piersi jest spowodowane mi?dzy innymi niekontrolowanymi podzia?ami chorych komórek, co ma ?ród?o w wadliwym funkcjonowaniu naskórkowego czynnika wzrostu. Jest to tzw. receptor HER2, bia?ko odpowiedzialne za przekazywanie komórkom sygna?ów zwi?zanych z kontrol? ich wzrostu i funkcjonowania. Nadekspresja receptora HER2 wskazuje na bardziej agresywny przebieg choroby i wymaga bardziej agresywnej terapii. W?a?nie dla doboru odpowiedniej metody leczenia, konieczna jest znajomo?? stanu receptora HER2. Biologia przemówi?a. Nale?y jej s?ucha?! Pierwszym, prze?omowym odkryciem w poszukiwaniu skutecznej broni w walce z nowotworami by?a chemioterapia. I rzeczywi?cie, w bardzo wielu przypadkach okazywa?a si? i okazuje si? niezwykle skuteczna. Jest to metoda, która niszczy komórki szybko dziel?ce si?, a wi?c oprócz nowotworowych tak?e i zdrowe. Dzisiaj prze?omowymi mo?na nazwa? biologiczne terapie celowane, które w przeciwie?stwie do terapii tradycyjnych „celuj?” prosto w raka i niszcz? jedynie chore komórki. Przeciwcia?a monoklonalne – ich g?ówna bro?, dzia?aj? w dok?adnie wyznaczonym obszarze, precyzyjnie uderzaj?c w nieprawid?owo funkcjonuj?ce komórki. Ich mechanizm dzia?ania przypomina zdalnie sterowany pocisk, starannie naprowadzany na wyznaczony cel. W przeciwie?stwie do tradycyjnej chemioterapii, terapie celowane nie wywo?uj? tylu przykrych skutków ubocznych, s? zdecydowanie lepiej tolerowane przez pacjentów.

Receptor HER2

(human epidermal growth factor 2 - ludzki nab?onkowy czynnik wzrostu)

Nadekspresja (czyli nadaktywno??) receptora HER2 znajduj?cego si? na powierzchni komórek guza w raku piersi wskazuje na bardziej agresywny przebieg choroby. Ka?da pacjentka, u której wykryto raka piersi powinna mie? oznaczony stan tego receptora.

Receptor HER2 to rodzaj bia?ka wyst?puj?cego we wszystkich komórkach, zarówno zdrowych, jak i chorych. HER2 jest odpowiedzialny za wzrost i podzia?y komórek. Z nieznanych przyczyn, na powierzchni komórek raka mo?e doj?? do wzrostu jego ilo?ci, co wp?ywa na zwielokrotnienie tempa podzia?ów i niekontrolowany wzrost guza.
HER2 jest jednym z podstawowych patomorfologicznych czynników prognostycznych raka piersi (obok m.in. wielko?ci guza, stanu w?z?ów ch?onnych, typu histologicznego raka).
W ?wietle obecnej wiedzy receptor HER2 jest zaliczany do negatywnych czynników rokowniczych, czyli wskazuje na bardziej agresywny przebieg choroby. Jest to tak?e czynnik predykcyjny, okre?laj?cy jakie leczenie b?dzie dla danej chorej najw?a?ciwsze.
Diagnostyka receptora HER2 jest mo?liwa dzi?ki testom wykonywanym w oparciu o materia? pobrany z guza podczas operacji chirurgicznej lub biopsji. Metoda ta jest szybka i niedroga, gdy? wymaga jedynie pokrycia kosztów odczynników i pracy personelu. Dla chorych to badanie jest bezp?atne.
Oko?o 25-30% chorych na raka piersi wykazuje nadekspresj? tego receptora. Ka?da pacjentka, u której wykryto raka piersi powinna mie? oznaczony stan receptora HER2, gdy? wyniki tego oznaczenia wp?ywaj? na w?a?ciwy wybór metody leczenia (warto?? predykcyjna), jak równie? okre?laj? charakter dynamiki przebiegu choroby (charakter prognostyczny).

Oznaczenie receptora HER2

W Polsce wystandaryzowan? metod? jest metoda immunohistochemiczna (IHC), polegaj?ca na przy??czaniu znakowanego odczynnika do powierzchni komórek guza, na której umiejscowiony jest receptor HER2. Wynik odczytywany jest przez patologa w mikroskopie. Do badania wykorzystywany jest material z guza pobrany podczas zabiegu operacyjnego.

Klasyfikacja odczynów immunohistochemicznych HER2 jest czterostopniowa (skala wg DAKO). Mo?liwe odczyny to: 0, +1, +2, +3.
Oznaczenia 0 i +1 okre?laj? odczyn ujemny, +2 odczyn niejednoznaczny, a +3 odczyn dodatni.
W przypadku odczynu niejednoznacznego, pacjentka kierowana jest na dodatkowe badania (metoda FISH). Kobiety, u których stwierdzono nadmiern? ekspresj? receptora HER2 w stopniu +3 lub amplifikacj? genu HER2 (pozytywny wynik w metodzie FISH) mog? by? kwalifikowane si? do leczenia Herceptyn? – optymalnego leczenia dla tej grupy pacjentek.
Badanie receptora HER2 jest wi?c nie tylko badaniem jednego z czynników rokowniczych. To tak?e badanie pomagaj?ce wybra? optymaln? metod? leczenia.

Badania stanu HER2

Populacyjne badania oceny stanu receptora HER2 w Polsce mia?y na celu wypracowanie standardu tego badania oraz algorytmu post?powania diagnostycznego. Uczestniczy?y w nim Centra Onkologii, o?rodki onkologiczne, Akademie Medyczne oraz szpitale WAM, razem 17. zak?adów patologii. Obj?to nimi wszystkie bie??co rozpoznawane pierwotne lub przerzutowe przypadki raka piersi w Polsce, w okresie od 1. marca 2003 do 31. marca 2004, ??cznie 13 880 raków piersi. Liczba bada? w poszczególnych o?rodkach wynosi?a od 168 do 4286. Na podstawie wybranych przypadków z poszczególnych o?rodków, dokonano porównywalno?ci oceny ekspresji receptora.

Wyniki bada? Badanie populacyjne stanu receptora HER2 w raku piersi wykaza?o nast?puj?cy rozk?ad ekspresji bia?ka:

Odczyn: 0 1+ 2+ 3+
Liczba pacjentek 2000 1311 776 1001
Wyniki w % 38.8% 25.4% 15.8 % 20.05%

Oznacza to, i? w Polsce rocznie ok. 20% chorych z rozsianym rakiem piersi powinno otrzyma? innowacyjne leczenie anty-HER2, przed?u?aj?ce czas prze?ycia tym chorym.

Mo?liwo?? oceny statusu HER2

Metoda immunohistochemiczna, która pozwala na okre?lenie statusu receptora HER2, zosta?a wdro?ona przez Polskie Towarzystwo Patologów, z konsultantem krajowym, prof. dr hab. n. med. W?odzimierzem Olszewskim na czele. W wi?kszo?ci polskich o?rodków onkologicznych, m.in. w Centrum Onkologii w Warszawie, jest to ju? rutynowe badanie, przeprowadzane we wszystkich nowych przypadkach raka piersi. Ocena statusu HER2 jest mo?liwa w kilkunastu zak?adach patologii w Polsce. Nale?? do nich:
1. Zak?ad Patologii, Centrum Onkologii-Instytut Roentgena 5, Warszawa
2. Zak?ad Patomorfologii, Bia?ostocki O?rodek Onkologiczny, Ogrodowa 12, Bia?ystok
3. Zak?ad Patologii Nowotworów, Regionalne Centrum Onkologii, Romanowskiej 2, Bydgoszcz 4. Zak?ad Patomorfologii AM, D?binki 7, Gda?sk
5. Zak?ad Patologii, Szpital Specjalistyczny ?w. Wojciecha, Al. Jana Paw?a II 50, Gda?sk
6. Zak?ad Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Wybrze?e Armii Krajowej 15, Gliwice
7. Zak?ad Patologii Nowotworów, ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii, Artwi?skiego 3, Kielce 8. Zak?ad Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut, Garncarska 11, Kraków 9. Katedra i Zak?ad Patomorfologii CMUJ, Grzegórzecka 16, Kraków
10. Katedra i Zak?ad Patomorfologii AM, Jaczewskiego 8, Lublin
11. Zak?ad Patomorfologii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Jaczewskiego 7, Lublin
12. Zak?ad Patologii Nowotworów, Katedra Onkologii AM, Paderewskiego 4, ?ód?
13. Zak?ad Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ?o?nierska 16A, Olsztyn
14. Zak?ad Patologii, Katedra Onkologii AM, ??kowa1/2, Pozna?
15. Zak?ad Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Unii Lubelskiej 1, Szczecin
16. Zak?ad Patomorfologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, Warszawa
17. Zak?ad Patomorfologii AM, Marcinkowskiego 4, Wroc?aw
18. Zak?ad Patomorfologii, Dolno?l?skie Centrum Onkologii, Hirszfelda 12, Wroc?aw

Dotychczas Herceptyna by?a stosowana tylko w chorobie rozsianej. Najnowsze badania wykaza?y jej skuteczno?? w leczeniu pooperacyjnym – nie tylko przed?u?a czas wolny od choroby, ale daje szanse na przed?u?enie ?ycia. Herceptyna (trastuzumab) jest przeciwcia?em monoklonalnym stosowanym w leczeniu raka piersi. Jest leczeniem celowanym, dzia?a blokuj?c receptor HER2, a co za tym idzie – hamuje wzrost guza i pobudza naturalne mechanizmy odporno?ciowe organizmu do walki z rakiem. Jej celowe dzia?anie powoduje lepsz? tolerancj? leczenia, nie powoduje objawów niepo??danych obserwowanych w trakcie leczenia przy pomocy standardowych schematów chemioterapii przeciwnowotworowej (takich jak: neutropenia, gor?czka, nudno?ci, wymioty, wypadanie w?osów, owrzodzenia jamy ustnej). Na podstawie bada? klinicznych preparat Herceptin zosta? zarejestrowany tak na ?wiecie jak i w Polsce do leczenia grupy chorych z rakiem piersi wykazuj?cym du?y nadmiar receptora HER2 (3+ w skali od 0 do 3+) tzw. siln? nadekspresj? oraz tylko w chorobie rozsianej (w momencie pojawienia si? przerzutów nowotworowych). Herceptyna jest pierwszym preparatem, który przed?u?a czasu prze?ycia chorych z tym typem raka piersi. Nowe badania, nowa nadzieja Podczas dorocznego kongresu Ameryka?skiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), który odby? si? w dniach 13-17. maja w Orlando na Florydzie, ujawniono wst?pne wyniki trzech bada? nad zastosowaniem Herceptyny w leczeniu raka piersi w terapii uzupe?niaj?cej po zabiegu operacyjnym, tzw. leczeniu adiuwantowym. Okaza?o si?, ?e Herceptyna nie tylko przed?u?a i poprawia standard ?ycia chorym na raka piersi, ale tak?e skutecznie walczy z nawrotem choroby. Badanie HERA Jedno z bada? dotycz?cych leku Herceptin, HERA (HERceptin Adjuvant) zosta?o przeprowadzone w Europie (tak?e w Polsce) na grupie 5090 pacjentek. Wszystkie chore po operacji, wykazywa?y nadekspresj? receptora HER2 i przyjmowa?y standardow? chemioterapi? przed lub po operacji. Pacjentki podzielono na trzy grupy; pierwszej podawano Herceptyn? przez rok (co trzy tygodnie), drugiej podawano zapobiegawczo Herceptyn? przez dwa lata(co trzy tygodnie), w trzeciej - nie podawano jej wcale.
Og?oszone wyniki okaza?y si? fenomenalne – u pacjentek, które otrzymywa?y Herceptyn? zaobserwowano zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby o prawie 50%, a umieralno?? o 33% ! Ponadto lek by? dobrze tolerowany przez badane kobiety.

Kluczowe wnioski z wst?pnych wyników badania

• Terapia Herceptyn? w po??czeniu z chemioterapi? znacz?co wyd?u?a prze?ycie bez objawów choroby i prze?ycie ca?kowite
• U pacjentek leczonych terapi? skojarzon? wykazano 52% redukcj? ryzyka nawrotu raka • U pacjentek leczonych terapi? skojarzon? wykazano 33% redukcj? ryzyka zgonu
• Dane dotycz?ce bezpiecze?stwa terapii wskazuj?, ?e Herceptyna jest dobrze tolerowana, a dzia?ania niepo??dane by?y zgodne z obserwowanymi podczas wcze?niejszych bada? klinicznych z Herceptyn?
• Przypadki niewydolno?ci serca by?y o 3 - 4% wy?sze w grupie leczonej terapi? skojarzon?

Europejskie badanie HERA jeszcze nie zosta?o zako?czone – trwaj? obserwacje grupy chorych poddanych dwuletniemu terapii Herceptyn?. Wkrótce i te wyniki zostan? ujawnione. Jednak ju? wst?pne analizy s? bardzo obiecuj?ce.

Pozytywne wyniki badania HERA oraz bada? prowadzonych w USA b?d? podstaw? rejestracji Herceptyny w nowym wskazaniu, tj. w leczeniu uzupe?niaj?cym po zabiegu operacyjnym u kobiet z rakiem piersi.


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reklama
25.11.2007, 13:16
#
Go to the top of the page
 
Quote Post
b.angel
25.11.2007, 13:17
#2


Guru na forum


Zespó? Amazonki NET
4,849
26-06 07
gród nad mleczn?
9
Numer GG: 5536919Terapia molekularnie celowana w leczeniu raka piersi
[b]Herceptyna jest lekiem nale??cym do grupy tzw. przeciwcia? monoklonalnych czyli zwi?zków wybiórczo blokuj?cych ?ci?le okre?lone komponenty komórek nowotworowych. Jedynym zarejestrowanym wskazaniem do stosowania Herceptyny jest, jak dotychczas, zaawansowany, przerzutowy rak piersi. Najnowsze wyniki trzech niezale?nych bada? wskazuj?, ?e Herceptyn? mo?na z powodzeniem stosowa? tak?e w wielu przypadkach wczesnego raka piersi (zanim dojdzie do przerzutów nowotworu), jako pooperacyjn? terapi? uzupe?niaj?c?.[/b]

Rak piersi jest najcz?stszym nowotworem z?o?liwym wyst?puj?cym u kobiet, w Polsce atakuj?cym ka?dego roku 10 tys. kobiet i zabijaj?cym oko?o 5 tys. z nich. Je?eli rak piersi zostanie wcze?nie wykryty, stosuje si? leczenie operacyjne, które nast?pnie uzupe?nia si? - w zale?no?ci od rodzaju guza - chemioterapi?, radioterapi? i/lub hormonoterapi?. Jednak leczenie to nie zawsze skutkuje, a jego niewielk? efektywno?? stwierdza si? zw?aszcza w przypadkach guzów charakteryzuj?cych si? nadaktywno?ci? receptora HER2. Receptory HER2 s? specyficznymi bia?kami wyst?puj?cymi we wszystkich komórkach, zarówno zdrowych jak i chorych, odpowiedzialnymi za ich wzrost i podzia?y. Z nieznanych przyczyn na powierzchni niektórych komórek rakowych dochodzi do znacznego zwi?kszenia liczby bia?ek HER2, co wp?ywa na zwielokrotnienie podzia?ów komórkowych, powoduje szybki, niekontrolowany wzrost guza i decyduje o bardziej agresywnym przebiegu choroby nowotworowej. Wed?ug ?wiatowych szacunków nadaktywno?? HER2 wyst?puje u oko?o 20-25% chorych na raka piersi. Polskie badanie przeprowadzone na grupie 13 880 kobiet z rakiem piersi wykaza?o obecno?? guzów HER2-dodatnich u 20,1 % pacjentek. Wydaje si?, ?e w?a?nie te pacjentki powinny sporo zyska? na wdro?eniu do leczenia Herceptyny (trastuzumabu) czyli innowacyjnego leku selektywnie blokuj?cego receptor HER2 i tym samym hamuj?cego wzrost guza.
Du?? skuteczno?? Herceptyny w leczeniu pooperacyjnym wczesnego raka piersi wykazano w 3 prowadzonych niezale?nie badaniach klinicznych. Dwa z nich prowadzone by?y w USA (NSABP-B31 i NCCTG-N9831) i ??cznie obj??y ponad 3300 kobiet z rakiem piersi cechuj?cym si? nadaktywno?ci? HER2, w przewa?aj?cej cz??ci z przerzutami do pachowych w?z?ów ch?onnych. Herceptyn? podawano im co tydzie?, w ko?cowej fazie chemioterapii lub po jej zako?czeniu. ??czna analiza wyników obu bada? wykaza?a, ?e, dodanie do chemioterapii Herceptyny spowodowa?o znaczne zmniejszenie ryzyka przerzutów raka do innych tkanek i narz?dów i dzi?ki temu 18 procentowy wzrost liczby chorych pozostaj?cych przez 5 lat bez progresji nowotworu. Skutkiem ubocznym terapii Herceptyn? by?o 7-krotne zwi?kszenie ryzyka niewydolno?ci serca.
Trzecie badanie (HERA) prowadzone by?o w Europie, m.in. w Polsce. 5090 w??czonych do badania pacjentek po przebytym zabiegu chirurgicznym oraz po zako?czonej chemioterapii i radioterapii (o ile by?a wskazana) przydzielono losowo do grupy otrzymuj?cej Herceptyn? lub nie otrzymuj?cej leku. Wst?pne wyniki badania, uzyskane po roku obserwacji, wskazuj?, ?e leczenie Herceptyn? zmniejszy?o ryzyko nawrotu nowotworu a? o 46%. Przypadki niewydolno?ci serca u pacjentek uczestnicz?cych w badaniu by?y stosunkowo rzadkie (wyst?powa?y u 0,5% osób przydzielonych do grupy leczonej Herceptyn?), co nie wyklucza jednak szkodliwego dzia?ania leku na uk?ad sercowo-naczyniowy.
Je?eli zach?caj?ce wyniki bada? ameryka?skich i badania HERA znajd? potwierdzenie po d?u?szym czasie obserwacji, prawdopodobnie dojdzie do rejestracji nowego wskazania do stosowania Herceptyny tj. w leczeniu uzupe?niaj?cym po zabiegu chirurgicznym u kobiet z nieprzerzutowym rakiem piersi wykazuj?cym nadaktywno?? HER2. Na przeszkodzie wdro?enia terapii Herceptyn? do codziennej praktyki onkologicznej stoi jednak jej bardzo wysoki koszt, si?gaj?cy 170 000 z?. rocznie dla jednej chorej.

dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka

20.09.2005


--------------------
.... przewróci?o si?, niech le?y ....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
« · Leczenie · »
 

Reply to this topicStart new topic

 

: · ·

· · ·

: 16.07.2020 - 4:04